Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens protokoll 1974:1


Torsdagen den 10 januari

Kl. 11.00


Torsdagen den 10 januari 1974


§ 1 Sammanträdet öppnades av herr NILSSON i Stockholm såsom den ledamot, vilken bevistat de flesta riksdagarna, med följande ord:

Jag hemställer till kammarens ledamöter — efter högt föredöme — att sitta ned medan jag håller mitt tal. Det är faktiskt första gången under mina 34 tidigare riksdagar som jag talar inför en så fullbesatt kammare. Inte ens under ATP-stridens hetaste debatter hade jag en sådan stor pubhk, och ni förstår mig kanske om jag vill utnyttja detta tillfälle.

Detta sagt utanför protokollet.

Ärade riksdagsledamöter! Min plikt likmätigt hälsar jag välkommen till vårt gemensamma arbete under 1974. Jag vänder mig särskilt till alla er som för första gången tar plats i vår kamratkrets. Större delen tillhör en ny generation. Följaktligen spanar vi äldre hos er efter en frisk livssyn med nya värderingar. Vid starten kan ni inte vara omedvetna om att vår jord är en gripbar helhet. I dagarna påminnes vi om att planeten förslits och att vi står inför en global verklighet som kräver en global lösning och en jämnare fördelning av naturens tillgångar. Det kan bli er förunnat att i ord och gärning gestalta medvetandet härom. Det kommer i alla händelser att påverka ert tänkande oavsett vilket parti eller vilken ideologi ni bekänner er till.

1974 års riksdag inleder sitt arbete i en tid präglad av kris och internationell oro. Demokratin och de fredliga framstegen har hdit svåra motgångar. Över Chile har mörkret sänkt sig efter några år av framstegstrb och optimism. På en kontinent hårt drabbad av utsugning och omstörtningar triumferar våldet i det land där en fredlig samhälls­ordning tidigare haft en, låt vara svag, förankring.

Vietnamkonflikten har visserligen nått fram till en förhandlingsupp­görelse. Men den hotas av ovilja att fullgöra åtagna förpliktelser. En militär uppladdning i Indokina inger farhågor att den bräckliga freden bryter samman.

Erfarenheterna från Chile, Vietnam och även Grekland har på skilda sätt demonstrerat sambandet mellan demokrati och nationell integritet. Slutsatsen blir för oss, att partiernas ansvarsmedvetande i den svenska riksdagen är en styrka för vår demokrati och därmed vårt oberoende.

Den internationella maktpolitiska utvecklingen har präglats av strävan­den efter samförstånd mellan Förenta staterna och Sovjetunionen. Företrädarna för den moderna historiens två dominerande ideologiska system har nått fram till överenskommelser på de politiska, militära och ekonomiska fälten. Avspänningspolitiken svarar mot vitala intressen på båda sidor. Det ger en viss stabilitet åt det internationella läget.

Under några dagar i oktober erfor vi dock att en till synes stabil politisk situation snabbt kan rubbas. Det plötsligt uppflammande kriget i Mellersta   Östern   och   stormaktsspelet   i  anledning  därav  ställde  åter


 


Nr 1                       mänskligheten inför möjligheten av en väpnad sammanstötning mellan de

Torsdagen den      supermakterna.

10 januari 1974         Avvecklingen av detta hot är en illustration av att förhållandet mellan

-------------------- de båda mäktiga även kan uthärda allvarliga påfrestningar. Vi iakttagare

följer med spänning händelseutvecklingen och pendlar mellan fruktan och förväntan. Vi ser också faran i att samarbetet mellan supermakterna kan komma att gå ut över andra staters berättigade intressen.

Sverige och övriga industriländer har drabbats av följderna avMellersta-östernkonflikten. De oljeproducerande länderna begränsar uttaget av olja. Syftet är tvåfaldigt. Oljebristen är ett medel till förhindrande av att oljetillgångarna alltför snabbt uttöms. Men den används också som påtryckningsmedel till arabsidans förmån vid lösandet av kvardröjande politiska problem i Mellersta Östern.

Det skedda har med ett slag visat Västeuropas utsatta läge. Medan Förenta staterna och Sovjetunionen inom sina gränser eller intressesfärer är nära nog självförsörjande beträffande de flesta råvaror är Västeuropa ett bristområde.

Hur kommer detta faktum, frågar vi oss, att påverka EG-gruppens handlande? Kommer den att drivas till en mera aktiv och självständig utrikespolitik för att stärka oberoendet vad avser bl. a. råvaror gentemot omvärlden?

