Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majrts proposition nr 6 år 1974                             Prop. 1974:6

Nr 6

Kungl. Maj:ts proposition angående vissa av internationella arbetsorgani­sationens allmänna konferens år 1973 vid dess femtioåttonde samman­träde fattade beslut; given den 20 december 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden, dels föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredraganden hemställt, dels inhämta riksdagens yttrande över vad föredraganden förordat.

CARL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON

Propositionens huvudsakliga innehåU

1 propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionen (nr 137) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar. Genom proposi­tionen bereds riksdagen vidare tillfälle att yttra sig över följande, av ILO antagna instrument, nämligen dels rekommendation (nr 145) i samma ämne som konventionen nr 137, dels konvention (nr 138) om minimi­ålder för tillträde till arbete och rekommendation (nr 146) i samma ämne.

1   Riksdagen 1974. 1 saml. Nr 6.


 


Prop. 1974.6

Utdrag av protokoUet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t Ko­nungen i statsrådet den 20 december 1973.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena ANDERSSON, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASP­LING, LUNDKVIST, GEIJER, ODHNOFF, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT, SIGURDSEN, GUSTAFS­SON, ZACHRISSON.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter vissa beslut som fattats av internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1973 vid dess femtioåttonde sammanträde och anför.

Genom sin anslutning tUl Nationernas förbund den 9 mars 1920 inträdde Sverige såsom medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO) i Geneve.

Organisationens beslutande församhng — internationella arbetskon-ferensen - som sammanträder minst en gång varje år, har enligt artikel 19 i organisationens stadga att beträffande förslag, som uppförts på dess dagordning, välja meUan två former för godtagande. Antingen skall ett beslut resultera i ett förslag till internationell konvention, avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar, eller också skall det utmynna i en rekommendation, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär, som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller av väsentligen formell innebörd, t. ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution.

Varje medlem av organisationen skall inom ett är frän avslutandet av ett konferenssammanträde underställa vid sammanträdet antagna konven­tioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riks­dagen) för lagstiftnings- eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att underrätta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder, som vidtagits för att underställa konventioner vederbörlig myndighet, samt om eljest vidtagna åtgärder. Medlem, som inte ratifice­rat viss konvention, skall tid efter annan till internationella arbetsbyråns generaldirektör avge redogörelse för såväl lagstiftning och praxis med avseende på de i konventionen behandlade frågorna som den omfattning, vari konventionens bestämmelser genomförts eller avses att genomföras genom lagstiftning, administrativa åtgärder, kollektivavtal eller på annat sätt, samt ange de omständigheter, som förhindrar eller fördröjer ratifice-ringen av konventionen. Motsvarande gäller i fråga om rekommendatio­ner med tillägg, att redovisning skall lämnas även för sådana jämkningar i rekommendationer, som befunnits eller kan befinnas erforderliga vid antagande eller tillämpning av dem.


 


Prop. 1974:6                                                                             3

De konventioner och rekommendationer, som beslutats av internatio­nella arbetsorganisationen, skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare. Varje ratifikation av en sådan konvention skah delges Förenta nationernas generalsekreterare för registrering i enlighet med bestämmelsen i artikel 102 av Förenta nationernas stadga.

Internationella-arbetskonferensens femtioåttonde sammanträde hölls i Geneve under tiden den 6-27 juni 1973. 1 sammanträdet deltog delegationer från 114 av lLO:s 123 medlemsstater jämte representanter för många mellanstathga och internationella icke statliga organisationer. Social- eller arbetsministrar från flera i konferensen deltagande länder bevistade sammanträdet. Under ett kort besök vid konferensen höU statsrådet och chefen för socialdepartementet ett anförande i general­debatten. Det stora flertalet medlemsstater hade sänt fullständiga delega­tioner, dvs. två regerings-, ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud. Sverige deltog i sammanträdet med en fullständig delegation.'

Konferensens dagordning upptog följande ämnen.

I.         Generaldirektörens rapport.

II.       Finansiella och budgetära frågor.

III.     Upplysningar och rapporter om medlemsstaternas tillämpning av konventioner och rekommendationer.

IV.      Minimiålder för tUlträde tUl arbete (andra behandling).

V.        Sociala återverkningar av nya lasthanteringsmetoder i hamnar (andra behandling).

VI.      Betald ledighet för studier (första behandling).

VII.    KontroU och förebyggande av yrkescancer (första behandling).

Vidare framlades inför konferensen den rapport om Sydafrikas s. k. apartheidpohtik som generaldirektören årligen skall utarbeta. Rapporten

' Genom särskilda beslut den 27 april och den 18 maj 1973 utsåg Kungl. Maj:t följande personer att deltaga i konferensen, nämligen

för Sveriges regering: som ombud kanslirådet i socialdepartementet Ingemar Lindberg och rättschefen i inrikesdepartementet Ake Bouvin samt som experter kanslirådet i inrikesdepartementet Olof Petersson och ambassadrådet vid Sveriges ständiga delegation hos de internationella organisationerna i Geneve Tom Tscher-ning, de båda sistnämnda tillika ersättare för regeringsombuden, avdelningschefen hos arbetarskyddsstyrelsen Arne Westlin, hovrättsassessorn Karl-Ingvar Rundqvist och departementssekreteraren Ulla Fredriksson, båda i socialdepartementet, de-partements-sekreteraren i utrikesdepartementet Olof Allgårdh, hovrättsfiskalen Stig Jansson, inrikesdepartementet, samt Bosse Ringholm, sakkunnig i inrikesdeparte­mentet;

för arbetsgivarna: som ombud direktören i Sveriges verkstadsförening Matts Bergom-Larsson samt som experter direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Johan von Holten, tillika ersättare för arbetsgivarombudet, och direktören i samma förening Erik Forstadius, direktören i Sveriges stuvareförbund Claes Mangnäs samt direktörsassistenfen Margareta Dahlgren, med.lic. Sven Yllner, jur. kand. Göran Kjöllerström och sekreteraren Stina Dall, alla i Svenska arbetsgivareföreningen;

för arbetstagarna: som ombud internationelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Thorbjörn Carlsson samt som experter numera försäkringsdomaren Bert Ahlgren, ombudsmannen i Svenska transportarbetareförbundet Gunnar Gustafsson, ombudsmannen Henry Persson och med. lic. Erik Bolinder, Landsorganisationen, jur. kand. Stig Gustafsson och utbildningschefen Lennart Larsson, Tjänstemännens centralorganisation, samt utbildningsintendenten Ernst Brandgård, Svenska industri­tjänstemannaförbundet.


 


Prop. 1974:6                                                                            4

föranledde ingen åtgärd från konferensens sida.

Under punkt II på dagordningen antog konferensen budget för internationella arbetsorganisationen avseende år 1973-1974. Budgeten fastställdes tiU 93 569 000 U.S. dollar.

Följande av konferensen fattade beslut, vUka hänför sig tiU punkterna IV och V på dagordningen, skall i enlighet med artikel 19 av internatio­neUa arbetsorganisationens stadga underställas riksdagen, nämligen

1)  konvention (nr 137) om de sociala återverkningarna av nya lasthante­ringsmetoder i hamnar,

2)  rekommendation (nr 145) i samma ämne,

3)  konvention (nr 1 38) om minimiålder för tillträde till arbete,

4)  rekommendation (nr 146) i samma ämne.

Texterna på engelska och svenska tUl nämnda fyra instrument torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilagor 1-4. En särskUd bilaga med förteckning över samtliga resolutioner som antagits vid konferensen torde fä fogas tiU protokollet som bilaga 5.

Jag tar i fortsättningen upp till behandling först de båda instrumenten om lasthanteringsmetoder och därefter de som berör minimiåldern.

1—2.  Konvention och rekommendation om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar

Frågan om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar togs upp till en första diskussion vid arbetskonferensen år 1972 och ledde efter ytterligare överväganden vid 1973 års konferens till att en konvention och en rekommendation antogs i ämnet. Konventionen antogs med 338 röster, ingen emot och 24 nedlagda och rekommendatio­nen med 328 röster, ingen emot och 16 nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för båda instrumenten.

Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionen har tUlkommit mot bakgrund av att betydelsefuUa förändringar ägt rum och äger rum avseende lasthanteringsmetoder i hamnar. De nya metoderna har befunnits föra med sig återverkningar på sysselsättningsnivån och på hamnarbetarnas arbets- och levnadsviUkor. Det har därför ansetts angeläget att genom införande av en konvention vidta åtgärder för en varaktig förbättring av hamnarbetarnas situation, bl. a. i vad avser deras sociala vUlkor.

Konventionen är kortfattad och innehåller bara vissa särskilt viktiga bestämmelser. Efter en inledning, vari redogörs för de motiv som lett tUl att ILO antagit en internationell reglering i ämnet, anges i första artikeln konventionens tUlämpningsområde och definitioner. I andra artikeln fastslås principen att hamnarbetare skall såvitt möjligt sysselsättas perma­nent eller regelbundet. Artiklarna 3 och 4 behandlar register för hamn­arbetare och stadgar att om en minskning av antalet i registret upptagna


 


Prop. 1974:6                                                                           5

arbetare bhr nödvändig, åtgärder måste vidtas för att minska effekten därav. Återstående tre operativa artiklar behandlar åtgärder för ökad effektivitet i hamnar genom samverkan mellan arbetsgivare och arbets­tagare i syfte att de sociala fördelarna av de nya metoderna för lasthantering skaU bli tUlfullo tillvaratagna, vidare säkerhet, hälsa, välfärd och yrkesutbUdning för hamnarbetare samt slutligen bestämmelser av­seende konventionens tUlämpning.

Rekommendationen innehåller samma inledning som konventionen samt dessutom sju avdelningar. 1 den första avdelningen anges (liksom i konventionen) tUlämpningsområde och definitioner, varpå följer en avdelning, i vUken rekommenderas ett antal åtgärder för att bedöma de sannolika sociala konsekvenserna av förändringar i lasthanteringsmetoder och uttalas att medlemsstaterna bör införa de nya metoder som bäst lämpar sig för deras speciella förhåUanden. Nästa avdelning behandlar stabUisering av sysselsättning och inkomster. Det förutsätts att hamnarbe­tare skall 'sysselsättas permanent eller regelbundet och att, när detta inte är möjligt, garantier för sysselsättning eller inkomster skapas genom bestämmelser om viss sysselsättning per år, s. k. väntepengar och/eller arbetslöshetsersättning. Så följer en avdelning med detaljerade anvis­ningar för registrering av hamnarbetare, antalet i registret uppförda arbetare samt sättet för att bibehåUa detta antal vid en lämplig nivå. Efter en avdelning om fördelning av arbetskraft följer ett avsnitt om förhåUan­det mellan arbetsmarknadsparterna. Häri uttalas att diskussioner och förhandhngar meUan arbetsgivare och arbetstagare bör syfta tiU att inte bara lösa aktuella frågor såsom löner och arbetsvUlkor utan också tUl att en allmän överenskommelse ingås om hela det komplex av sociala åtgärder som krävs för att möta verkningarna av nya lasthanteringsmetoder. De återstående avsnitten slutligen behandlar arbetets organisation i hamnar­na samt arbets- och levnadsvillkor.

Svenska bestämmelser

De svenska bestämmelser som synes vara av betydelse vid bedömning av ifrågavarande instruments tillämpning på svenska förhåUanden är lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, lagen (1962:381) om allmän försäkring, arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) samt lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

Yttranden

Yttranden över konventionen och rekommendationen har avgetts av arbetarskyddsstyrelsen, riksförsäkringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och ILO-kommittén.

Arbetarskyddsstyrelsen uttalar att sådana sociala återverkningar som avses i de båda instrumenten ligger utanför styrelsens verksamhetsom-

1*   Riksdagen 1974. 1 saml. Nr 6.


 


Prop. 1974:6                                                                           6

rade. Några ändringar i arbetarskyddslagstiftningen behövs därför inte för ratificering av konventionen. SärskUda åtgärder i berört avseende behöver ej heller vidtas med anledning av rekommendationen.

Riksförsäkringsverket konstaterar att verkets ämbetsområde berörs av artikel 6 i konventionen samt av punkterna 31,35 och 36 i rekommenda­tionen.

Enligt verkets uppfattning finns det ur socialförsäkringssynpunkt inte något hinder för en svensk ratifikation av konventionen. Ej heUer skulle en ratifikation av konventionen innebära några problem på socialförsäk­ringens område för svenskt vidkommande. Några lagstiftningsåtgärder med anledning av rekommendationen synes ej heller nödvändiga. 1 Sverige bosatta svenska hamnarbetare omfattas av den svenska lagstift­ningen om folkpensionering. Genom gällande lagstiftning om obligatorisk sjuk- och yrkesskadeförsäkring samt allmän tUläggspensionering tillför­säkras hamnarbetare i svensk hamn samma förmåner som alla andra i riket sysselsatta arbetstagare. För hamnarbetare, som inte är bosatta i Sverige, gäller dock att dessa enligt gällande lagstiftning under anställning i svensk hamn endast är omfattade av den svenska yrkesskadeförsäk­ringen.

Arbetsmarknadsstyrelsen diskuterar inledningsvis begreppet "hamn­arbetare" och finner att detta inte är något i Sverige definierat yrke och att yrket inte är definierat i publikationen "Nordisk yrkesklassificering" (NYK) som är utgiven av arbetsmarknadsstyrelsen och utarbetad i samråd med arbetsmarknadsmyndigheterna i de nordiska länderna.

De i konventionen berörda yrkesuppgifterna definieras i nämnda publikation huvudsakligast som "stuveriarbete" men hit kan även höra "kran- och traversförare", "truckförare" m. fl. Någon omarbetning av NYK för att tillfredsställa konventionens krav på definition av begreppet hamnarbetare torde inte vara nödvändig, då hamnarbetarna genom sin arbetsplats enligt praxis skiljer sig från övriga yrkesutövare med samma yrkesuppgifter. Gruppen av olika yrkesutövare inom hamnen kommer också att utökas pä grund av de förändringar som i inledningen berörs i konventionen, varför det torde vara olämpligt att definiera begreppet "hamnarbete" närmare.

Enligt styrelsens bedömande är samtliga yrkesgrupper som berörs av konventionen tillförsäkrade de vUlkor som konventionen omfattar genom bl. a. koUektivavtal, arbetarskydds- och försäkringslagstiftning.

Vad härefter beträffar rekommendationen finner styrelsen att hamn­arbetare, liksom andra yrkesgrupper, genom bestämmelserna i arbets­marknadskungörelsen är tUlförsäkrade möjlighet till omplacering, om­skolning, flyttning tUl annan ort m. m., om antalet sysselsatta skuUe komma att minska. Härmed är rekommendationens önskemål i punkten 18:2) uppfyUda.

Arbetsmarknadsstyrelsen uttalar slutligen, att styrelsen inte har något att erinra mot att Sverige ratificerar konventionen. Någon särskild åtgärd behöver enligt styrelsens mening inte vidtas med anledning av rekommen­dationen.


 


Prop. 1974:6                                                                           7

SAF åberopar ett av Sveriges stuvareförbund avgivet yttrande, vari förbundet framhåUer att man från svenskt arbetsgivarhåll accepterat innehållet i de båda dokumenten och därmed också förutsatt att konventionen kan ratificeras.

Förbundet vUl dock göra vissa påpekanden och förtydliganden beträf­fande de båda instrumenten.

