Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Lagutskottets betänkande nr 6 år 1974           LU 1974: 6

Nr 6

Lagutskottets betänkande i anledning av propositionen 1974: 4 med för­slag til! ny firmalag, m. ni. jämte motioner.

I propositionen 1974: 4 har Kungl. Maj:t (justitiedepartementet) efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen att antaga i propositionen fram­lagda förslag till

1.    firmalag,

2.    handelsregisterlag,

3.    prokuralag,

4.    lag om upphävande av lagen (1887: 42 s. 1) angående handels-register, firma och prokura,

5.    lag om ändring i varumärkeslagen (1960: 644),

6.    lag om ändring i lagen (1931: 152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens,

7.    lag om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag,

8.    lag om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar,

9.    lag om ändring i lagen (1948: 218) om sambruksföreningar,

 

10.   lag om ändring i lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse,

11.   lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse,

12.   lag om ändring i lagen (1955: 416) om sparbanker,

13.   lag om ändring i lagen (1956: 216) om jordbrukskasserörelsen,

14.   lag om ändring i lagen (1968: 555) om rätt för utlänning och ut­ländskt företag att idka näring här i riket,

15.   lag om ändring i bostadsrättslagen (1971: 479),

16.   lag om ändring i lagen (1972: 262) om understödsföreningar,

17.   lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfällig-heter.

I anledning av propositionen har väckts två motioner. Motionsyrkan­dena redovisas nedan på s. 62.

Företrädare för justitiedepartementet och datainspektionen har inför utskottet lämnat upplysningar om de problem, som är förknippade med en eventuell framtida ADB-reform på firmaregistreringens område.

Propositionens huvudsaldiga innehåll

1 propositionen läggs fram förslag till ny firmalagstiftning. Förslaget innebär att 1887 års firmalag ersätts av tre lagar som behandlar firma, handelsregister resp. prokura.

1    Riksdagen 1974. 8 saml. Nr 6


 


LU 1974:6                                                                2

Den nya firmalagen, som föreslås få allmän karaktär, anger grun­derna för det materiella skyddet för firma och annat näringskänne­tecken. Lagen upptar alla bestämmelser som är gemensamma för firmor av olika slag och blir därigenom tillämplig på firmor som förs in i bl. a. handelsregistren, aktiebolagsregistret och registren över ekonomiska för­eningar. Utöver de materiella skyddsreglerna upptar den nya firma-lagen gemensamma villkor för registrering och överlåtelse av firma. Dessutom finns bestämmelser om förbud mot användning av firma och annat näringskännetecken samt om hävande av firmaregistrering, följ­derna av intrång i annans firmarätt och firmateckning.

Förslagen till handelsregisterlag och prokuralag återger i sak till större delen gällande bestämmelser. Möjlighet till registrering i handels­register öppnas emellertid för enskild näringsidkare även om han inte är bokföringsskyldig och därmed registreringspliktlg. Registrering i han­delsregister skall också ske av näringsidkande ideella föreningar och stiftelser. De handelsregister som f. n. förs lokalt i vissa kommuner föreslås bli överflyttade till länsstyrelserna. Dessa skall i fortsättningen föra handelsregistren länsvis i stället för kommunvis.

Den nya lagstiftningen avses träda i kraft den 1 juli 1974.


 


LU 1974:6                                                                               3

Lagförslagen

De vid propositionen fogade lagförslagen har följande lydelse.

1    Förslag till Firmalag

Härigenom förordnas som följer.

Inledande bestämmelser

1 §

Firma är den benämning under vilken näringsidkare driver sin verk­samhet. Drives del av verksamheten under särskild benämning, utgör denna bifirma. Vad i denna lag sägs om firma gäller även bifirma.

Annat kännetecken som näringsidkare jämte firma använder för sin verksamhet benämnes sekundärt kännetecken.

Firma och sekundärt kännetecken kallas gemensamt näringskänne­tecken.

Rätt till firma m. m.

§

Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom in-arbetning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.

Näringskännetecken anses inarbetat, om det är allmänt känt bland dem till vilka näringsidkarens verksamhet riktar sig.

§

Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken* inom det område för vilket firman registrerats, om det ej visas att innehava­ren icke kan lida skada därav.

Ensamrätt till näringskännetecken på grund av inarbetning innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med dennes kännetecken förväxlingsbart näringskännetecken inom det område där inarbetningen består.

        _      

Näringsidkare får utan registrering och oberoende av inarbetning an­vända sitt släktnamn som näringskännetecken, om icke detta är ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade närings- eller varukän-netecken.

Inom område där näringsidkare enligt vad i första stycket sägs an­vänder sitt släktnamn som näringskännetecken får annan ej använda ett med namnet förväxlingsbart näringskännetecken.

5 §         

Inom område där näringsidkare enligt 3 § åtnjuter skydd för närings­kännetecken får annan ej obehörigen använda näringskännetecken som är förväxlingsbart med näringsidkarens släktnamn eller skyddade varu­märke.


 


LU 1974:6                                                                4

6 §

Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag.

Även i annat fall får dock förväxlingsbarhet åberopas till förmån för

1.    kännetecken, som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, om med hänsyn härtill använd­ningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill,

2.    kännetecken, som är inarbetat, om med hänsyn till verksamhe­tens särskilda art användningen av ett annat liknande kännetecken up­penbarligen skulle minska det förras goodwill.

7 §

Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företräde som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om ej annat följer av 8 §.

8 §

Har näringskännetecken inarbetats, får rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt till förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten ej inom rimlig tid inskridit mot användningen av det förstnämnda kännetecknet.

I fall som avses i första stycket kan domstol på yrkande av part ef­ter vad som är skäligt föreskriva att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom med tillfogande av ortsan­givelse eller med annat förtydligande.

Registrering av firma

9 §

Firma registreras endast om den är ägnad att särskilja innehavarens verksamhet från andras.

Vid bedömande av om firma har särskiljningsförmåga skall hänsyn tagas till den tid och omfattning firman varit i bruk. Består firma en­bart av allmän benämning på verksamhetens art eller på däri utbjuden vara eller tjänst eller btgöres den enbart av allmänt brukat ortnamn eller annat sådant namn, skall firman i och för sig ej anses ha särskilj­ningsförmåga. Ingår i firma sådan beteckning som aktiebolag, handels­bolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedöm­ningen bortses från denna.

Firma som består enbart av bokstäver eller siffror, vilka icke kan uppfattas   som   ord,   registreras   endast   om   firman   är   inarbetad.

10 §

Firma registreras ej

1.    om firman eller dess användning strider mot goda seder eller all­män ordning,

2.    om i firman utan tillstånd intagits sådan statlig eller internationell benämning eller förkortning, som enligt lag eller annan författning icke obehörigen får användas som firma, eller något som lätt kan för­växlas därmed,

3.    om firman i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

4.    om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som an-


 


LU 1974: 6                                                                                5

nans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, såvida ej namnet uppenbarligen avser någon sedan länge avliden person, eller är ägnat att uppfattas som benämning på stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning,

5.    om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk och titeln är egen­artad, eller om firman innehåller något som kränker annans upphovs­rätt till sådant verk,

6.    om firman är förväxlingsbar med annan näringsidkares släktnamn eller skyddade närings- eller varukännetecken,

7.    om firman i annat fall är förväxlingsbar med närings- eller varu­kännetecken, som vid tiden för ansökningen användes av annan, samt ansökan gjorts med vetskap härom och sökanden ej använt sin firma innan det andra kännetecknet togs i bruk.

Utan hinder av första stycket 4—7 får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och hinder ej föreligger enligt första stycket 1—3.

n §

Firma får registreras på två eller flera språk, under förutsättning att lydelserna överensstämmer till sitt innehåll. Vad i denna lag sägs om firma skall äga tillämpning på envar av lydelserna.

12 §

Registrering gäller från den dag då ansökan kom in till registrerings­myndigheten.

Överlåtelse av firma m. m.

13 §

Firma får överlåtas endast i samband med överlåtelse av den nä­ringsverksamhet i vilken firman användes.

Överlåtelse av verksamheten omfattar även firman, om ej annat av­talats. Detta gäller dock ej om firman innehåller överlåtarens eller, vid överlåtelse av handelsbolags verksamhet, bolagsmans släktnamn.

Ingår i dödsbo firma som innehåller den avlidnes släktnamn, får bo­utredningsman ej överlåta firman utan samtycke av dödsbodelägarna.

14 §

Firma får ej tagas i mät. Försättes innehavaren i konkurs, ingår dock rätten till firman i konkursboet, om ej firman innehåller gäldenärens eller, vid handelsbolags konkurs, bolagsmans släktnamn. Firma som ej ingår i konkursbo får likväl användas under den tid verksamheten fort-sättes för boets räkning.

Förbud mot användning av näringskännetecken

15 §

Om näringskännetecken eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande, kan domstol vid vite förbjuda innehavaren att använda kännetecknet.

Sådant förbud får även meddelas, om någon gör intrång i annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång).


 


LU 1974:6                                                                6

Talan om förbud får föras av var och en som lider förfång av känne­tecknet eller dess användning.: Talan om förbud enligt första stycket får föras även av myndighet som Konungen bestämmer och av samman­slutning av berörda näringsidkare.

Talan om utdömande av vite föres av den som ansökt om förbudet eller, om detta meddelats enligt första stycket, av myndighet som Ko­nungen bestämmer..

Hävande av registrering

16 §

Har firma registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma och föreligger alltjämt hinder mot registrering, kan domstol häva registreringen, om ej rätten till firman ändå skall bestå enligt 8 §.

Registrering får även hävas,

1.    om innehavaren upphört att vara näringsidkare,

2.    om firman förlorat sin särskiljningsförmåga,

3.    om firman blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning,

4.    om firman blivit vilseledande,

5.    om firman ej varit i bruk imder de senaste fem åren och inne­havaren icke visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman.

Talan om hävande av registrering får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan som ej gnmdas på 10 § första stycket 4—7 får föras även av myndighet som Konungen bestämmer och av sammanslutning av berörda näringsidkare.

17 §

Sedan dom om hävande av registrering vimnit laga kraft, skall fir­man avföras ur registret. I domen kan dock förordnas, att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att antaga ny firma och ansöka om dess registrering.

Ansvar och ersättningsskyldighet m. m.

18 §

Den som uppsåtligen gör firmaintrång dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Avser intrånget firma som är skyddad enbart på grund av registre­ring, skall icke dömas till straff för det intrång som skett före registre­ringsdagen.

Den som överträtt vitesförbud som meddelats enligt 15 § andra styc­ket får ej dömas till straff för intrång som omfattas av förbudet.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om målsägande anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

19 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång skall ersät­ta den skada som intrånget medfört. Föreligger endast ringa oaktsamhet, kan ersättningen jämkas.

Avser intrånget firma som är skyddad enbart på grund av registre­ring, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen utgå endast om intrånget gjorts uppsåtligen.


 


LU 1974: 6                                                               7

Rätt till ersättning för skada preskriberas, om talan ej väckes inom fem år från det skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av intrång i firma som är skyddad enbart på grund av registrering pre­skriberas dock icke i något fall tidigare än ett år från registreringsda­gen.

20        §

Vid överträdelse av vitesförbud som meddelats enligt 15 § första stycket kan domstol efter vad som är skäligt förordna att näringskän­netecken, som i strid mot förbudet anbragts på skylt, vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling eller dylikt, skall utplånas eller ändras så att det ej längre strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande. Kan sådan åtgärd ej ske utan att egendom på vilken kän­netecknet anbragts förstöres eller ändras på visst sätt, får förordnas därom.

Vid överträdelse av vitesförbud som meddelats eiJigt 15 § andra styc­ket eller annars vid firmaintrång kan domstol på yrkande av den som lidit intrånget efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt in­trång besluta om åtgärd som anges i första stycket eller förordna, att egendomen skall mot lösen utlämnas till den som lidit intrånget.

Om vitesförbud överträtts eller om brott enligt 18 § skäligen kan an­tagas föreligga, får egendom som avses i första eller andra stycket tagas i beslag i avbidan på förordnande som sägs där. Därvid gäller i tillämp­liga delar föreskrifterna om beslag i brottmål.

21 §

För intrång i firma som är skyddad enbart på grund av registrering får ej dömas till straff, ersättning eller säkerhetsåtgärd enligt 18—20 § sedan registreringen hävts genom dom som vunnit laga kraft.

22        §

Föres talan om intrång i registrerad firma och gör den mot vilken talan föres gällande att registreringen bör hävas, skall domstolen på hans yrkande förklara målet vilande i avbidan på att frågan om re­gistreringens hävande slutligt prövas. Är talan härom icke väckt, skall domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas.

23        §

Talan om fastställelse, huruvida rätt till näringskännetecken består eller icke består eller om visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller ej, får av domstol upptagas till prövning, såvida ovisshet råder om förhållandet och denna medför förfång för käranden.

Grundas rätt till firma enbart på registrering och göres vid fastställel-, setalan gällande att registreringen bör hävas, äger 22 § rnotsvärande. tillämpning.

24        §

Finnes ej enligt rättegångsbalken behörig domstol för talan om förbud mot användning av näringskännetecken, om hävande av firmaregistre­ring, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 §, väckes talan vid Stockholms tingsrätt.


 


LU 1974: 6                                                               8

25 §

Dom eller slutligt beslut i mål om förbud mot användning av firma, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 § skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till patent-och registreringsverket samt till annan berörd registreringsmyndighet.

Firmateckning m. m.

26 §

Firmateckning sker genom tydlig angivelse av den fullständiga firman och underskrift med namn av firmatecknare. Vid teckning av bifirma anges även firman för hela verksamheten.

Under likvidation eller konkurs skall firma tecknas med tillägg som anger det ändrade förhållandet.

Om firmateckning gäller i övrigt vad i andra författningar är särskilt föreskrivet för olika slag av firma.

27 §

Sveriges riksbank. Svenska skeppshypotekskassan, Sveriges allmänna hypoteksbank. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, rikets lands-hypoteksföreningar och stadshypoteksföreningar samt annan inrättning eller sammanslutning för vilken Konungen fastställt firma har ensam­rätt till denna som om firman blivit registrerad enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.   Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

2.   Ansökan om registrering som gjorts före ikraftträdandet avgöres enligt äldre lag, om ej sökanden begär att den nya lagen tillämpas.

3.   Den nya lagen äger tillämpning även på firma som registrerats enligt äldre lag. I fråga om sådan firma gäller dock punkterna 4 och 6 nedan.

4.   Registrering som skett före ikraftträdandet får hävas enligt 16 § första stycket endast om förbud mot firmans användning kunnat med­delas enligt äldre lag.

5.   Ensamrätt som grundas på att näringskännetecken tagits i bruk före den nya lagens ikraftträdande upphör vid utgången av juni 1976, om kännetecknet ej registrerats eller blivit inarbetat dessförinnan. Detta gäller dock ej firma som består av innehavarens släktnamn eller firma för försäkringsbolag som avses i 349 § d lagen (1948: 433) om försäk­ringsrörelse.

6.   Beträffande rätt till ersättning för firmaintrång som har skett före den nya lagens ikraftträdande gäller, förutom bestäminelserna i förord­ningen (1862:10 s. 1) om tioårig preskription och om kallelse å okända borgenärer, att rätten är förlorad, om talan ej väckes före utgången av juni 1979 eller vid den senare tidpunkt som kan följa av 19 § tredje styc­ket andra punkten nya lagen.

7.   Bestämmelserna i 21 § nya lagen äger motsvarande tillämpning i fråga om intrång som har skett före ikraftträdandet.


 


LU 1974: 6

2    Förslag till Handelsregisterlag

Härigenom förordnas som följer.

1 §

Handelsregister föres hos länsstyrelsen.

Konungen kan förordna, att handelsregister skall föras gemensamt för två eller flera län. Vad i deima lag sägs om län gäller i sådant fall det område för vilket gemensamt handelsregister föres.

§

I handelsregister införes enskild näringsidkare och handelsbolag samt ideell förening eller stiftelse som idkar näring.

Handelsbolag skall söka registrering, innan bolaget börjar sin verk­samhet. Detsamma gäller enskild näringsidkare, ideell förening och stif­telse, om skyldighet att föra handelsböcker följer med verksamheten.

Enkelt bolag får införas i handelsregister i den ordning som före-skrives för handelsbolag. Vad i denna lag sägs om handelsbolag gäller även i fråga om sålunda registrerat enkelt bolag.

§

Enskild näringsidkare och handelsbolag registreras hos länsstyrelsen i det län där verksamheten skall drivas. Skall verksamheten drivas inom flera län, sker registrering hos länsstyrelsen i det län där huvudkontoret skall inrättas.

Ideell förening och stiftelse registreras hos länsstyrelsen i det län där föreningens eller stiftelsens styrelse har sitt säte.

Utan hinder av vad som sägs i första eller andra stycket får närings­idkaren registreras även i handelsregister för annat län där verksam­heten är avsedd att drivas.

Handelsregistret skall innehålla följande uppgifter om:

Enskild näringsidkare:

1.    näringsidkarens.firma,

2.    näringsidkarens fullständiga namn, bostads- och postadress samt telefon,

3.    näringsverksamhetens art,

4.    den ort där huvudkontoret är inrättat samt kontorets postadress och telefon.

Handelsbolag:

1.    bolagets firma,

2.    näringsverksamhetens art,

3.    den ort där huvudkontoret är inrättat samt kontorets postadress och telefon,


 


LU 1974: 6                                                                               10

4.    bolagsmännens fullständiga namn, bostads- och postadresser samt telefon,

5.    av vem och hur bolagets firma tecknas, när ej firman får tecknas av varje bolagsman ensam,

6.    om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolags­männen som är kommanditdelägare och beloppet av varje sådan bolags­mans utlästa insats.

Ideell förening och stiftelse:

1.    den firma under vilken föreningen eller stiftelsen idkar näring,

2.    föreningens eller stiftelsens namn, om det ej sammanfaller med firman,

3.    näringsverksamhetens art,

4.    den ort där föreningens eller stiftelsens styrelse har sitt säte samt föreningens eller stiftelsens postadress och telefon,

5.    styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras fullstän­diga namn, bostads-och postadresser samt telefon,

6.    av vem och hur föreningens eller stiftelsens namn tecknas, om ej namnet tecknas av styrelsen ensam.

5  §

Näringsidkare registreras under den firma under vilken han driver sin verksamhet. Firma registreras enligt bestärrimelserna i firmalagen (1974: 000) med iakttagande av vad som sägs i 6 och 7 §§ nedan.

§

Handelsbolags firma skall innehålla ordet handelsbolag eller, om kommanditdelägare finns, ordet kommanditbolag. I bifirma får dock ej intagas något av orden handelsbolag eller kommanditbolag.

§

Firma skall tydligt skilja sig från annan i samma register förut införd firma, även om firmorna ej avser verksamhet av samma eller liknande slag.