Vad som än händer får det allvarliga konsekvenser för Sverige, som ekonomiskt-strukturellt är knutet till Västeuropa. Det kommer också att ställa krav på vår oberoende utrikespolitik, som fått sin bekräftelse genom den form av anslutning till EG som vi valt. I vårt land finns en betydande politisk värdegemenskap. Detta är en tillgång som vi skall ta vara på och vidareutveckla. Blickar vi ut över världen, ser vi i dag i många länder exempel på uppslitande för att inte säga förödande politiska strider, som har sin grund i djupa samhällsklyftor, vilka vi förskonats från. Vår värdegemenskap och den fredliga samhällsutvecklingen ute­sluter inte möjligheten för partipolitiska meningar och ideologier att brytas mot varandra. Tvärtom ger demokratin spelrum härför. Det är dess styrka och dess överlägsenhet gentemot andra system.

Men ända sedan det parlamentariska genombrottet i vårt land har det funnits människor som sett ned på den partipolitiska verksamheten. Sådana stämningar återkommer tid efter annan. De har vuxit i styrka -eller åtminstone i röstläge - under den senaste tiden. Uttryck som "pampar", "etablerade partier" och "de gamla partierna" har allt oftare hörts här hemma och i vårt närmaste grannskap. Det kan tolkas som en känsla av att politiken stelnat i formerna. Men det kan också röja en olust mot samhällsskicket som sådant.

Det sägs att vi lever i ett samhälle och i en världspolitisk atmosfär, som håller på att utarmas på levande samspel mellan människor. Vi hör många vittnesmål om den vantrivsel som sådana upplevelser framkallar.

Visst kan många känna det så och fråga sig, hur det skall gå för den

enskilda människan i ett tilltagande teknokratiskt samhälle. Men, ärade

kammarledamöter, ligger det inte en tvivelaktiv förenkling i bilden av det

för  oss  små  individer  allt  hotfullare  samhället  och  i påståendet att

6                            världsbilden är brutalare än någonsin tidigare? En förenkling av detta slag


 


kan ge upphov till konservativa, för att inte säga reaktionära otrygghets-     Nr 1
stämningar eller verklighetsfrämmande revolutionsromantik.
        Torsdagen den

Jag  vill inte bestrida att samhället blev hårdare och opersonligare      10 januari 1974

under trycket av den tekniska utvecklingen. Jag vill inte heller förneka-----------

att hänsynslöshet och brutalitet utvecklas av politiska maktutövare på vår jord. Men jag vågar samtidigt påstå att den sociala omsorgen om människorna blivit mera påtaglig. Och vi behöver inte gå längre tillbaka i tiden än till 1930- och 1940-talen för att finna en världsbild minst lika brutal som dageris. Om livsbetingelserna i vår tid förefaller brutalare än tidigare, så beror det kanske pä att vi blivit mera medvetna därom.

Vi, som tillsammans utgör Sveriges riksdag, har till främsta uppgift att stå upp till värn för folkstyret. Viktigt är att bejaka önskningarna om att ge politiken ökad friskhet. Lika viktigt är att slå tillbaka angreppen på folkstyret och den representativa demokratin. De som beskärmar sig över de politiska partierna för att dessa lever och verkar bland medborgarna bör hålla i minnet, att det är partierna och de människor som är aktiva inom partierna som bär upp demokratin. Partipolitikens fiender har makten i länder där våldet ersätter det fredliga meningsutbytet och samhällsbyggandet.

Deltagandet i 1973 års val var det högsta i vår historia. Det förpliktar. Väljarnas förväntningar på riksdagen är högt ställda. Väljarna lade sina röster pä det politiska parti som står dem närmast i värderingar, idéer och uttalade intressen. Ingen enda väljare lade sin röst för ett parlamentariskt dödläge. De kommer därför inte att hysa förståelse för att den partiställning som uppkommit blir en ursäkt för handlingsförlamning och inaktivitet. Vårt handlande bör utstakas med detta faktum för ögonen.

Jag hoppas att dessa förpliktelser står klara för envar av riksdagens ledamöter. I en för folkstyret prövande tid med svårlösta uppgifter framför sig går riksdagen nu till sitt dagliga värv. Människorna runt om i landet ser med all rätt till resultaten av vårt arbete. Låt oss gå till verket i insikt om vårt ansvar, i en anda av god vilja och i levande kontakt med de många människor som sänt oss hit att fullgöra vårt uppdrag.

Med dessa ord förklarar jag sammanträdet öppnat.

§ 2 Herr ordföranden tillkännagav, att han anmodat biträdande kam­marsekreteraren Bengt Törnell att föra protokollet till dess kammarsekre­terare blivit vald.

§ 3 Upplästes och lades till handlingarna följande från justitiedeparte­mentet inkomna

Departementsprotokoll 1974-01-03

Granskning av fullmakter för ledamöter av riksdagen

Till justitiedepartementet har från riksskatteverket inkommit full­makter för de vid allmänna val i september 1973 utsedda 350 ledamöterna av riksdagen, däribland fullmakter för riksdagsmannen Olle Dahlén, statsrådet Krister Wickman, riksdagsmannen Alf Pettersson och statsrådet Sven Moberg. Sedan mandaten för Dahlén, Wickman, Petters-


 


Nr 1                       son   och   Moberg   blivit   lediga   har   efter   nya   röstsammanräkningar

Torsdagen den      riksdagsmannen   Ola   Ullsten,   kontoristen   Lilly   Bergander,   ombuds-

10 januari 1974     mannen Kurt Ove Johansson och kommunalrådet Helge Hagberg utsetts

att inträda som ledamöter av riksdagen på de lediga mandaten.