1 fråga om konventionens artiklar 3 och 4 framhåller förbundet sålunda att för närvarande alla ordinarie arbetare är registrerade av vederbörande stuveriföretag (i en del fall även extra arbetare). Arbets­givarsidan utgår ifrån att själva registreringen och tUlvägagångssättet vid registreringen även i fortsättningen bestäms av företaget/arbetsgivaren. Beträffande artikel 6 säger förbundet att utbildningsbehovet är stort och att kostnaderna för utbUdningen av hamnarbetare bör — åtminstone delvis — bäras av det allmänna. Slutligen betonas med avseende på artikel 7 att det i princip är de avtalsslutande parternas sak att bringa konventio­nens bestämmelser i tillämpning. I Sverige är vi redan på god väg. Arbetsgivarsidan säger ett bestämt nej tiU aU lagstiftning, som kan förändra eUer påverka gäUande eller framtida kollektivavtaL

När det gäUer rekommendationen anmärker förbundet i anslutning tiU punkterna 7, 8 och 13 att det för att åstadkomma regelbunden sysselsätt­ning för stuveriarbetarna i många hamnar (speciellt småhamnarna) krävs, att arbetarna kan beordras utföra arbetsuppgifter vid sidan av lossning/ lastning av fartyg. 1 princip bör aUa arbetsuppgifter "inom hamnområ­det" vara förbehåUna stuveriarbetarna. En sådan ordning — som inte fuUt ut gäller i dag i de svenska hamnarna - förutsätter medverkan från industrins sida och vidare måste LOmedge att gränserna för stuveriarbe-tarnas arbetsområde utvidgas tUl att omfatta flera arbetsuppgifter i land.

I anslutning tUl punkt 22 framhålls att arbetsgivarsidan anser att stuveriarbetarna bör ha skyldighet att förflytta sig tiU "närliggande" hamnar. Denna uppfattning torde delas av Svenska transportarbetareför­bundet.

Beträffande punkt 31 betonas att särskilda anvisningar gäUer och måste med hänsyn till fackets speciella karaktär även i fortsättningen gälla för stuveriet. Vad sluthgen angår punkterna 33-34 (skiftarbete resp. löneformer) uttalas att behandlingen av dessa frågor bör vara exklusivt förbehållen de avtalsslutande parterna.

LO anser att konventionen bör ratificeras snarast möjligt och att rekommendationen bör beaktas inom stuverinäringen.

Även TCO tUlstyrker att konventionen ratificeras av Sverige samt anför i övrigt följande.

Den i artikel 1 lämnade definitionen av "hamnarbetare" och "hamn­arbete" tolkar TCO på så sätt, att den täcker de många skilda uppgifter som ryms inom de nya metoderna för "eargo handling". Vidare under­stryker TCO vad som sägs i artikel 5 om samarbete mellan arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer och betonar det angelägna i att samarbetet i dessa frågor får en sådan utformning att tjänstemanna- och arbetargrup­perna reellt och direkt har möjligheter att påverka utvecklingen inom


 


Prop. 1974:6                                                                           8

"cargo handling".

ILO-kommittén finner under hänvisning till remissyttrandena att allmän enighet råder om att några hinder mot svensk ratificering av konventionen inte föreligger och att man från såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan godtar innehållet i konventionen. ILO-kommittén före­slår därför att konventionen ratificeras från svensk sida. Vad beträffar rekommendationen synes några särskilda åtgärder från statsmakternas sida inte behöva vidtas med arUedning av densamma.

3 —4. Konvention och rekommendation om minimiålder för tillträde till arbete

Även frågan om minimiålder för tillträde tiU arbete slutbehandlades vid 1973 års konferens efter en första diskussion vid konferensen år 1972. En konvention och en rekommendation antogs, konventionen med

328    röster, ingen emot och 24 nedlagda, och rekommendationen med

329    röster, ingen emot och 13 nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för konventionen. I fråga om rekommendationen röstade regerings- och arbetstagarombuden för, medan arbetsgivarombudet lade ned sin röst.

Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåU

1 och med att konventionen antagits av konferensen revideras tio tidigare konventioner i detta ämne. Den nya konventionen ålägger stater som ratificerar konventionen att föra en politik som är ägnad att avskaffa barnarbete och att successivt höja minimiåldern för tUlträde till arbete till en nivå som gör det möjligt för ungdomar att uppnå fuU fysisk och psykisk utveckling. Varje ratificerande stat skall i en deklaration som fogas tUl ratifikationshandlingen ange den minimiålder som staten åtager sig att tUlämpa. Minimiåldern, som skall kunna höjas genom senare deklarationer, får inte vara lägre än åldern för avslutande av obligatorisk skolgång och i intet fall lägre än 15 år. Länder vUkas näringsliv och utbUdningssystem är otUlräckligt utvecklade får dock till en början föreskriva en minimiålder av 14 år.

När det gäUer tUlträde tUl farligt arbete har minimiåldern faststäUts tUl 18 år. Vad som är farligt arbete bestäms av nationell lagstiftning eller av den nationella myndigheten. Det finns dock en undantagsbestämmelse, som medger att minderårig får ta anställning i sådant arbete från 16 års ålder, under förutsättning att hans hälsa, säkerhet och vandel inte äventyras och att den unge fått speciell instruktion eller yrkesutbUdning i den aktuella verksamhetsgrenen.

Konventionen är i princip tillämplig på alla slag av arbeten. Samtidigt tar den emellertid hänsyn tUl de svårigheter för en så vidsträckt tillämpning som vissa särdrag i lagstiftning och praxis i många länder kan skapa. Därför tUlåts ratificerande stat att från konventionens tillämpning utesluta   begränsade   kategorier   av   anställning  eller  arbete,  för vilka


 


Prop. 1974:6                                                                           9

specieUa och betydande problem uppstår. Farligt arbete får dock inte undantas enligt denna bestämmelse. Konventionen beaktar också utveck­hngsländernas praktiska svårigheter och medger att de till en början får begränsa konventionens tUlämpningsområde.

Under vissa omständigheter får arbete utföras av ungdomar som ännu inte uppnått minimiåldern. Sålunda får arbete som ingår som en del av undervisnings- eller utbildningsprogram utföras av bam och ungdom i skolor eUer andra utbUdningsanstalter eller i företag. Beträffande sådant arbete i företag gäUer som förutsättning att 14 års ålder uppnåtts. Vidare får barn i åldern 13—15 år sysselsättas i lätt arbete, om arbetet inte är skadligt för deras hälsa eller utveckling eller inverkar menhgt på deras skolgång eUer utbUdning. Under samma förutsättningar får ungdomar som fyUt 15 år sysselsättas också i annat arbete även om de inte fullbordat sin obligatoriska skolgång. Beträffande de båda sistnämnda situationerna gäUer att vederbörande nationella myndighet skall ange vUka arbeten som kan tUlåtas och vUka vUlkor som därvid skall gäUa. Undantag från bestämmelsen om minimiålder får också medges för sådana ändamål som deltagande i artistuppträdanden.

Rekommendationen är uppdelad i fem avdelningar, som behandlar resp. nationell politik, minimiålder, riskfyllt arbete, arbetsförhållanden samt tillämpning. 1 fråga om minimiålder för tillträde till arbete uttalas att medlemsstaterna bör sträva efter att höja denna tiU 16 år, där minimiåldern fortfarande ligger under denna nivå. Åtgärder bör skynd­samt vidtas för att höja minimiåldern till 15 år och minimiåldern för farligt arbete till 18 år. Bland de områden, inom vUka åtgärder av praktisk natur bör vidtas, fäster rekommendationen uppmärksamheten på främjande av sysselsättning, utbyggnad av social trygghet och famU-jens välfärd samt undervisning och yrkesutbUdning. Rekommendationen kräver slutligen att på arbetsplatser, där barn och ungdomar sysselsätts, tillfredsstäUande arbetsförhåUanden skall upprätthållas i vad avser lön, arbetstid, nattvUa, veckovUa, semester, social trygghet samt hälsa och säkerhet.

Svenska bestämmelser

De svenska bestämmelser som är av betydelse för det i konventionen och rekommendationen behandlade ämnet innefattas i arbetarskydds­lagen (1949:1), arbetarskyddskungörelsen (1949:208), kungörelsen (1966:521) om förbud att använda minderåriga till vissa arbeten, sjö-arbetsridslagen (1970:105) och sjömanslagen (1973:282).

Yttranden

Yttranden har avgetts av arbetarskyddsstyrelsen, socialstyrelsen, skol­överstyrelsen, SAF, LO, TCO och ILO-kommittén.

Arbetarskyddsstyrelsen gör en jämförelse mellan konventionen och rekommendationen å ena sidan samt svensk lagstiftning å den andra. Av denna jämförelse framgår i fråga om konventionen följande.


 


Prop. 1974:6                                                                          10

Artikel 2

Enligt artikeln föreskrivs såsom huvudregel en minimiålder som ej skall vara lägre än åldern för avslutande av obligatorisk skolgång och i intet faU lägre än 1 5 år.

Enligt 23 § första stycket arbetarskyddslagen är huvudregeln att minderårig inte får användas till arbete med mindre han fyllt eller under kalenderåret fyller 14 år samt - där fråga ej är om arbete under ferietid — fullgjort sin skolplikt eller också erhållit behörigt tUlstånd att avsluta sin skolgång. För industrieUt och liknande arbete är enhgt 24 § första stycket minimiåldern 15 i stället för 14 år. Genom bestämmelser i 23 § andra stycket och i 24 § andra stycket ges möjligheter till dispens från huvudregeln.

Då den svenska arbetarskyddslagen tUlkom gällde en skolplikt på sju år. Skolplikten har sedermera förlängts tiU nio år. Detta innebär att lagregeln i praktiken svarar mot en minimiålder av 15 år (det kalenderår vederbörande fyller 16 år), vilket väl korresponderar med konventionen. Bestämmelsen om skolphkt gäller dock som nämnts ej vid feriearbete. Med stöd av dispensbestämmelserna i 23 § andra stycket arbetarskydds­lagen och 24 § andra stycket samma lag har arbetarskyddsstyrelsen vidare utfärdat en generell dispens för minderåriga som fyllt 13 år att .under ferietid utföra lättare arbete. Styrelsen har också utfärdat genereUa regler om dispens för skolelever som fyllt eller under pågående skoltermin fyller 13 år. Dessa kan under skolfri tid få användas till lättare arbeten under högst tolv timmar per vecka, s. k. eftermiddagsarbete.

Enligt 24 § andra stycket arbetarskyddslagen kan styrelsen även i särskUda faU ge dispens för den som under kalenderåret uppnår minst 14 års ålder att under ferietid användas i industriellt eUer liknande arbete där detta är påkaUat av hänsyn till hans yrkesutbildning eller det eljest kan anses vara till gagn för honom.

I konventionen nämns inte särskUt feriearbete eller eftermiddagsarbe­te. Enligt artikel 7.1 kan emellertid den nationella lagstiftningen tillåta att personer i åldern 13-15 år sysselsätts i lätt arbete. Någon definition av vad som skall anses som lätt arbete ges inte och det är vanskligt att avgöra i vad mån de nyss relaterade svenska reglerna och den dispensgiv-ning som sker kan anses strida mot konventionens syften och mening. Om Sverige ratificerade konventionen skuUe detta dock med hänsyn tUl den absoluta nedre gränsen av 13 år i konventionen innebära att arbetarskyddsstyrelsen finge upphöra med att i vissa fall bevilja dispens för minderåriga som ännu inte fyllt 13 år.

Artikel 3

1 artikel 3 stipuleras en minimiålder på 18 år för tillträde tUl varje typ av anställning eller arbete som medför risk för ungdomars hälsa, säkerhet eller vandel. Under vissa förutsättningar kan en minimiålder på 16 år medges. Motsvarande svenska bestämmelser är 26 § arbetarskyddslagen och på denna baserade kungörelsen om förbud att använda minderårig till


 


Prop. 1974:6                                                                          11

vissa arbeten. Enligt 2 § kungörelsen har yrkesinspektör möjlighet att i vissa fall bevilja dispens för minderårig under 16 år. Kungörelsen ger i 3 § arbetarskyddsstyrelsen möjlighet att lämna tillstånd för minderårig, om den fara som i regel är förbunden med arbetet inte föreligger på grund av särskilda omständigheter. Motsvarande dispensmöjligheter finns ej i kon­ventionen. Bedömningen av i vad mån svensk lagstiftning strider mot konventionen försvåras dock av de grundläggande svårigheterna att avgöra vilka slag av arbeten som åsyftas med artikeln.

Artikel 4

Enligt artikeln kan vissa kategorier av anställning eller arbete, för vUka specieUa och betydande tUlämpningsproblem uppstår, undantas från tiUämpningen av konventionen. För svenskt vidkommande är dessa kategorier angivna i 2-4 §§ arbetarskyddslagen. Undantagen avser arbete i arbetstagarens hem och annat s. k. okontrollerat arbete, arbete som utförs av medlem av arbetsgivarens familj, arbete som utförs i arbets­givarens hushåll samt skeppstjänst. Vidare undantas arbete som två eller flera personer utför för gemensam räkning samt arbete på vissa anstalter.

1 övrigt konstaterar arbetarskyddsstyrelsen att artikel 5 inte är tillämphg på Sverige, att artikel 8 ger större möjligheter tiU dispens än nuvarande svenska regler samt att artikel 9 inte innebär något hinder i förhåUande till nuvarande svenska arbetarskyddslagstiftning. Återstående bestämmelser i konventionen föranleder inga kommentarer från styrelsens sida.

1 fråga om rekommendationen anmärker styrelsen att av de anvis­ningar som finns i rekommendationen endast kravet på tolv timmars nattvUa (punkten 13 c) avviker från den svenska arbetarskyddslagen, där elva timmars nattvUa föreskrivs (33 §).

Under hänvisning tUl det anförda uttalar styrelsen att det i den nuvarande svenska arbetarskyddslagstiftningen finns bestämmelser som inte helt överensstämmer med de krav som uppställs i konventionen. Vid bedömande av ratifikationsfrågan bör beaktas att arbetsmihöutred-ningen har till uppgift att se över hela den svenska arbetarskyddslagstift­ningen, däri innefattande också bestämmelserna rörande minderårigas användande i arbete. Det är naturhgt att utredningen därvid överväger i vad mån svensk lagstiftning bör anpassas till nu förehggande konvention och rekommendation. De båda instrumenten bör därför överlämnas tUl utredningen för att beaktas vid dess fortsatta arbete. I avvaktan pä resultatet av utredningens arbete bör konventionen enligt styrelsens uppfattning inte ratificeras av Sverige.

Såväl SAF som LO och TCO för i stort sett samma resonemang som arbetarskyddsstyrelsen och kommer fram tUl enahanda slutsats som styrelsen, nämligen att konventionen inte f. n. bör ratificeras av Sverige och att rekommendationen inte bör föranleda någon åtgärd. LO och TCO finner dessutom i likhet med styrelsen att de båda instrumenten bör överlämnas till arbetsmiljöutredningen för att beaktas vid dess fortsatta arbete.


 


Prop. 1974.6                                                                          12

Socialstyrelsen har ingen erinran mot konventionen och rekommenda­tionen.

Skolöverstyrelsen tUlstyrker att konventionen ratificeras.

I anslutning tUl vissa av punkterna i rekommendationen anser styrel­sen att i Sverige åtgärder bör vidtas i föhande hänseenden:

Punkt 2. a) Fortsatt satsning för att motverka arbetslöshet och handUcapp på arbetsmarknaden i form av brist på adekvat yrkesutbUd­ning.

Punkt 2. dj Ökade insatser för att ytterligare utveckla kontakterna meUan skolan, samhället och dess arbetsliv.

Punkterna 5. och 9. Översyn av kungörelsen om förbud att använda minderårig thl vissa arbeten (SFS 1966:521).

Punkt 7. Ij Frågan om höjning av minimiåldern tUl 16 år för tillträde tUl anstäUning eUer arbete bör utredas.

Punkt 10. 1) Vid bestämmandet av de typer av anställning eUer arbete, på vUka artikel 3 i konventionen skall äga tUlämpning, bör inte enbart fysiska utan även psykologiska, sociala och socialmedicinska miljöfak­torer beaktas.

Punkterna 12. 1), 14. l)a), 14. 2), 15. Förstärkning av aUmänna yrkesinspektionen för att bereda den bättre möjligheter att ge informa­tion och råd samt övervaka efterlevnaden av gällande bestämmelser om minderårig arbetskraft.

Punkterna 12. 2), 14. l)b) Översyn av de lokala yrkesrådens och andra samrådsorgans verksamhet.

Punkt 14. 3) Fortsatt samordning av arbetarskyddsverkets, arbets­marknadsverkets, sociala myndigheters och skolmyndigheters verksamhet på central, regional och lokal nivå.

Punkt 16. c) Översyn av den verksamhet i vilken barn och ungdom används av organisationer och företag för ambulerande försäljning öultid-ningar, märken etc).