8  §

Har näringsidkare som införts i handelsregister meddelat prokura, får prokuran registreras under näringsidkarens firma. Prokura får dock ej registreras om den innehåller annan begränsning eller annat förbe­håll än som följer av 1 eller 2 § prokuralagen (1974: 000).

För registrerad prokura skall registret innehålla uppgift om proku-ristens fullständiga namn, bostads- och postadress samt telefon.

Har prokuristen särskilt bemyndigande att överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt eller att söka inteckning eller upplåta rät­tighet i denna, skall registret även innehålla uppgift härom. Detsamma gäller om prokuran meddelats som kollektivprokura.

9  §

Ansökan om registrering av handelsbolag göres av samtliga bolags­män.

Ansökan om registrering av ideell förening eller stiftelse göres av styrelsen.


 


LU 1974:6                                                                                11

Prokura registreras på ansökan av huvudmannen. Är huvudmannen handelsbolag, göres ansökan av samtliga bolagsmän.

10 §

Ansökan om registrering av näringsidkare eller prokura skall inne­hålla de uppgifter som Konungen bestämmer.

11 §

Har sökanden icke iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller finner registreringsmyndigheten annat hinder föreligga för bifall till an­sökan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet, skall ansökan av­skrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggandet.

Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder för bifall till an­sökan och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall an­sökan avslås, om anledning ej föreligger att ge sökanden nytt föreläg­gande.

12 §

Bifalles ansökan om registrering av näringsidkare eller prokura, skall i 4 eller 8 § föreskrivna uppgifter införas i registret.

13 §

Upphör näringsidkare med sin verksamhet eller överlåtes verksam­heten eller sättes den under likvidation eller sker i annat fall ändring i fråga om uppgift som registrerats, skall anmälan härom ofördröjligen göras till varje länsstyrelse där registrering skett.

Anmälan göres och handlägges i den ordning som gäller för ansökan om registrering, om ej annat följer av vad nedan i denna paragraf sägs eller av vad Konungen bestämmer.

Har enskild näringsidkare avlidit, är den som har vård om boet skyl­dig att göra anmälan med anledning av dödsfallet. Har delägare i han­delsbolag avlidit, åligger armiälningsskyldigheten övriga bolagsmän. Om domstol utsett likvidator i handelsbolag, är han anmälningsskyldig be­träffande bolaget. Bolagsman som lämnat bolaget har rätt att göra anmälan om sin avgång. Äterkallelse av prokura får anmälas av varje bolagsman som ej är utesluten från rätten att företräda bolaget.

Omfattar överlåtelse av näringsverksamhet även firman, skall anmä­lan om överlåtelsen göras av den nye innehavaren.

14 §

Beviljas registrering i anledning av anmälan enligt 13 §, skall änd­ringen införas i registret.

15 §

Om förbud mot användning av firma och om hävande av firma­registrering finns bestämmelser i firmalagen (1974: 000).

Menar någon i annat fall att registrering i handelsregister länder honom till förfång, får talan föras mot näringsidkaren om hävande av registreringen och om skadestånd.


 


LU 1974t 6                                                                              12

16 §

Om avförande av firma ur registret, sedan dom om hävande av fir­maregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firmalagen (1974: 000).

Har i annat fall genom dom som vunnit laga kraft förklarats, att införing i registret ej bort ske eller att beslut som registrerats är ogil­tigt eller att i annat fall visst förhållande som registrerats ej föreligger, skall registreringen avföras ur registret. Dom i mål som här avses skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till registreringsmyndighe­ten.

Om bolagsman genom dom skilts från rätten att teckna bolagets fir­ma, skall uppgift härom registreras även om domen icke vunnit laga kraft.

Försättes näringsidkare i konkurs, skall meddelande härom samtidigt med kungörelsen om beslutet genom konkursdomarens försorg översän­das för registrering. Har högre rätt upphävt beslut om konkurs, skall registreringen på anmälan av konkursdomaren avföras. När konkurs avslutats, skall konkursdomaren ofördröjligen översända meddelande härom för registrering.

17 §

Har registrerad näringsidkare ej under de tio senaste åren inkommit med någon anmiilan till registret och kan det antagas att han upphört med sin verksamhet, skall registreringsmyndigheten på lämpligt sätt in­hämta upplysning huruvida verksamheten fortfarande utövas.

Föreligger tillförlitliga upplysningar om att näringsidkare upphört med sin verksamhet och ej ämnar återupptaga den, skall registrerings­myndigheten genast avföra näringsidkaren ur registret. Om upplysning ej erhållcs att verksamheten fortfarande bedrives, skall myndigheten genom kungörelse som sägs i 18 § anmana näringsidkaren att låta höra av sig inom sex månader från kungörelsens utfärdande. Erhålles ej före fristens utgång upplysning att verksamheten alltjämt bedrives, skall nä­ringsidkaren avföras ur registret.

18  §

Registrering eller avförande ur registret skall genom registrerings­myndighetens försorg ofördröjligen kungöras i Post- och Inrikes Tid­ningar och i tidning med allmän spridning inom den ort där närings­verksamheten utövas eller är avsedd att utövas. Vad nu sagts skall ej gälla, när registrering eller avförande sker efter anmälan av konkurs­domaren.

19  §

Registrering eller avförande ur registret som kungjorts i ortstidning skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om ej av omständig­heterna framgår att han varken haft eller bort ha vetskap därom.

20  §

För registrering skall erläggas avgift som Konungen fastställer.

21  §

Talan mot registreringsmyndighetens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats, föres


 


LU 1974: 6                                                              13

hos kammarrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. I samma ordning föres talan mot beslut enligt 17 §.

22 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i ansökan eller anmälan till registreringsmyndig­heten eller i handling som fogas därvid dömes till böter, om ej gär­ningen är belagd med straff i brottsbalken.

Den som försummar föreskriven ansökan eller anmälan eller, där sådan ansökan eller anmälan avskrivits eller avslagits eller registrering hävts, försummar att göra ny föreskriven ansökan eller anmälan, dömes till böter, högst femhundra kronor.

1.    Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

2.    Firma som registrerats enligt äldre lag får utan hinder av vad i 6 § nya lagen sägs behållas oförändrad till utgången av juni 1984.

3.    Firma som registrerats enligt äldre lag får utan hinder av vad i 7 § nya lagen sägs behållas oförändrad. Om näringsidkare därigenom kan blandas samman vid registrets förande, kan registreringsmyndig­heten i registret föra in en särskiljande ortsangivclse eller annat förtyd­ligande.

3    Förslag till Prokuralag

Härigenom förordnas som följer.

1 §

Har näringsidkare som registrerats i handelsregister åt annan givit fullmakt, som uttryckligen förklarats vara prokura (handelsfullmakt), eller har han på annat sätt angivit någon som sin prokurist, får denne i allt som gäller huvudmannens näringsverksamhet handla på hans väg­nar och teckna hans firma. Prokuristen får dock ej utan särskilt be­myndigande överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt eller söka inteckning eller upplåta rättighet däri.

Skriftlig prokura medför behörighet för prokuristen att företräda hu-vudmaimen inför domstolar och andra myndigheter.

Om registrering av prokura finns bestämmelser i handelsregisterlagen (1974: 000).

2 §

Prokura får meddelas flera personer på sådant sätt att den endast kan begagnas av dem gemensamt (kollektivprokura).

3 §

Den behörighet som enligt denna lag tillkommer prokurist kan icke med laga verkan mot tredje man som är i god tro inskränkas till viss tid eller på annat sätt begränsas.


 


LU 1974: 6                                                              14

§

Prokurist bör teckna firman med ett tillägg som anger prokuraupp-draget (per prokura, p. p. eller aiman förkortning av dessa ord). I övrigt gäller om firmateckning bestämmelserna i firmalagen (1974: 000).

5 §

Prokurist får ej överlåta prokuran på annan person.

6 §

Prokura kan när som helst återkallas. Huvudmannens död medför ej att prokuran upphör att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

4   Förslag till

Lag om upphävande av lagen (1887: 42 s. 1) angående handelsregister, firma och prokura

Härigenom förordnas att lagen (1887: 42 s. 1) angående handelsre­gister, firma och prokura skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1974.

Förekommer i lag eller aiman författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestänmielse i firmalagen (1974: 000), handelsregis-teriagen (1974: 000) eller prokuralagen (1974: 000), skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.

5    Förslag till

Lag om ändring i varumärkeslagen (1960: 644)

Härigenom förordnas att 52 § varumärkeslagen (1960: 644)i skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1974.

6    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot il­lojal konkurrens

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1931:152) med vissa bestäm­melser mot illojal konkurrens dels att 9 § skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 9 § skall utgå, dels att 11 § skall ha nedan angivna lydelse.

' Senaste lydelse av 52 § 1963: 526. ' Senaste lydelse av 9 § J960; 731.


 


LU 1974: 6


15


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


11 §3

Berättigad att anställa talan enligt denna lag är:


1)  i de uti 3 och 5 §§ angivna fall den, vilkens yrkeshemlighet el­ler förebild obehörigen använts el­ler röjts;

2)  i de uti 6 och 7 §§ omförmäl-da fall varje näringsidkare, som frambringar, tillverkar eller håller till salu varor eller utför arbete av samma eller liknande art som de varor eller det arbete, som skolat inköpas eller utföras, eller medde­lar försäkring av samma slag som den försäkring, vilken skolat tagas, ävensom den anställdes arbetsgi­vare, där ej gärningen skett med dennes begivande, så ock, utom vad angår skadestånd, varje sam­manslutning för främjande av yr­kesintressen, såframt näringsidka­re, varom nu nämnts, äro före­trädda inom sammanslutningen och denna äger att kära iivför dom­stol; samt

3)  i de uti 9 § avsedda fall den, vilkens inarbetade kännetecken kan bliva föremål för förväxling.

Allmän åklagare må ock väcka påstående om straff för brott, var­om i denna lag förmäles, i de uti 3, 5 och 9 §§ nämnda fall dock endast efter angivelse av den, som, enligt vad under 1) eller 3) sägs, äger anställa talan i anledning av sådant brott.


1)    i de uti 3 och 5 §§ angivna fall den, vilkens yrkeshemlighet el­ler förebild obehörigen använts el­ler röjts; samt

2)    i de uti 6 och 7 §§ omför-mälda fall varje näringsidkare, som frambringar, tillverkar eller håller till salu varor eller utför ar­bete av samma eller liknande art som de varor eller det arbete, som skolat inköpas eller utföras, eller meddelar försäkring av samma slag som den försäkring, vilken skolat tagas, ävensom den anställ­des arbetsgivare, där ej gärningen skett med dennes begivande, så ock, utom vad angår skadestånd, varje sammanslutning för främ­jande av yrkesintressen, såframt näringsidkare, varom nu nänints, äro företrädda inom sammanslut-.ningen och denna äger att kära in­för domstol.

Allmän åklagare må ock väcka påstående om straff för brott, var­om i denna lag förmäles, i de uti 3 och 5 §§ nämnda fall dock en­dast efter angivelse av den, som, enligt vad under 1) sägs, äger an­ställa talan i ainledning av sådant brott.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

» Senaste lydelse 1970:413.


 


LU 1974:6


16


7    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1944: 705) om aktiebolag dels att 6, 8, 11, 19 och 29 §§, 190 § 1 och 2 mom., 191 §, 192 § 1 och

2 mom. samt 193, 194, 195 § 2 och 4 mom., 200—202 och 206 §§

skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 32 a §, av nedan angivna

lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


6 §1

Stiftelseurkunden skall innehålla överenskommelse om bildande av aktiebolag för idkande av verksamhet under viss angiven firma enligt de bestämmelser som upptagas i förslaget till bolagsordning. Föremålet för bolagets verksamhet skall angivas till sin art.


Aktiebolags firma skall innehål­la ordet aktiebolag. Firman skall tydligt skilja sig från andra förut i aktiebolagsregistret eller filialre­gistret införda, ännu bestående fir­mor, så ock från oregistrerad firma, vilken upptagits i stiftel­seurkund som blivit av registre­ringsmyndigheten godkänd efter vad i 190 § 1 mom. sägs, där ej godkännandet förfallit enligt 191 § eller bolaget registrerats under an­nan firma än den i stiftelseurkun­den upptagna.


Aktiebolags firma skall inne­hålla ordet aktiebolag. Firman skall tydligt skilja sig från andra förut i aktiebolagsregistret eller fi­lialregistret införda, ännu be­stående firmor, så ock från ore­gistrerad firma, vilken upptagits i stiftelseurkund som blivit av re­gistreringsmyndigheten godkänd efter vad i 190 § 1 mom. sägs, där ej godkännandet förfallit enligt 191 § eller bolaget registrerats un­der annan firma än den i stiftel-scurkunden upptagna. För registre­ring av aktiebolags firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firma­lagen (1974: 000).

Sedan bolaget bildats, kan sty­relsen antaga bifirma. Vad i andra stycket .mgs om firma gäller även bifirma. Ordet aktiebolag får dock ej intagas i bifirma.


8 § Bolagsordningen skall angiva:

1.  bolagets firma;

2.  föremålet för bolagets verksamhet;

3.  aktiekapitalet eller, där detta skall kunna utan ändring av bolags­ordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet;

1 Senaste lydelse 1955: 384.


 


LU 1974: 6                                                              17

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

4.   akties nominella belopp;

5.   den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;

6.   antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola finnas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för styrelseledamots och revisors uppdrag, så ock, där styrelseledamot och styrelsesuppleant eller revisor och revisorssuppleant ej skola väljas å bolagsstämma, huru de skola tillsättas;

7.   huruvida mer än en ordinarie bolagsstämma skall årligen hållas, samt vilka ärenden som skola förekomma å ordinarie stämma, utöver dem vilka enligt 126 § skola förekomma å stämma som i 121 § sägs, el­ler, där flera ordinarie stämmor skola hållas, å envar av dem;

 

8.   tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande, vilken tid, i fråga om stämma som i 121 § sägs, skall bestämmas till viss månad eller två på varandra följande månader inom sex månader från nästföregående rä­kenskapsårs utgång; samt

9.   det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra med­delanden bringas till aktieägarnas kärmedom, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna.

Skall bolagets firma registreras

på två eller flera språk, skall varje lydelse angivas i bolagsordningen.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer kan så­lunda bestämmas, att lägsta och högsta antalet angives.

11    §
Stiftelsekungörelsen skall inne- Stiftelsekungörelsen skall iime-
hålla de bestämmelser, som äro
      hålla de bestämmelser, som äro
intagna i stiftelseurkunden enligt 6
  intagna i stiftelseurkunden enligt 6
och 7 §§, i förslaget till bolagsord-
  och 7 §§, i förslaget till bolagsord­
ning enligt 8 § första stycket 3 och
ning enligt 8 § första stycket 3 och
4 samt 9 § 1 mom. och i teck-
4 och andra stycket samt 9 § 1
ningslistan enligt 10 § första styc-
  mom. och i teckningslistan enligt
ket 1—4. Ur kungörelsen må dock
    10 § första stycket 1—4. Ur ktm-
uteslutas vad stiftelseurkunden in-
  görelsen må dock uteslutas vad
nehåller om andra villkor beträf-
      stiftelseurkunden irmehåller om
fande tillskott eller övertagande
      andra villkor beträffande tillskott
än antalet aktier eller aimat veder-
  eller övertagande än antalet aktier
lag, som skall lämnas, och om
  eller annat vederlag, som skall läm-
grunden till gottgörelse eller till
nas, och om grunden till gottgö-
särskild förmån eller rättighet.
  relse eller till särskild förmån eller

rättighet.

Stiftelsekungörelsen skall, där granskning skett enligt 13 §, angiva detta, så ock, där avskrift av de rörande bestämmelse som avses i 7 § upprättade handlingarna insänts till registreringsmyndigheten enligt 13 §, innehålla uppgift därom.

19 § Har ej beslut om bolagets bildande fattats å konstituerande stämma inom den i teckningslistan föreskrivna tiden eller å stämma, till vilken frågan uppskjutits enligt 23 §, vare aktieteckningen icke vidare bin­dande.

2   Riksdagen 1974. 8 saml. Nr 6


 


LU 1974: 6


18


 


Nuvarande lydelse

Samma lag vare, där genom la­gakraftägande beslut frågan om bolagets registrering enligt 191 § förklarats förfallen eller ansökan om bolagets registrering blivit av­slagen.


Föreslagen lydelse

Samma lag vare, där genom la­gakraftägande beslut frågan om bolagets registrering enligt 191 § förklarats förfallen eller ansökan om bolagets registrering blivit av­skriven eller avslagen.


 


29 § Har styrelsen, verkställande direktör eller aiman ställföreträdare, som avses i 87 §, ingått avtal för oregistrerat bolag, vare avtalet, där registre­ring sker, gällande från registreringen, såvida icke den med vilken av­talet slöts utövar den rätt att frånträda avtalet, som på grund av vad i andra stycket stadgas må tillkomma honom.

Den med vilken avtalet slöts äge        Den med vilket avtalet slöts äge frånträda avtalet, innan det kom-     frånträda avtalet, innan det kom-

mit eller enligt vad i 204 § sägs skall anses hava konmiit till hans kännedom, att bolaget registrerats. Visste han att bolaget var oregi­strerat, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, frånträ­da avtalet i annat fall än då an­sökan om registrering icke gjorts inom den i 32 § stadgade tiden el­ler då ansökan, som gjorts inom derma tid, av registreringsmyndig­heten avslagits.


mit eller enligt vad i 204 § sägs skall anses hava kommit till hans kännedom, att bolaget registrerats. Visste han att bolaget var oregistre­rat, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, frånträda avta­let i annat fall än då ansökan om registrering icke gjorts inom den i 32 § stadgade tiden eller då an­sökan, som gjorts inom denna tid, av registreringsmyndigheten avskri­vits eller avslagits.


Frånträde skaU anses hava ägt rum, när meddelande därom inlämnats för befordran med post eller telegraf eller eljest på ändamålsenligt sätt avsänts till ställföreträdare, som ingått avtalet, eller till annan, som ut­setts att vara styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare. Den med vilken avtalet slöts vare pliktig att, på förfrågan huruvida han vill vidbliva avtalet, inom skälig tid giva besked därom. Förklarar han sig vilja vidbliva avtalet eller underlåter han att inom skälig tid giva be­sked, skall han vara bunden av avtalet som om han vetat att bolaget var oregistrerat.

32 a §

Beslut om antagande av bifirma får anmälas för registrering av styrelsen eller verkställande direk­tören. Har bifirma antagits innan ansökan om bolagets registrering gjorts, kan anmälan upptagas i an­sökningen. Vid anmälan skall fo­gas två avskrifter av protokoll som bestyrker anmälningen.