Av fullmäktige i riksbanken är herrar Wickman, Wärnberg och Bengtson närvarande vid granskningen och av fullmäktige i riksgälds­kontoret herrar Fredriksson, Antonsson och Antby.

Granskning av fullmakterna företas enligt § 32 riksdagsordningen. Från   granskningen   undantas   fullmakterna   för   Dahlén,   Wickman, Pettersson och Moberg.

Någon anmärkning framställs ej mot övriga fullmakter. Protokoll   över   granskningen   och   förteckning   över   de   granskade fullmakterna skall tillsammans med  fullmakterna överlämnas till  riks­dagen.

Rätt utdraget betygar: Margit Hirén

Den åberopade förteckningen lydde sålunda:

Förteckning över riksdagens ledamöter enligt fullmakter som granskats inför chefen för justitiedepartementet den 3 januari 1974

Stockholms kommuns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

1.    Riksdagsman Gösta Bohman

2.    Riksdagsman Astrid Kristensson

3.    Riksdagsman Allan Hernelius

4.    Riksdagsman Anders Wijkman

5.    Riksdagsman H. Bertil Lidgard

6.    Fil.mag. Ingrid Diesen

7.    Civilekonom Margaretha af Ugglas

8.    Riksdagsman Filip W. Fridolfsson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

9.                                     Statsminister Olof Palme

1.    Riksdagsman Torsten Nilsson

2.    Ombudsman Gertrud Sigurdsen

3.    Förbundsordförande Knut Johansson

4.    Partisekreterare Sten Andersson

5.    Socionom Anita Gradin

15. Avdelningsordförande Sivert Andersson

16.                                   Statsrådet Lennart Geijer

8                                17. Ambassadör Inga Thorsson


 


            Organisationschef Oskar Lindkvist                                         Nr 1

            Riksdagsman Mats Hellström                                                  Torsdagen den

            Sekreterare Maj Britt Theorin                                                 10 januari 1974

            Chefredaktör Bertil Zachrisson

Folkpartiet:

            Riksdagsman Gunnar Helén

            Riksdagsman Kerstin Anér

            Riksdagsman Ola Ullsten

            Riksdagsman Per Ahlmark

Centerpartiet:

            Riksdagsman Gunnar Hedlund

            Riksdagsman Olof Johansson

            Riksdagsman Bengt Sjönell

            Riksdagsman Karin Andersson

            Riksdagsman Anna Eliasson

Vänsterpartiet Kommunisterna:

            Riksdagsman Carl-Henrik Hermansson

            Riksdagsman Karin Nordlander

            Riksdagsman Sune Olsson

            Riksdagsman John Takman

Stockholms läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

            Riksdagsman Staffan Burenstam Linder

            Riksdagsman Britt Mogård

            Riksdagsman Alf Wennerfors

            Riksdagsman Allan Akeriind

            Jur. stud. Georg Danell

            Partisekreterare Bertil af Ugglas

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            LO-ordförande Arne Geijer

            Fru Anna Lisa Lewén-Eliasson

            Kontorist Lilly Bergander

            Stasrådet Ingvar Carlsson "

            Försäkringsdirektör Essen Lindahl

            Redaktör Sture Palm

            Statssekreterare Thage G. Peterson

            Sekreterare Anna-Greta Leijon

            Planeringschef Åke Wictorsson


 


Nr 1                           50. Universitetslektor Lars Gustafsson J:r

Torsdagen den          51. Studieombudsman Lennart Andersson

10 januari 1974         52. Organisationssekreterare Ivar Nordberg

Folkpartiet:

            Vice talman Cecilia Nettelbrandt

            Riksdagsman Ingemar Mundebo

            Riksdagsman Gabriel Romanus

            Riksdagsman Karl-Erik Strömberg

Centerpartiet:

            Riksdagsman Karin Söder

            Riksdagsman Per-Olof Sundman

            Riksdagsman Elvy Olsson

            Sekreterare Pär Granstedt

            Lantbrukare Erik Johansson

            Partisekreterare Gustaf Jonnergård

            Byggnadsarbetare Elis Andersson

Vänsterpartiet Kommunisterna:

            Riksdagsman Lars Werner

            Riksdagsman Tore Claeson

            Tjänsteman Inga Lantz

Uppsala läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

67.                                  Fru Ingegerd Troedsson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsledamot Nils Hjorth

            Riksdagsledamot Arne Gadd

            Riksdagsledamot Birgitta Dahl

            Kommunalråd Hans Alsén

Folkpartiet:

72.                                  Kommunalråd Ola Nyquist

Centerpartiet:

            Riksdagsman Sven Eric Åkerfeldt

            Riksdagsman Sture Korpäs

            Fru Britt Wigenfeidt

10


 


Södermanlands läns valkrets                                                      Nr 1

Torsdagen den
Moderata Samlingspartiet:                                                                           10 januari 1974
76.  Direktör Sven-Olov Träff
                                                          -----------------

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Statsrådet Svante Lundkvist

            Statsrådet Sven Andersson

            Riksdagsman Bengt Gustavsson

            Riksdagsledamot Ingrid Ludvigsson

            Riksdagsman Tage Larfors

Folkpartiet:

82.     Riksdagsman Bernt Ekinge

Centerpartiet:

            Riksdagsman Tage Sundkvist

            Riksdagsman Gösta Karlsson

Östergötlands läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

            Riksdagsman Per-Olof Strindberg

            Riksdagsman Kurt Söderström

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Erik Wärnberg

            Statsrådet Cari Lidbom

            Lars Henrikson

            Maj-Lis Landberg

            Oscar Franzén

            Gillis Augustsson

            Ingemar Leander

            Christer Nilsson

Folkpartiet:

95.     Riksdagsman Kersti Swartz

Centerpartiet:

            Riksdagsman Anders Dahlgren

            Riksdagsman Åke Polstam

            Riksdagsman Erik Glimnér

            Fru Marianne Karlsson

Vänsterpartiet Kommunisterna:

100.     Riksdagsman Nils Berndtson                                                                     11


 


Nr 1                       Jönköpings läns valkrets

Torsdagen den

10 januari 1974         Moderata Samlingspartiet:

            Riksdagsman Anders Björck

            Riksdagsman C.-W. Lothigius

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Göran Karlsson

            Riksdagsman Kari Rask

            Riksdagsman Tage Johansson

            Riksdagsman Åke Gustavsson

            Ämneslärare Catarina Rönnung

Folkpartiet:

            Riksdagsman Rolf Wirtén

            Riksdagsman Linnea Hörlén

Centerpartiet:

            Riksdagsman Torsten Bengtson

            Riksdagsman Sven Johansson

            Riksdagsman Arne Fransson

            Riksdagsman Arne Magnusson

Kronobergs läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

114.                                  Riksdagsman Erik Hovhammar

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Statsrådet Rune Johansson

            Riksdagsman Bengt Fagerlund

            Riksdagsman Kjell Nilsson

Centerpartiet:

            Riksdagsman Rune Gustavsson

            Riksdagsman Bertil Johansson

            Fru Ingegärd Oskarsson

Kalmar läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

            Riksdagsman Eric Krönmark

               Riksdagsman Lars Schött 12


 


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:                                           Nr 1

            Riksdagsman Stig Alemyr                                                        Torsdagen den

            Riksdagsman Bertil Petersson                                                 10 januari 1974

            Riksdagsman Bernt Nilsson

            Riksdagsman Birger Rosqvist

            Kommunalråd Arne Andersson

Centerpartiet:

            Riksdagsman Fritz Börjesson

            Riksdagsman Ivan Svanström

            Riksdagsman Gösta Andersson

Gotlands läns valkrets

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

131.     Riksdagsman Per-Axel Nilsson

Centerpartiet:

132.     Riksdagsman Torsten Gustafsson

Blekinge läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

133.     Civiljägmästare Hans Wachtmeister

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Helge Karlsson

            Riksdagsman Ralf Lindström

            Riksdagsman Mats Olsson

Folkpartiet:

137.     Riksdagsman Valdo Carlström

Centerpartiet:

            Riksdagsman Claes Elmstedt

            Bankkamrer Karl-Anders Petersson

Kristianstads läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

            Riksdagsman Nils Yngve Nilsson

            Riksdagsman Wiggo Komstedt


13


 


Nr 1                           Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

Torsdagen den           142. Riksdagsman Nils Erik Wååg

10 januari 1974         '43.  Riksdagsman Erik Johansson

            Riksdagsman Gusti Gustavsson

            Socionom Börje Nilsson

            Yrkesvalslärare Lennart Bladh

Folkpartiet:

147.                                  Riksdagsman Martin Henmark

Centerpartiet:

            Riksdagsledamot Einar Larsson

            Riksdagsledamot Anna-Lisa Nilsson

            Riksdagsledamot Egon Andreasson

            Tillsynslärare Ulla Ekelund

Fyrstadskretsens valkrets

Moderata Samlingspartiet:

            Riksdagsman CG. Regnéll

            Riksdagsman Mårten Werner

            Bitr. professor Ulla Jacobsson

            Riksdagsman Rolf Clarkson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Statsrådet Eric Holmqvist

            Riksdagsman Erik Adamsson

            Riksdagsman Anna-Greta Skantz

            Riksdagsman Grethe Lundblad

            Riksdagsman Lennart Pettersson

            Riksdagsman Hugo Bengtsson

            Riksdagsman Eric Jönsson

            Ombudsman Hans Pettersson

            Riksdagsman Arne Pettersson

            Ombudsman Kurt Ove Johansson

Folkpartiet:

            Riksdagsman Sten Sjöholm

            Riksdagsman Sigfrid Löfgren

Centerpartiet:

            Riksdagsman Bertil Fiskesjö

            Ämneslärare Ulla Tilländer

               Riksdagsman Alfred Håkansson 14                                        171.  Riksdagsledamot Alma Olsson


 


Vänsterpartiet Kommunisterna:                                                    Nr 1

172. Riksdagsman Jörn Svensson                                                 Torsdagen den

10 januari 1974

Malmöhus läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

            Riksdagsledamot Ingrid Sundberg

            Landstingsman Knut Wachtmeister

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Gunnar Lange

            Riksdagsman Mary Holmqvist

            Riksdagsman Hans Jönsson

            Riksdagsman John Johnsson

            Byggnadsingenjör Per Olof Håkansson

Folkpartiet:

180.     Riksdagsman Hans Petersson

Centerpartiet:

            Riksdagsman Thorsten Larsson

            Riksdagsman Stig Josefson

            Redaktör Sonja Fredgardh-Swensson

            Landstingsledamot Inger Ingvar-Svensson

Hallands läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

185.     Riksdagsman Gunnar Oskarson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Statsrådet Ingemund Bengtsson

            Ombudsman Evert Hedberg

            Verktygsmakare Owe Andréasson

Folkpartiet:

189.     Riksdagsman Karl Bengtsson

Centerpartiet:

            Hemmansägare Johannes Antonsson

            Lantbrukare Alvar Andersson

            Lantbrukare Axel Kristiansson


IS


 


Nf 1                       Göteborgs kommuns valkrets

Torsdagen den

10 januari 1974         Moderata Samlingspartiet:

jg   Riksdagsman Ove Nordstrandh

            Rådman Inger Lindquist

            Ambassadör Bo Siegbahn

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Per Bergman

            Riksdagsman Valter Kristenson

            Riksdagsman Lisa Mattson

            Riksdagsman Kurt Hugosson

            Riksdagsman Doris Håvik

            Riksdagsman Jan Bergqvist

            Lokförare Lars-Ingvar Sörenson

            Mätningsföreståndare Gösta Gustafsson

Folkpartiet:

            Riksdagsman Sven Gustafson

            Riksdagsman Ingegärd Frasnkel

            Riksdagsman Björn Molin

            Riksdagsman Nils Hörberg

Centerpartiet:

            Riksdagsman Rune Torwald

            Riksdagsman Bengt Bengtsson

            Avdelningschef Christina Rogestam

Vänsterpartiet Kommunisterna:

            Riksdagsledamot Gunvor Ryding

            Riksdagsledamot Karl Hallgren

Bohus läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

            Riksdagsman Nils Carlshamre

            Häradsdomare Gunnar Johansson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Gunnar Gustafsson

            Riksdagsman Evert Svensson

            Riksdagsman Nils Magnusson

            Riksdagsman Tyra Johansson

16


 


Folkpartiet:                                                                                    Nr 1

            Riksdagsman Georg Åberg                                                    Torsdagen den

            Segelmakare Torkel Lindahl                                                  10 januari 1974

Centerpartiet:

            Riksdagsman Lennart Mattsson

            Riksdagsman Kjell A. Mattsson

            Verksamhetsledare Märta Fredrikson

Älvsborgs läns norra valkrets

Moderata Samlingspartiet:

224.     Riksdagsman Arne Andersson

A rbetarepartie t-So cialdemo kra terna:

            Riksdagsman Hilding Johansson

            Ombudsman Lars-Ake Larsson

            Verkstadsarbetare Rune Johansson

            Fru Wivi-Anne Radesjö

Folkpartiet:

229.     Riksdagsman Elver Jonsson

Centerpartiet:

            Olle Eriksson

            Gunde Raneskog

            Kerstin Andersson

Älvsborgs läns södra valkrets

Moderata Samlingspartiet:

            Riksdagsman Tage Magnusson

            Rektor Hans Nyhage

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Statsrådet Gunnar Sträng

            Riksdagsman Rune Carlstein

            Riksdagsman Gördis Hörnlund

Centerpartiet:

            Riksdagsman Arne Persson

            Riksdagsman Maj Pehrsson

17 2 Riksdagens protokoll 1974. Nr 1-5


 


Nr 1                       Skaraborgs läns valkrets

Torsdagen den

10 januari 1974         Moderata Samlingspartiet:

            Vice talman G. Ivar Virgin

            Riksdagsman Karl Leuchovius

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Paul Jansson

            Riksdagsman Arne Blomkvist

            Riksdagsman Eva Asbrink

            Riksdagsman Sven-Gösta Signell

Folkpartiet:

246.                                  Riksdagsman Gunnar Hylländer

Centerpartiet:

241. Riksdagsman Bengt Börjesson

            Riksdagsman Harald Pettersson

            Lantbrukare Ingemar Hallenius

            Fru Gunilla André

Värmlands läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

251.                                  Riksdagsman Per-Erik C. Nisser

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Sven Aspling

            Riksdagsledamot Viola Sandell

            Riksdagsman Karl-Gustav Andersson

            Riksdagsman Holger Mossberg

            Riksdagsledamot Elvy Nilsson

            Riksdagsman Magnus Persson

Folkpartiet:

258.                                  Riksdagsman Karl Erik Eriksson

Centerpartiet:

            Riksdagsman Bertil Jonasson

            Riksdagsman Karl-Eric Norrby

            Riksdagsman Allan Gustafsson

Vänsterpartiet Kommunisterna:

262.                                  Riksdagsman John Magnusson

18


 


Örebro läns valkrets                                                                    Nr 1

Torsdagen den
Moderata Samlingspartiet:                                                                           jg januari 1974
263.  Riksdagsman Per-Eric Ringaby
                                              -----------------

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Henry Allard

            Kommunalråd Helge Hagberg

            Riksdagsman Ake Larsson

            Barbiträde Kerstin Andersson

            Riksdagsman Sture Ericson

            Kommunalråd Ingemar Konradsson

Folkpartiet:

270.     Riksdagsman Sven G. Andersson

Centerpartiet:

            Riksdagsman Erik Larsson

            Riksdagsman Georg Pettersson

            Leg. läkare Sigvard Karlehagen

Vänsterpartiet Kommunisterna:

274.     Riksdagsman Per Israelsson

Västmanlands läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

275.     Riksdagsman Tage Adolfsson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Olle Göransson

            Riksdagsman Sven Hammarberg

            Riksdagsledamot Lena Hjelm-Wallén

            Riksdagsman Eric Marcusson

            Riksdagsman Thure Jadestig

            Riksdagsman Roland Sundgren

Folkpartiet:

282.     Riksdagsman Eric Enlund

Centerpartiet:

            Riksdagsman Anton E. Fågelsbo

            Riksdagsman Anders Gernandt

            Fru Kerstin Göthberg

Vänsterpartiet Kommunisterna:

286.     Ombudsman Rune Pettersson

19


 


Nrl

Torsdagen den 10 januari 1974


Kopparbergs läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

287. Överlantmätare Bo Turesson


 


20


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Statsrådet Kjell-Olof Feldt

            Riksdagsman Torsten Fredriksson

            Riksdagsman Gudrun Sundström

            Riksdagsman Sven Mellqvist

            Riksdagsman Äke Green

            Riksdagsman Ove Karlsson

Folkpartiet:

294.   Riksdagsman Anders Jonsson

Centerpartiet:

            Riksdagsman Karl Boo

            Riksdagsman Birgitta Hambraeus

            Riksdagsman Eric Carlsson

            Köpman Rolf Rämgård

Vänsterpartiet Kommunisterna:

299.   Järnbruksarbetare Lars-Ove Hagberg

Gävleborgs läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

300.   Riksdagsman Hans Nordgren

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Sven Ekström

            Riksdagsman Anders Haglund

            Statsrådet Bertil Löfberg

            Riksdagsledamot Gunbjörg Thunvall

            Riksdagsman Olov Westberg

            Riksdagsman Olof Östrand

            Rektor Äke Gillström

Folkpartiet:

308.   Riksdagsman Olle Westberg

Centerpartiet:

            Riksdagsman John Eriksson

            Riksdagsman Gunnel Jonäng

            Riksdagsman Gunnar Björk


 


Vänsterpartiet Kommunisterna:

312.     Riksdagsman Bertil Måbrink

Västernorrlands läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

313.     Riksdagsman Håkan Winberg

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Ivar Högström

            Mätningsman Stig Olsson

            Riksdagsman Bernhard Sundelin

            Hemmansägare Otto Stadling

            Riksdagsman Bengt Wiklund

            Småskollärare Ann-Mari Laag

Folkpartiet:

320.     Riksdagsman Rolf Sellgren

Centerpartiet:

            Riksdagsman Thorbjörn Fälldin

            Riksdagsman Martin Olsson

            Lantbrukare Sven Erik Nordin

Vänsterpartiet Kommunisterna:

324.     Riksdagsman Gustav Lorentzon

Jämtlands läns valkrets

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Birger Nilsson

            Riksdagsman Valfrid Wikner

            Riksdagsman Sven Lindberg

Centerpartiet:

            Riksdagsman Nils G. Äsling

            Riksdagsman Per Stjernström

Västerbottens läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

330.     Riksdagsman Tore Nilsson


Nrl

Torsdagen den 10 januari 1974


 


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsman Arne Nygren

            Riksdagsman Roland Brännström

            Riksdagsman Georg Andersson


21


 