Dessutom föreslår styrelsen att ytterligare åtgärder snarast vidtas för att göra barn, ungdom, skolans befattningshavare, föräldrar och arbets­givare mer medvetna om gällande bestämmelser på detta område.

ILO-kommittén anför följande.

Såsom framgår av arbetarskyddsstyrelsens utredning och vad arbets­marknadsparterna anfört föreligger det vissa skiljaktigheter mellan gäUan­de svenska arbetarskyddslagstiftning och konventionens krav. Konventio­nen kan därför inte f. n. ratificeras av Sverige. 1 hkhet med styrelsen samt LO och TCO finner kommittén, att arbetsmiljöutredningen, som har tUl uppgift att se över hela arbetarskyddslagstiftningen, däribland bestäm­melserna om rrunderårigas användande tiU arbete, bör överväga i vad mån den svenska lagstiftningen bör anpassas till ifrågavarande instrument. Dessa bör därför överlämnas tUl utredningen. 1 avvaktan på resultatet av utredningens arbete bör konventionen inte ratificeras av Sverige och rekommendationen ej föranleda någon ytterligare åtgärd.


 


Prop. 1974:6                                                                          13

Föredraganden

Vid internationella arbetskonferensens femtioåttonde sammanträde innevarande år, antogs dels en konvention (nr 137) och en rekommenda­tion (nr 145) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmeto­der i hamnar, dels en konvention (nr 138) och en rekommendation (nr 146) om minimiålder för tUlträde till arbete.

Vad beträffar konventionen nr 137 framgår av såväl ILO-kommitténs som arbetsmarknadsparternas uttalanden att något hinder för ratificering av konventionen inte förehgger och att konventionen därför bör ratifice­ras av Sverige. Jag delar denna uppfattning och föreslår att Sverige ratificerar konventionen. Rekommendationen nr 145 synes inte behöva föranleda några särskilda åtgärder frän statsmakternas sida. Jag förut­sätter emellertid att ifrågavarande rekommendation beaktas inom stuveri­näringen.

1 fråga om konventionen nr 138 och rekommendationen nr 146 föreligger, som framgår av remissyttrandena, vissa avvikelser mellan dessa instrument och den svenska arbetarskyddslagstiftningen. Konventionen kan därför inte f. n. ratificeras av Sverige. Frågan i vad mån de svenska bestämmelserna om minderårigas användande till arbete bör anpassas till de nu förehggande instrumenten anser jag i hkhet med arbetarskyddssty­relsen, LO och TCO samt ILO-kommittén böra prövas av arbetsmiljöut­redningen. Såvitt gäller minimiåldern för arbete till sjöss bör prövningen göras av fartygsmiljöutredningen, som under år 1973 fått i uppdrag att se över de ombordanställdas arbets- och miljöförhållanden m. m. Instrumen­ten bör i detta syfte överlämnas till utredningarna. I avvaktan på resultatet av utredningarnas överväganden bör konventionen inte ratifice­ras av Sverige och rekommendationen inte föranleda någon ytterligare åtgärd.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t dels föreslår riksdagen att godkänna konventionen nr I 37 om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar,

dels bereder riksdagen tillfälle avge yttrande över vad jag i övrigt anfört om de vid internationella arbetskonferensens femtioättonde sam­manträde antagna internationella instrumenten.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämman­de av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas pro­position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

2*   Riksdagen 1974. 1 saml Nr 6.


 


Prop. 1974:6

Convention (No. 137) concerning the social repercussions of new methods of cargo handling in docks


14

Bilaga 1

(Översättning)

Konvention (nr 137) om de socia­la återverkningarna av nya lasthan­teringsmetoder i hamnar


 


The General Conference of the International Labour Organisa­tion,

Having been convened at Gene­va by the Governing Body of the International Labour Office, and having me t in its Fifty-eighth Ses­sion on 6 June1973, and

Considering that important changes have taken place and are taking place in cargo handling methods in docks—such as the adoption of unit loads, the intro-duction of roll-on roll-off tech-niques and the increase of mecha-nisation and automation—and in the pattern of movement of freight, and that such changes are expected to become more wide-spread in the future, and

Considering that such changes, by speeding up freight move-ments, reducing the time spent by ships in ports and lowering trans­port costs, may benefit the econo­my of the country concerned as a whole and contribute to the raising of the standard of living, and

Considering that such changes also involve considerable repercus­sions on the level of employment in ports and on the conditions of work and hfe of dockworkers, and that measures should be adopted to prevent or to reduce the prob­lems consequent thereon, and

Considering   that  dockworkers


Internationella arbetsorganisa­tionens allmänna konferens,

som av styrelsen för internatio­nella arbetsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 6 juni 1973 tiU sitt femtioåttonde sammanträde,

som finner att betydelsefuUa förändringar har ägt rum och äger rum i lasthanteringsmetoderna i hamnar — såsom införandet av enhetslaster, införandet av roll-on-roll-off-metoder samt ökad meka­nisering och automation - och i formerna för förflyttning av gods och att sådana förändringar kan förväntas bli ännu mer omfattan­de i framtiden,

som finner att sådana föränd­ringar kan gagna vederbörande lands ekonomi i dess helhet och bidraga till en höjning av levnads­standarden genom att öka hastig­heten i förflyttning av gods, mins­ka fartygens liggetid i hamn och sänka transportkostnaderna,

som finner att sådana föränd­ringar också för med sig avsevärda återverkningar på sysselsättnings­nivån i hamnarna och pä hamnar­betarnas arbets- och levnadsvillkor samt att åtgärder bör vidtagas i syfte att förebygga eller minska de problem som följer härav,

som   finner att hamnarbetarna


 


Prop. 1974:6


15


 


should share in the benefits se-cured by the introduction of new methods of cargo handhng and that, accordingly, action for the lasting improvement of their situa­tion, by such means as regularisa-tion of employment and stabihsa-tion of income, and other mea­sures relating to their conditions of work and life, as well as to safety and health aspects of dock work, should be planned and taken concurrently with the plan-ning and introduction of new methods, and

Having decided upon the adop­tion of certain proposals with re-gard to social repercussions of new methods of cargo handling (docks), which is the fifth item on the agenda of the ses.sion, and

Having determined that these proposals shaU take the form of an International Convention,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-three the following Convention, which may be cited as the Dock Work Convention, 1973:


bör fä del av de fördelar som införandet av nya lasthanterings­metoder medför och att föhaktli-gen åtgärder för en varaktig för­bättring av deras situation — bl. a. StabUisering av sysselsättning och inkomster och andra åtgärder som berör deras arbets- och levnadsvill­kor samt hamnarbetets säkerhets-och hälsoaspekter — bör planeras och vidtagas jämsides med plane­ringen och införandet av nya rrle-toder och som

beslutat antaga vissa förslag an­gående de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar, vilket utgör den femte punkten på sammanträdets dag­ordning,

samt beslutat att dessa förslag skall taga formen av en internatio­nell konvention,

antager denna den tjugofemte dagen i juni månad är nittonhun-drasjuttiotre följande konvention, som kan benämnas konventionen om hamnarbete, 1973.


 


Artide 1

l.This Convention applies to persons who are regularly availa-ble for work as dockworkers and who depend on their work as such for their main annual income.

2. For the purpose of this Con­vention the terms "dockworkers" and "dock work" mean persons and activities defined as such by national law or practice. The orga­nisations of employers and work-ers concerned .shall be consulted


Artikel 1

1.  Denna konvention äger till-lämpning på personer som regel­bundet står till förfogande för ar­bete som hamnarbetare och som erhåller sin huvudsakhga årsin­komst genom detta arbete.

2.  Med "hamnarbetare" och "hamnarbete" avses i denna kon­vention personer och verksamhe­ter som definieras som sädana i nationell lagstiftning eUer praxis. Berörda arbetsgivar- och arbetsta­garorganisationer   skall   rådfrågas


 


Prop. 1974:6


16


 


on or otherwise participate in the estabhshment and revision of such definitions. Account shall be taken in this connection of new methods of cargo handling and their effect on the various dock-worker occupations.


eller på annat sätt medverka vid fastställande och ändring av säda­na definitioner. Därvid skaU hän­syn tagas tUl nya lasthanterings­metoder och deras inverkan på hamnarbetarnas ohka arbetsupp­gifter.


 


Artide 2

1.  It shall be national policy to encourage all concerned to pro­vide permanent or regular employ­ment for dockworkers in so far as praeticable.

2.  In any case, dockworkers shall be assured minimum periods of employment or a minimum in­come, in a manner and to an extent depending on the eco-nomic and social situation of the country and port concerned.


Artikel 2

1.    Den nationella politiken skaU
söka förmå aUa berörda parter att
i män av möjlighet åstadkomma
permanent eller regelbunden sys­
selsättning för hamnarbetare.

2.    Hamnarbetare, skall i varje
faU tillförsäkras minimiperioder av
sysselsättning eller minimUnkoms-
ter på ett sätt och i en omfattning
som betingas av den ekonomiska
och sociala situationen i ifrågava­
rande land oeh hamn.


 


Artide 3

1.    Registers shaU be established
and maintained for all occupa-
tional categories of dockworkers,
in a manner to be determined by
national law or practice.

2.   Registered dockworkers shall have priority of engagement for dock work.

3.   Registered dockworkers shaU be required to be avaUable for work in a manner to be deter­mined by national law or practice.


Artikel 3

1.   Register skall upprättas och föras beträffande alla yrkeskatego­rier av hamnarbetare, pä sätt som skaU bestämmas av nationeU lag­stiftning eller praxis.

2.   Registrerade hamnarbetare skall ha företräde vid beredande av arbete i hamnar.

3.   Registrerade hamnarbetare skall vara skyldiga att stå till för­fogande för arbete, pä sätt som skall bestämmas av nationell lag­stiftning eller praxis.


 


Artide 4

1. The strength of the registers shall be periodically reviewed, so as to achieve levels adapted to the needs of the port.


Artikel 4

1. Antalet arbetare, som finns upptagna i registren, skall perio­diskt överses i syfte att uppnå nivåer som är anpassade efter hamnens behov.


 


Prop. 1974:6


17


 


2. Any necessary reduction in the strength of a register shaU be accompanied by measures design­ed to prevent or minimise detri-mental effects on dockworkers.


2. Om en minskning av antalet i ett register upptagna hamnarbeta­re blir nödvändig, skall åtgärder vidtagas i syfte att förebygga eUer Undra ogynnsamma verkningar för hamnarbetarna.


 


Artide 5

In order to secure the greatest social advantage of new methods of cargo handling, it shall be na­tional policy to encourage co­operation between employers or their organisations, on the one hand, and workers' organisations, on the other hand, in improving the efficiency of work in ports, with the participation, as appro-priate, of the competent author-ities.


Artikel 5

För att de sociala fördelarna av nya metoder för lasthantering skall bh till fuUo tUlvaratagna skall den nationella pohtiken främja samarbete mellan å ena sidan ar­betsgivarna eller deras organisatio­ner och å andra sidan arbetstagar­nas organisationer beträffande höjning av arbetseffektiviteten i hamnarna, där så är lämphgt un­der medverkan av vederbörande myndigheter.


 


Artide 6

Each Member shaU ensure that appropriate safety, health, welfare and vocational training provisions apply to dockworkers.


Artikel 6

Varje medlemsstat skall tillse att lämphga bestämmelser rörande säkerhet, hälsa, välfärd och yrkes­utbildning tillämpas på hamnarbe­tare.


 


Artide 7

The provisions of this Conven­tion shall, except in so far as they are otherwise made effective by means of coUective agreements, arbitration awards or in such other manner as may be consis-tent with national practice, be given effect by national laws or regulations.


Artikel 7

Bestämmelserna i denna kon­vention skall bringas i tillämpning genom nationell lagstiftning, i den män de inte genomföres medelst kollektivavtal, skiljedom eller pä annat sätt som överensstämmer med nationell praxis.


 


Artide 8

The formål ratifications of this Convention    shall   be   eommuni-


Artikel 8

De officiella ratifikationerna av denna konvention skaU delges in-


 


Prop. 1974.6


1!


 


cated to the Director-General of the International Labour Office for registration.


ternationella arbetsbyråns general­direktör oeh registreras av honom.


 


Artide 9

1.    This Convention shaU be
binding only upon those Members
of the International Labour Or­
ganisation whose ratifications
have been registered with the
Director-General.

2.  It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3.  Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.


Artikel 9

1.   Denna konvention är bindan­de endast för de medlemmar av internationella arbetsorganisatio­nen vUkas ratifikationer registre­rats av generaldirektören.

2.   Den träder i kraft tolv måna­der efter det två medlemmars rati­fikationer registrerats av generaldi­rektören.

3.   Därefter träder denna kon­vention i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag, dä dess ratifikation registrerats.


 


Artide 10

1.    A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the expiration of ten years
from the date on which the Con­
vention first comes into force, by
an act communicated to the
Director-General of the Interna­
tional Labour Office for registra­
tion. Such denunciation shah not
take effect until one year after the
date on which it is registered.

2.    Each Member which has rati­
fied this Convention and which
does not, within the year follow­
ing the expiration of the period of
ten years mentioned in the pre-
ceding paragraph, exercise the
right of denunciation provided for
in this Artide, will be bound for
another period of ten years and,
thereafter,    may    denounce   this


Artikel 10

1.    Medlem som ratificerar den­
na konvention kan, sedan tio år
förflutit frän den tidpunkt dä
konventionen först trädde i kraft,
uppsäga densamma genom skrivel­
se som delges internationella ar­
betsbyråns generaldirektör för re­
gistrering. Uppsägningen träder ej
i kraft förrän ett år efter det den
registrerats.

2.    Varje medlem, som ratifice­
rar denna konvention och icke
inom ett år efter utgången av den i
föregående mom. nämnda tioårs­
perioden gör bruk av den uppsäg­
ningsrätt som medges i denna ar­
tikel, skall vara bunden för en ny
period av tio år och kan därefter
på de i denna artikel föreskrivna
villkoren   uppsäga   konventionen


 


Prop. 1974:6


19


 


Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Artide.

Artide 11

1.    The Director-General of the
International Labour Office shall
notify all Members of the Interna­
tional Labour Organisation of the
registration of all ratifications and
denunciations communicated to
him by the Members of the Organ­
isation.

2.    When notifying the Members
of the Organisation of the registra­
tion of the second ratification
communicated to him, the Direc­
tor-General shall draw the atten-
tion of the Members of the Organ­
isation to the date upon which the
Convention will come into force.


vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 11

1.  Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall underrätta samtiiga medlemmar av internatio­nella arbetsorganisationen om re­gistreringen av alla ratifikationer och uppsägningar, som delgivits honom av organisationens med­lemmar.

2.  När generaldirektören under­rättar organisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som delgivits honom, skall han fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag dä konventionen kom­mer att träda i kraft.


 


Artide 12

The Director-General of the In­ternational Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denun­ciation registered by him in ac­cordance with the provisions of the preceding Artides.

Artide 13

At such times as it may con-sider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the work-ing of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.


Artikel 12

Internationella arbetsbyråns ge­neraldirektör skall för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta na­tionernas stadga lämna Förenta nationernas generalsekreterare fuUständiga upplysningar om varje ratifikation och uppsägning, som registrerats av honom enhgt be­stämmelserna i föregående artik­lar.

Artikel 13

Närhelst internationeUa arbets­byråns styrelse finner det erfor­derligt skall styrelsen förelägga in­ternationeUa arbetsorganisatio­nens allmänna konferens en redo­görelse för konventionens tiUämp­ning och överväga om det finns skäl att på konferensens dagord­ning uppföra frågan om dess revi­sion, helt eUer delvis.


 


Prop. 1974:6


20


 


Artide 14

1.    Should the Conference adopt
a new Convention revising this
Convention in whole or in part,
then, unless the new Convention
otherwise provides—

(aj the ratification by a Mem­ber of the new revising Conven­tion shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Artide 10 above, if and when the new revising Con­vention shaU have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members,

2.    This Convention shaU in any
case remain in force in its actual
form and content for those Mem­
bers which have ratified it but
have not ratified the revising Con­
vention.