 


LU 1974: 6


19


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


190 §

1 mom.- Har vid upprättandet av någon av stiftelsehandlingama icke iakttagits vad i denna lag är stadgat, eller finnes någon av dessa handlingar eljest innehålla något, som strider mot denna lag eller annan lag eller författning, eller vara tiU sin avf attning i något viktigare hänseende otydlig eller vilseledande, eller hava föreskrif­terna i 14 § icke iakttagits eller har stadgad avgift ej erlagts, varde godkännande av nämnda hand­lingar för registrering av bolaget vägrat.

I mom. Har vid upprättadet av någon av stiftelsehandlingama icke iakttagits vad i deima lag är stadgat, eller finnes någon av dessa handlingar eljest innehålla något, som strider mot denna lag eller annan lag eller författning, eller vara till sin avfattning i något viktigare hänseende otydlig eller vilseledande, eller hava föreskrif­terna i 14 § icke iakttagits eller har stadgad avgift ej erlagts, skola stiftarna föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse. Föreläggandet skall till­ställas stiftarombudet.

Underlåta stiftarna att efter­komma föreläggandet, skall an­sökningen om stiftelsehandlingar­nas godkännande avskrivas. Un­derrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggandet.

Föreligger även efter det ytt­rande avgivits hinder för bifall till ansökningen och hava stiftarna haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall godkännande av stif­telsehandlingarna vägras, om an­ledning ej föreligger att giva stif­tarna nytt föreläggande.

Meddelas godkäimande, skall registreringsmyndigheten tillställa stiftar­ombudet det ena exemplaret av ansökningen och stiftelsehandlingarna med åtecknat bevis om godkännandet samt huvudskriften av handlingar, som av stiftarna inlämnats rörande bestämmelse varom förmäles i 7 §.

2 mom. Godkännande av teckningslista eller kungörelse, som upprät­tats sedan bolagsstämma fattat beslut om aktiekapitalets ökning, må ej givas, innan ökningsbeslutet registrerats.

Har registrering av ökningsbe-      Har registrering av ökningsbe-

slutet vägrats eller har vid upprat-     slutet vägrats eller har vid upprät-

tandet av teckningslistan eller kungörelsen icke iakttagits vad i 52 § och 182 § 1 mom. sägs eller möter eljest hinder mot godkän­nande eller har stadgad avgift ej erlagts, skall godkännande av nämnda handlingar vägras.

tandet av teckningslistan eller kungörelsen icke iakttagits vad i 52 § och 182 § 1 mom. sägs eller möter eljest hinder mot godkän­nande eller har stadgad avgift ej erlagts, skall ansökan om godkän­nande av nämnda handlingar av registreringsmyndigheten behand­las enligt föreskrifterna i 1 mom.

' Senaste lydelse 1971: 591. » Senaste lydelse 1973: 303.


 


LU 1974: 6


20


Nuvarande lydelse                 Föreslägen lydelse.

Meddelas godkännande, skola det ena exemplaret av ansökningen samt huvudskriften av teckningslistan och kimgörelsen med åtecknade bevis om godkännandet återställas till bolaget.

Bestämmelserna i detta moment äga motsvarande tillämpning när sty­relsen beslutar om kapitalökning efter bemyndigande av bolagsstäirmian.

191 §*

Göres ej ansökan om bolagets registrering inom den i 32 § stadgade tiden, skall registreringsmyndigheten till stiftaroinbudet ofördröjligen avlåta skrivelse med aimianing att framställa erinran till den det veder­bör att vidtaga erforderliga åtgärder för vinnande av registrering. Sökes ej registrering inom tre månader från det skrivelsen avlåtits, skall myn­digheten förkleura frågan om bolagets registrering förfallen.

Har frågan om bolagets registre- Har frågan om bolagets registre­ring förklarats förfallen eller an-    ring förklarats förfallen eller an-

sökan om registrering avskrivits eller avslagits, vare, sedan beslutet därom vimnit laga kraft, godkän­nande, som meddelats enligt 190 § 1 mom., förfallet.

sökan om registrering avslagits, vare, sedan beslutet därom vunnit laga kraft, godkäimande, som meddelats enligt 190 § 1 mom., förfallet.


192 §

1 mom. Hava vid ansökan om registrering av aktiebolag eller i fråga om upprättande av hand­ling, som skall fogas vid sådan an­sökan, icke iakttagits de föreskrif­ter, som finnas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut om antagande av bolagsordning eller om bildande av aktiebolag icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller hinder mot registre­ring av bolaget eljest möta på grund av föreskrifterna i denna lag eller annan lag eller författ­ning, skaU registrering vägras. Vad de vid ansökningen fogade handlingarna innehålla må dock ej, såvitt dessa handlingar god­känts av registreringsmyndigheten, föranleda vägran av registrering, därest icke i fråga om bestäm­melse som avses i 7 §, med hänsyn till upplysningar vilka ej framgått av de handlingar som förut prö­vats av myndigheten, väsentlig fel­aktighet finnes föreligga.

• Senaste lydelse 1971:591.


1 mom. Hava vid ansökan om registrering av aktiebolag eller i fråga om upprättande av hand­ling, som skall fogas vid sådan an­sökan, icke iakttagits de föreskrif­ter, som finnas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut om antagande av bolagsordning eller om bildande av aktiebolag icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller hinder mot registre­ring av bolaget eljest möta på grund av föreskrifterna i denna lag eller annan lag eller författ­ning, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efter­komma föreläggandet, skall an­sökningen avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggandet.

Föreligger även efter det ytt­rande avgivits hinder för bifall till ansökningen och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om anledning ej föreligger att giva sökanden nytt föreläggande.


 


LU 1974: 6

Nuvarande lydelse

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om upp­rättande av handling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall stad­gade, eller prövas beslut, som an-mäles för registrering, icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstämmelse med föreskrifterna i denna lag el­ler eljest strida mot lag eller för­fattning eller mot bolagsordningen eller vara till sin avfattning i något viktigare hänseende otydligt eller vilseledande, skall registrering väg­ras. Är aiman grund till sådan klandertalan mot bolagsstämmo­beslut, som avses i 138 § 1 mom. andra stycket, än att vid beslutet i denna lag eller bolagsordningen upptagna föreskrifter om särskild röstpluralitet icke rätteligen iakt­tagits, vare det dock ej hinder mot registrering, sedan tid för anstäl­lande av klandertalan utgått utan att talan instämts.

Har styrelsen enligt 63 § fattat beslut om aktiekapitalets ökning, skall vad i 1 mom. andra punkten stadgas äga motsvarande tillämp­ning, då registrering sökes av bo­lagsstämmans beslut om godkän­nande av ökningsbeslutet.


21

Föreslagen lydelse

Vad de vid ansökningen fogade handlingarna innehålla må dock ej, såvitt dessa handlingar god­känts av registreringsmyndigheten, föranleda vägran av registrering, om icke fråga är om bolagets firma eller myndigheten, när det gäller bestämmelse som avses i 7 §, med hänsyn till upplysningar som ej framgått av de förut prövade handlingarna finner väsentlig fel­aktighet föreligga.

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om upp­rättande av handling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke iakttagits de föreskrifter, som fin­nas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut, som anmäles för registrering, icke hava tillkom­mit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstämmelse med före­skrifterna i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning el-; ler mot bolagsordningen eller vara till sin avfattning i något viktigare hänseende otydligt eller vilsele­dande, skall vad i 1 mom. första, andra och tredje styckena är före­skrivet om registreringsmyndighe­tens behandling av ansökan äga motsvarande tillämpning. Är an­nan grund till sådan klandertalan mot bolagsstänamobeslut, som av­ses i 138 § 1 mom. andra stycket, än att vid beslutet i denna lag eller bolagsordningen upptagna före­skrifter om särskild röstpluralitet icke rätteligen iakttagits, vare det ej hinder mot registrering, sedan tid för anställande av klandertalan utgått utan att talan instämts.

Har styrelsen enligt 63 § fattat beslut om aktiekapitalets ökning, skall vad i 1 mom. fjärde stycket stadgas äga motsvarande tillämp­ning, då registrering sökes av bo­lagsstämmans beslut om godkän­nande av ökningsbeslutet.


 


LU 1974: 6                                                              22

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

193 §6 Beviljas aktiebolags registrering, late registreringsmyndigheten i re­gistret införa:

1.    dagen för beslutet om bolagets bildande;

2.    bolagets firma;

3.    föremålet för bolagets verksamhet, så ock. i den mån med bolagets verksamhet ej åsyftas beredande av vinst åt aktieägarna, verksamhetens syfte samt bestämmelserna om användandet av vinst å verksamheten och av bolagets behållna tillgångar vid dess upplösning;

4.    det belopp vartill, jämlikt den av styrelseledamöterna och verkstäl­lande direktör lämnade uppgiften, aktiekapitalet uppgår, så ock, där ak­tiekapitalet skall ktmna utan ändring av bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet;

5.    akties nominella belopp;

6.    det belopp som enligt förenämnda uppgift blivit inbetalt å aktieka­pitalet, samt, där aktiekapitalet ej till fullo inbetalats, inom vilken tid återstående inbetalning skall fullgöras;

7.    där aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda no­minella beloppet av de aktier som enligt samma uppgift till fullo inbeta­lats;

8.    den ort inom riket där styrelsen har sitt säte;

9.    bolagets postadress;

 

10.    tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande;

11.    det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra med­delanden skola bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna;

12.    varje styrelseledamots och styrelsesuppleants samt verkställande direktörs och vice verkställande direktörs så ock, där eljest någon ensam eller i förening med annan är bemyndigad att teckna bolagets firma, dennes fullständiga namn och hemvist;

13.    av vilka och huru bolagets firma skall tecknas, där den ej tecknas av styrelsen; samt

14.    där enligt denna lag eller bolagsordningen revisor eller revisors­suppleant skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor, uppgift om hans fullständiga namn och hemvist.

Upptager ansökningen anmälan om antagande av bifirma, skall även denna införas i registret och den del av verksamheten angivas för vilken bifirman skall använ­das. Den ena av de enligt 32 a § ingivna avskrifterna av protokoll skall förses med bevis om regi­streringen och återställas till bola­get.

Innehåller bolagsordningen bestämmelse eller förbehåll, varom förmä­les i 9 § 1 mom. första, andra, tredje eller fjärde stycket eller 177 §, varde anmärkning om bestämmelsen eller förbehållet införd i registret. Beträffande bestämmelse som avses i 9 § 1 mom. tredje stycket skall till-

» Senaste lydelse 1973: 303.


 


LU 1974: 6                                                              23

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

lika angivas det belopp, till vilket aktier av olika slag utgivits och må kunna utgivas. Är förbehållet sådant som i 177 § sägs, skall antalet bundna och antalet fria aktier införas i registret jämlikt den av styrelse­ledamöterna och verkställande direktör därom lämnade uppgiften.

Har i stiftelseurkunden intagits bestämmelse som avses i 7 §, varde ock anmärkning om sådan bestämmelse införd i registret.

Det ena av de till registreringsmyndigheten ingivna exemplaren av den å konstituerande stämman antagna bolagsordningen skall förses med bevis om registreringen av bolaget och återställas till detta. De lis­tor, vara aktieteckningen ägt rum, skola ock återställas till bolaget.

Där å konstituerande stämman ändring i bestämmelse som avses i 7 § beslutats, skall den ena av de jämlikt 32 § femte stycket ingivna avskrif­terna av stiftelsetukunden återställas till bolaget försedd med påskrift att den företetts i ärendet om bolagets registrering.

194 §

Göres, efter det aktiebolag re-        Göres, efter det aktiebolag re­gistrerats,   anmälan   om   förhål-     gistrerats, anmälan för registrering lande, som enligt denna lag skall     enligt denna lag, skall, där regi-anmälas för registrering, skall, där     strering beviljas, vad sålimda an-registrering beviljas, vad sålunda     malts anmärkas i registret, anmälts anmärkas i registret. Av­ser anmälan ändring av aktiebo­lags firma, skall ny, fullständig in­skrivning rörande bolaget göras i registret.

Sker registrering på gnmd av anmälan i fall, då protokollsavskrift el­ler, jämlikt 65 § fjärde stycket, annan handling skall i två exemplar ingi­vas i ärendet, skall det ena av dessa, försett med bevis om registreringen, återställas till bolaget. Har i beslut om aktiekapitalets ökning intagits be­stämmelse som i 50 § första stycket omförmäles, skall tillika huvudskrif­ten av berättelser och yttrande ävensom av övriga handlingar, som ingi­vits enligt 51 §, förses med påskrift att de företetts i ärendet.

Har handling ingivits i såväl huvudskrift som avskrift, skall huvud­skriften återställas. Där registrering sker på grund av anmälan enligt 61 §, 62 § 1 mom. eller 63 §, skola ock de listor, vara aktieteckningen ägt rum, återställas.

195 §

2 mom. Har i fall, då beslut om 2 mom. Har i fall, då beslut om
ökning av aktiekapitalet innehål-
ökning av aktiekapitalet innehål­
ler bestämmelse om minimiteck-
ler bestämmelse om minimiteck-
ning, registreringsanmälan enligt
ning, registreringsanmälan enligt
61 § icke gjorts inom föreskriven
61 § icke gjorts inom föreskriven
tid, skall registreringsmyndigheten
tid, skall registreringsmyndigheten
till bolaget avlåta skrivelse med
till bolaget avlåta skrivelse med
aiunaning att inom en månad där-
anmaning att inom en månad där­
efter inkomma med sådan anmä-
efter inkomma med sådan anmä-

• Senaste lydelse 1971: 591.


 


LU 1974: 6


24


 


Nuvarande lydelse

lan. Efterkommes ej anmaningen eller har genom lagakraftägande beslut registrering vägrats, skall myndigheten förklara ökningsbe­slutet förfallet. Sedan beslutet om förklaringen vunnit laga kraft, skall i registret antecknas, att på grund av förklaringen den tidi­gare anteckningen om ökningsbe­slutets registrering avföres ur re­gistret.


Föreslagen lydelse

lan. Efterkommes ej anmaningen eller har genom lagakraftägande beslut anmälan avskrivits eller re­gistrering vägrats, skall myndighe­ten förklara ökningsbeslutet förfal­let. Sedan beslutet om förklaringen vunnit laga kraft, skall i registret antecknas, att på grund av förkla­ringen den tidigare anteckningen om ökningsbeslutets registrering avföres ur registret.


4 mom.'' Har styrelsen enligt 63 § fattat beslut om aktiekapitalets ökning, må registrering på grund av anmälan enligt 61 eller 62 § ej ske förrän bolagsstämmans godkännande av ökningsbeslutet registrerats.


Har anmälan för registrering av bolagsstämmans godkäimande icke gjorts inom sex månader efter det registreringsmyndigheten god­känt ökningsbeslutet och de i 63 § andra stycket omförmälda hand­lingarna, skall myndigheten till bo­laget avlåta skrivelse med anma­ning att inom en månad därefter inkomma med sådan anmälan. Ef­terkommes ej anmaningen eller har genom lagakraftägande beslut registrering vägrats, skall myndig­heten förklara frågan om aktieka­pitalets ökning förfallen.


Har anmälan för registrering av bolagsstämmans godkännande icke gjorts inom sex månader efter det registreringsmyndigheten god­känt ökningsbeslutet och de i 63 § andra stycket omförmälda hand­lingarna, skall myndigheten till bo­laget avlåta skrivelse med anma­ning att inom en månad därefter inkomma med sådan anmälan. Ef­terkommes ej anmaningen eller har genom lagakraftägande beslut anmälan avskrivits eller registre­ring vägrats, skall myndigheten förklara frågan om aktiekapitalets ökning förfallen.


200 §8


Företer aktiebolags registrerade firma likhet med en i handelsre­gister, föreningsregister, aktiebo­lagsregistret, filialregistret, försäk­ringsregistret, bankregistret eller sparbanksregister tidigare införd firma, och lider därigenom inne­havaren av sistnämnda firma för­fång, äge han hos domstol föra ta­lan om förbud för aktiebolaget att efter viss tid använda förstnämnda firma samt om skadestånd. Rätt till sådan talan mot aktiebolag äge ock annat aktiebolag vars firma


Om förbud mot användning av firma och om hävande av firmare­gistrering finns bestämmelser i fir­malagen (1974: 000).


' Senaste lydelse 1971: 591. • Senaste lydelse 1955: 384.


 


LU 1974: 6


25


 


Nuvarande lydelse

senare registrerats, där tidigare godkännande av firman då var gällande enligt 6 §.

Menar någon eljest, att en i ak­tiebolagsregistret verkställd in­skrivning länder honom till för­fång, må talan om registreringens upphävande samt om skadestånd föras vid domstol.


Föreslagen lydelse

Menar någon i annat fall än som avses i första stycket, att en i aktiebolagsregistret verkställd in­skrivning länder honom till för­fång, må talan om registreringens hävande samt om skadestånd föras vid domstol.


201 §


Har genom lagakraftägande dom förklarats, att en i registret gjord inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt, eller att eljest visst förhål­lande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall på anmälan av part i registret antecknas, att på nämnda grund den tidigare an­teckningen avföres ur registret.

Varder, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om av­trädande av aktiebolags egendom till konkurs eller om inledande för aktiebolag av ackordsförhandling utan konkurs, av överrätt förkla­rat, att beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan därom i registret göras anteckning enligt vad i för­sta stycket stadgas. Har ackords-förhandlingen upphört, gälle ock vad nu är sagt, där den ej förfallit på grund av att konkurs inträffat.

Vid anmälan enligt första styc­ket eller andra stycket första punkten skall fogas avskrift av do­men eller utslaget, så ock i fall, som i första stycket sägs, laga-kraftbevis.   I   fall,   som   avses   i


Om avförande av firma ur re­gistret, sedan dom om hävande av firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firma­lagen (1974: 000).

Har i annat fall än som avses i första stycket genom lagakraftä­gande dom förklarats, att en i re­gistret gjord inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registre­rats, är ogiltigt, eller att eljest visst förhållande, varom inskriv­ning skett, ej föreligger, skall i re­gistret antecknas, att på nämnda grvmd den tidigare anteckningen avföres ur registret. Sådan dom skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till registrerings­myndigheten.

Varder, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om av­trädande av aktiebolags egendom till konkurs eller om inledande för aktiebolag av ackordsförhandling utan konkurs, av överrätt förkla­rat, att beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan av konkursdo­maren i registret göras anteckning enligt vad i andra stycket stadgas. Har ackordsförhandlingen upp­hört, gälle ock vad nu är sagt, där den ej förfallit på grund av att konkurs inträffat.


 


LU 1974: 6                                                                              26

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

andra stycket andra punkten, skall vid anmälningen fogas avskrift av protokoll eller annan handling, som visar att ackordsförhandling­en upphört efter vad där sägs.

202 §» Vad i aktiebolagsregistret införes, med undantag av meddelande om konkurs eller ackordsförhandling utan konkurs, varom förmäles i 169 §, skall genom registreringsmyndighetens försorg ofördröjligen kungöras i alknänna tidningarna.