Nr 1                           334. Riksdagsman Lilly Hansson

Torsdagen den          - Riksdagsman Hagar Normark

10 januari 1974

Folkpartiet:

336.                                  Rune Ångström

Centerpartiet:

337.                                  Riksdagsman Jan-Ivan Nilsson

338.    Kommunstyrelseordförande Svea Wiklund

339.                                  Riksdagsman Nils-Eric Gustafsson

Norrbottens läns valkrets

Moderata Samlingspartiet:

340.                                  Riksdagsman Per Petersson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna:

            Riksdagsledamot Ingvar Svanberg

            Riksdagsledamot Bengt Norling

            Riksdagsledamot Frida Berglund

            Riksdagsledamot Karl-Erik Häll

            Riksdagsledamot Uno Hedström

            Riksdagsledamot Thure Dahlberg

Centerpartiet:

            Riksdagsman Torsten Stridsman

            Riksdagsman FiUp Johansson

Vänsterpartiet Kommunisterna:

            Riksdagsledamot Eivor Marklund

            Riksdagsledamot Alf Lövenborg

§ 4 Företogs upprop av kammarens ledamöter.

Vid uppropet befanns herrar Sten Andersson i Stockholm, Ahlmark och Takman, fru Dahl, herrar Pettersson i Malmö, Lange, Hallgren och Eriksson i Bäckmora samt fru Jonäng och fru Laag vara frånvarande.

Till kammaren hade inkommit följande ansökningar:

Till riksdagens kammare

Jag anhåller härmed om ledighet från riksdagens arbete torsdagen den

10                              januari 1974 på grund av uppdrag på annan ort.
Stockholm den 9 januari 1974

Sten Andersson

Till riksdagens kammare

Härmed anhåller jag om ledighet från riksdagsgöromålen den 10 och

11                              januari 1974 på grund av deltagande i Europarådssammanträde i Paris.
Stockholm den 8 januari 1974

Per Ahlmark


 


Till riksdagens kammare                                                                Nr 1

Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsgöromålen den 10 och    Torsdaeen den
11 januari 1974 på grund av resa i Indokina.
                                jq januari 1974

Stockholm den 27 december 1973 John Takman

Till riksdagens kammare

Härmed får jag anhålla om tjänstledighet från fullgörande av uppdra­get som riksdagsledamot under tiden 9-10 januari 1974 på grund av utrikes resa.

Stockholm den 19 december 1973 Birgitta Dahl

Till riksdagens kammare

Härmed anhåller jag om befrielse från riksdagsarbetet under tiden 10-15 januari 1974. Orsak: utrikes tjänsteresa. Malmö den 3 januari 1974 Arne Pettersson

Till riksdagens kammare

Härmed anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet torsdagen den 10 januari på grund av personliga angelägenheter. Göteborg den 9 januari 1974 Karl Hallgren

Till riksdagens kammare

Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsgöromålen den 10 och 11 januari 1974 på grund av studieresa i Indokina.' Stockholm den 27 december 1973 Gunnel Jonäng

Kammaren biföll dessa ansökningar.

Enligt till kammaren inkomna läkarintyg var nedanstående ledamöter sjukskrivna:

herr Lange under tiden den 10 januari—10 februari; herr Eriksson i Bäckmora den 10 januari-15 januari samt fru Laag den 10 januari—28 februari. Erforderliga ledigheter från riksdagsgöromålen beviljades.

§  5 Anställdes val av talman.

Därvid lämnades på begäran ordet till

Herr SVANBERG (s), som yttrade:

Herr ålderspresident! Jag ber att till talman få föreslå herr Henry Allard, till förste vice talman herr Torsten Bengtson, till andre vice talman herr Ivar Virgin och till tredje vice talman fru Cecilia Nettel­brandt.

Jag föreslår också att samtliga dessa val måtte företas med acklama­
tion.
                                                                                                                     23


 


Nr I                            Kammaren godkände att förevarande val fick ske med acklamation.

Torsdaeen den            därefter gjord proposition förklarades herr Allard (s) ha blivit

10 januari 1974     ' "" talman.

§ 6  Företogs val av förste vice talman.

Kammaren beslöt på gjord proposition att till förste vice talman utse herr Bengtson i Jönköping (c).

§ 7 Anställdes val av andre vice talman.

På gjord proposition beslöt kammaren utse herr Virgin (m) till andre vice talman.

§  8 Företogs val av tredje vice talman.

Kammaren beslöt på gjord proposition att till tredje vice talman utse fru Nettelbrandt (fp).

§ 9 Herr   NILSSON   i   Stockholm,  som  nu  lämnade   talmansplatsen, yttrade därvid till herr talmannen:

Härmed ber jag att få överlämna talmansklubban till riksdagens återvalde talman herr Allard.

Herr TALMANNEN intog talmansplatsen och anförde:

Herr   ålderspresident,  ärade   kammarledamöter!   Jag  tackar å vice

talmännens och å egna vägnar för det förtroende som valet av talmän

innebär för oss.