Artikel 14

1. Om konferensen antager en ny konvention, varigenom föreva­rande konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventio­nen ej föreskriver annat,

a) skall, utan hinder av bestäm­melserna i artikel 10, en medlems ratifikation av den nya konventio­nen i sig innefatta omedelbar upp­sägning av förevarande konven­tion, under förutsättning att den nya konventionen trätt i kraft;

b) skall från den dag, då den nya konventionen träder i kraft, förevarande konvention icke läng­re kunna ratificeras av medlem­marna.

2. Förevarande    konvention

skaU likväl förbh gäUande till form och innehåll för de medlemmar som ratificerat densamma men icke ratificerat den nya konven­tion, varigenom förevarande kon­vention revideras.


 


Artide 15

The English and Freneh ver­sions of the text of this Conven­tion are equaUy authoritative.


Artikel 15

De engelska och franska texter­na till denna konvention skaU ha hka vitsord.


 


Prop. 1974:6


21

Bilaga 2

(Översättning)


 


Recommendation (No. 145) Con­cerning the Social Repercussions of New Methods of Cargo Hand­ling in Docks

The General Conference of the International Labour Organisa­tion,

Having been convened at Gene­va by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-eighth Ses­sion on 6 June 1973,and

Considering that important changes have taken place and are taking place in cargo-handling methods in docks — such as the adoption of unit loads, the intro­duction of roll-on roll-off tech-niques and the increase of mecha-nisation and automation — and in the pattern of movement of freight, and that such changes are expected to become more wide-spread in the future, and

Considering that such changes, by speeding up freight move-ments, reducing the time spent by ships in ports and lowering trans­port costs, may benefit the econo­my of the country concerned as a whole and contribute to the rais­ing of the standard of living, and

Considering that such changes also involve considerable repercus­sions on the level of employment in ports and on the conditions of work and life of dockworkers, and that measures should be adopted to prevent or to reduce the pro­blems consequent thereon, and

Considering   that   dockworkers


Rekommendation (nr 145) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar

Internationella arbetsorganisa­tionens allmänna konferens,

som av styrelsen för internatio­nella arbetsbyrån sammankallats tiU Geneve och där samlats den 6 juni 1973 tUl sitt femtioåttonde sammanträde,

som finner att betydelsefulla förändringar har ägt rum och äger mm i lasthanteringsmetoderna i hamnar — såsom införandet av enhetslaster, införandet av roll-on-roll-off-metoder samt ökad me­kanisering och automation — och i formerna för förflyttning av gods och att sädana förändringar kan förväntas bli ännu mer omfattan­de i framtiden,

som finner att sädana föränd­ringar kan gagna vederbörande lands ekonomi i dess helhet och bidraga till en höjning av levnads­standarden genom att öka hastig­heten i förflyttning av gods, mins­ka fartygens liggetid i hamn och sänka transportkostnaderna,

som finner att sådana föränd­ringar också för med sig avsevärda återverkningar pä sysselsättnings­nivån i hamnarna och pä hamnar­betarnas arbets- och levnadsvillkor samt att åtgärder bör vidtagas i syfte att förebygga eller minska de problem som följer härav,

som  finner att hamnarbetarna


3*  Riksdagen 1974. 1 saml. Nr 6.


 


Prop. 1974:6


22


 


should share in the benefits se-cured by the introduction of new methods of cargo handling and that, accordingly, action for the lasting improvement of their situa­tion, by such means as regularisa-tion of employment and stabilisa-tion of income, and other mea­sures relating to their conditions of work and life, as well as to safety and health aspects of dock work, should be planned and taken concurrently with the plan-ning and introduction of new methods, and

Having decided upon the adop­tion of certain proposals with re-gard to social repercussions of new methods of cargo handling (docks), which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Dock Work Convention, 1973,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-three the following Recommendation, which may be cited as the Dock Work Recommendation, 1973:


bör få del av de fördelar som införandet av nya lasthanterings­metoder medför och att följaktli­gen åtgärder för en varaktig för­bättring av deras situation — bl. a. StabUisering av sysselsättning och inkomster och andra åtgärder som berör deras arbets- och levnadsvUl-kor samt hamnarbetets säkerhets-och hälsoaspekter — bör planeras och vidtagas jämsides med plane­ringen och införandet av nya me­toder och som

beslutat antaga vissa förslag an­gående de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar, vilket utgör den femte punkten på sammanträdets dag­ordning,

samt beslutat att dessa förslag skaU taga formen av en rekom­mendation, som kompletterar konventionen om hamnarbete, 1973,

antager denna den tjugofemte dagen i juni månad år nittonhund-rasjuttiotre följande rekommenda­tion, som kan benämnas rekom­mendationen om hamnarbete, 1973.


 


/. Scope and Definitions

1. Except as otherwise pro­vided in Paragraph 36, this Re­commendation applies to persons who are regularly available for work as dockworkers and who depend on their work as such for their main annual income.

2. For the purpose of this Re­commendation the terms "doek-


/.  Tillämpningsområde och defini­tioner

1. 1 den mån ej annat före­skrivs i mom. 36 äger denna re­kommendation tillämpning pä personer, som regelbundet står till förfogande för arbete som hamn­arbetare och som erhåller sin hu­vudsakliga årsinkomst genom det­ta arbete.

2. Med "hamnarbetare" och "hamnarbete"  avses  i  denna  re-


 


Prop. 1974:6


23


 


workers" and "dock work" mean persons and activities defined as such by national law or practice. The organisations of employers and workers concerned should be consulted on or otherwise parti­cipate in the estabhshment and revision of such definitions. Ac­count should be taken in this con­nection of new methods of cargo handling and their effect on the various  dockworker occupations.


kommendation personer och verk­samheter som definieras som säda­na i nationell lagstiftning eller praxis. Berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bör råd­frågas eller på annat sätt medverka vid fastställande oeh ändring av sådana definitioner. Därvid bör hänsyn tagas till nya lasthante­ringsmetoder och deras inverkan pä hamnarbetarnas olika arbets­uppgifter.


 


//.  The Impact of Changes in Car­go Handling Methods

3.    In each country and, as ap­propriate, each port, the probable impact of changes in cargo hand­ling methods, induding the im­pact on the employment opportu-nities for, and the conditions of employment of, dockworkers, as well as on the occupational struc-ture in ports, should be regularly and systematicaUy assessed, and the action to be taken in conse-quence systematicaUy reviewed, by bodies in which representatives of the organisations of employers and workers concerned and, as appropriate, of the competent authorities participate.

4.    The introduction of new methods of cargo handling and related measures should be co-ordinated with national and regio­nal development and manpower programmes and polides.

5.    For the purposes set out in Paragraphs 3 and 4, all relevant information should be collected continuously, induding in parti-cular —

(a) statistics of freight move­ment through ports, showing the


//.   Verkningarna av förändringar i lasthanteringsmetoder

3.    I varje land och där så är lämpligt i varje hamn bör de san­nolika verkningarna av föränd­ringar i lasthanteringsmetoder, in­begripet verkningarna på hamnar­betarnas sysselsättningsmöjlig­heter och arbetsvillkor samt på yrkesstrukturen i hamnarna, regel­bundet och systematiskt bedömas och härav föranledda åtgärder sys­tematiskt prövas av organ, i vilka representanter för berörda arbets­givares och arbetstagares organisa­tioner och, där så är lämpligt, vederbörande myndigheter med­verkar.

4.    Införandet av nya lasthante­ringsmetoder och därmed sam­manhängande åtgärder bör sam­ordnas med nationell och regional utveckling samt med arbetskrafts-program och arbetsmarknadspoli­tik.

5.    För de syften som anges i mom. 3 och 4 bör aUa relevanta informationer fortlöpande sam­manställas, särskUt

a) statistik över förflyttningen av gods i hamnar med angivande


 


Prop. 1974:6

methods of handling used;

(bj flow charts showing the origin and the destination of the main streams of freight handled, as well as the points of assembly and dispersion of the contents of containers and other unit loads;

/ej estimates of future trends, if possible similarly presented;

(d) forecasts of manpower re­quired in ports to handle cargo, taking account of future develop-ments in methods of cargo hand­ling and in the origin and destina­tion of the main streams of freight.

6. As far as possible, each country should adopt those changes in the methods of hand­ling cargo which are best suited to its economy, having regard in par-ticular to the relative availability of capital, especiaUy foreign ex-change, and of labour, and to inland transport facilities.


24

av    de    hanteringsmetoder    som tiUämpas;

b)    flödesscheman som utvisar ursprungs- och destinationsorter för de huvudsakliga strömmarna av hanterat gods samt uppsam­lings- och fördelningspunkter för innehållet i containers och andra enhetslaster;

c)     beräkningar rörande den framtida utvecklingen, om möjligt framlagda i liknande form;

d)     prognoser rörande behovet
av arbetskraft i hamnar för hante­
ring av last med beaktande av den
framtida utvecklingen beträffande
lasthanteringsmetoder samt ur­
sprungs- och destinationsorter för
de huvudsakliga godsströmmarna.

6. Varje land bör i mån av möj­lighet införa de nya lasthanterings­metoder som bäst lämpar sig för dess ekonomi, särskilt med beak­tande av den relativa tillgängen på kapital, specieUt utländsk valuta, och av arbetskraft samt transport­anordningarna inom landet.


 


///. Regularisation   of   Employ­ment and Income

A. Permanent   or   Regular   Em­ployment

1. In so far as praeticable, per­manent or regular employment should be provided for all dock­workers.


///. Stabilisering av sysselsättning och inkomster

A. Permanent   eller   regelbunden sysselsättning

1. Permanent eller regelbunden sysselsättning bör i män av möjlig­het tillförsäkras aUa hamnarbeta­re.


 


B.  Guarantees of Employment or Income

8.(1) Where permanent or re­gular employment is not praetic­able, guarantees of employment and/or   income   should   be   pro-


B. Garantier    för    sysselsättning eller inkomst

8. 1) Där permanent eller regel­bunden sysselsättning inte är möj­lig, bör garantier för sysselsättning och/eller  inkomst   skapas på det


 


Prop. 1974:6


25


 


vided, in a manner and to an extent depending on the econo-mic and social situation of the country and port concerned.

(2) These guarantees might in-clude any or all of the following:

(a)     employment for an agreed number of hours or shifts per year, per month or per week, or pay in heu thereof;

(b)    attendance money, payable for being present at calls or other­wise avaUable for work when no employment is obtained, under a scheme to which no financial con-tribution from the dockworkers is required;

(c)     unemployment        benefit when no work is available.

9.     Positive steps should be
taken by all concerned to avert or
minimise as far as possible any
reduction of the workforce, with-
out prejudice to the effident con-
duct of dock work operations.

10.     Adequate provision should
be made for giving dockworkers fi­
nancial protection in case of un-
avoidable reduction of the work­
force by such means as —

(a) unemployment insurance or other forms of social security;

/b) severance allowance or other types of separation benefits paid by the employers;

(c) such combination of bene­fits as may be provided for by national laws or regulations, or coUedive agreements.


sätt och i den utsträckning som betingas av den ekonomiska och sociala situationen i vederbörande land och hamn.

2) Dessa garantier kan antaga en eller flera av följande former:

a)     sysselsättning under ett överenskommet antal timmar eller skift per är, månad eller vecka eller  däremot   svarande avlöning;

b)    ersättning för närvaro vid upprop eller för att vederbörande på annat sätt står till förfogande för arbete, när ingen sysselsättning erhålls, enligt ett system som inte kräver något ekonomiskt bidrag från hamnarbetaren;

c)     stöd åt arbetslösa när arbete inte kan beredas.

9.     Positiva åtgärder bör vidta­
gas av alla berörda parter för att
förebygga eller i möjligaste mån
begränsa minskning av antalet ar­
betare utan förfång för ett effek­
tivt utförande av hamnarbetet.

10.     Lämpliga anstalter bör vid­
tagas för att ge hamnarbetarna
ekonomiskt skydd i händelse av
en oundviklig minskning av arbe­
tarantalet, exempelvis genom:

a)    arbetslöshetsförsäkring eller andra former av social trygghet;

b)    avgångsvederlag eller andra av arbetsgivaren betalda förmåner vid anställningens upphörande;

c)    en sådan kombination av förmåner som kan finnas föreskri­ven i nationell lagstiftning eller kollektivavtal.


 


C. Registration

11. Registers should be estab­lished and maintained for all occu­pational categories of dock­workers, in a manner determined by national law or practice, in order to —


C. Registrering

1. Register bör, på sätt som skall bestämmas av nationell lag­stiftning oeh praxis, upprättas och föras beträffande alla yrkeskate­gorier av hamnarbetare i syfte att:


 


Prop. 1974:6


26


 


(a)     prevent the use of supple-
mentary labour when the work
available is insufficient to provide
an adequate livelihood to dock­
workers;

(bj operate schemes for the regularisation of employment or stabilisation of earnings and for the allocation of labour in ports,

12.    The number of spedahsed categories should be reduced and their scope altered as the nature of the work changes and as moré dockworkers become able to carry out a greater variety of tasks.

13.    The distinction between work on board ship and work on shore should be eliminated, where possible, with a view to achieving greater interchangeability of la­bour, flexibihty in allocation and efficiency in operations.

14.    Where permanent or regu­lar employment is not available for all dockworkers, the registers should take the form of either —

(aj a single register; or

(b) separate registers for -

(i) those in more or less regular employment;

(n) those in a reserve pool.

15.    No person should normally be employed as a dockworker un­less he is registered as such. Ex-ceptionally, when all avaUable re­gistered dockworkers are em­ployed, other workers may be en-gaged.

16.    The registered dockworker should make himself available for work in a manner determined by national law or practice.


a)     förebygga anlitande av extra arbetskraft när arbetstillgängen inte är tillräcklig för att tillförsäk­ra hamnarbetarna ett skäligt uppe­hälle;

b)    genomföra program för reg­lering av sysselsättning eller stabi­lisering av arbetsinkomster och för fördelning av arbetskraften i ham­nar.

 

12.    Antalet specialiserade kate­gorier bör minskas och deras inne­håll ändras, i den män som arbe­tets karaktär förändras och flera hamnarbetare blir i stånd att ut­föra ett större antal skilda arbets­uppgifter.

13.    Gränsdragningen mellan ar­bete ombord och arbete på kaj bör i mån av möjlighet undanröjas i syfte att uppnå större utbytbar­het mellan arbetarna, flexibilitet i fördelningen av arbetskraft och ef­fektivitet i arbetet.

14.    Där permanent eller regel­bunden sysselsättning inte kan be­redas alla hamnarbetare, bör re­gistren taga form antingen av

 

a)    ett enda register; eller

b)    skilda register för

i) hamnarbetare som har mer eller mindre regelbunden syssel­sättning;

ii) hamnarbetare som utgör re­servstyrka.

15.    Ingen annan än den som är registrerad som hamnarbetare bör normalt sysselsättas i hamnarbete. Dock bör i undantagsfall andra arbetare kunna anlitas, när alla disponibla registrerade hamnarbe­tare är sysselsatta.

16.    Den registrerade hamnarbe­taren bör ställa sig till förfogande för arbete på sätt som bestäms genom nationell lagstiftning eller praxis.


 


Prop. 1974:6


27


 


D. Adjusting the Strength of the Registers

17.     The strength of the regis­
ters should be periodically re­
viewed by the parties concerned,
so as to achieve levels adequate,
but not more than adequate, to
the needs of the port. In such
reviews, account should be taken
of aU relevant factors and in parti-
cular the long-term factors such as
the changing methods of cargo
handling and changing trends in
trade.

18.    (1) Where the need for par-
ticular categories of dockworkers
decreases, every effort should be
made to retain the workers con­
cerned in jobs within the port
industry by retraining them for
work in other categories; the re­
training should be provided well
in advance of any anticipated
change in the methods of opera­
tion.

(2) If reduction in the over-all strength of a register becomes un-avoidable, all necessary efforts should be made to help dock­workers to find employment else-where through the provision of retraining facilities and the assist-ance of the public employment services,

19.(1) In so far as praeticable, any necessary reduction in the strength of a register should be made gradually and without re-course to termination of employ­ment. In this respect, experience with personnel planning tech-niques at the level of the under-taking can be usefully applied to ports.