Där i annat fall än i 201 § andra Där i annat fall än i 201 §
stycket avses i registret antecknas, tredje stycket avses i registret an-
att tidigare anteckning avföres där- tecknas, att tidigare anteckning
ur, skall kungörelse därom äga avföres därur, skall kungörelse
rum efter vad ovan sägs.
            därom äga rum efter vad ovan

sägs.

Anmälningar och ansökningar med därvid fogade handlingar skola, särskilt för varje bolag, förvaras såsom bilagor till aktiebolagsregistret.

206 §10

Mot beslut i tillståndsärende, vara 3, 75 b, 77, 79, 88, 107, 147 eller 149 § äger tillämpning, föres talan hos Konungen genom besvär.

Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna lag i annat fall än enligt 75 b § föres hos kammarrätten genom besvär.

Äro stiftarna missnöjda med be-    Äro stiftarna missnöjda med be-

slut, varigenom godkännande för slut, varigenom ansökan om god-
registrering vägrats enligt 190 § 1 kännande för registrering avskri-
mom., eller är bolaget missnöjt vits eller sådant godkännande väg-
med beslut varigenom sådant god- råts enligt 190 § 1 mom., eller är
kännande vägrats enligt nämnda bolaget missnöjt med beslut om
paragraf 2 eller 3 mom., må, vid avskrivning eller beslut varigenom
talans förlust, sist inom två måna- godkännande vägrats enligt nämn­
der från beslutets dag besvär där- da paragraf 2 eller 3 mom., må,
över anföras hos kammarrätten, vid talans förlust, sist inom två
Rätt till sådan talan tillkomme månader från beslutets dag besvär
ock sökande, som är missnöjd däröver anföras hos kammarrät-
med beslut, varigenom registrering ten. Rätt till sådan talan tillkom-
vägrats enligt 192 §.
                   me ock sökande, som är missnöjd

med beslut, varigenom ansökan eller anmälan avskrivits eller regi­strering vägrats enligt 192 §.

Över beslut av registreringsmyndigheten enligt 173 a § samt över be­slut om sådan förklaring, som avses i 191 §, 195 § 2 och 4 mom., 196 §,

• Senaste lydelse 1973: 397. " Senaste lydelse 1973: 303.


 


LU 1974: 6                                                              27

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

197 § och 199 §, så ock över beslut om jämkning av bolagsordning en­ligt 198 § 1 mom. må jämväl besvär anföras i den ordning, varom i tredje stycket stadgas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

8    Förslag tiU

Lag om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar

dels att 4, 6, 7 och 100 §§, 101 § 1 mom., 102 §, 103 § 1 mom., 104, 105 a och 110 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

4 §

Ekonomisk förening registreras hos länsstyrelsen i det län, där för­eningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.

Hos varje länsstyrelse skall föras föreningsregister för inskrivning av de uppgifter, vilka enligt denna lag skola anmälas för registrering eller vilkas intagande i registret eljest är föreskrivet.

Konungen kan förordna, att föreningsregister skall föras ge­mensamt för två eller flera län. Vad i denna lag sägs om län gäller även område för vilket gemensamt föreningsregister föres.

6 § Föreningens stadgar skola angiva:

1.    föreningens firma;

2.    ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art;

3.    den ort inom riket, där föreningens styrelse skall hava sitt säte;

4.    den insats med vilken varje medlem skall deltaga i föreningen, huru insatserna skola göras samt huruvida medlem må deltaga i för­eningen med högre belopp än enkel insats;

5.    där regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende av­gifter till föreningen skola förekomma, avgiftemas belopp eller de hög­sta belopp vartill de må bestämmas;

6.    antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta antal vartill de skola uppgå samt, om för styrelseledamöter eller reviso­rer skola finnas suppleanter, enahanda uppgift beträffande dem, tiden


 


LU 1974:6                                                               28

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

för stjnrelseledamots, revisors och suppleants uppdrag, så ock, där stjrel-seledamot, revisor eller suppleant skall utses på annat än i denna lag an­givet sätt, hura tillsättning skall ske;

7.    där fullmäktige skola finnas på sätt i 62 § sägs, deras befogenhet, hum de skola utses och tiden för deras uppdrag;

8. föreningens räkenskapsår;

9.    det sätt, varpå kallelse till föreningsstämma skall ske och andra meddelanden bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kännedom, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna; samt

10. de grunder, enligt vilka skall förfogas över uppkommen vinst, så
ock huru vid föreningens upplösning skall förfaras med föreningens be­
hållna tillgångar.

Skall föreningens firma registre­ras på två eller flera språk, skall varje lydelse angivas i stadgarna.

7 §

Föreningens firma skall innehålla orden "ekonomisk" och "förening" eller förkortningen "ek. för.".

I firman må ej ordet "bolag" eller eljest något, som betecknar ett bo­lagsförhållande, intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det miss­taget att firman innehaves av ett bolag.

Firman skall tydligt skilja sig       Firman skall  tydligt skilja  sig

från andra hos länsstyrelsen förut från andra hos länsstyrelsen förut
registrerade ännu bestående för- registrerade ännu bestående för­
eningsfirmor,
                        eningsfirmor. För registrering av

förenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen (1974:000).

Ej må någon annan än ekonomisk förening i sin firma använda ut­trycket ekonomisk förening eller förkortning därav.

Föreningens styrelse kan antaga bifirma. Vad i andra och tredje styckena sägs om firma gäller även bifirma. Uttrycket ekonomisk förening eller förkortning därav får ej intagas i bifirma.

9a §

Beslut om antagande av bifirma får anmälas för registrering av styrelsen eller dess ordförande. Har bifirma antagits innan an­sökan om föreningens registrering gjorts, kan anmälan upptagas i an­sökningen. Vid anmälan skall fo­gas två avskrifter av protokoll som bestyrker anmälningen.


 


LU 1974: 6


29


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


100 §1


Hava vid ansökan öm eller an­mälan för registrering eller i fråga om upprättande av handling, som skall fogas vid sådan ansökan eller aimiälan, icke iakttagits de före­skrifter, som finnas för varje sär­skilt faU meddelade, eller prövas föreningens stadgar eller beslut, som anmäles för registrering, icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstäm­melse med föreskriftema i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning eller i något viktigare hänseende hava otydlig eller vilse­ledande avfattning, skall registre­ring vägras. Är annan grund tUl sådan klandertalan mot förenings­stämmobeslut, som avses i 69 § 1 mom. andra stycket, än att vid be­slutet i denna lag eller stadgama upptagna föreskrifter om särskild röstpluralitet icke rätteligen iakt­tagits, vare det dock ej hinder mot registrering sedan tid för väc­kande av klandertalan utgått utan att talan anställts.

Registrering skall ock vägras, där för registrering anmäles beslut om sådan ändring av stadgama, att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat, och länssty­relsen i det senare länet på förfrå­gan   meddelar,   att   föreningens

» Senaste lydelse 1971: 603.


Hava vid ansökan om eller an­mälan för registrering eller i fråga om upprättande av handling, som skall fogas vid sådan ansökan eller anmälan, icke iakttagits de före­skrifter, som finnas för varje sär­skilt faU meddelade, eUer prövas föreningens stadgar eller beslut, som anmäles för registrering, icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstäm­melse med föreskriftema i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning eller i något viktigare hänseende hava otydlig eller vilse­ledande avfattning, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efter­komma föreläggandet, skall an­sökningen eller anmälningen av­skrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggan­det.

Föreligger även efter det ytt­rande avgivits hinder mot registre­ring och har sökanden haft till­fälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om an­ledning ej föreligger att giva sö­kanden nytt föreläggande.

Är annan grund till sådan klan­dertalan mot föreningsstämmobe­slut, som avses i 69' § 1 mom. andra stycket, än att vid beslutet i denna lag eller stadgama upp­tagna föreskrifter om särskild röstpluralitet icke rätteligen iakt­tagits, vare det ej hinder mot re­gistrering sedan tid för väckande av klandertalan utgått utan att ta­lan anställts.

Registrering skall vägras, där för registrering anmäles beslut om sådan ändring av stadgama, att stjTelsens säte skall flyttas från ett län tiU ett annat, och länsstyrelsen i det senare länet på förfrågan meddelar,   att föreningens  firma


 


LU 1974: 6


30


Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse,

firma   jämlikt   stadgandet   i   7 § jämlikt   stadgandet   i   7 §   tredje

tredje stycket utgör hinder för för- stycket utgör hinder för förening-

eningens upptagande i detta läns ens upptagande i detta läns för-

föreningsregister.                                               eningsregister.

Vägras registrering, skall länsstyrelsen ofördröjligen till sökanden med posten översända underrättelse om beslutet med angivande av skä­len därför.

101 §

1 mom. Beviljas förenings registrering, late länsstyrelsen i registret införa:

1.    föreningens firma;

2.    ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art;

3.    den ort, där föreningens styrelse har sitt säte;

4.    föreningens postadress;

5.    föreningens räkenskapsår;

6.    varje styrelseledamots och styrelsesuppleants så ock, där eljest nå­gon ensam eller gemensamt med annan är bemyndigad att teckna för­eningens firma, dennes fullständiga namn och hemvist; samt

7.    av vilka och huru föreningens firma skall tecknas, där den ej teck­nas allenast av styrelsen.

Upptager ansökningen anmälan om antagande av bifirma, skall även denna införas i registret och den del av verksamheten angivas för vilken bifirman skall använ­das.


102 §2

Om förbud mot användning av firma och om hävande av firmare­gistrering finns bestämmelser i fir­malagen (1974: 000).

Företer förenings registrerade firma likhet med en i handelsre­gister, föreningsregister, aktie­bolagsregistret, filialregistret, för­säkringsregistret, sjukkasseregister, understödsföreningsregister, sam­bruksföreningsregistret, bankre­gistret eller sparbanksregister tidi­gare införd firma, och lider där­igenom innehavaren av sist­nämnda firma förfång, äge han hos domstol föra talan om förbud för föreningen att efter viss tid an­vända förstnämnda firma samt om skadestånd.

Menar någon / annat fall än som avses i första stycket, att en i registret verkställd inskrivning länder honom till förfång, må ta­lan om registreringens hävande samt om skadestånd föras vid domstol.

Menar någon eljest, att en i re­gistret verkställd inskrivning län­der honom till förfång, må talan om registreringens upphävande samt om skadestånd föras vid domstol.

» Senaste lydelse 1955:385.


 


LU 1974:6


31


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


103 §


1 mom. Har genom lagakraft­ägande dom förklarats, att en i re­gistret gjord inskrivning ej bort ske eller att beslut, som regi­strerats, är ogiltigt eller att eljest visst förhållande, varom inskriv­ning skett, ej föreUgger, skall på anmälan av part i registret anteck­nas, att på nämnda gnmd den tidi­gare anteckningen avföres ur re­gistret.

Varder, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om av­trädande av förenings egendom till konkurs eller om inledande för förening av ackordsförhandling utan konkurs, av överrätt förkla­rat, att beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan därom i registret göras anteckning enligt vad i förs­ta stycket stadgas. Har ackords­förhandlingen upphört, gälle ock vad nu är sagt, där den ej förfallit på grund av att konkurs inträffat.

Vid anmälan enligt första styc­ket eller andra stycket första punkten skall fogas avskrift av rättens avgörande, så ock i fall, som i första stycket sägs, laga-kraftbevis. I fall, som avses i andra stycket andra punkten, skall vid anmälningen fogas avskrift av protokoll eller annan handling, som visar att ackordsförhand­lingen upphört efter vad där sägs.


1 mom. Om avförande av firma ur registret, sedan dom om hä­vande av firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firmalagen (1974: 000).

Har i annat fall än som avses i första stycket genom lagakraft­ägande dom förklarats, att en i re­gistret gjord inskrivning ej bort ske eller att beslut, som regi­strerats, är ogiltigt eller att eljest visst förhållande, varom inskriv­ning skett, ej föreligger, skall i re­gistret antecknas, att på nämnda gmnd den tidigare anteckningen avföres ur registret. Sådan dom skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till registrerings­myndigheten.

Varder, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om av­trädande av förenings egendom till konkurs eller om inledande för förening av ackordsförhandling utan konkurs, av överrätt förkla­rat, att beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan av konkursdo­maren i registret göras anteckning enligt vad i andra stycket stadgas. Har ackordsförhandlingen upp­hört, gälle ock vad nu är sagt, där den ej förfallit på grund av att konkurs inträffat.


104 § Vad i registret införes, med undantag av meddelande om konkurs el­ler ackordsförhandling utan konkurs varom förmäles i 93 §, skall genom länsstyrelsens försorg ofördröjligen kungöras såväl i allmänna tidning­arna som ock i tidning utgiven i den stad där länsstyrelsen har sitt säte


 


LU 1974: 6                                                              32

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

eller, om flera tidningar där utgivas, i den av dessa där allmänna påbud för staden vanligen meddelas.

Där i annat fall än i 103 §  1       Där i annat fall än i 103 §  1

mom. andra stycket sägs i registret mom. tredje stycket sägs i registret

antecknas, att tidigare anteckning  antecknas, att tidigare anteckning

avföres   därur,   skall   kungörelse  avföres   dämr,   skall   kungörelse

därom äga mm efter vad ovan därom äga mm efter vad ovan

stadgas.                             stadgas.

105 a §3

Mot beslut i tillståndsäreride, vara 22, 29, 46 eller 76 § äger tillämp­ning, föres talan hos Konimgen genom besvär.

Den som icke åtnöjes med läns- Den som icke åtnöjes med läns­
styrelses beslut, varigenom regi- styrelses beslut, varigenom an-
strering vägrats, må sist inom två sökan om eller anmälan för regi-
månader från beslutets dag föra strering avskrivits eller registrering
talan däremot hos kammarrätten vägrats, må sist inom två månader
genom besvär. I samma ordning från beslutets dag föra talan där-
föres talan mot beslut enligt 74 § emot hos kammarrätten genom
och mot beslut om sådan förkla- besvär. I samma ordning föres fä­
ring som avses i 103 § 2 mom.
lan mot beslut enligt 74 § och mot

beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2 mom.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres hos kam­marrätten genom besvär.

110 § Med dagsböter straffes

1.   styrelseledamot, likvidator eller annan, där han uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i anmä­lan eller ansökan till länsstyrelsen eller i handling som fogas därvid eller i uppgift varom förmäles i 10 §, så ock styrelseledamot eller lik­vidator, där han uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i handling, som hålles tillgänglig för medlem­mar eller röstberättigade eller framlägges å föreningsstämma;

2.   styrelseledamot, där han vid upprättande av balansräkning, vinst-och förlusträkning eller förvaltningsberättelse, som avses i 38 eller 81 §, uppsåtligen eller av vårdslöshet förfar i strid mot bestämmelserna i 40 §, 41 § 2, 3 och 4 mom., 42 § första stycket eller 43 §;

3.   likvidator, där han vid upprättande av balansräkning, likvidations­räkning eller förvaltningsberättelse, varom stadgas i 83, 86 eller 89 §, uppsåtligen eller av vårdslöshet förfar i strid mot bestämmelser som av­ses i sagda lagrum;

4.   revisor eller likvidationsrevisor, där han i revisionsberättelse eller annan handling, som framlägges på föreningsstämma eller annorledes hålles tillgänglig för medlemmar eller röstberättigade, uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift rörande föreningens angelägenheter eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet

Senaste lydelse 1971: 603.


 


LU 1974: 6                                                              33

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

underlåter  att göra anmärkning  beträffande förvaltningen,  ändå  att anledning därtill föreligger;

5.    styrelseledamot eller likvidator, där han uppsåtligen eller av vårds­löshet i strid mot bestämmelserna i 18 § låter verkställa utdelning eller utbetalning till medlem eller annan;

6.    revisor, likvidationsrevisor eller revisors eller likvidationsrevisors medhjälpare som, oaktat han insett eller bort inse att skada därav kun­nat följa, yppar något av vad vid verkställd granskning kommer till hans kännedom, utan att det med nödvändighet erfordras för fullgö­rande av hans uppdrag;

7.    den som bryter mot vad i 7 §    7. den som bryter mot vad i 7 § sista stycket är stadgat.                       fjärde stycket är stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

9    Förslag tiU

Lag om ändring i lagen (1948: 218) om sambruksföreningar

Härmed förordnas att 6 och 56 §§ lagen (1948: 218) om sambruksför­eningar skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

6 § Sambruksförenings firma skall innehålla ordet "sambmksförening".

I firman må ej ordet "bolag" el- I firman må ej ordet "bolag" el­
ler eljest något, som betecknar ett ler eljest något, som betecknar ett
bolagsförhållande, intagas. Firman bolagsförhållande, intagas. Firman
skall tydligt skilja sig från andra, skall tydligt skilja sig från andra,
förut registrerade, ännu bestående fömt registrerade, ännu bestående
sambruksföreningars firmor.
   sambmksföreningars  firmor.  För

registrering av sambruksförenings firma gäller i övrigt vad som före­skrives i firmalagen (1974: 000).

Ej må annan än sambruksförening i sin firma eller eljest vid beteck­ning av rörelsen använda ordet "sambmksförening" eller "förenings-jordbmk".

56 §
Företer sambruksförenings i re-
Om förhud mot användning av

gistret införda firma likhet med en     firma och om hävande av firmare-i handelsregister, föreningsregister     gistrering finns bestämmelser i fir-eller   aktiebolagsregistret   tidigare     malagen (1974: 000). införd firma, och lider därigenom innehavaren av sistnämnda firma förfång, äge han hos domstol föra

3   Riksdagen 1974. 8 saml. Nr 6


 


LU 1974: 6                                                             34

Nuvarande lydelse                              Föreslagen lydelse

talan om förbud för föreningen att efter viss tid använda förstnämnda firma samt om skadestånd.

Menar någon eljest, att en i re- Menar någon i annat fall än

gistret verkställd inskrivning län- som avses i första stycket, att en i

der honom till förfång, må talan registret    verkställd    inskrivning

om    registreringens    upphävande länder honom till förfång, må ta-

samt   om   skadestånd   föras   vid lan   om   registreringens   hävande

domstol.                    samt   om   skadestånd   föras   vid

domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

10    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1948: 433) om försäkringsrö­relse

dels att 6, 7, 16, 26, 170, 171, 178 och 188 §§, 288 § 4 mom., 304 § 1 och 2 mom., 305—307 §§, 308 § 2 mom. samt 312—314 och 318 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 29 a § och 191 a §, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

6 §1 Bolagsordning för försäkringsaktiebolag skall angiva:

1.    bolagets firma;

2.    föremålet för bolagets verksamhet med särskilt angivande, huru­vida verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som återförsäkring;

3.    beträffande direkt försäkring här i riket området för sådan verk­samhet;

4.    aktiekapitalet eller, där detta skall kunna utan ändring av bolags­ordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet;

5.    akties nominella belopp;

6.    den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;

7.    antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola fin­nas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för styrelseleda­mots och revisors uppdrag, så ock, där styrelseledamot och,styrelsesup­pleant eller revisor och revisorssuppleant ej skola väljas å bolagsstämma, hum de skola tillsättas, ävensom i vilken omfattning revisorerna skola vara auktoriserade revisorer eller godkända revisorer;

8.    humvida mer än en ordinarie bolagsstämma skall årligen hållas

Senaste lydelse 1973: 223,


 


LU 1974: 6                                                              35

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

samt vilka ärenden som skola förekomma å ordinarie stämma, utöver dem vUka enligt 118 § skola förekomma å stämma som i 113 § sägs, el­ler, där flera ordinarie stämmor skola hållas, å envar av dem;

9. tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande, vilken tid, i fråga om
stämma som i 113 § sägs, skall bestämmas till viss period, icke översti­
gande tre månader, inom sex månader från nästföregående räkenskaps­
års utgång;

10.    det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra meddelanden bringas till aktieägamas kännedom, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna;

11.    de gmnder, enligt vilka skall förfogas över uppkommen vinst, med särskilt angivande i fråga om livförsäkringsrörelse i vad mån av­sättning skall ske till återbäringsfond; samt

12.    beträffande annan försäkring än livförsäkring i vad mån bolaget är skyldigt att teckna återförsäkring.