§   10 Anställdes val av kammarsekreterare.

Ordet lämnades på begäran till herr FÖRSTE VICE TALMANNEN, som yttrade:

Herr talman! Till kammarens sekreterare ber jag att få föreslå riksdagsdirektören Sune K. Johansson. Valet gäller för en tid av tre år.

Jag föreslår att även detta val företas med acklamation.

Kammaren godkände att förevarande val fick ske med acklamation och beslöt att till kammarsekreterare för en tid av tre år utse riksdagsdirektören Sune K. Johansson.

Sedan kammarsekreteraren på kallelse infunnit sig, anförde herr TALMANNEN:

Jag ber att få hälsa kammarsekreteraren välkommen till hans betydelsefulla arbete.

Protokollföringen övertogs härefter av kammarsekreteraren.

In fidem

BENGT TÖRNELL

24


 


§  11   Företogs val av femton ledamöter i valberedningen.         Nr 1

Därvid lämnades på begäran ordet till                                          Torsdaeen den

Herr FÖRSTE VICE TALMANNEN, som yttrade:                                10 januari 1974

Herr   talman!    Mellan   partierna  har  träffats  överenskommelse  om     --------

förslag till ledamöter och suppleanter i valberedningen. Förslagen framgår av en promemoria som utdelats till kammarens ledamöter. Jag ber nu att få framföra dessa förslag och hemställer att valen sker med acklamation.

Kammaren godkände att förevarande val fick ske med acklamation. På därefter gjord proposition utsågs följande personer till ledamöter i valberedningen:

herr   Antonsson (c)

"      Svanberg (s)

"      Virgin (m)

"      Arne Geijer i Stockholm (s)

"      Andersson i Knäred (c)

"      Ekström (s)

"      Sven Gustafson i Göteborg (fp)

"      Bergman (s)

"      Eriksson i Bäckmora (c) Mellqvist (s)

"      Hernelius (m)

"      Alemyr (s)

"     Jonasson (c)

"      Werner i Tyresö (vpk)

"      Wirién (fp)

§  12 Anställdes val av femton suppleanter i valberedningen.

Kammaren beslöt på gjord proposition att till suppleanter i valbered­ningen utse följande personer:

herr   Börjesson i Glömminge (c) Gustavsson i Eskilstuna (s) Regnéll (m) fru     Skantz (s) herr   Nilsson i Tvärålund (c) Nilsson i Stockholm (s) Andersson i Örebro (fp) Johansson i Trollhättan (s) Gustavsson i Alvesta (c) Hammarberg (s) fru     Kristensson (m) herr   Lindahl i Lidingö (s) fru     Olsson i Hölö (c)

"      Marklund (vpk) herr   Åberg (fp)

Herr TALMANNEN anförde: Jag får härmed kalla valberedningens
ledamöter och suppleanter att sammanträda i talmanskonferensens rum i
eftermiddag kl. 16.00.
                                                                                          25


 


Nrl                          §  13 Herr TALMANNEN yttrade:

Torsdagen den          8  tillkännagiva, att Kungl. Maj:t låtit genom offentligt anslag

10 januari 1974     bjuda och kalla 1974 års riksdags samtliga ledamöter att fredagen den 11

-------------------- januari 1974 kl. II förmiddagen infinna sig uti slottskyrkan samt, efter

förrättad   gudstjänst,   enligt   34 §   i   riksdagsordningen   begiva   sig  till rikssalen för att där inhämta vad Kungl. Maj:t har att meddela riksdagen. Enskild   samling   sker   i   slottskyrkan,  varvid   de  till   ledamöterna utdelade personliga kontrollkorten uppvisas.

§ 14 Herr talmannen meddelade, att till kammarens förfogande över­lämnats ett antal inträdesbiljetter till rikssalen vid riksdagens öppnande, och föreslog att fördelning av dessa biljetter skulle ske genom kammar­kansliet med iakttagande av att de för ledamöterna från varje valkrets avsedda biljettema utlämnades till valkretsens äldste närvarande represen­tant, som fick ombesörja den vidare utdelningen. Detta förslag bifölls.

§15 Meddelande ang. sammanträdestider, m. m.

Herr TALMANNEN anförde:

Till kammarens ledamöter har utdelats bl. a. en preliminär plan för kammarens sammanträden under hela vårsessionen. Smärre avvikelser från planen kan givetvis bli ofrånkomUga. Av tidplanen framgår att val av ledamöter och suppleanter i utskott äger rum vid sammanträdet onsdagen den 16 januari kl. 14.00 samt att den allmänpolitiska debatten tar sin början onsdagen den 30 januari kl. 10.00 och finansdebatten onsdagen den 27 februari kl. 10.00.

I en stencilerad sammanställning har lämnats vissa meddelanden angående riksdagens arbete, m. m.

§   16 Kammaren åtskildes kl. 11.34.

In fidem

SUNE K. JOHANSSON

/Solveig Gemert