D. Anpassning av antalet i regist­ren upptagna personer

17.   Antalet i registren upptag­na personer bör tid efter annan ses över av berörda parter i syfte att uppnå en nivå, som motsvarar men icke överstiger hamnens be­hov. Vid sådan översyn bör alla relevanta faktorer beaktas, särskilt sädana som har verkningar på längre sikt, såsom ändringar i last­hanteringsmetoderna och i han­delns utvecklingstendenser.

18.   1) När behovet av särskilda kategorier av hamnarbetare mins­kas, bör allt göras för att behålla de berörda arbetarna i arbeten inom hamnsektorn genom att om­skola dem för arbete av annat slag; omskolningen bör äga rum i god tid före varje förutsedd förändring i arbetsmetoderna.

2) Om en minskning av hela antalet i ett register upptagna per­soner blir oundviklig, bör alla er­forderliga åtgärder vidtagas för att hjälpa hamnarbetarna att finna sysselsättning pä annat håll genom tUlhandahällande av omskolnings­möjligheter och genom den of­fentliga arbetsförmedlingens med­verkan.

19. 1) Nödvändiga minskningar av antalet i registren upptagna per­soner bör i mån av möjhghet ske gradvis och utan hävande av an­ställningsförhållandet. 1 detta hän­seende kan erfarenheter av perso­nalplaneringsmetoder på företags­nivå med fördel tillämpas i ham­nar.


 


Prop. 1974:6


28


 


(2)     In determining the extent
of the reduction, regard should be
had to such means as —

(aj natural wastage;

(bj cessation of reeruitment, except for workers with special skills for which dockworkers al-ready registered cannot be trained;

(c) exdusion of men who do not derive their main means of livelihood from dock work;

(dj reducing the retirement age or fadlitating voluntary early re­tirement by the grant of pensions, supplements to state pensions, or lump-sum payments;

(e) permanent transfer of dockworkers from ports with excess of dockworkers to ports with shortage of such workers, wherever the situation warrants and subject to coUective agree­ments and to the agreement of the workers concerned.

(3)     Termination of employ­
ment should be envisaged only
after due regard has been had to
the means referred to in subpara-
graph (2) of this Paragraph and
subject to whatever guarantees of
employment may have been given.
It should be based as far as pos­
sible on agreed criteria, should be
subject to adequate notice, and
should be accompanied by pay­
ments as set out in Paragraph 10.


2)     Vid bestämmande av minsk­
ningens omfattning bör man bl. a.
beakta:

a)     den naturliga avgången;

b)    rekryteringsstopp utom i fråga om arbetare med speciella färdigheter, för vUka de redan re­gistrerade hamnarbetarna inte kan utbildas;

c)     uteslutande av personer som inte erhåller sin huvudsakhga in­komst genom hamnarbete;

d)     sänkning av avgångsåldern
eUer underlättande av frivillig av­
gång i förtid genom bevUjande av
pensioner, tillägg till statliga pen­
sioner eller engångsbelopp;

e)     permanent överföring av
hamnarbetare från hamnar med
överskott av hamnarbetare till
hamnar med brist på sådana arbe­
tare, när situationen så medger
samt med beaktande av gällande
kollektivavtal och under förutsätt­
ning av berörda arbetares samtyc­
ke.

3)     Hävande av anställningsför­
hållande bör övervägas först efter
vederbörligt beaktande av de om­
ständigheter som åsyftas i punkt
2) här ovan och med förbehåll för
de anställningsgarantier, som kan
ha lämnats. Det bör i mån av
möjlighet grundas på överenskom­
na kriterier, medge lämplig upp­
sägningstid och bör åtföljas av be­
talningar i enlighet med mom. 10.


 


E. Allocation

20. Except where permanent or regular employment with a par-ticular employer exists, systems of allocation should be agreed upon which —


E. Fördelning av arbetskraft

20. Utom i fall av regelbunden eller permanent anställning hos en viss arbetsgivare bör överenskom­melse träffas om system för för­delning av arbetskraften vari­genom


 


Prop. 1974:6


29


 


(aj subject to the provisions of Paragraphs 11,15 and 17, provide each employer with the labour required to secure a quick turn-round of ships, or, in case of shortage, a fair share of such la­bour consistent with any estab­lished system of priorities;

(bj provide each registered dockworker with a fair share of available work;

(c)     reduce to a minimum the
necessity for attending caUs for
selection and allocation to a job
and the time required for this
purpose;

(d)     ensure that, so far as prae­
ticable and subject to the necessa­
ry rotation of shifts, dockworkers
complete a task begun by them.

21.     Subject to conditions to be prescribed by national laws or re­gulations or coUective agreements, the transfer of dockworkers in the regular employment of one em­ployer to temporary work with another should be permitted when required.

22.     Subject to conditions to be prescribed by national laws or re­gulations or coUective agreements, the temporary transfer of dock­workers on a voluntary basis from one port to another should be permitted when required.


a)    varje arbetsgivare, med för­behåll för bestämmelserna i mom. 11, 15 och 17, erhåller den arbets­kraft som erfordras för snabb turn-round av fartygen eller, vid knapphet pä arbetskraft, en skälig andel av sådan arbetskraft, med beaktande av eventuella priorite­ringssystem;

b)    varje registrerad hamnarbe­tare erhåller en skälig andel av föreliggande arbetstillfällen;

c)    nödvändigheten att närvara vid upprop för uttagning och hän­visning tUl arbete och den tid som erfordras för detta ändamål ned­bringas till ett minimum;

d)     garantier skapas för att, så
långt det är möjligt och under
hänsynstagande till erforderliga
skiftbyten, hamnarbetare får av­
sluta av dem påbörjat arbete.

21.     Under förutsättningar, som skaU anges i nationell lagstiftning eller kollektivavtal, bör överföring av hamnarbetare, som regelbundet sysselsätts av en arbetsgivare, till tUlfälligt arbete hos annan arbets­givare tillåtas, när sä erfordras.

22.     Under förutsättningar, som skall anges i nationeU lagstiftning eller kollektivavtal, bör tillfällig överföring av hamnarbetare frän en hamn till en annan på friviUig-hetens grund tillåtas, när så erfor­dras.


 


Relä-

IV. Labour-Management tians

23. Discussions and negotia-tions between employers and wor­kers concerned should aim not merely at settlement of current issues such  as wages and condi-


IV. Förhållandet  mellan   arbets­marknadsparterna

23. Diskussioner och förhand­lingar mellan berörda arbetsgivare och arbetstagare bör syfta ej blott tUl lösandet av aktuella frågor, t. ex.   beträffande   löner  och  ar-


 


Prop. 1974:6


30


 


tions of work, but at an over-all arrangement encompassing the various social measures required to meet the impact of new methods of cargo handling.

24.     The existence of organisa­tions of employers and of dock­workers established in accordance with the principles of the Free-dom of Association and Protec­tion of the Right to Organise Con­vention, 1948, and the Right to Organise and CoUective Bargaining Convention, 1949, able freely to enter into negotiations and to en­sure the execution of agreements arrived at, should be recognised as being important for this purpose.

25.     Where it does not already exist, appropriate joint industrial machinery should be set up with a view to creating a climate of con-fidence and co-operation between dockworkers and employers in which social och technical change can be brought about without ten-sion or conflict and grievances promptly settled in accordance with the Examination of Grievan­ces Recommendation, 1967.

26.     Employers' and workers' organisations, together as appro­priate with the competent autho­rities, should participate in the application of the social measures required, and in particular in the operation of schemes for the regu­larisation of employment or stabi­lisation of earnings.

27.     Effective polides of com-munication between employers and dockworkers and between the leaders of workers' organisations and their members should be established in accordance with the Communications  within  the Un-


betsvillkor, utan till en allmän överenskommelse innefattande de olika sociala åtgärder som erford­ras för att möta verkningarna av nya lasthanteringsmetoder.

24.     Existensen av arbetsgivar-och hamnarbetarorganisationer, som verkar i enlighet med princi­perna i 1948 års konvention om föreningsfrihet och skydd för or­ganisationsrätten och 1949 ärs konvention om organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt och som kan förhandla fritt och säker­ställa genomförandet av träffade överenskommelser, bör erkännas som betydelsefull för detta ända­mål.

25.     Ett lämpligt paritetiskt sammansatt organ bör inrättas, där ett sådant inte redan finns, i syfte att skapa ett klimat av för­troende och samverkan mellan hamnarbetare och arbetsgivare, i vilket sociala och tekniska föränd­ringar kan komma tiU ständ utan spänning elier konflikt oeh klago­mål snabbt regleras i enlighet med 1967 ärs rekommendation om prövning och avgörande av klago­mål inom företaget.

26.     Arbetsgivarnas och arbets­tagarnas organisationer samt när så är lämpligt vederbörande myn­digheter bör medverka vid tillämp­ningen av erforderliga sociala åt­gärder och i synnerhet vid genom­förandet av program för stabilise­ring av sysselsättning eller inkoms­ter.

27.     Effektiva system för kom­munikation mellan arbetsgivare och hamnarbetare samt mellan ar­betstagarorganisationernas ledare och deras medlemmar bör skapas i enlighet med 1967 års rekommen­dation om  information och sam-


 


Prop. 1974:6


31


 


dertaking       Recommendation,

1967,   and   implemented   by   all possible means at all levels.


räd inom företaget och tagas i bruk med alla möjliga medel och pä alla nivåer.


V. Organisation of Work in Ports       V. Arbetsorganisation i hamnarna


28.     In order to secure the greatest social advantage of new methods of cargo handling, agree­ments should be conduded be­tween employers or their organisa­tions, on the one hand, and wor­kers' organisations, on the other hand, with a view to their co­operation in improving the effi­ciency of work in ports, with the participation, as appropriate, of the competent authorities.

29.     The measures to be co-vered by such agreements might include —

/a) the use of scientific know-ledge and techniques concerning the work environment with parti­cular reference to conditions in ports;

(b) comprehensive vocational training schemes, induding training in safety measures;

(cJ mutual efforts to eliminate outdated practiees;

(dj increased flexibility in the deployment of dock labour be­tween hold and hold, ship and ship, and ship and shore, and be­tween shore jobs;

(e) recourse, where necessary, to shift work and weekend work;

(fj work organisation and training designed to enable dock­workers to carry out several re­lated tasks;

(g) the adaptation of the strength of gängs to agreed needs, with due regard to the necessity


28.     För att de sociala fördelar­na av nya metoder för lasthante­ring skall bli till fullo tillvaratagna, bör överenskommelser träffas mel­lan ä ena sidan arbetsgivarna eller deras organisationer och ä andra sidan arbetstagarnas organisatio­ner, där så är lämpligt under med­verkan av vederbörande myndig­heter, om samarbete för att för­bättra arbetseffektiviteten i ham­narna.

29.     Dessa överenskommelser kan bland annat avse följande åt­gärder:

 

a)    användandet av vetenskaplig kunskap och teknik med avseende på arbetsmiljön, särskUt med hän­syn till förhållandena i hamnar;

b)   omfattande yrkesutbild­ningsprogram, inbegripet utbild­ning i säkerhetsåtgärder;

c)    gemensamma ansträngningar för att avskaffa föråldrade meto­der;

d)    ökad flexibilitet i fördel­
ningen av hamnarbetarna mellan
olika lastrum, mellan olika fartyg,
mellan fartyg och kaj och mellan
olika arbeten på kaj;

e)    tillgripande av skiftarbete
och veckoslutsarbete, när så er­
fordras;

f)     arbetsorganisation och ut­
bildning som gör det möjligt för
hamnarbetarna att utföra flera
sammanhörande uppgifter;

g)    anpassning av arbetslagens
storlek till överenskomna behov
med hänsyn tagen till nödvändig-


 


Prop. 1974:6


32


 


of ensuring reasonable rest pe­riods;

(h) mutual efforts to eliminate unproductive time as far as prae­ticable;

(ij provision for the effective use of mechanical equipment, sub­ject to the observance of relevant safety standards and the weight restrictions required by the certi-fied safe working capacity of the machine.

30. Such measures should be accompanied by agreements con­cerning the regularisation of em­ployment or stabilisation of earn­ings and by the improvements in conditions of work referred to in the following Part of this Recom­mendation.


heten av skäliga viloperioder;

h) gemensamma ansträngningar för att i möjligaste mån eliminera improduktiv tid;

i) åtgärder för effektivt utnytt­jande av mekaniska hjälpmedel, med förbehåll för iakttagande av gällande säkerhetsbestämmelser samt de viktbegränsningar som fö­reskrivits för utnyttjande av maskinens högsta tillåtna kapad-tet,

30. Sädana åtgärder bör åtföl­jas av överenskommelser om stabi-hsering av sysselsättning eller in­komster och av de förbättringar i arbetsvillkoren som anges i följan­de avsnitt.


VI. Conditions of Work and Life       VI. Arbets- och levnadsvillkor


3 I. Laws and regulations con­cerning safety, health, welfare and vocational training applicable to industrial undertakings should be effectively applied in ports, with such technical variations as may be necessary; there should be ade­quate and qualified inspection ser­vices.

32.     Standards as regards hours of work, weekly rest, holidays with pay and similar conditions should be not less favourable for dockworkers than for the majori-ty of workers in industrial under­takings.

33.     Measures should be adop­ted in regard to shift work, which include —

(a) not placing the same wor-ker on conseeutive shifts, except within limits established by natio-


31.     Den för industriföretag gäl­lande lagstiftningen rörande säker­het, hälsa, välfärd oeh yrkesutbild­ning bör tillämpas effektivt i ham­nar med beaktande av sådana tek­niska förändringar som eventuellt erfordras; det bör finnas en till­räcklig och kvalificerad yrkesin­spektion.

32.     Normer beträffande arbets­tidens längd, veckovila, betald se­mester och liknande arbetsvillkor bör inte vara mindre förmånliga för hamnarbetare än för flertalet arbetare inom industriföretag.

33.     Beträffande skiftarbete bör bland annat följande åtgärder vid­tagas:

a) undvikande av att samma ar­betare placeras i två pä varandra följande skift annat än inom de


 


Prop. 1974:6


33


 


nal laws or regulations or coUec­tive agreements;

(b)    special compensation for the inconvenience caused to the worker by shift work, induding weekend work;

(c)     tixing an appropriate maxi­mum duration and an appropriate timing of shifts, regard being had to local circumstances.

 

34.     Where new methods of car­go handling are introduced and where tonnage råtes or other forms of payment by results are in use, steps should be taken to re-view and, where necessary, revise the methods and the scales of pay. Where possible, the earnings of the dockworkers should be im-proved as a result of the introduc­tion of the new methods of cargo handling.

35.     Appropriate pension and retirement schemes should be in­troduced where they do not al-ready exist.


gränser som fastställts genom na­tionell lagstiftning eller genom kollektivavtal;

b)    särskild ersättning för de o-lägenheter som vållas arbetaren ge­nom skiftarbete, inberäknat vec­koslutsarbete;

c)    fastställande av lämplig maximal skifttid och lämplig för­läggning av skiftarbete med hän­syn tagen till lokala förhållanden.

 

34.     Där nya lasthanterings­metoder införs och där avlöning efter hanterad godsmängd eller andra former av prestationslön tillämpas, bör åtgärder vidtagas för att ompröva och där så är nödvändigt ändra beräkningsmeto­der och löneskalor. Där så är möj­Ugt bör hamnarbetarnas lönein­komster förbättras som följd av införandet av nya lasthanterings­metoder.

35.     Lämpliga pensioneringssys­tem bör införas, där de inte redan finns.


 


vn. Miscellaneous Provisions

36. Appropriate provisions of this Recommendation should, as far as praeticable, also be applied to occasional and to seasonal dockworkers in accordance with national law and practice.


VII. Diverse bestämmelser

36. Bestämmelserna i denna re­kommendation bör, så långt möj­ligt, i lämpliga delar också tilläm­pas på tillfälligt eller för viss sä­song anställda hamnarbetare i en­lighet med nationell lagstiftning och praxis.