Skall bolagets firma registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse angivas i bolagsordningen.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer kan så be­stämmas, att lägsta och högsta antalet angives.

7 § Försäkringsaktiebolags firma skall innehålla ordet försäkringsaktiebo­lag.

Ny firma skall tydligt skilja sig Ny firma skall tydligt skilja sig
från annat, fömt i laga ordning från annat, fömt i laga ordning
registrerat, ännu bestående försäk- registrerat, ännu bestående försäk­
ringsbolags firma, så ock från be- ringsbolags firma, så ock från be­
nämning å utländsk försäkrings- nämning å utländsk försäkrings­
anstalt som är allmänt känd här i anstalt som är allmänt känd här i
riket.
                                  riket. För registrering av försäk-

ringsaktiebolags firma gäller i öv­rigt vad som föreskrives i firma­lagen (1974: 000).

Sedan bolaget bildats, kan sty­relsen antaga bifirma. Vad i andra stycket sägs om firma gäller även bifirma. Ordet försäkringsaktiebo­lag får ej intagas i bifirma.

16 § Har ej beslut om bolagets bildande fattats å konstituerande stämma inom den i teckningslistan föreskrivna tiden eller å stämma, till vilken frågan uppskjutits enligt 20 §, vare aktieteckningen icke vidare bin­dande.

Samma lag vare, där genom la-   Samma lag vare, där genom la-

gakraftägande  beslut frågan  om     gakraftägande  beslut  frågan  om bolagets    registrering    förklarats     bolagets    registrering    förklarats


 


LU 1974: 6                                                              36

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

förfallen eller ansökan om bola-     förfallen eller ansökan om bola­
gets registrering blivit avslagen.
     gets   registrering  blivit  avskriven

eller avslagen.

26 § Har styrelsen, verkställande direktören eller annan ställföreträdare, som avses i 80 §, ingått avtal för oregistrerat bolag, vare avtalet, där re­gistrering sker, gällande från registreringen, såvida icke den med vilken avtalet slöts utövar den rätt att frånträda avtalet, som på grund av vad i andra stycket stadgas må tillkomma honom.

Den med vilken avtalet slöts äge Den med vilken avtalet slöts äge
frånträda avtalet, innan det kom-
frånträda avtalet, innan det kom­
mit eller enligt vad i ?16§ sägs
mit eller enligt vad i 316 § sägs
skall anses hava kommit till hans
skall anses hava kommit till hans
kännedom, att bolaget registrerats,
kännedom, att bolaget registrerats.
Visste han att bolaget var oregi-
Visste han att bolaget var oregi­
strerat, må han dock ej, med
  strerat, må han dock ej, med
mindre förbehåll träffats, från-
mindre förbehåll träffats, frånträ-
träda avtalet i annat fall än då an-
da avtalet i annat fall än då an­
sökan om registrering icke gjorts
sökan om registrering icke gjorts
inom den i 29 § stadgade tiden el-
inom den i 29 § stadgade tiden
ler då ansökan, som gjorts inom
eller då ansökan, som gjorts inom
denna tid, av försäkringsinspektio-
denna tid, av försäkringsinspek-
nen avslagits.
                    tionen avskrivits eller avslagits.

Frånträde skall anses hava ägt rum, när meddelande därom inlämnats för befordran med post eller telegraf eller eljest på ändamålsenligt sätt avsänts till ställföreträdare, som ingått avtalet, eller till annan, som ut­setts att vara styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare. Den med vilken avtalet slöts vare pliktig att, på förfrågan humvida han vill vidbliva avtalet, inom skälig tid giva besked därom. Förklarar han sig vilja vidbliva avtalet eller underlåter han att inom skälig tid giva be­sked, skall han vara bunden av avtalet som om han vetat att bolaget var oregistrerat.

29 a §

Beslut om antagande av bifirma får anmälas för registrering av styrelsen eller verkställande direk­tören. Har bifirma antagits innan ansökan om bolagets registrering gjorts, kan anmälan upptagas i an­sökningen. Vid anmälan skall fo­gas två avskrifter av protokoll som bestyrker anmälningen.

170 §2

Bolagsordning för ömsesidigt försäkringsbolag skall angiva: 1. bolagets firma;

=     Senaste lydelse 1973: 223.


 


LU 1974: 6                                                              37

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

2.    föremålet för bolagets verksamhet med särskilt angivande, hum­vida verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som återförsäkring;

3.    beträffande direkt försäkring här i riket området för sådan verk­samhet;

4.    den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;

5.    antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola fin­nas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för styrelseleda­mots och revisors uppdrag, så ock, där styrelseledamot och styrelsesup­pleant eller revisor och revisorssuppleant ej skola väljas å bolagsstämma, hura de skola ttUsättas, ävensom i vilken omfattning revisorerna skola vara auktoriserade revisorer eller godkända revisorer;

6.    huravida mer än en ordinarie bolagsstämma skall årligen hållas, samt vilka ärenden som skola förekomma å ordinarie stämma, utöver dem vilka enligt 218 § skola förekomma å stämma som i 213 § sägs, el­ler, där flera ordinarie stämmor skola hållas, å envar av dem;

7.    tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande, vilken tid, i fråga om
stämma som i 213 § sägs, skall bestämmas till viss period, icke översti­
gande tre månader, inom sex månader från nästföregående räkenskaps­
års utgång;

8.    grunderna för utövande av rösträtt och fattande av beslut å bolags­stämma med särskilt angivande, humvida och i vilken mån delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade och, där garantikapital förskjutes, rösträtt skall tillkomma garant;

9.    det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra med­delanden kvmgöras delägarna eller röstberättigade, som icke äro del­ägare, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder se­nast skola vara vidtagna;

 

10.    där ej för bolagets förbindelser häfta allenast dess tillgångar, in­till vilket belopp och i vilken ordning delägama äro personligen ansva­riga för bolagets förbindelser;

11.    där bolaget är skyldigt att göra avsättning till reservfond, hum stor del av bolagets årsvinst, som minst skall avsättas till dylik fond, och till vilket belopp reservfonden skall uppgå för att avsättning ej skall be­höva äga rum;

12.    de gnmder, enligt vilka eljest skaU förfogas över uppkonamen vinst, med särskilt angivande i fråga om livförsäkringsrörelse i vad mån avsättning skall ske till återbäringsfond;

13.    antal och belopp av försäkringar, som skola vara tecknade, innan bolaget må anses bildat;

14.    beträffande annan försäkring än livförsäkring i vad mån bolaget är skyldigt att teckna återförsäkring;

15.    där verksamheten avser såväl direkt försäkring som återförsäk­ring, regler för återförsäkringens begränsning i förhållande till den direkta försäkringen;

ävensom, där garantikapital förskjutes:

16.    garantikapitalets belopp;

17.    i vilken ordning garant skall inbetala tecknat garantibelopp;

18.    huruvida och i vilken ordning ränta skall erläggas å garantikapi­talet och vinst utdelas till garant, så ock i vilken ordning garantikapita­let skall återbetalas.


 


LU 1974: 6                                                              38

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Skall bolagets firma registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse angivas i bolagsordningen.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer kan så be­stämmas, att lägsta och högsta antalet angives.

Bolagsordningen skall jämväl innehålla bestämmelser ej mindre om den tid, ej överstigande sex månader från det koncession beviljats, inom vilken konstituerande stämma skall hållas, än även om grunderna för ut­övande av rösträtt och fattande av beslut å sådan stämma och å särskild stämma enligt 183 §.

171 § ömsesidigt försäkringsbolags firma skall innehålla orden ömsesidig samt försäkring. I fråga om bolag, vars verksamhet endast avser att meddela försäkring av egendom inom ett län, skall firman angiva onuå-det för bolagets verksamhet men må ordet ömsesidig utelämnas.

Ny firma skall tydUgt skilja sig Ny firma skall tydligt skilja sig
från annat, förut i laga ordning från annat, förut i laga ordning
registrerat, ännu bestående för- registrerat, ännu bestående försäk-
säkringsbolags firma, så ock från ringsbolags firma, så ock från be-
benämning å utländsk försäkrings- nämning å utländsk försäkrings­
anstalt, som är allmänt känd här anstalt, som är allmänt känd här i
i riket.
                                 riket. För registrering av ömsesi-

digt försäkringsbolags firma gäller i övrigt vad som föreskrives i fir­malagen (1974: 000).

Sedan bolaget bildats, kan sty­relsen antaga bifirma. Vad i andra stycket sägs om firma gäller även bifirma.

178 § Har ej beslut om bolagets bildande fattats å konstituerande stämma inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden eller å stämma, till vilken frågan uppskjutits enligt 182 §, vare teckning av försäkring eller av ga­rantikapital, där sådant skall förskjutas, icke vidare bindande.

Samma lag vare, där genom la- Samma lag vare, där genom la­
gakraftägande beslut frågan om gakraftägande beslut frågan om
bolagets registrering förklarats bolagets registrering förklarats
förfallen eller ansökan om bola- förfallen eller ansökan om bola­
gets registrering blivit avslagen.
     gets  registrering  blivit  avskriven

eller avslagen.

188 § Har styrelsen, verkställande direktören eller annan ställföreträdare, som avses i 204 §, jämförd med 80 §, ingått avtal för oregistrerat bolag, vare avtalet, där registrering sker, gällande från registreringen, såvida icke den med vilken avtalet slöts utövar den rätt att frånträda avtalet, som på grund av vad i andra stycket stadgas må tillkomma honom.


 


LU 1974: 6


39


 


Nuvarande lydelse

Den med vilken avtalet slöts äge frånträda avtalet, innan det kom­mit eller enligt vad i 316 § sägs skall anses hava kommit till hans kännedom, att bolaget registrerats. Visste han att bolaget var oregi­strerat, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, från­träda avtalet i annat fall än då an­sökan om registrering icke gjorts inom den i 191 § stadgade tiden eller då ansökan, som gjorts inom denna tid, av försäkringsinspektio­nen avslagits.


Föreslagen lydelse

Den med vilken avtalet slöts äge frånträda avtalet, innan det kom­mit eller enligt vad i 316 § sägs skall anses hava kommit till hans kännedom, att bolaget registrerats. Visste han att bolaget var oregi­strerat, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, från­träda avtalet i annat fall än då an­sökan om registrering icke gjorts inom den i 191 § stadgade tiden eller då ansökan, som gjorts inom denna tid, av försäkringsinspektio­nen avskrivits eller avslagits.


Frånträde skall anses hava ägt rum, när meddelande därom inlämnats för befordran med post eller telegraf eller eljest på ändamålsenligt sätt avsänts till ställföreträdare, som ingått avtalet, eller till annan, som ut­setts att vara styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare. Den med vilken avtalet slöts vare pliktig att, på förfrågan huruvida han vill vidbliva avtalet, inom skälig tid giva besked därom. Förklarar han sig vilja vidbliva avtalet eller underlåter han att inom skälig tid giva be­sked, skall han vara bunden av avtalet som om han vetat att bolaget var oregistrerat.

191a §

Beslut om antagande av bifirma får anmälas för registrering av styrelsen eller verkställande direk­tören. Har bifirma antagits innan ansökan om bolagets registrering gjorts, kan anmälan upptagas i an­sökningen. Vid anmälan skall fo­gas två avskrifter av protokoll som bestyrker anmälningen.

288 §


4 mom. Har, sedan koncession för försäkringsbolag beviljats, icke inom föreskriven tid hållits konsti­tuerande stämma, ankomme på Kommgen att efter anmälan av försäkringsinspektionen förklara koncessionen förverkad. Lag samma vare, om genom lagakraft­ägande beslut frågan om bolagets registrering förklarats förfallen el­ler ansökan om bolagets registre­ring blivit avslagen, så ock där


4 mom. Har, sedan koncession för försäkringsbolag beviljats, icke inom föreskriven tid hållits konsti­tuerande stämma, ankomme på Konungen att efter anmälan av försäkringsinspektionen förklara koncessionen förverkad. Lag samma vare, om genom lagakraft­ägande beslut frågan om bolagets registrering förklarats förfallen el­ler ansökan om bolagets registre­ring blivit avskriven  eller avslå-


 


LU 1974:6


40


 


Nuvarande lydelse

bolaget icke börjat sin verksamhet inom tre månader från det bolaget registrerades.


Föreslagen lydelse

gen, så ock där bolaget icke börjat sin verksamhet inom tre månader från det bolaget registrerades.


304 §


1 mom. Hava vid ansökan om registrering av försäkringsbolag el­ler i fråga om upprättande av handling, som skall fogas vid så­dan ansökan, icke iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut om bildande av försäkrings­bolag icke hava tillkommit i före­skriven ordning eller hinder mot registrering av bolaget eljest möta på grund av föreskrifterna i denna lag eller annan lag eller författ­ning, skall registrering vägras.

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om upp­rättande av handling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke iakttagits de föreskrifter, som fin­nas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut, som anmäles för registrering och för vars giltig­het stadfästelse ej erfordras, icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstäm­melse med föreskrifterna i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning eller mot bolagsord­ningen eller grunderna eller vara till sin avfattning i något viktigare

• Senaste lydelse 1961: 610.


1 mom. Hava vid ansökan om
registrering av försäkringsbolag el­
ler i fråga om upprättande av
handling, som skall fogas vid så­
dan ansökan, icke iakttagits de
föreskrifter, som finnas för varje
särskilt fall stadgade, eller prövas
beslut om bildande av försäkrings­
bolag icke hava tillkommit i före­
skriven ordning eller hinder mot
registrering av bolaget eljest möta
på grund av föreskriftema i denna
lag eller annan lag eller författ­
ning, skall sökanden föreläggas att
inom viss tid avgiva yttrande eller
vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efter­komma föreläggandet, skall an­sökningen avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggandet.

Föreligger även efter det ytt­rande avgivits hinder för bifall till ansökningen och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om anledning ej föreligger att giva sökanden nytt föreläggande.

2 mom. Hava vid anmälan för
registrering eller i fråga om upp­
rättande av handling, som skall
fogas vid sådan anmälan, icke
iakttagits de föreskrifter, som fin­
nas för varje särskilt fall stadgade,
eller prövas beslut, som anmäles
för registrering och för vars giltig­
het stadfästelse ej erfordras, icke
hava tillkommit i föreskriven
ordning eller ej stå i överensstäm­
melse med föreskriftema i denna
lag eller eljest strida mot lag eller
författning eller mot bolagsord­
ningen eller gnmdema eller vara
till sin avfattning i något viktigare


 


LU 1974: 6                                                              41

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

hänseende otydligt eller vilsele- hänseende otydligt eller vilsele­
dande, skall registrering vägras. dande, skall vad i 1 mom. är före-
Är annan grund till sådan klan- skrivet om försäkringsinspektio-
dertalan mot bolagsstämmobeslut, nens behandling av ansökan äga
som avses i 131 § 1 mom. andra motsvarande tillämpning.
stycket eller 229 § 1 mom. andra Är annan gmnd till sådan klan­
stycket, än att vid beslutet i denna dertalan mot bolagsstämmobeslut,
lag eller bolagsordningen upptagna som avses i 131 § 1 mom. andra
föreskrifter om särskild röstplura- stycket eller 229 § 1 mom. andra
litet icke rätteligen iakttagits, vare stycket, än att vid beslutet i denna
det dock ej hinder mot registre- lag eller bolagsordningen upp­
ring, sedan tid för väckande av tagna föreskrifter om särskild
klandertalan utgått utan att talan röstpluralitet icke rätteligen iakt-
väckts.
                               tagits, vare det ej hinder mot re-

gistrering, sedan tid för väckande av klandertalan utgått utan att ta­lan väckts.

305 §<

Beviljas försäkringsaktiebolags registrering, låte försäkringsinspektio­nen i registret införa:

1.    dagen för koncessionens beviljande och dagen för beslutet om bo­lagets bildande;

2.    bolagets firma;

3.    föremålet för bolagets verksamhet med särskilt angivande, huru­vida verksamheten avser såväl direkt försäkring som återförsäkring;

4.    beträffande direkt försäkring här i riket området för sådan verk­samhet;

5.    det belopp vartill, jämlikt den av styrelseledamöterna och verkstäl­lande direktören lämnade uppgiften, aktiekapitalet uppgår, så ock, där aktiekapitalet skall kunna utan ändring av bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet;

6.    akties nominella belopp;

7.    det belopp som enligt förenämnda uppgift blivit inbetalt å aktieka­pitalet, samt, där aktiekapitalet ej till fullo inbetalats, inom vilken tid återstående inbetalning skall fullgöras;

8.    där aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda nomi­nella beloppet av de aktier som enligt samma uppgift till fullo inbeta­lats;

9.    den ort inom riket där styrelsen har sitt säte;

 

10.   bolagets postadress;

11.   tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande;

12.   det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra med­delanden skola bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna;

13.   varje stjrelseledamots och styrelsesuppleants samt verkställande direktörens och vice verkställande direktörs så ock, där eljest någon en­sam eller i förening med annan är bemyndigad att teckna bolagets firma, dennes fullständiga namn och hemvist;

• Senaste lydelse 1973: 223.


 


LU 1974: 6                                                              42

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

14.    av vUka och huru bolagets firma skall tecknas, där den ej tecknas av styrelsen; samt

15.    där enligt deima lag eller bolagsordningen revisor eller revisors­suppleant skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor, uppgift om hans fullständiga namn och hemvist.

Upptager ansökningen anmälan om antagande av bifirma, skall även denna införas i registret och den del av verksamheten angivas för vilken bifirman skall använ­das. Den ena av de enligt 29 a § ingivna avskrifterna av protokoll skall förses med bevis om regi­streringen och återställas till bola­get.

Irmehåller bolagsordningen bestämmelse eller förbehåll, varom för­mäles i 10 § 1 mom., varde anmärkning om bestämmelsen eller förbe­hållet införd i registret. Beträffande bestämmelse som avses i 10 § 1 mom. tredje stycket skall tillika angivas det belopp, till vilket aktier av olika slag utgivits och må kunna utgivas.

Bolaget skall tillställas bevis om registreringen, tecknat å avskrift av koncessionen. De listor å vilka aktieteckningen ägt rum skola återställas till bolaget.

306 §5 Beviljas ömsesidigt försäkringsbolags registrering, låte försäkrings­inspektionen i registret införa:

1.   dagen för koncessionens beviljande och dagen för beslutet om bo­lagets bildande;

2.   bolagets firma;

3.   föremålet för bolagets verksamhet med särskilt angivande, hura­vida verksamheten avser såväl direkt försäkring som återförsäkring;

4.   beträffande direkt försäkring här i riket området för sådan verk­samhet;

5.   beloppet av garantikapital, där sådant förskjutes, samt hura stor del därav blivit inbetald;

6.   den ort inom riket, där styrelsen har sitt säte;

7.   bolagets postadress;

8.   tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande;

9.   huruvida och i vilken mån delägare skall vara utesluten från röst­rätt å bolagsstämma med särskilt angivande, huruvida och i vilken mån delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade;

 

10.   huruvida och i vilken mån rösträtt å bolagsstämma tillkommer garant;

11.   det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra med­delanden kungöras delägarna eller röstberättigade, som icke äro del­ägare, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder se­nast skola vara vidtagna;

12.   där ej för bolagets förbindelser häfta allenast dess tillgångar, intill

> Senaste lydelse 1973: 223.


 


LU 1974: 6                                                                             43

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

vilket belopp och i vilken ordning delägama äro personligen ansvariga för bolagets förbindelser;

13.   varje styrelseledamots och styrelsesuppleants samt verkställande direktörens och vice verkställande dhektörs så ock, där eljest någon en­sam eller i förening med annan är bemyndigad att teckna bolagets firma, dennes fullständiga namn och hemvist;

14.   av vUka och hum bolagets firma skall tecknas, där den ej tecknas av styrelsen; samt

15.   där enligt denna lag eller bolagsordningen revisor eller revisors­suppleant skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor, uppgift om hans fullständiga namn och hemvist.

Upptager ansökningen anmälan om antagande av bifirma, skall även denna införas i registret och den del av verksamheten angivas för vilken bifirman skall använ­das. Den ena av de enligt 191 a § ingivna avskrifterna av protokoll skall förses med bevis om regi­streringen och återställas till bola­get.

Innehåller bolagsordningen bestämmelse eller förbehåll, varom för­mäles i 174 §, varde anmärkning om bestämmelsen eller förbehållet in­förd i registret.

Bolaget skall tillställas bevis om registreringen, tecknat å avskrift av koncessionen. De Ustor å vilka teckning av försäkringar ägt mm skola återställas till bolaget.

307 §

Göres, efter det försäkringsbo-   Göres, efter det försäkringsbo-

lag registrerats, anmälan om för-    lag registrerats, anmälan för regi­hållande, som enligt denna lag skall     strering enligt denna lag, skall, där anmälas för registrering, skall, där     registrering beviljas, vad sålunda registrering beviljas, vad sålunda     anmälts anmärkas i registret, anmälts anmärkas i registret. Av­ser  anmälan ändring av försäk­ringsbolags firma, skall ny, full­ständig inskrivning rörande bola­get göras i registret.

Sker registrering på gnmd av anmälan i fall, då protokollsavskrift el­ler, jämlikt 60 § fjärde stycket, annan handling skall i två exemplar ingi­vas i ärendet, skall det ena av dessa, försett med bevis om registreringen, återställas till bolaget.,

Har handling ingivits i såväl huvudskrift som avskrift, skall huvud­skriften återställas. Där registrering sker på gmnd av anmälan enligt 56 §, 57 § 1 mom. eller 58 §, skola ock de listor å vilka aktieteckningen ägt mm återställas.


 


LU 1974: 6

Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


44


308 §


2 mom. Har i fall, då beslut om ökning av aktiekapitalet innehåller bestämmelse om minimiteckning, registreringsanmälan enligt 56 § icke gjorts inom föreskriven tid, skall försäkringsinspektionen tUl bolaget avlåta skrivelse med an-maning att inom en månad där­efter inkomma med sådan anmä­lan. Efterkommes ej anmaningen eller har genom lagakraftägande beslut registrering vägrats, skall inspektionen förklara ökningsbe­slutet förfallet samt därom oför­dröjligen med posten översända underrättelse tiU bolaget. Sedan beslutet om förklaringen vunnit laga kraft, skall i registret anteck­nas, att på grund av förklaringen den tidigare anteckningen om ök­ningsbeslutets registrering avföres ur registret.


2 mom. Har i fall, då beslut om ökning av aktiekapitalet innehåller bestämmelse om minimiteckning, registreringsanmälan enligt 56 § icke gjorts inom föreskriven tid, skall försäkringsinspektionen tiU bolaget avlåta skrivelse med an-maning att inom en månad där­efter inkomma med sådan anmä­lan. Efterkommes ej anmaningen eller har genom lagakraftägande beslut anmälan avskrivits eller re­gistrering vägrats, skall inspektio­nen förklara ökningsbeslutet för­fallet samt därom ofördröjligen med posten översända underrät­telse till bolaget. Sedan beslutet om förklaringen vunnit laga kraft, skall i registret antecknas, att på gmnd av förklaringen den tidigare anteckningen om ökningsbeslutets registrering avföres ur registret.


312 §8


Företer försäkringsbolags re­gistrerade firma likhet med en i handelsregister, föreningsregister, aktiebolagsregistret, bankregistret, sparbanksregister eller försäk­ringsregistret tidigare införd firma, och lider därigenom innehavaren av sistnämnda firma förfång, äge han hos domstol föra talan om för­bud för bolaget att efter viss tid använda förstnämnda firma samt om skadestånd.

Menar någon eljest, att en i för­säkringsregistret verkställd in­skrivning länder honom till för­fång, må talan om registreringens upphävande samt om skadestånd föras vid domstol.


Om förbud mot användning av firma och om hävande av firmare­gistrering finns bestämmelser i fir­malagen (1974: 000).

Menar någon i annat fall än som avses i första stycket, att en i försäkringsregistret verkställd in­skrivning länder honom till för­fång, må talan om registreringens hävande samt om skadestånd föras vid domstol.


• Senaste lydelse 1955:421.


 


LU 1974: 6


45


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


313 §


Har genom lagakraftägande dom förklarats, att en i registret gjord inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt, eller att eljest visst förhål­lande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall på anmälan av part i registret antecknas, att på nämnda gmnd den tidigare an­teckningen avföres ur registret.

Varder, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om av­trädande av försäkruigsbolags egendom till konkurs, av överrätt förklarat, att beslutet ej bort med­delas, skall på anmälan därom i registret göras anteckning enligt vad i första stycket stadgas.

Vid anmälan, som ovan sägs, skall fogas avskrift av rättens av­görande, så ock i fall, som i första stycket sägs, lagakraftbevis.


Om avförande av firma ur re­gistret, sedan dom om hävande av firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firma­lagen (1974: 000).

Har i annat fall än som avses i första stycket genom lagakraft­ägande dom förklarats, att en i re­gistret gjord inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registre­rats, är ogiltigt, eller att eljest visst förhållande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall i regist­ret antecknas, att på nämnda gnmd den tidigare anteckningen avföres ur registret. Sådan dom skall ge­nom domstolens försorg i avskrift sändas till försäkringsinspektio­nen.

Varder, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om av­trädande av försäkringsbolags egendom till konkurs, av överrätt förklarat, att beslutet ej bort med­delas, skall på anmälan av kon­kursdomaren i registret göras an­teckning enligt vad i andra stycket stadgas.


314 §7 Vad i försäkringsregistret införes, med undantag av meddelande om konkurs, varom förmäles i 160 eller 255 §, skall genom försäkringsin­spektionens försorg ofördröjligen kimgöras i allmänna tidningarna.


Där i annat fall än i 313 § tredje stycket avses i registret an­tecknas, att tidigare anteckning avföres dämr, skall kungörelse där­om äga nmi efter vad ovan sägs.

Där i annat fall än i 313 § andra stycket avses i registret an­tecknas, att tidigare anteckning avföres dämr, skall kungörelse därom äga mm efter vad ovan sägs.

Anmälningar och ansökningar med därvid fogade handlingar skola, särskilt för varje bolag, förvaras såsom bilagor till försäkringsregistret,

» Senaste lydelse 1973:391.


 


LU 1974: 6                                                              46

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

318 §8

Talan mot beslut i tillståndsärende, vara 72, 81, 100, 142 eller 237 § äger tillämpning, och mot beslut, som av försäkringsinspektionen med­delas på grund av tillsynen över försäkringsbolag, föres hos Konungen genom besvär.

Mot försäkringsinspektionens beslut enligt 335 § må talan icke föras.

Den, som icke åtnöjes med för- Den, som icke åtnöjes med för­
säkringsinspektionens beslut, var- säkringsinspektionens beslut, var­
igenom registrering vägrats, må igenom ansökan om eller anmälan
sist inom två månader från beslu- för registrering avskrivits eller re-
tets dag däröver anföra besvär hos gistrering vägrats, må sist inom
kammanätten. I samma ordning två månader från beslutets dag
må besvär anföras över beslut om däröver anföra besvär hos kam-
sådan förklaring, som avses i marrätten. I samma ordning må
304 § 4 mom., 308 § 2 mom., besvär anföras över beslut om så-
309 § och 311 §.
                   dan förklaring, som avses i 304 §

4 mom., 308 § 2 mom., 309 § och

311 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

11    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1955: 183) om bankrörelse dels att 5, 6, 13 och 155 §§, 164 § 1 och 2 mom. samt 165, 166, 170—

172 och 175 §§ skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 22 a §, av nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

5 §1 Bolagsordning för bankaktiebolag skall angiva:

1.    bolagets firma;

2.    de rörelsegrenar bolaget må utöva;

3.    aktiekapitalet eller, där detta skall kunna utan ändruig av bolags­ordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet;

4.    det belopp vara aktie skall lyda (nominella beloppet);

5.    den ort inom riket, där bolagets styrelse skall hava sitt säte;

6.    antalet styrelseledamöter och, där suppleanter för dem skola fin­nas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden för styrelseleda-

» Senaste lydelse 1971: 595. 1 Senaste lydelse 1970: 666.


 


LU 1974: 6                                                              47

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

möts uppdrag, så ock, där styrelseledamot och styrelsesuppleant ej skola väljas å bolagsstämma, hum de skola tillsättas;

7.    tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande och vilka ärenden som skola förekomma å ordinarie stämma, utöver dem som omförmäles i 106 §; samt

8.    det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra med­delanden bringas till aktieägamas kännedom, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna.

Skall bolagets firma registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse angivas i bolagsordningen.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer kan så be­stämmas, att lägsta och högsta antalet angives.

Bestämmelserna i denna paragraf om styrelseledamot gälla ej ledamot som enligt 71 § utses av Konungen.

6 §

Bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.

Ny firma skall tydligt skilja sig Ny firma skall tydligt skilja sig
från annan, fömt i laga ordning från annan, fömt i laga ordning
registrerad, ännu bestående banks registrerad, ännu bestående banks
firma, så ock från benämning å firma, så ock från benämning å
utländsk bankinrättning, som är utländsk bankinrättning, som är
allmänt känd här i riket.
          allmänt känd här i riket. För re-

gistrering av bankaktiebolags firma gäller i övrigt vad som före­skrives i firmalagen (1974: 000).

Sedan bolaget bildats, kan sty­relsen antaga bifirma. Vad i andra stycket sägs om firma gäller även bifirma. Ordet bank får ej intagas i bifirma.

13 §

Har ej beslut om bankaktiebolagets bildande fattats å konstituerande stämma inom den i teckningslistan föreskrivna tiden eller å stämma, till vilken frågan uppskjutits enligt 15 §, jämförd med 23 § 1 mom. tredje stycket lagen om aktiebolag, är aktieteckningen icke vidare bindande.

Detsamma skall gälla, där an-   Detsamma skall gälla, där an­
sökan om bolagets registrering icke
sökan om bolagets registrering
gjorts inom ett år efter det oktroj
icke gjorts inom ett år efter det
beviljats eller genom lagakraft-
oktroj beviljats eller genom laga-
ägande beslut ansökan om bolagets
kraftägande beslut ansökan om
registtering blivit avslagen.
bolagets registrering blivit avskri­
ven eller avslagen.


 


LU 1974:6

Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


48


22 a §

Beslut om antagande av bifirma får anmälas för registrering av styrelsen eller verkställande direk­tören. Har bifirma antagits innan ansökan om bolagets registrering gjorts, kan anmälan upptagas i an­sökningen. Vid anmälan skall fo­gas två avskrifter av protokoll som bestyrker anmälningen.

155 §


Har, sedan oktroj beviljats för bankaktiebolag, icke inom före­skriven tid hållits konstituerande stämma, ankommer det på Ko­nungen att efter anmälan av till­synsmyndigheten förklara oktro-jen förverkad. Detsamma gäller, där ansökan om bolags registre­ring icke göres inom ett år efter det oktroj beviljats eller genom la­gakraftägande beslut ansökan om bolags registrering blivit avslagen.


Har, sedan oktroj beviljats för bankaktiebolag, icke inom före­skriven tid hållits konstituerande stämma, ankommer det på Ko­nungen att efter anmälan av till­synsmyndigheten förklara oktro-jen förverkad. Detsamma gäller, där ansökan om bolags registrering icke göres inom ett år efter det oktroj beviljats eller genom laga­kraftägande beslut ansökan om bo­lags registrering blivit avskriven el­ler avslagen.


164 §


1 mom. Hava vid ansökan om registrering av bankaktiebolag el­ler i fråga om upprättande av handling, som skall fogas vid så­dan ansökan, icke iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut om bildande av bankbolag icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller hinder mot registre­ring av bolaget eljest möta på gmnd av föreskriftema i denna lag eller annan lag eller författ­ning, skall registrering vägras.


1 mom. Hava vid ansökan om registrering av bankaktiebolag el­ler i fråga om upprättande av handling, som skall fogas vid så­dan ansökan, icke iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut om bildande av bankbolag icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller hinder mot registre­ring av bolaget eljest möta på gmnd av föreskriftema i denna lag eller annan lag eller författ­ning, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efter­komma föreläggandet, skall an­sökningen avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggandet.

Föreligger även efter det ytt­rande avgivits hinder för bifall till


 


LU 1974: 6


49


 


Nuvarande lydelse

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om upp­rättande avhandling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke iakttagils de föreskrifter, som fin­nas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut, som anmäles för registrering och för vars giltig­het Konungens stadfästelse ej er­fordras, icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstämmelse med föreskrif­terna i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning eller mot bolagsordningen eller vara till sin avfattning i något viktigare hänse­ende otydligt eller vilseledande, skall registrering vägras. Är annan grand till sådan klandertalan mot bolagsstämmobeslut, som avses i 115 § 1 mom. andra stycket, än att vid beslutet i denna lag eller bolagsordningen upptagna före­skrifter om särskild röstpluralitet icke rätteligen iakttagits, är det dock ej hinder mot registrering, sedan tid för väckande av klander­talan utgått utan att talan väckts.


Föreslagen lydelse

ansökningen och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om anledning ej föreligger att giva sökanden nytt föreläggande.

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om upp­rättande av handling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke iakttagits de föreskrifter, som fin­nas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut, som anmäles för registrering och för vars giltig­het Konungens stadfästelse ej er­fordras, icke hava tillkommit i fö­reskriven ordning eller ej stå i överensstämmelse med föreskrif­terna i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning eller mot bolagsordningen eller vara till sin avfattning i något viktigare hän­seende otydligt eller vilseledande, skall vad i 1 mom. är föreskrivet om registreringsmyndighetens be­handling av ansökan äga motsva­rande tillämpning.

Är annan gmnd till sådan klan­dertalan mot bolagsstämmobeslut, som avses i 115 § 1 mom. andra stycket, än att vid beslutet i denna lag eller bolagsordningen upp­tagna föreskrifter om särskild röstpluralitet icke rätteligen iakt­tagits, är det ej hinder mot regi­strering, sedan tid för väckande av klandertalan utgått utan att talan väckts.


165 § Beviljas  bankaktiebolag  registrering,  skall  registreringsmyndigheten låta i registret införa:

1.    dagen för oktrojbeslutet och för beslutet om bolagets bildande;

2.    bolagets firma;

3.    de rörelsegrenar bolaget må utöva;

4.    det belopp vartill, jämlikt den av styrelseledamöterna lämnade uppgiften, aktiekapitalet uppgår, så ock, där aktiekapitalet skall Icunna utan ändring av bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre be­lopp, minimikapitalet och maximikapitalet;

5.    akties nominella belopp;

6.    det belopp som enligt förenämnda uppgift blivit inbetalt å aktieka-

4    Riksdagen 1974. 8 saml. Nr 6


 


LU 1974:6                                                                               50

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

pitalet, samt, där aktiekapitalet ej till fullo inbetalts, inom vilken tid återstående inbetalning skall fullgöras;

7.    där aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda nomi­nella beloppet av de aktier som enligt samma uppgift till fullo betalts;

8.    den ort inom riket där styrelsen har sitt säte;

9.    bolagets postadress;

 

10.    tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande;

11.    det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma skall ske och andra med­delanden skola bringas till aktieägamas kännedom, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna;

12.    varje .styrelseledamots och styrelsesuppleants så ock, där eljest nå­gon är bemyndigad att teckna bolagets firma, dennes fullständiga namn och hemvist; samt

13.    av vilka och hum bolagets firma skall tecknas, där den ej tecknas av styrelsen.

Upptager ansökningen anmälan om antagande av bifirma, skall även denna införas i registret och den del av verksamheten angivas för vilken bifirman skall använ­das. Den ena av de enligt 22 a § ingivna avskrifterna av protokoll skall förses med bevis om regi­streringen och återställas till bola­get

Innehåller bolagsordningen bestämmelse eller förbehåll, varom för­mäles i 8 § 1 mom., skall anmärkning om bestämmelsen eller förbehållet införas i registret. Beträffande bestämmelse som avses i 8 § 1 mom. tredje stycket skall tillika angivas det belopp, till vilket aktier av olika slag utgivits och må kunna utgivas.

166                                              §

Göres, efter det bankaktiebolag Göres, efter det bankaktiebolag

registrerats, anmälan om förhållan- registrerats, anmälan för registre-

de, som enligt denna lag skall an- ring  enligt  denna  lag,  skall,  där

malas för registrering, skall, där registrering beviljas, vad sålunda

registrering  beviljas,  vad sålunda anmälts anmärkas i registret,
anmälts anmärkas i registret.