 


Prop. 1974:6


34

Bilaga 3

(Översättning)


 


Convention (No. 138) concerning minimum age for admission to employment

The General Conference of the International Labour Organisa­tion,

Having been convened at Ge­neva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-eighth Session on 6 June 1973, and

Having decided upon the adop­tion of certain proposals with re­gard to minimum age for admis­sion to employment, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Noting the terms of the Mini­mum Age (Industry) Convention, 1919, the Minimum Age (Sea) Convention, 1920, the Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, the Minimum Age (Trim-mers and Stokers) Convention, 1921, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Con­vention, 1932, the Minimum Age (Sea) Convention (Revised). 1936, the Minimum Age (Indus­try) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Non-lndustrial Employment) Convention (Re­vised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and the Minimum Age (Under-ground Work) Convention, 1965, and

Considering that the time has come to establish a general instru­ment on the subject, which would gradually replaee the existing ones applicable   to   limited   eeonomie


Konvention (Nr 138) om minimi­ålder för tillträde till arbete

Internationella arbetsorganisa­tionens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för interna­tionella arbetsbyrån sammankal­lats till Geneve och där samlats till sitt femtioåttonde möte den 6 juni 1973,och

som beslutat antaga vissa förslag angående minimiålder för tillträde till arbete, vilken fråga utgör den fjärde punkten på sammanträdets dagordning, och

som beaktar bestämmelserna i konventionen om minimiålder i in­dustriellt arbete (1919), konven­tionen om minimiålder i arbete till sjöss (1920), konventionen om mi­nimiålder inom jordbruket (1921), konventionen om minimiålder för eldare och kollämpare (1921), konventionen om minimiålder i icke-industriellt arbete (1932), konventionen om minimiålder i ar­bete till sjöss (reviderad 1936), konventionen om minimiålder i in­dustriellt arbete (reviderad 1937), konventionen om minimiålder i icke-industriellt arbete (reviderad 1937), konventionen om minimi­ålder i arbete inom fisket (1959) och konventionen om minimiålder i arbete underjord (1965), och

som anser att tiden är inne att upprätta ett aUmänt instrument i denna fråga, vilket successivt skul­le ersätta de nu gällande instru­ment, som hänför sig tUl begränsa-


 


Prop. 1974:6


35


 


sectors, with a view to achieving the total abolition of child labour, and

Having determined that this in­strument shall take the form of an International Convention,


de ekonomiska sektorer, i syfte att åstadkomma ett fullständigt av­skaffande av barnarbete, och

som har beslutat att detta in­strument skall taga formen av en internationell konvention.


 


adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-three the following Convention, which may be cited as the Minimum Age Convention, 1973:


antager denna den tjugosjätte dagen i juni månad år nitton-hundrasjuttiotre följande konven­tion, som kan benämnas konven­tionen om minimiålder, 1973.


 


Artide 1

Each Member for which this Convention is in force undertakes to pursue a national policy de­signed to ensure the effective abo­lition of child labour and to raise progressively the minimum age for admission to employment or work to a level consistent with the fullest physical and mental deve­lopment of young persons.


Artikel 1

Varje medlemsstat, för vilken denna konvention gäller, förbinder sig att inom sitt eget land fullfölja en politik som syftar till att säker­ställa ett effektivt avskaffande av barnarbete och att successivt höja minimiåldern för tillträde till an­ställning eller arbete till en nivå som gör det möjligt för ungdomar att uppnå full fysisk och psykisk utveckling.


 


Artide 2

1. Each Member which ratifies this Convention shall specify, in a dedaration appended to its ratifi­cation, a minimum age for admis­sion to employment or work with­in its territory and on means of transport registered in its territory; subject to Artides 4 to 8 of this Convention, no one under that age shall be admitted to employment or work in any occupation.

2. Each Member which has rati­fied this Convention may subse-quently notify the Director-Gener­al   of   the   International   Labour


Artikel 2

1.    Varje medlemsstat, som rati­ficerar denna konvention, skall i en till ratifikationshandlingen fo­gad deklaration föreskriva en mini­miålder för tillträde till anställning eller arbete inom dess territorium och pä transportmedel registrerade inom dess territorium; med undan­tag för vad som sägs i artiklarna 4—8 i denna konvention skall ingen under denna ålder ges tillträ­de till anställning eller arbete inom något yrke.

2.    Varje medlemsstat som rati­ficerat denna konvention kan ge­nom en efterföljande deklaration underrätta   internationella  arbets-


 


Prop. 1974:6


36


 


Office, by further dedarations, that it specifies a minimum age liigher than that previously speci-fied.

3.    The minimum age spedfied in pursuance of paragraph 1 of this Artide shall not be less than the age of completion of compul-sory schooling and, in any case, shall not be less than 15 years.

4.    Notwithstanding the provi­sions of paragraph 3 of this Arti­de, a Member whose economy and educational facilities are insuf-ficiently developed may, after consultation with the organisa­tions of employers and workers concerned, where such exist, ini-tially specify a minimum age of 14 years.

5.     Each Member which has spe­
dfied a minimum age of 14 years
in pursuance of the provisions of
the preceding paragraph shall in­
clude in its reports on the applica­
tion of this Convention submitted
under artide 22 of the Constitu-
tion of the International Labour
Organisation a statement —

(a)     that its reason for doing so subsists; or

(b)    that it renounces its right to avail itself of the provisions in question as from a stated date.


byråns generaldirektör om att medlemsstaten fastställer en högre minimiålder än den tidigare före­skrivna.

3.    Den minimiålder som före­skrivs i enlighet med mom. I i denna artikel skall ej vara lägre än åldern för avslutande av obligato­risk skolgång och i intet fall lägre än 15 år.

4.    Utan hinder av bestämmel­serna i mom. 3 i denna artikel kan medlemsstat, vars näringsliv och utbildningssystem är otillräckligt utvecklade, efter samråd med be­rörda arbetsgivar- och arbetstagar­organisationer, där sädana finns, till en början föreskriva en minimi­ålder av 14 är.

5.    Varje medlemsstat, som har föreskrivit en minimiålder av 14 år i enlighet med bestämmelserna i föregående punkt, skall i sina rap­porter om denna konventionstill-lämpning, vilka avges enligt artikel 22 i internationella arbetsorganisa­tionens stadga, förklara

 

a)     antingen att motivet för dess beslut alltjämt äger giltighet;

b)    eller att medlemsstaten från och med en angiven dag avstår från att begagna sig av ifrågavaran­de bestämmelser.


 


Artide 3

1.    The minimum age for admis­sion to any type of employment or work which by its nature or the circumstances in which it is car-ried out is likely to jeopardise the health, safety or morals of young persons shall not be less than 18 years.

2.    The types of employment or work to which paragraph I of this


Artikel 3

1.    Minimiåldern för tillträde till varje typ av anställning eller arbe­te, som pä grund av sin art eller de omständigheter varunder det ut­förs medför risk för ungdomars hälsa, säkerhet eller vandel, skall ej understiga 18 är.

2.    De typer av anställning eller arbete på vilka mom.   1   i denna


 


Prop. 1974:6


37


 


Artide applies .shall be determined by national laws or regulations or by the competent authority, after consultation with the organisa­tions of employers and workers concerned, where such exist.

3. Notwithstanding the provi­sions of paragraph 1 of this Arti­de, national laws or regulations or the competent authority may, after consultation with the organi­sations of employers and workers concerned, where such exist, authorise employment or work as from the age of 16 years on condi-tion that the health, safety and morals of the young persons con­cerned are fully proteeted and that the young persons have re-ceived adequate specific instruc-tion or vocational training in the relevant branch of activity.


artikel är tillämplig skall bestäm­mas genom nationell lagstiftning eller av vederbörande myndighet efter samråd med berörda arbets­givar- och arbetstagarorganisatio­ner, där sådana finns.

3. Utan hinder av bestämmel­serna i mom. 1 i denna artikel kan den nationella lagstiftningen eller vederbörande myndighet, efter samråd med berörda arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, medge att minderåri­ga från 16 års ålder fär ta anställ­ning eller arbete under förutsätt­ning att deras hälsa, säkerhet och vandel inte på minsta sätt även­tyras och att de erhåUer fullgod särskild instruktion eller yrkesut­bUdning i frågavarande närings­gren.


 


Artide 4

1.    In so far as necessary, the competent authority, after consul­tation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, may exclude from the application of this Con­vention limited categories of em­ployment or work in respect of which special and substantial problems of application arise.

2.    Each Member which ratifies this Convention shall list in its first report on the application of the Convention submitted under artide 22 of the Constitution of the International Labour Organisa­tion any categories which may have been exduded in pursuance of paragraph I of this Artide, giving the reasons for such exdu­sion, and shall state in subsequent reports the position of its law and


Artikel 4

1.    När sä är nödvändigt kan vederbörande myndighet, efter samråd med berörda arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer, där sädana finns, från tillämpningen av denna konvention undanta begrän­sade kategorier av anställning eller arbete, för vilka speciella och be­tydande tillämpningsproblem upp­står.

2.    Varje medlemsstat som rati­ficerar denna konvention skall i den första rapport om konventio­nens tillämpning, som avges enligt artikel 22 i internationella arbets­organisationens stadga, ange de kategorier av anställning eller arbe­te, som kan ha undantagits i enlig­het med mom. I i denna artikel, oeh anföra skälen för sådant undan­tagande samt skall i efterföljande rapporter   redogöra   för  gällande


 


Prop. 1974:6


38


 


practice in respect of the catego­ries exduded and the extent to which effect has been given or is proposed to be given to the Con­vention in respect of such catego­ries.

3. Employment or work cov-ered by Artide 3 of this Conven­tion shall not be exduded from the application of the Convention in pursuance of this Artide,


lagstiftning och praxis med avseen­de på de undantagna kategorierna och för den omfattning vari kon­ventionen har gjorts tillämplig eller avses att göras tillämplig i fråga om sådana kategorier.

3. Anställning eller arbete som avses i artikel 3 i denna konvention får inte undantas från konven­tionens tillämpning med stöd av denna artikel.


 


Artide 5

1.     A Member whose economy
and administrative facilities are in-
suffidently developed may, after
consultation with the organisa­
tions of employers and workers
concerned, where such exist, ini-
tially limit the scope of applica­
tion of this Convention.

2.    Each Member which avails itself of the provisions of para­graph I of this Artide shall speci­fy, in a dedaration appended to its ratification, the branches of eeonomie activity or types of undertakings to which it will apply the provisions of the Con­vention ,

3.    The provisions of the Con­vention shall be applicable as a minimum to the following: mining and quarrying; manufacturing; construction; electricity, gas and water; sanitary service; transport, storage and communication; and plantations and other agricultural undertakings mainly producing for commerdal purposes, but exclud-ing family and small-scale holdings producing for local consumption and not regularly employing hired workers.

4.    Any Member which has hmited the scope of application of


Artikel 5

1.     En medlemsstat vars närings­
liv och administrativa system är
otillräckligt utvecklade kan, efter
samråd med berörda arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationer, där
sädana finns, till en början begrän­
sa denna konventions tillämp­
ningsområde.

2.    Varje medlemsstat, som be­gagnar sig av bestämmelserna i mom. 1 i denna artikel, skall i en vid ratifikationshandhngen fogad deklaration ange de grenar av eko­nomisk verksamhet eller de typer av företag på vilka den avser att tillämpa konventionens bestäm­melser.

3.    Denna konventions tillämp­ningsområde skall omfatta åtmins­tone: gruvor och mineralbrott; till­verkningsindustri; byggnads- och anläggningsverksamhet; el-, gas-och vattenverk; sanitära anord­ningar; transport, lager och kom­munikationer; plantager och andra jordbruksföretag, som huvudsakli­gen producerar för avsalu, med undantag av familjeföretag och småbruk, som producerar för den lokala marknaden och där löne­arbetare inte regelbundet är an­stäUda.

4.    Varje medlemsstat, som har


 


Prop. 1974:6


39


 


this Convention in pursuance of this Artide —

(aj shall indicate in its reports under artide 22 of the Constitu­tion of the International Labour Organisation the general position as regards the employment or work of young persons and chil-dren in the branches of activity which are exduded from the scope of application of this Con­vention and any progress which may have been made towards wider application of the provisions of the Convention;

(bj may at any time formally extend the scope of application by a dedaration addressed to the Director-General of the Internatio­nal Labour Office.


begränsat denna konventions till-lämpningsomräde i enlighet med denna artikel,

a) skall i sina rapporter enligt artikel 22 i internationella arbets­organisationens stadga ange det allmänna läget i fråga om barns och minderårigas anställning och arbete i de näringsgrenar som är uteslutna frän denna konventions tillämpningsområde ävensom de framsteg som gjorts i riktning mot en vidgad tillämpning av konven­tionens bestämmelser;

bj kan vid valfri tidpunkt i ve­derbörlig ordning vidga tUlämp­ningsområdet genom en tiil inter­nationella arbetsbyråns general­direktör ställd deklaration.


 


Artide 6

This Convention does not apply to work done by children and young persons in schools for general, vocational or technical education or in other training institutions, or to work done by persons at least 14 years of age in undertakings, where such work is carried out in accordance with conditions prescribed by the com­petent authority, after consulta­tion with the organisations of em­ployers and workers concerned, where such exist, and is an integral part of—

(a)     a course of education or training for which a school or training institution is primarily responsible;

(b)    a programme of training mainly or entirely in an under-taking, which programme has been approved by the competent au­thority; or


Artikel 6

Denna konvention är inte till­lämplig pä arbete som utförs av barn och ungdomar i skolor för allmän utbildning, yrkesutbildning eller teknisk utbildning eller i andra utbildningsanstalter eller på arbete som utförs av person som fyllt minst 14 är inom företag, där sådant arbete utförs i överensstäm­melse med av vederbörande myn­dighet fastställda normer, efter samråd med berörda arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer, där sädana finns, och utgör en integre­rande del av:

a)     en undervisnings- eller ut­bildningskurs för vilken en skola eller utbildningsanstalt i första hand bär ansvaret;

b)    ett program för utbildning huvudsakligen eller helt inom ett företag,, vilket program har god­känts av vederbörande myndighet; eller


 


Prop. 1974:6


40


 


(c) a programme of guidance or orientation designed to facilitate the choice of an occupation or of a line of training.


c) ett orienteringsprogram av­sett att underlätta valet av yrke eller utbildningslinje.


 


Artide 7

1.     National laws or regulations
may permit the employment or
work of persons 13 to 15 years of
age on light work which is—

(a)     not likely to be harmful to their health or development; and

(b)    not such as to prejudice their attendance at school, their participation in vocational orienta­tion or training programmes ap­proved by the competent authori­ty or their capacity to benefit from the instruction received.

 

2.    National laws or regulations may also permit the employment or work of persons who are at least 15 years of age but have not yet completed their compulsory schooling on work which meets the requirements set forth in sub-paragraphs (a) and (b) of para­graph 1 of this Artide.

3.    The competent authority shall determine the activities in which employment or work may be permitted under paragraphs 1 and 2 of this Artide and shall prescribe the number of hours during which and the conditions in which such employment or work may be undertaken.

4.    Notwithstanding the pro­visions of paragraphs I and 2 of this Artide, a Member which has availed itself of the provisions of paragraph 4 of Artide 2 may, for as long as it continues to do so, substitute the ages 12 and 14 for


Artikel 7

1.     Den nationella lagstiftningen
kan tillåta att personer i åldern
13—15 år sysselsätts i lätt arbete
som

a)     inte är ägnat att skadligt in­verka på deras hälsa eller utveck­ling; och

b)    inte är ägnat att inverka menligt pä deras skolgång, deras deltagande i program för yrkes­orientering eller yrkesutbildning, som godkänts av vederbörande myndighet, eller deras förmåga att tillgodogöra sig den erhållna un­dervisningen.

2.     Den nationella lagstiftningen
kan också tUlåta att personer, som
är minst 15 är gamla men som
ännu inte fullgjort sin skolplikt,
sysselsätts eUer arbetar med upp­
gifter som fyller i a) och b) i mom.
1 av denna artikel angivna krav.

3.    Vederbörande myndighet skall bestämma de slag av verksam­het, inom vilka anställning eller arbete kan tiUåtas i enlighet med mom. 1 och 2 i denna artikel, och skall föreskriva det antal timmar och de förhållanden varunder så­dan anställning eller sådant arbete får äga rum.

4.    Utan hinder av bestämmel­serna i mom. 1 och 2 i denna artikel kan en medlemsstat som begagnar sig av bestämmelserna i mom. 4 i artikel 2, sä länge med­lemmen fortsätter därmed, utbyta åldersgränserna 13 och 15 mot 12


 


Prop. 1974:6


41


 


the ages 13 and 15 in paragraph 1 and the age 14 for the age 15 in paragraph 2 of this Artide.


och 14 i mom. 1 samt åldersgrän­sen 15 mot 14 i mom. 2 i denna artikel.


 


Artide 8

1.     After consultation with the
organisations of employers and
workers concerned, where such
exist, the competent authority
may, by permits granted in indi-
vidual cases, allow exceptions to
the prohibition of employment or
work provided for in Artide 2 of
this Convention, for such purposes
as participation in artistie per-
formances.

2.     Permits so granted shall limit
the number of hours during which
and prescribe the conditions in
which employment or work is al-
lowed.


Artikel 8

1.    Efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorgani­sationer, där sådana finns, får ve­derbörande myndighet genom till­stånd i enskilda fall medge undan­tag från det i artikel 2 i denna konvention stadgade förbudet mot anställning eller arbete, då det gäl­ler sådana ändamål som deltagan­de i artistuppträdanden.

2.    Sålunda givna tillstånd skall begränsa det antal timmar och fö­reskriva de förhållanden, varunder anställning eller arbete tillåts.


 


Artide 9

1.     All necessary measures, in­
duding the provision of appropri­
ate penalties, shall be taken by the
competent authority to ensure the
effective enforcement of the pro­
visions of this Convention.

2.    National laws or regulations or the competent authority shall define the persons responsible for compliance with the provisions giving effect to the Convention.

3.    National laws or regulations or the competent authority shall prescribe the registers or other documents which shall be kept and made available by the employ­er; such registers or documents shall contain the names and ages or dates of birth, duly certified wherever possible, of persons whom he employs or who work for him and who are less than 18 years of age.


Artikel 9

1.     Alla erforderliga åtgärder, in­
begripet lämpliga sanktioner, skall
av vederbörande myndighet vidtas
för att säkerställa en effektiv efter­
levnad av bestämmelserna i denna
konvention.

2.    Den nationella lagstiftningen eller vederbörande myndighet skall ange vilka personer som är ansvariga för att bestämmelserna i denna konvention efterlevs.

3.    Den nationella lagstiftningen eller vederbörande myndighet skall föreskriva vilka register eller andra handlingar som arbetsgiva­ren skall föra och hålla tillgängliga; sådana register eller handlingar skall innehålla uppgifter om namn och ålder eller födelsedata, om möjligt vederbörligen styrkta, be­träffande de personer som han an­ställer eller som arbetar för honom och som är under 18 år.


 


Prop. 1974:6


42


 


Artide 10

1. This Convention revises, on
the terms set forth in this Artide,
the Minimum Age (Industry) Con­
vention, 1919, the Minimum Age
(Sea) Convention, 1920, the Mini­
mum Age (Agriculture) Conven­
tion, 1921, the Minimum Age
(Trimmers and Stokers) Conven­
tion, 1921, the Minimum Age
(Non-lndustrial
     Employment)

Convention, 1932, the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, the Minimum Age (Indus­try) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Non-lndustrial Employment) Convention (Re­vised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and the Minimum Age (Under-ground Work) Convention, 1965.

2.    The coming into force of this Convention shall not close the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, the Minimum Age (Industry) Convention (Re­vised), 1937, the Minimum Age (Non-lndustrial        Employment) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Con­vention, 1959, or the Minimum Age (Underground Work) Conven­tion, 1965, to further ratification.

3.    The Minimum Age (Indus­try) Convention, 1919, the Mini­mum Age (Sea) Convention, 1920, the Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, and the Mini­mum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921, shah be closed to further ratification when all the parties thereto have consented to such closing by ratification of this


Artikel 10

1.    Denna konvention reviderar på sätt, som anges i denna artikel, konventionen om minimiålder i in­dustriellt arbete (1919), konven­tionen om minimiålder i arbete till sjöss (1920), konventionen om mi­nimiålder inom jordbruket (1921), konventionen om minimiålder för eldare och kollämpare (1921), konventionen om minimiålder i icke-industriellt arbete (1932), konventionen om minimiålder i arbete till sjöss (reviderad 1936), konventionen om minimiålder i industrieUt arbete (reviderad 1937), konventionen om minimi­ålder i icke-industrieUt arbete (revi­derad 1937), konventionen om minimiålder i arbete inom fisket (1959) och konventionen om mi­nimiålder i arbete under jord (1965).

2.    Ikraftträdandet av denna konvention skall inte utgöra hin­der för fortsatt ratificering av kon­ventionen om minimiålder i arbete till sjöss (reviderad 1936), konven­tionen om minimiålder i industri­ellt arbete (reviderad 1937), kon­ventionen om minimiålder i icke­industriellt arbete (reviderad 1937), konventionen om minimi­ålder i arbete inom fisket (1959) eller konventionen om minimiål­der i arbete under jord (1965).

3.    Konventionen om minimi­ålder i industriellt arbete (1919), konventionen om minimiålder i ar­bete till sjöss (1920), konventio­nen om minimiålder inom jordbru­ket (1921) och konventionen om minimiålder för eldare och kolläm­pare (1921) skall vara stängda för fortsatt ratificering, när alla med­lemsstater,   som   anslutit   sig   till


 


Prop. 1974:6


43


 


Convention or by a dedaration communicated to the Director-General of the International La­bour Office.

A. When the obligations of this Convention are accepted—

(a)    by a Member which is a party to the Minimum Age (Indus­try) Convention (Revised), 1937, and a minimum age of not less than 15 years is spedfied in pur­suance of Artide 2 of this Conven­tion, this shall ipso jure involve the immediate denunciation of that Convention,

(b)    in respect of non-industrial employment as defined in the Mi­nimum Age (Non-lndustrial Em­ployment) Convention, 1932, by a Member which is a party to that Convention, this shaU ipso jure involve the immediate denuncia­tion of that Convention,

(c)    in respect of non-industrial employment as defined in the Mi­nimum Age (Non-lndustrial Em­ployment) Convention (Revised), 1937, by a Member which is a party to that Convention, and a minimum age of not less than 15

.years is spedfied in pursuance of Artide 2 of this Convention, this shall ipso jure involve the immedi­ate denunciation of that Conven­tion,

(dj in respect of maritime em­ployment, by a Member which is a party to the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, and a minimum age of not less than 15 years is spedfied in pursuance of Artide 2 of this Convention or the Member specifies that Artide 3 of this Convention applies to mari­time employment, this shall ipso


dessa konventioner, har medgivit detta genom att ratificera denna konvention eller genom en förkla­ring avgiven till internationella ar­betsbyråns generaldirektör. ■

4. När förpliktelserna enligt denna konvention har godtagits

a)     av en medlemsstat, som an­slutit sig till konventionen om mi­nimiålder i industriellt arbete (re­viderad 1937) och en minimiålder ej understigande 15 år fastställs i enhghet med artikel 2 i denna konvention, skall detta i sig inne­fatta omedelbar uppsägning av förstnämnda konvention,

b)    i fråga om icke-industriellt arbete, såsom det definieras i kon­ventionen om minimiålder i icke-industriellt arbete (1932), av en medlemsstat som anslutit sig till nämnda konvention, skall detta i sig innefatta omedelbar uppsäg­ning av samma konvention,

ej i fråga om icke-industriellt arbete, såsom det definieras i kon­ventionen om minimiålder i icke­industriellt arbete (reviderad 1937), av en medlemsstat, som anslutit sig till nämnda konven­tion, och en minimiålder ej under­stigande 15 år fastställs i enlighet med artikel 2 i denna konvention, skall detta i sig innefatta omedel­bar uppsägning av förstnämnda konvention,

d) i fråga om arbete till sjöss av en medlemsstat, som anslutit sig till konventionen om minimiålder i arbete till sjöss (reviderad 1936), och en minimiålder ej understigan­de 15 år fastställs i enlighet med artikel 2 i denna konvention eller medlemsstaten föreskriver att arti­kel 3 i denna konvention skall vara tillämplig pä arbete till sjöss, skall


 


Prop. 1974:6


44


 


jure involve the immediate denun­ciation of that Convention,

(ej in respect of employment in maritime fishing, by a Member which is a party to the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and a minimum age of not less than 15 years is spedfied in pursuance of Artide 2 of this Con­vention or the Member specifies that Artide 3 of this Convention applies to employment in mari­time fishing, this shall ipso jure involve the immediate denunci­ation of that Convention,

(f) by a Member which is a party to the Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965, and a minimum age of not less than the age spedfied in pur­suance of that Convention is sped­fied in pursuance of Artide 2 of this Convention or the Member specifies that such an age applies to employment underground in mines in virtue of Artide 3 of this Convention, this shall ipso jure involve the immediate denunci­ation of that Convention,

if and when this Convention shall have come into force.

5. Aeceptance of the obliga­tions of this Convention—

(a) shall involve the denunci­ation of the Minimum Age (Indus­try) Convention, 1919, in accord­ance with Artide 12 thereof,

/bj in respect of agriculture shall involve the denunciation of the Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, in accordance with Artide 9 thereof,

(c) in respect of maritime em­ployment shall involve the de­nunciation of the  Minimum Age


detta i sig innefatta omedelbar uppsägning av förstnämnda kon­vention,

e) i fråga om arbete i havsfiske av en medlemsstat, som anslutit sig till konventionen om minimiål­der i arbete inom fisket (1959), och en minimiålder ej understigan­de 15 är fastställs i enlighet med artikel 2 i denna konvention eller medlemsstaten föreskriver att arti­kel 3 i denna konvention skall vara tillämplig på arbete i havsfiske, skall detta i sig innefatta omedel­bar uppsägning av förstnämnda konvention,

/) av en medlemsstat, som an­slutit sig till konventionen om mi­nimiålder i arbete under jord (1965), och en minimiålder, som ej understiger den ålder som fast­ställts i enlighet med sagda kon­vention, fastställs i enlighet med artikel 2 i denna konvention eller medlemsstaten föreskriver att en sådan ålder skall vara tUlämplig på arbete under jord i enlighet med artikel 3 i denna konvention, skall detta i sig innefatta omedelbar uppsägning av förstnämnda kon­vention,

för såvitt denna konvention har trätt i kraft.

5. Godtagande av förpliktelser­na enligt denna konvention

aj skall medföra uppsägning av konventionen om minimiålder i in­dustriellt arbete (1919) i enlighet med artikel 12 däri,

b)    i fråga om jordbruket skall medföra uppsägning av konventio­nen om minimiålder inom jordbru­ket (1921) i enlighet med artikel 9 däri,

c)    i fråga om arbete till sjöss skall medföra uppsägning av dels konventionen om minimiålder i ar-


 


Prop. 1974:6


45


 


(Sea) Convention, 1920, in ac­cordance with Artide 10 thereof, and of the Minimum Age (Trim­mers and Stokers) Convention, 1921, in accordance with Artide 12 thereof,

if   and   when  this  Convention shall have come into force.


bete till sjöss (1920) i enlighet med artikel 10 däri och dels av konventionen om minimiålder för eldare och kollämpare (1921) i enlighet med artikel 12 däri,

för såvitt denna konvention har trätt i kraft.


Artiklarna 11-18

Dessa artiklar är likalydande med artiklarna 8-15 av konventionen /nr 137) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar, dock att då i artikel 14 av sistnämnda konvention hänvisas till artikel 10, detta i förevarande konvention motsvaras av en i artikel 17 upptagen hänvisning till artikel 13.


 


Prop. 1974:6


46


 


Recommendation (No. 146) con­cerning minimum age for ad­mission to employment.

The General Conference of the International Labour Organi­sation,

Having been convened at Ge­neva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-eighth Session on 6 June 1973, and

Recognising that the effective abolition of child labour and the progres<;ive raising of the mini­mum age for admission to em­ployment constitute only one as-pect of the protection and ad-vancement of children and young persons, and

Noting the concern of the whole United Nations system with such protection and advancement, and

Having adopted the Minimum Age Convention, 1973, and

Desirous to define further cer­tain elements of policy which are the concern of the Internationa! Labour Organisation, and

Having decided upon the adop­tion of certain proposals regarding minimum age for admission to employment, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Minimum Age Convention, 1973,


BUaga 4

(Översättning)

Rekommendation   (Nr   146)   om minimiålder för tillträde till arbete

Internationella arbetsorganisa­tionens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för interna­tionella arbetsbyrån sammankal­lats till Geneve och där samlats till sitt femtioåttonde möte den 6 juni 1973, och

som konstaterar att det effek­tiva avskaffandet av barnarbetet och det successiva höjandet av minimiåldern för tillträde till arbete endast utgör en aspekt av skyddet för barn och ungdomar samt främjandet av deras utveck­ling, och

som beaktar intresset inom hela Förenta nationernas system för detta skydd oeh denna utveckling, och

som antagit konventionen om minimiålder, 1973, och

som önskar ytterligare fastställa vissa riktlinjer för åtgärder som är av intresse för internationella ar­betsorganisationen, och

som beslutat antaga vissa för­slag rörande minimiålder för till­träde till arbete, vilken fråga utgör den fjärde punkten på samman­trädets dagordning, och

som beslutat att dessa förslag skall taga formen av en rekom­mendation som kompletterar kon­ventionen om minimiålder, 1973,


 


Prop. 1974:6


47


 


adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-three the foUowing Recommendation, which may be cited as the Mini­mum Age Recommendation, 1973:


antager denna den tjugosjätte da­gen i juni månad år nittonhundra-sjuttiotre följande rekommenda­tion, som kan benämnas rekom­mendationen om minimiålder, 1973,


 


/. National Policy

\. To ensure the success of the national policy provided for in Artide 1 of the Minimum Age Convention, 1973, high priority should be given to planning for and meeting the needs of children and youth in national develop­ment polides and programmes and to the progressive extension of the inter-related measures nec­essary to provide the best possible conditions of physical and mental growth for children and young persons.

2. In this connection special attention should be given to such areas of planning and policy as the following:

(a) firm national commitment to full employment, in accordance with the Employment Policy Con­vention and Recommendation, 1964, and the taking of ineasures designed to promote employment-oriented development in rural and urban areas;

(bj the progressive extension of other eeonomie and social measures to alleviate poverty wherever it exists and to ensure family living .standards and in­come which are such as to make it unnecessary to have recourse to the eeonomie activity of children;


/. NationeU politik

l.För att säkerställa en fram­gångsrik nationell politik i enlig­het med artikel I i konventionen om minimiålder, 1973, bör åtgär­der och program för nationell utveckling ge hög prioritet åt pla­nering för och tillgodoseende av barns och ungdomars behov och åt ett successivt vidgande av sam­ordnande åtgärder som erfordras för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för barns och ung­domars fysiska och psykiska ut­veckling.

2. 1 detta sammanhang bör sär­skild uppmärksamhet ägnas åt så­dana områden för planering och åtgärder som:

a) fasta nationella åtaganden i fråga om full sysselsättning i överensstämmelse med konven­tionen och rekommendationen om sysselsättningspolitik, 1964, och vidtagande av åtgärder som är ägnade att främja en sysselsätt-ningsorienterad utveckling på landsbygden och i städerna;

b) ett successivt vidgande av andra ekonomiska och sociala åtgärder för att lindra fattigdomen varhelst den förekommer och för att tillförsäkra familjerna en sådan levnadsstandard och inkomst att barnen inte behöver utföra för­värvsarbete;


 


Prop. 1974:6


48


 


/c) the development and pro­gressive extension, without any discrimination, of social security and family welfare measures aimed at ensuring child maintenance, induding children's allowanees;

(d)     the development and pro­
gressive extension of adequate
facilities for education and voca­
tional orientation and training
appropriate in form and content
to the needs of the children and
young persons concerned;

(e)     the development and pro­
gressive extension of appropriate
facilities for the protection and
welfare of children and young
persons, induding employed
young persons, and for the pro­
motion of their development.