170 §
Företer    bankaktiebolags    regi-
      Om förbud mot användning av

strerade  firma   likhet   med   en   i     firma och om hävande av firmare-handelsregister,    föreningsregister,     gistrering finns bestämmelser i fir-aktiebolagsregislret, försäkringsre-     malagen (1974: 000). gistret eller bankregistret tidigare införd firma, och lider därigenom innehavaren av sistnämnda firma förfång,   äger   han   hos   domstol föra talan om förbud för bolaget


 


LU 1974: 6


51


 


Nuvarande lydelse

att efter viss tid använda först­nämnda firma samt om skade­stånd.

Menar någon eljest, att en i bankregistret verkställd inskriv­ning länder honom till förfång, må talan om registreringens upp­hävande samt om skadestånd föras vid domstol.


Föreslagen lydelse

Menar någon ( annat fall än som avses i första stycket, att en i bankregistret verkställd inskriv­ning länder honom till förfång, må talan om registreringens hä­vande samt om skadestånd föras vid domstol.


171 §


Har genom lagakraftägande dom förklarats, att en i registret gjord inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt, eller att eljest visst förhål­lande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall på anmälan av part i registret antecknas, att på nämnda grund den tidigare an­teckningen avföres ur registret.

Har, sedan i registret gjorts an­teckning rörande beslut om avträ­dande av bankaktiebolags egen­dom till konkurs, överrätt förkla­rat, att beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan därom i registret göras anteckning enligt vad som stadgas i första stycket.

Vid anmälan, som ovan sägs, skall fogas avskrift av rättens av­görande, så ock i fall, som i första stycket sägs, lagakraftbevis.


Om avförande av firma ur re­gistret, sedan dom om hävande av firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firma­lagen (1974: 000).

Har genom lagakraftägande dom förklarats, att en i registret gjord inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt, eller att eljest visst förhål­lande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall i registret anteck­nas, att på nämnda gnmd den tidi­gare anteckningen avföres ur re­gistret. Sådan dom skall genom domstolens försorg i avskrift sän­das till registreringsmyndigheten.

Har, sedan i registret gjorts an­teckning rörande beslut om avträ­dande av bankaktiebolags egen­dom till konkurs, överrätt förkla­rat, att beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan av konkursdo­maren i registret göras anteckning enligt, vad som stadgas i andra stycket.


172 § Vad i bankregistret införes, med tmdantag av meddelande om kon­kurs varom förmäles i 144 §, skall genom registreringsmyndighetens försorg ofördröjligen kungöras i allmänna tidningarna.

Där i annat fall än som avses i        Där i annat fall än som avses i

171 § andra stycket i registret an-     171 § tredje stycket i registret an­tecknas,   att   tidigare   anteckning     tecknas,   att   tidigare   anteckning


 


LU 1974: 6


52


 


Nuvarande lydelse

avföres   dämr,   skall   kimgörelse därom  äga  rum  efter vad  ovan

sägs.


Föreslagen lydelse

avföres därur, skall kungörelse därom äga rum efter vad ovan sägs.


175 §2 Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag föres hos Ko­nungen genom besvär, men beslutet går ändock i verkställighet, där icke Kommgen annorlunda förordnar.

Den som icke åtnöjes med re­gistreringsmyndighetens beslut, varigenom ansökan om eller an­mälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag däröver anföra besvär hos kammarrätten. I samma ordning må besvär anföras över beslut om sådan förklaring, som avses i 167 § 2 mom. och 168 §.

Den som icke åtnöjes med re­gistreringsmyndighetens beslut, varigenom registrering vägrats, må sist inom två månader från be­slutets dag däröver anföra besvär hos kammarrätten. I samma ordning må besvär anföras över beslut om sådan förklaring, som avses i 167 § 2 mom. och 168 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

12   Förslag tiU

Lag om ändring i lagen (1955: 416) om sparbanker

Härigenom förordnas att 5 och 10 §§, 86 § 1 och 2 mom. samt 87— 89 och 91 §§ lagen (1955: 416) om sparbanker skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


5 §

Sparbanks firma skall innehålla ordet sparbank. För utmärkande av rörelsens beskaffenhet må ej annan beteckning än sparbank användas.


Ny firma skall tydligt skilja sig från annan, fömt i laga ordning registrerad, ännu bestående spar­banks firma.


Ny firma skall tydligt skilja sig från annan, förut i laga ordning registrerad, ännu bestående spar­banks firma. För registrering av sparbanks firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen (1974:000). I bifirma får ej in­tagas ordet sparbank.


10

Har styrelsen eller annan ställföreträdare, som avses i 41 §, ingått av­tal för oregistrerad sparbank, är avtalet, där registrering sker, gällande

» Senaste lydeke 1971:612.


 


LU 1974: 6


53


Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

från registreringen, såvida icke den med vilken avtalet slöts utövar den rätt att frånträda avtalet, som på grund av vad i andra stycket stadgas må tillkomma honom.


Den med vilken avtalet slöts äger frånträda avtalet, innan det kommit eller enligt vad i 89 § sägs skall anses hava kommit till hans kännedom, att sparbanken regi­strerats. Visste han, att sparban­ken var oregistrerad, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, frånträda avtalet i annat fall än då ansökan om registrering icke gjorts inom föreskriven tid eller då ansökan, som gjorts inom denna tid, avslagits av registre­ringsmyndigheten.


Den med vilken avtalet slöts äger frånträda avtalet, innan det kommit eller enligt vad i 89 § sägs skall anses hava kommit till hans kännedom, att sparbanken regi­strerats. Visste han, att sparbanken var oregistrerad, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, frånträda avtalet i annat fall än då ansökan om registrering icke gjorts inom föreskriven tid eller då ansökan, som gjorts inom den­na tid, avskrivits eller avslagits av registreringsmyndigheten.


Frånträde skall anses hava ägt mm, när meddelande därom inlämnats för befordran med post eller telegraf eller eljest på ändamålsenligt sätt avsänts till ställföreträdare, som ingått avtalet, eller till annan, som ut­setts att vara styrelseledamot eller firmatecknare. Den med vilken avta­let slöts är pliktig att, på förfrågan huruvida han vill vidbliva avtalet, inom skälig tid giva besked därom. Förklarar han sig vilja vidbliva avta­let eller underlåter han att inom skälig tid giva besked, skall han vara bunden av avtalet som om han vetat, att sparbanken var oregistrerad.

Blir enligt första stycket avtal bindande för sparbanken, må ansvarig­het, varom stadgas i 9 § tredje stycket, ej göras gällande, utom såvitt an­går förpliktelse som skolat fullgöras före sparbankens registrering. Ej heller må på grund av sådan förpliktelse talan om ansvarighet som nyss sagts väckas, sedan ett år förflutit från registreringen.

86


1 mom. Hava vid ansökan om registrering av sparbank eller i fråga om upprättande av hand­ling, som skall fogas vid sådan an­sökan, icke iakttagits de föreskrif­ter, som finnas stadgade för varje särskilt fall, eller möter eljest hin­der mot registrering av sparban­ken på gmnd av föreskriftema i denna lag eller annan lag eller för­fattning, skall registrering vägras.


1 mom. Hava vid ansökan om registrering av sparbank eller i fråga om upprättande av hand­ling, som skall fogas vid sådan an­sökan, icke iakttagits de föreskrif­ter, som finnas stadgade för varje särskilt fall, eller möter eljest hin­der mot registrering av sparban­ken på grand av föreskriftema i denna lag eller annan lag eller för­fattning, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efter­komma föreläggandet, skall an­sökningen avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggandet.


5    Riksdagen 1974. 8 saml. Nr 6


 


LU 1974: 6


54


 


Nuvarande lydelse

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om upp­rättande av handluig, som skall fogas vid sådan anmälan, icke iakttagits de föreskrifter, som fin­nas stadgade för varje särskilt fall, eller prövas beslut, som anmäles för registrering, icke hava tillkom­mit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstämmelse med före­skriftema i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning el­ler mot reglementet eller vara till sin avfattning i något viktigare hänseende otydligt eller vilsele­dande, skall registrering vägras. Är annan gnmd till sådan klan­dertalan mot beslut av huvudmän­nen, vilken avses i 62 § 1 mom. andra stycket, än att vid beslutet ej rätteligen iakttagits i denna lag eller reglementet upptagna före­skrifter om särskild röstpluralitet, skall det dock icke utgöra hinder mot registrering, sedan tid för väckande av klandertalan utgått utan att talan väckts.


Föreslagen lydelse

Föreligger även efter det ytt­rande avgivits hinder för bifall till ansökningen och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om anledning ej föreligger att giva sökanden nytt föreläggande.

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om upp­rättande av handling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke iakttagits de föreskrifter, som fin­nas stadgade för varje särskilt fall, eller prövas beslut, som anmäles för registrering, icke hava tillkom­mit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstämmelse med före­skriftema i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning el­ler mot reglementet eller vara till sin avfattning i något viktigare hänseende otydligt eller vilsele­dande, skall vad i 1 mom. är före­skrivet om registreringsmyndighe-. tens behandling av ansökan äga . motsvarande tillämpning.

Är annan gnmd tUl sådan klan­dertalan mot beslut av huvudmän­nen, vilken avses i 62 § 1 mom. andra stycket, än att vid beslutet ej rätteligen iakttagits i denna lag eller reglementet upptagna före­skrifter om särskild röstpluralitet, skall det icke utgöra hinder mot registrering, sedan tid för väc­kande av klandertalan utgått utan, att talaii väckts.


87 §1


Företer sparbanks registrerade firma likhet med en i sparbanksre­gistret eller i handelsregister, för­eningsregister, aktiebolagsregistret, försäkringsregistret eller bankre­gistret tidigare införd firma och li­der därigenom innehavaren av sistnämnda firma förfång, äger han hos domstol föra talan om förbud för sparbanken att efter


Öm förbud mot användning av firma och om hävande, av firmare­gistrering finns bestämmelser i fir­malagen (1974: 000).


> Senaste lydelse 1962: 234.


 


LU 1974: 6


55


 


Nuvarande lydelse

viss    tid    använda    förstnämnda firma samt om skadestånd.

Menar någon eljest, att en i sparbanksregistret verkställd in­skrivning länder honom till för­fång, må talan om registreringens upphävande samt om skadestånd föras vid domstol.


Föreslagen lydelse

Menar någon i annat fall än som avses i första stycket, att en i sparbanksregistret verkställd in­skrivning länder honom till för­fång, må talan om registreringens hävande samt om skadestånd fö­ras vid domstol.


 


Har genom lagakraftägande dom förklarats, att en i sparbanks­registret gjord inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registre­rats, är ogiltigt eller att eljest visst förhållande, varom inskriv­ning skett, ej föreligger, skall på anmälan av part antecknas i re­gistret, att på nämnda gnmd den tidigare anteckningen avföres ur registret.

Har, sedan i sparbanksregistret gjorts anteckning rörande beslut om avträdande av sparbanks egen­dom till konkurs, överrätt förkla­rat, att beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan därom i registret göras anteckning enligt vad som stadgas i första stycket.


Om avförande av firma ur spar­banksregistret, sedan dom om hä­vande av firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firmalagen (1974: 000).

Har i annat fall än som avses i första stycket genom lagakraft­ägande dom förklarats, att en i sparbanksregistret gjord inskriv­ning éj bort ske eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt eller att eljest visst förhållande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall antecknas i registret, att på näranda grand den tidigare an­teckningen avföres ur registret. Sådan dom skall genom domsto­lens försorg i avskrift sändas till registreringsmyndigheten.

Har, sedan i sparbanksregistret gjorts anteckning rörande beslut om avträdande av sparbanks egen­dom till konkurs, överrätt förkla­rat, att beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan av konkursdo­maren i registret göras anteckning enligt vad som stadgas i andra stycket.


89 §3


Vad i sparbanksregistret in­föres, med undantag av meddelan­de om konkurs, skall genom re­gistreringsmyndighetens försorg ofördröjligen kungöras såväl i all­männa tidningarna som! ock i tid­ning, som är allmänt spridd inom den   berörda   sparbankens   verk

• Senaste lydelse 1962: 234. » Sena.ste lydelse 1973: 389.


Vad i sparbanksregistret in­föres, med undantag av medde­lande om konkurs, skall genom re­gistreringsmyndighetens försorg ofördröjligen kungöras såväl i all­männa tidningarna som Ock i tid­ning, som är allmänt spridd inom den   berörda   sparbankens   verk-


 


LU 1974: 6                                                              56

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

samhetsområde. Där i annat fall      samhetsområde. Där i annat fall

än som avses i 88 § andra stycket  än som avses i 88 § tredje stycket

antecknas i registret, att tidigare    antecknas i registret, att tidigare

anteckning avföres ur detsamma,    anteckning avföres ur detsamma,

skall kungörelse därom ske efter      skall kungörelse därom ske efter

vad nyss sagts.                   vad nyss sagts.

Det som i enlighet med denna lag eller med stöd därav meddelade be­stämmelser blivit infört eller antecknat i sparbanksregistret och kungjort i ortstidning skall anses hava kommit till tredje mans kännedom, där ej av omständigheterna framgår att han varken ägde eller bort äga vetskap därom.

Innan sådant kungörande skett, kan det förhållande, som blivit eller bort bliva infört eller antecknat i registret, icke med laga verkan åbero­pas mot annan än den, som visas hava ägt vetskap därom.

91 §* Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag föres hos Ko­nungen genom besvär, men beslutet går ändock i verkställighet, där icke Konungen förordnar annorlunda.

Den som icke åtnöjes med re- Den som icke åtnöjes med re­
gistreringsmyndighetens beslut, gistreringsmyndighetens beslut,
varigenom registrering vägrats, varigenom ansökan om eller an-
må sist inom två månader från be- mälan för registrering avskrivits
slutets dag anföra besvär däröver eller registrering vägrats, må sist
hos kanrmiairätten. I samma inom två månader från beslutets
ordning må besvär anföras över dag anföra besvär däröver hos
beslut om sådan förklaring, som kammarrätten. I samma ordning
avses i 86 § 3 mom.
               må besvär anföras över beslut om

sådan förklaring, som avses i 86 §

3 mom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

13   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1956: 216) om jordbrukskasserörelsen

Härigenom förordnas att 82 § lagen (1956: 216) om jordbmkskasse-rörelsen skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

82 §1 Den som icke åtnöjes med till-        Den som icke åtnöjes med till­synsmyndighetens  beslut,   varige-     synsmyndighetens  beslut,   varige­nom registrering vägrats, må sist     nom ansökan om eller anmälan

« Senaste lydelse 1971: 613. > Senaste lydelse 1971: 614.


 


LU 1974: 6


57


Nuvarande lydelse

inom två månader från beslutets dag föra talan däremot hos kam­marrätten genom besvär. I samma ordning föres talan mot beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2 mom. lagen om ekonomiska för­eningar.

Föreslagen lydelse

för registrering avskrivits eller re­gistrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag föra talan däremot hos kammar­rätten genom besvär. I samma ordning föres talan mot beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2 mom. lagen om ekonomiska för­eningar.

Talan mot annat beslut, som tillsynsmyndigheten meddelar med stöd av denna lag, föres hos Konungen genom besvär, men beslutet går än­dock i verkställighet, om icke Konungen annorltmda förordnar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

14    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1968: 555) om rätt för utlänning och utiändskt företag att idka näring här i riket

Härigenom förordnas att 20, 22 och 28 §§ lagen (1968: 555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse

20 Det utländska företagets verk­samhet genom filial här i riket skall drivas under fuma, som in­nehåller företagets namn med till-lägg av ordet filial och som tydligt anger företagets nationalitet. Fir­man skall tydligt skilja sig från andra bestående firmor som förut införts i aktiebolagsregistret eller register som avses i 26 §.


Föreslagen lydelse

Det utländska företagets verk­samhet genom filial här i riket skall drivas under firma, som in­nehåller företagets namn med till-lägg av ordet filial och som tydligt anger företagets nationalitet. Fir­man skall tydligt skilja sig från andra bestående firmor som förut införts i aktiebolagsregistret eller register som avses i 26 §. För re­gistrering av filials firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firma­lagen (1974: 000).


Firman tecknas av verkställande direktören.

22 §


Har vid anmälan för regi­strering icke iakttagits vad som föreskrivits   om   sådan   anmälan.


Har vid anmälan för registre­ring icke iakttagits vad som föreskrivits om sådan anmälan el-


 


LU 1974: 6


58


 


Nuvarande lydelse

skall registrering vägras. Detsam­ma gäller, om annat hinder mot registrering möter på grund av föreskrift i denna lag eller annan författning.

Vägras registrering, skall regi­streringsmyndigheten ofördröjli­gen med posten sanda undenät-telse om beslutet och skälen där­för till det utländska företaget.


Föreslagen lydelse

ler möter annat hinder mot regi­strering på grund av föreskrift i denna lag eller annan författning, skall den som gjort anmälan före­läggas att inom viss tid avgiva ytt­rande eller vidtaga rättelse.

Underlåter den som gjort anmä­lan att efterkomma föreläggandet, skall anmälan avskrivas. Under­rättelse om denna påföljd skall in­tagas i föreläggandet.

Föreligger även efter det ytt­rande avgivits hinder mot regi­strering och har den soni gjort an­mälan haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering väg­ras, om anledning ej föreligger att ge honom nytt föreläggande.

Avskrives anmälan eller vägras registrering, skall registrerings-myndigheten ofördröjligen med posten sända underrättelse om be­slutet och skälen därför till det ut­ländska företaget.


28 §


Företer firma, som registrerats för filial, likhet med firma, som ti­digare införts i handelsregister, föreningsregister, aktiebolagsre­gistret eller filialregistret, och lider därigenom innehavaren av sist­nämnda firma förfång, får han hos domstol föra talan om förbud för det utländska företaget att ef­ter viss tid använda förstnämnda firma och om skadestånd.

Menar någon eljest, att inskriv­ning, som gjorts i filialregistret, länder honom till förfång, får han hos domstol föra talan om regi­streringens upphävande och orn skadestånd.


Om förbud mot användning av firma och om hävande av firmare­gistrering finns bestämmelser i fir­malagen (1974: 000).

Menar någon i annat fall än som avses i första stycket, att in­skrivning, som gjorts i filialre­gistret, länder honom till förfång, får han hos domstol föra talan om registreringens hävande och om skadestånd.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.


 


LU 1974: 6                                                                            59

15    Förslag till

Lag om ändring i bostadsrättslagen (1971: 479)

Härigenom förordnas att 45 och 67 §§ bostadsrättslagen (1971: 479) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

45 §

Bostadsrättsförenings firma skall innehålla ordet bostadsrättsförening.

1 fnman får ej ordet bolag eller eljest något som betecknar ett bolags­förhållande intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det misstaget att firman innehas av ett bolag.

Firman skall tydligt skilja sig Firman skall tydligt skilja sig
från andra hos länsstyrelsen förat från andra hos länsstyrelsen förut
registrerade och ännu bestående registrerade och ännu bestående
föreningsfirmor.
                    föreningsfirmor.   För  registrering

av förenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen (1974: 000).