3.    Particular account should as necessary be taken of the needs of children and young persons who do not have famUies or do not live with their own famUies and of migrant children and young per­sons who live and travel with their famUies. Measures taken to that end should include the provision of fellowships and vocational training.

4.    Full-time attendance at school or participation in ap­proved vocational orientation or training programmes should be required and effectively ensured up to an age at least equal to that spedfied for admission to employ­ment in accordance with Artide 2 of the Minimum Age Convention, 1973.

5.    (1) Consideration should be given to measures such as prepara-tory training, not involving haz-ards, for types of employment or work in respect of which the minimum   age   prescribed   in  ac-


c)     utveckling och successiv
utbyggnad utan någon diskrimine­
ring av åtgärder för social trygghet
och för familjens välfärd i syfte
att trygga barnens livsuppehälle,
inbegripet barnbidrag;

d)     utveckhng och successiv
utbyggnad av lämphga anord­
ningar för undervisning, yrkesväg­
ledning och yrkesutbUdning, som
till form oeh innehåll är anpassade
till berörda barns och ungdomars
behov;

e)     utveckling och successiv ut­
byggnad av lämpliga anordningar
för barns och ungdomars skydd
och välfärd (inbegripet förvärvsar­
betande ungdomar) och för främ­
jande av deras utveckling,

3.     Särskild hänsyn bör, där sä
erfordras, tagas tUl behoven hos
barn och ungdomar, som inte har
egen familj eller som inte bor
tUlsammans med sina egna famil­
jer, och hos migrerande barn och
ungdomar, som bor och reser till­
sammans med sina familjer. De
åtgärder som vidtas i detta syfte
bör innefatta tillhandahållande av
stipendier och yrkesutbildning.

4.    Skolgång på heltid eller del­tagande i godkända yrkesoriente­rings- eller yrkesutbildningspro­gram bör krävas oeh effektivt sä­kerställas åtminstone fram till en ålder motsvarande den åldersgräns som fastställts för tillträde till arbete i enlighet med artikel 2 i konventionen om minimiålder, 1973.

5.    1) Det bör finnas anledning överväga sådana åtgärder som för­beredande, icke riskfyUd utbild­ning i fråga om typer av anstäU­ning eller arbete där den i enlighet med artikel 3 i konventionen om


 


Prop. 1974:6


49


 


cordance with Artide 3 of the Minimum Age Convention, 1973, is higher than the age of comple­tion of compulsory full-time schoohng.

(2) Analogous measures should be envisaged where the profes-sional exigencies of a particular occupation include a minimum age for admission which is higher that the age of completion of compulsory full-time schooling.


minimiålder, 1973, föreskrivna minimiåldern är högre än åldern vid avslutande av obhgatorisk skolgång.

2) Liknande åtgärder bör över­vägas, dä yrkeskraven inom en viss sysselsättning innefattar en mini­miålder för tillträde tiU arbete som är högre än åldern vid avslu­tande av obligatorisk skolgång.


 


//. MimimumAge

6.    The minimum age should be fixed at the same level for aU sectors of eeonomie activity.

7.    (1) Members should take as their objective the progressive raising to 16 years of the mini­mum age for admission to em­ployment or work spedfied in pursuance of Artide 2 of the Minimum Age Convention, 1973.

(2) Where the minimum age for employment or work covered by Artide 2 of the Minimum Age Convention, 1973, is stUI below 15 years, urgent steps should be taken to raise it to that level.

8.     Where it is not immediately
feasible to fix a minimum age for
all employment in agriculture and
in related activities in rural areas,
a minimum age should be fixed at
least for employment on planta­
tions and in the other agricultural
undertakings referred to in Artide
5, paragraph 3, of the Minimum
Age Convention, 1973.


//. Minimiålder

6.     Samma minimiålder bör fastställas för alla sektorer av eko­nomisk verksamhet.

7.     1) Medlemsstaterna bör strä­va efter att successivt höja minimi­åldern tUl 16 år för tiUträde tUl anställning eller arbete som fast­ställts i enlighet med artikel 2 i konventionen om minimiålder, 1973.

2) Där minimiåldern för an­ställning eller arbete som omfattas av artikel 2 i konventionen om minimiålder, 1973, fortfarande understiger 15 är, bör åtgärder skyndsamt vidtagas för att höja den tUl denna nivå.

8.     Där det ej är möjligt att
omedelbart fastställa en minimi­
ålder för all sysselsättning inom
jordbruk och angränsande verk­
samhet på landsbygden, bör en
minimiålder fastställas åtminstone
för arbete på plan tager och inom
andra sådana jordbruksföretag
som avses i artikel 5 mom. 3 i
konventionen om minimiålder,
1973.


 


Prop. 1974:6


50


 


///. Hazardous   employment   or work

9.     Where the minimum age for
admission to types of employ­
ment or work which are likely to
jeopardise the health, safety or
morals of young persons is still
below 18 years, immediate steps
should be taken to raise it to that
level,

10.    (1) In determining the
types of employment or work to
which Artide 3 of the Minimum
Age Convention, 1973, applies, fuU
account should be taken of
relevant International labour stand­
ards, such as those concerning
dangerous substances, agents or
processes (induding ionising radi-
ations), the lifting of heavy weights
and underground work.


///.  Riskfyllda anställningar eller arbeten

9. Där minimiåldern för tillträde tUl typer av anställning eUer arbe­te, som är ägnade att medföra våda för ungdomars hälsa, säker­het eller vandel, är lägre än I 8 år bör omedelbara åtgärder vidtagas för att höja minimiåldern tih den­na nivå.

10. 1) Vid bestämmandet av de typer av anställning eller ar­bete, pä vilka artikel 3 i konven­tionen om minimiålder, 1973, skall äga tillämpning, bör aU hän­syn tagas till gällande interna­tionella arbetsnormer, till exempel normer som avser skadliga ämnen, agenser eller processer (inbegripet joniserande strålning), lyftande av tunga föremål samt arbete under jord.


 


(2) The list of the types of employment or work in question should be re-examined periodi­cally and revised as necessary, particularly in the light of advanc-ing scientific and technological knowledge.

11. Where, by reference to Artide 5 of the Minimum Age Convention, 1973, a minimum age is not immediately fixed for cer­tain branches of eeonomie activity or types of undertakings, appro­priate minimum age provisions should be made apphcable therein to types of employment or work presenting hazards for young per­sons.


2) Förteckningen över ifråga­varande typer av anställning eUer arbete bör regelbundet överses och om så befinns nödvändigt revideras, särskilt med hänsyn till nya vetenskapliga och tekniska rön.

11. Där i enlighet med artikel 5 i konventionen om minimiålder, 1973, en minimiålder inte omedel­bart fastställs för vissa grenar av ekonomisk verksamhet eller typer av företag, bör lämpliga bestäm­melser om minimiålder föreskrivas för dessa grenar i fråga om typer av anställning eller arbete som är riskfyllda för unga personer.


 


Prop. 1974:6


51


 


IV.  Conditions of employment

12.     (1) Measures should be
taken to ensure that the con­
ditions in which children and
young persons under the age of 18
years are employed or work reach
and are maintained at a satisfacto-
ry standard. These conditions
should be supervised closely.

(2) Measures should likewise be taken to safeguard and super­vise the conditions in which chil­dren and young persons undergo vocational orientation and training within undertakings, training institutions and schools for vocational or technical educa­tion and to formulate standards for their protection and develop­ment.

13.     (1) In connection with the
application of the preceding Para­
graph, as well as in giving effect to
Artide 7, paragraph 3, of the
Minimum Age Convention, 1973,
special attention should be given
to-

(a)     the provision of fair remu-
neration and its protection, bear-
ing in mind the prindple of equal
pay for equal work;

(b)    the strict limitation of the hours spent at work in a day and in a week, and-the prohibition of overtime, so as to allow enough time for education and training (induding the time needed for homework related thereto), for rest during the day and for leisure activities;

(c)     the granting, without possi-bility of exception save in genuine emergency, of a minimum con­seeutive period of 12 hours' night rest, and of customary weekly rest days;


IV Arbetsförhållanden

12.     1) Åtgärder bör vidtagas
för att säkerställa att de förhål­
landen, varunder barn och ung­
domar under 18 år är anställda
eller arbetar, når och bibehåller en
tillfredsställande standard. Dessa
förhållanden bör noggrant över­
vakas.

2) Åtgärder bör likaledes vid­tagas för att säkerställa och över­vaka de förhållanden, varunder barn och ungdomar erhåller yrkes­orientering och yrkesutbildning inom företag, utbildningsinstitu­tioner och skolor för yrkesutbUd­ning eller teknisk utbildning samt för att fastställa normer i fråga om dessa barns och ungdomars skydd och utveckling.

13.     1)1 samband med tiUämp­
ningen av föregående punkt lik­
som vid tillämpningen av artikel 7
mom. 3 i konventionen om mini­
miålder, 1973, bör särskild vikt
läggas vid:

a)    att en skälig ersättning utgår och skyddas med beaktande av principen om hka lön för lika arbete;

b)    att antalet arbetstimmar per dag och per vecka strikt begränsas och att övertidsarbete förbjuds, så att tillräcklig tid står till förfogan­de för skolgång och utbildning (inberäknat den tid som erfordras för hemarbete i samband därmed), för vila under dagen och för fri­tidsverksamhet;

c)    att en sammanhängande nattvUa på minst 12 timmar och sedvanliga dagar av veckovUa ga­ranteras utan möjlighet till undan­tag, såvitt inte ett verkligt nödläge uppstår;


 


Prop. 1974:6


52


 


(d)     the granting of an annual
holiday with pay of at least four
weeks and, in any case, not short-
er than that granted to adults;

(e)     coverage by social security
schemes, induding employment
injury, medical care and sickness
benefit schemes, whatever the
conditions of employment or
work may be;

(fj the maintenance of satis-factory standards of safety and health and appropriate instruction and supervision.

(2) Sub-paragraph (I) of this Paragraph applies to young sea-farers in so far as they are not covered in respect of the matters dealt with therein by International labour Conventions or Recom-mendations spedfically concerned with maritime employment.


d)    att en ärlig betald semester
garanteras, vilken bör omfatta
minst fyra veckor och i varje faU
vara minst Uka lång som den
semester som  de vuxna åtnjuter;

e)    att skydd erhålls genom so­
ciala trygghetssystem, innefat­
tande ersättning vid yrkesskador,
sjukvård och ersättning vid sjuk­
dom oavsett hur anställnings- eUer
arbetsförhållandena är beskaffade;

f)     upprätthållandet av tiUfreds­
ställande normer för säkerhet och
hälsa samt instruktion och över­
vakning.

2) Punkt 1 av detta mom. äger tillämpning på unga sjömän i den män dessa inte med avseende pä den däri behandlade frågan omfat­tas av internationella arbetskon-ventioner eller rekommendationer som speciellt rör arbete tih sjöss.


 


V. Enforcement

14. (1) Measures to ensure the effective application of the Mini­mum Age Convention, 1973, and of the Recommendation should include —


V.  Tillämpning

14. 1) Åtgärder för att säker­ställa en effektiv tiUämpning av konventionen om minimiålder, 1973, och av denna rekommenda­tion bör innefatta:


 


(a) the strengthening as neces­sary of labour inspection and related services, for instance by the special training of inspectors to detect abuses in the employ­ment or work of children and young persons and to correct such abuses; and

(bj the strengthening of serv­ices for the improvement and in­spection of training in under­takings.

(2) Emphasis should be placed


a)    eventuellt erforderlig för­stärkning av arbetsinspektion och därmed sammanhängande verk­samheter, till exempel genom att inspektörer erhåller särskild ut­bildning för att kunna uppdaga missbruk i fråga om barns och ungdomars anställning eller arbete samt för att korrigera sådant miss­bruk; och

b)    förstärkning av verksamhet som avser förbättring och över­vakning av utbildning inom före­tag.

2) Vikt bör läggas vid den roU


 


Prop. 1974:6


53


 


on the role which can be played by inspectors in supplying in­formation and advice on effective means of complying with relevant provisions as well as in securing their enforcement.

(3) Labour inspection and in­spection of training in under­takings should be closely co-ordi-nated to provide the greatest eeonomie efficiency and, gener-ally, the labour administration services should work in close co­operation with the services re­sponsible for the education, training, welfare and guidance of children and young persons.

15.     Special attention should be
paid —

(aj to the enforcement of pro­visions concerning employment in hazardous types of employment or work; and

(b) in so far as education or training is compulsory, to the prevention of the employment or work of children and young per­sons during the hours when in­struction is avaUable.

16.     The following measures
should be taken to facihtate the
verification of ages:

(a) the public authorities should maintain an effective system of birth registration, which should include the issue of birth certificates;

(bj employers should be re­quired to keep and to make availa­ble to the competent authority registers or other documents in-dicating the names and ages or dates of birth, duly certified wher­ever possible, not only of children and young persons employed by them but also of those receiving


som inspektörer kan spela när det gäller att ge information och räd om effektiva sätt att efterkomma tUlämpliga bestämmelser och när det gäller att säkerstäUa deras ef­terlevnad.

3) Arbetsinspektion och över­vakning av utbildningen inom fö­retag bör intimt samordnas i syfte att uppnå största möjhga eko­nomiska effektivitet och arbets­marknadsmyndigheterna bör all­mänt sett samarbeta intimt med de organ som är ansvariga för barns och ungdomars skolgång, ut­bUdning, välfärd och vägledning.

15. Särskild vikt bör läggas vid:

a)     att bestämmelser rörande riskfyllda typer av anställning eller arbete efterlevs; och

b)    att, i den mån skolgång eller utbildning är obligatorisk, använ­dande av barn och ungdomar som arbetskraft förhindras under den tid då undervisning meddelas.

16.     Följande åtgärder bör vid­
tagas för att underlätta fast­
ställandet av berörda personers
ålder:

a)     de offentliga myndigheterna bör upprätthålla ett effektivt system för registrering av födslar, vilket bör innefatta utfärdande av födelsebevis;

b)    arbetsgivare bör åläggas att föra och för vederbörande myn­dighet hålla tillgängliga register eller andra handlingar med om möjligt vederbörUgen styrkta upp­gifter om namn och ålder eller födelsedata, inte endast beträf­fande barn och ungdomar som är anställda hos dem utan även be-


 


Prop. 1974:6


54


 


vocational orientation or training in their undertakings;

(c) children and young persons working in the streets, in outside stalls, in pubhc places, in itinerant occupations or in other circum­stances which make the checking of employers' records impracti-cable should be issued licences or other documents indicating their eligibility for such work.


träffande dem som erhåller yrkes­orientering eller yrkesutbildning i deras företag;

c) barn och ungdomar som ar­betar på gatorna, i salustånd i det fria, pä offentliga platser, i ambu­lerande yrken eller under andra förhållanden som omöjliggör kontroll av arbetsgivarnas register, bör erhålla tUlståndsbevis eUer andra handlingar, av vilka det framgår att de är behöriga att utföra sådant arbete.


 


Prop. 1974:6                                                                        55

Bilaga 5

Resolutioner

I.            Resolution om uppförande på dagordningen för nästa ordinarie konferenssammanträde av ett ämne med beteckningen "Betald ledighet för studier".

II.          Resolution om uppförande på dagordningen för nästa ordinarie konferenssammanträde av ett ämne med beteckningen "Förebyg­gande och kontroll av yrkesrisker förorsakade av cancerframkallan­de ämnen och agenser".

III.        Resolution om antagande av budget för 54:e budgetperioden (1974-1975) samt fördelning på medlemsstaterna av utgifterna för samma budgetår.

IV.        Resolution om fastställande av medlemsavgift för Bangladesh.

V.          Resolution om framställning från Pakistan rörande ändring av landets medlemsavgift.

VI.        Resolution om Kinas medlemsavgift.

VII.      Resolution om ändring i finansieringsreglerna såvitt avser revision och intern kontroll.

VIII.    Resolution om internationella arbetsorganisationens administrativa domstol.

IX.       Resolution om erläggande av avgift tUl ILO:s tjänstepensionsfond.


 


Göieborgi Offscttrydceri AB. Stockholrn 74..