Annan än bostadsrättsförening får ej i sin firma eller annars vid be­teckning av rörelsen använda ordet bostadsrätt.

67                                       §1
Bestämmelserna i 99—105 §§
  Bestämmelserna i 99—105 §§
lagen (1951: 308) om ekonomiska
lagen (1951: 308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande till-
föreningar äger motsvarande till-
lämpning i fråga om bostadsrätts-
lämpning i fråga om bostadsrätts­
förening. Härvid skall hänvis-
    förening. Härvid skall hänvis­
ningen i 100 § andra stycket tiU
ningen i 100 § femte stycket till
7 § tredje stycket avse 45 § tredje
7 § tredje stycket avse 45 § tredje
stycket denna lag.
                             stycket denna lag.

Beträffande ansökan om godkännande av ekonomisk plan skall be­stämmelserna om anmälan för registrering äga motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

' Senaste lydelse 1971: 605.


 


LU 1974: 6


60


16    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972: 262) om understödsföreningar

Härigenom förordnas att 12 och 65 §§ lagen (1972: 262) om under­stödsföreningar skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


12 §

Understödsförenings firma skall innehålla ettdera av orden "under­stödsförening" eller "försäkringsförening". Meddelar förening uteslu­tande eller huvudsakligen sjukhjälp får firman dock i stället innehålla ordet "sjukkassa".

I firman får ej ordet "bolag" eller annat uttryck, som betecknar ett bolagsförhållande, eller ordet "bank" intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det misstaget att firman innehas av ett bolag eller av en bank. Firman får ej heller innehålla ordet "erkänd" eller såväl ordet "ömsesi­dig" som ordet "försäkring".


Firman skall tydligt skilja sig från annan förut registrerad, ännu bestående understödsförenings firma.


Firman skall tydligt skilja sig från annan fömt registrerad, ännu bestående understödsförenings firma. För registrering av under­stödsförenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen (1974: 000).


65 §


Bestämmelserna i 100 § första och tredje styckena, 101 och 102 §§ samt 103 § 1 mom. lagen (1951:308) om ekonomiska för­eningar äger motsvarande tillämp­ning på understödsförening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall iakttagas att vad där sägs om länsstyrelsen i stället skall avse försäkringsinspektionen. Vidare gäller att registrering skall vägras, fömtom i fall som anges i 100 § första stycket, även när förutsätt­ningarna enligt 4 § denna lag för registrering ej är uppfyllda och när medgivande eller godkän­nande som krävs enligt denna lag ej lämnas.


Bestämmelserna i 100 § första— fjärde och sjätte styckena, 101 och 102 §§ samt 103 § 1 mom. lagen (1951:308) om ekonomiska för­eningar äger motsvarande tillämp­ning på understödsförening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall iakttagas att vad där sägs om länsstyrelsen i stället skall avse försäkringsinspektionen. Vidare gäller att registrering skall vägras, förutom i fall som anges i 100 § tredje stycket, även när förutsätt­ningarna enligt 4 § denna lag för registrering ej är uppfyllda och när medgivande eller godkän­nande som krävs enligt denna lag ej lämnas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.


 


LU 1974: 6


61


17   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Härigenom förordnas att 25 och 29 §§ lagen (1973: 1150) om förvalt­ning av samfälligheter skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


25 §

Samfällighetsförening registreras hos länsstyrelsen i det län där för­eningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.


Hos varje länsstyrelse skall föras samfällighetsföreningsregister för införing av de uppgifter som en­ligt denna lag eller annan författ­ning skall anmälas för registre­ring eller annars intagas i registret. I fråga om registrering i samfäl-lighetsregistret äger 99—103 §§ la­gen (1951: 308) om ekonomiska föreningar motsvarande tillämp­ning. Därvid skall 100 § fjärde stycket gälla klandertalan som av­ses i 23 § första stycket och 53 § andra stycket denna lag samt hän­visningen i 100 § femte stycket till 7 § tredje stycket avse 29 § första stycket andra punkten denna lag.

Hos varje länsstyrelse skall föras samfällighetsföreningsregister för införing av de uppgifter som en­Ugt denna lag eller annan författ­ning skall anmälas för registre­ring eller annars intagas i registret. I fråga om registrering i samfäl-lighetsregistret äger 99—103 §§ la­gen (1951: 308) om ekonomiska föreningar motsvarande tillämp­ning. Därvid skall 100 5 första stycket andra punkten gälla klan­dertalan som avses i 23 ji första stycket och 53 § andra stycket denna lag samt hänvisningen i 100 § andra stycket till 7 § tredje stycket avse 29 § första stycket andra punkten denna lag.

Närmare bestämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om av­gifter för registrering meddelas av Kungl. Maj:t.


29 Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighets­förening. Firman skall tydligt skil­ja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade ännu bestående sam-fällighetsföreningsfirmor.

§

Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighets­förening. Firman skall tydligt skil­ja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade ännu bestående sam-fällighetsföreningsfirmor. För re­gistrering av samfällighetsför­enings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen (1974: 000).

Annan än samfällighetsförening får ej i sin firma använda ordet sam­fällighetsförening. Den soiri bryter mot vad som nu sagts dömes till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.


 


LU 1974: 6                                                                            62

Motionsyrkandena

I motionen 1974: 1599 av herr Boo m. fl. (c) hemställs att riksdagen beslutar om sådan ändring av 1 § förslaget till handelsregisterlag, att Kungl. Maj:t icke ges rätt att förordna att handelsregister skall föras gemensamt för två eller flera län.

I motionen 1974: 1601 av fm Jacobsson (m) hemställs att riksdagen avslår propositionen och anhåller om skyndsam utredning angående firmalagens anpassning till en snar överföring av firmaregistren till ADB.

Utskottet

Inledning

Under det senaste decenniet har det i vårt land skett en allmän revi­sion av lagstiftningen rörande de olika immaterialrättsliga ensamrätter­na. Förnyelsen på detta rättsområde inleddes år 1960 genom de då an­tagna lagarna om varumärken och kollektivmärken. Samma år tillkom också lagstiftningen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild. Sedermera har vi fått lagar om rätt till namn, om patent, om mönster och om växtförädlarrätt.

Den enda rättighet av hithörande typ som ännu inte har blivit föremål för ny lagstiftning är firmarätten. Här gäller alltjämt 1887 års lag om handelsregister, firma och prokura. Dessutom finns firmarättsliga be­stämmelser intagna i ett stort antal speciallagar som avser särskilda slag av näringsidkare, t. ex. aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska för­eningar, lagen om försäkringsrörelse osv.

Det nu framlagda förslaget om en ny firmalag anknyter till övrig mo­dern immaterialrättslig lagstiftning och företer likheter särskilt med varamärkeslagen. Beträffande det huvudsakliga innehållet i propositio­nen hänvisar utskottet till den ovan på s. 1 intagna översikten.

Till grund för propositionen ligger firmautredningens betänkande (SOU 1967: 35) Firmaskydd. Utredningens förslag, som tillkommit i nordiskt samarbete, har fått ett positivt mottagande vid remissbehand­lingen och har därvid allmänt tillstyrkts i sina huvuddrag. Departe­mentsförslaget överensstämmer i sakligt hänseende nära med utrednings­förslaget.

Firmalagstiftningens uppgift är att reglera ensamrätten till firma och lösa konflikter mellan olika anspråk på sådan rätti Den firmarättsUga lagstiftningen har också en viktig uppgift ur konsumentskyddssynpunkt, nämligen att motverka att vilseledande firmor kommer till användning. Utformningen av en ny firmalagstiftning — även såvitt avser de grand-


 


LU 1974: 6                                                              63

läggande reglerna inom den allmänna, materiella firmarätten — på­verkas emellertid med nödvändighet av vilket registreringssystem man har att arbeta med. I än högre grad gäller detta om den praktiska funk­tionen av en given regel. I de båda motioner som väckts i anledning av propositionen tas frågan upp om firmaregister och registreringsmyndig­heter. Med hänsyn härtill och då utskottets granskning av lagförslagen ej gett anledning till annat behandlar utskottet i det följande förslagen mera ingående endast i de delar som rör systemet för registrering av firma.

Firmaregister och registreringsmyndigheter

Utmärkande för det nuvarande registreringssystemet är den starka splittringen på ett stort antal centrala, regionala och lokala register. Nio centralt förda register är fördelade på sex olika registreringsmyndig­heter. Utan jämförelse störst av de centrala registren är aktiebolagsre­gistret, som förs av patentverket, men vid sidan därav märks t. ex. bank­registret, sparbanksregistret och registret för jordbmkskasserörelsen, vilka förs av bankinspektionen, samt försäkringsregistret, som förs av försäkringsinspektionen. Registren för ekonomiska föreningar är regio­nala och förs av länsstyrelserna med hela länet som registreringsenhet. Handelsregistren är lokala och förs kommunvis av länsstyrelserna där Kungl. Maj:t inte för viss kommun förordnat särskild registerförare. Sådant förordnande är meddelat för drygt tjugotalet kommuner. Hela antalet registrerade bestående firmor torde enligt firmautredningens uppskattning överstiga 500 000, och av dessa är de flesta, antagligen betydligt fler än 400 000, intagna i de lokala och regionala registren.

Såsom framhålls i propositionen har den nuvarande splittringen av firmaregistreringen klara nackdelar från firmarättslig synpunkt. Så­lunda kan inte alla tidigare registrerade firmor beaktas vid förhands­granskningen av en ny firma, vilket medför risk för att kolliderande firmor registreras. Vidare får vissa registers regionala eller lokala ka­raktär till följd att firmaskyddet inte alltid kan ges den geografiska om­fattning som skulle vara önskvärd. Uppdelningen på olika myndigheter är också ägnad att motverka en enhetlig rättstillämpning. Föredragande statsrådet framhåller med anledning härav att även om nackdelarna med den nuvarande ordningen inte bör överdrivas, är det klart att en samordning av registren och en koncentration till ett mindre antal myn­digheter skulle vara av värde från firmarättslig synpunkt.

Mot denna bakgrund diskuteras ingående i propositionen frågan om användande av ADB-teknik för samordning av firmaregistreringen. Fö­redragande statsrådet framhåller emellertid att en sådan omläggning medför inte obetydliga problem av teknisk och organisatorisk art och att det i dag saknas tillräckligt underlag för en bedömning av hur dessa problem bör lösas. Det är sålunda inte säkert att en sådan reform bör genomföras på det sättet att all registrering sker hos en och samma


 


LU 1974: 6                                                              64

myndighet. Man kan enligt statsrådet också tänka sig en ordning där vissa register i princip förblir regionala men samlas, i en gemensam dator, med vilken varje registreringsmyndighet kan kommunicera för registerföring och erhållande av information. Statsrådet pekar också på att en samordning av företagsregistreringen sannolikt förutsätter att en enhetlig identitetsnumrering av juridiska personer införs. Problem av detta slag ingår som delfrågor i de stora projekt som rör samordningen av statliga ADB-baserade.informationssystem, framhåller statsrådet.

Någon mera genomgripande omläggning av systemet för registrering av firma föreslås därför inte i propositionen. Enligt förslaget kommer sålunda firma att registreras i de register som redan är inrättade för olika slag av firmasubjekt. På två punkter föreslås dock ändringar i det nuvarande registreringssystemet. Enligt propositionens förslag skall han­delsregistren helt sammanföras till länsstyrelserna och ett enda handels­register anordnas för varje län. Vidare föreslås att Kungl. Maj:t skall kunna förordna, att handelsregister och föreningsregister skall föras ge­mensamt för två eller flera län.

Statsrådets ställningstagande beträffande frågan om firmaregistrens överföring till ADB-system kritiseras i motionen 1974: 1601. Motio­nären anser att man mycket väl skulle kunna föra över firmaregister till ADB-system inom en tidrymd av mindre än fem år. En ny lagstift­ning på detta område måste därför utformas med en övergång till ADB i sikte, framhålls det i motionen. Enligt motionärens uppfattning sak­nas det emellertid en ingående diskussion av ADB-synpunkter i spe­cialmotiveringarna till de olika stadgandena i den föreslagna firma­lagen. Det är möjligt att förslaget inte på någon väsentlig punkt läg­ger direkt hinder i vägen för en överföring till ADB. Man bör emel­lertid inte nöja sig med detta, understryker motionären. Vid utform­ningen av firmalagen bör man även beakta de möjligheter till vidgning av firmaskyddet som en överföring kan ge, exempelvis genom utök­ning av firmas skyddsområde och genom förfinad likhetsgranskning. Enligt motionärens mening bör samtliga stadganden i firmalagen ses över, inte bara för en direkt anpassning till ADB-systemet utan även för att ta till vara de fördelar en överföring kan ge. I motionen hem­ställs därför att riksdagen avslår propositionen och anhåller om skynd­sam utredning angående firmalagens anpassning till en snar överföring av firmaregistren till ADB.

Utskottet kan för sin del instärnma i motionärens åsikt att firma­registreringen förefaller på sikt kunna effektiyeras och rationaliseras med hjälp av ADB. Det är också riktigt såsom anförs i motionen att en sådan reform bl. a. bör kunna göra det möjligt att vidga firmas geografiska skyddsområde och förfina likhetsgranskningen. Utskottet anser likväl att en rationalisering av registreringssystemet av den om­fattning som motionären synes räkna med inte kan förutses komma


 


LU 1974: 6                                                              65

till stånd inom en snar framtid. Såsom framhålls i propositionen sak­nas det i dag tillräckligt underlag för en bedömning av hur vissa problem av teknisk och organisatorisk art därvid skulle lösas. Som exempel vill utskottet peka på att de nuvarande handelsregistren innehåller en stor mängd inaktuella uppgifter. Förberedelser för en översyn av re­gistren och utrensning av felaktiga och föråldrade uppgifter har redan inletts, men det är här fråga om ett mycket omfattande arbete. Även det planerings- och systematiseringsarbete som erfordras för att lägga upp ADB-rutiner för likhetsgranskningen torde enligt utskottets upp­fattning vara en krävande och tidsödande uppgift. Vidare torde en över­föring av det nuvarande manuella registreringssystemet till ADB-system ställa sig mycket dyr. Utskottet vill i detta sammanhang fästa uppmärk­samheten vid att frekvensen av mål angående firmaintrång vid dom­stolarna erfarenhetsmässigt är låg. Det torde av bl. a. detta skäl kun­na ifrågasättas om en isolerad reform innefattande övergång till ADB i fråga om firmaregistreringen kan medföra så stora fördelar att de skulle motivera de betydande kostnader en sådan reform skulle inne­bära. Utskottet delar föredragande statsrådets uppfattning att det där­emot bör finnas goda möjligheter att i någon form integrera firma­registreringen med annan statlig ADB-registrering av baskaraktär som kan antas komma till stånd i en framtid.

Med hänsyn till det anförda anser utskottet att den i propositionen intagna ståndpunkten är riktig, nämligen att det är av vikt att inte nu göra några ändringar som hindrar eller försvårar en framtida rationa­lisering av registreringen av företag och juridiska personer eller som medför arbete vilket måste göras om vid en sådan rationalisering, så­vida inte ändringarna trots detta är motiverade med hänsyn till det utbyte de ger under mellantiden. Utskottet vill i anslutning härtill fram­hålla att propositionens förslag på åtskilliga punkter innefattar sakliga förbättringar i förhållande tUl gällande rätt vilka samtidigt utgör åtgär­der av det slag som behövs också som ett led i förberedelserna för en eventuell framtida ADB-reform. Som exempel kan nämnas förslaget att registrering skall vara primär form för förvärv av firmarätt samt förslaget om en viss skärpning av tidigare registreringspraxis i vad av­ser kravet på särskiljningsförmåga. Detsamma gäller givetvis om för­slaget att handelsregistren fullständigt skall sammanföras tUl länsstyrel­serna.

Vid dessa förhållanden och med hänsyn till det allmänt vitsordade behovet av en modem lagstiftning på det firmarättsliga området anser utskottet att det i nuvarande läge skulle vara oklokt att av skäl som åberopas i motionen uppskjuta den föreslagna reformen på obestämd tid. Utskottet avstyrker därför bifall till motionen 1974: 1601.

Såsom omnämnts i det föregående föreslås i propositionen att Kungl. Maj:t skall kunna förordna att handelsregister och föreningsregister skall


 


LU 1974:6                                                               66

föras gemensamt "för två eller flera län. Regler härom tas upp i 1 § andra stycket förslaget till handelsregisterlag och 4 § tredje stycket förslaget till lag om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar. Så­vitt avser handelsregistren avstyrks förslaget på denna punkt i motio­nen 1974: 1599. Motionärerna hemställer om sådan ändring i handels­registerlagen att någon rätt av detta slag inte skall föreligga för Kungl. Maj:t. Som skäl härför åberopas i motionen dels vissa integritetsskydds­synpunkter, dels kommunernas behov av service från länsstyrelsernas sida när det gäller information om innehållet i handelsregistren.

Utskottet vill gärna understryka att frågan om skydd för personlig integritet måste ägnas, den största uppmärksamhet vid uppläggningen av offentligrättsliga register och informationssystem. I förevarande fall synes emellertid förslaget enligt utskottets mening inte medföra någon ökad fara för integritetsintrång. Beträffande motionäremas argumente­ring i övrigt vill utskottet erinra om att näringsidkare kan skydda sin firma i flera län genom registrering hos berörda länsstyrelser enligt be­stämmelserna i 3 § tredje stycket förslaget till handelsregisterlag. I an­slutning härtill framhålls i propositionen att om behovet av dubbelre­gistrering på grund av den administrativa indelningen kan väntas bli för- . hållandevis stort, bör av praktiska skäl en sammanföring av registre­ringen kunna ske över länsgräns. En motsvarande regel föreslogs av firmautredningen. Utredningen nämnde som exempel bl. a. Göteborgs­regionen samt hänvisade till att länsindelningen visserligen är föremål för utredning men att det är osäkert när nackdelarna från registrerings­synpunkt av den nuvarande indelningen blir helt eliminerade. Föredra­gande statsrådet ansluter sig till utredningens förslag och pekar på att åtminstone i avvaktan på resultatet av länsberedningens arbete synes det vara lämpligt att Kungl. Maj:t ges en sådan befogenhet, varom här är fråga. Statsrådet förklarar dock samtidigt att befogenheten inte för när­varande torde behöva tas i anspråk.

Med hänsyn till vad föredragande statsrådet sålunda anfört anser sig utskottet kunna utgå från att förevarande bestämmelser kommer att tillämpas med den största restriktivitet från Kungl. Maj:ts sida. Ut­skottet vill för sin del ytterligare understryka att bestämmelserna en­dast har till funktion att inom områden, där näringsidkare kan väntas relativt ofta vilja registrera sin firma i två eller flera län, göra det möj­ligt att sammanföra dessa och uppdra registreringen åt en av de berörda länsstyrelsema. Det är således näringsidkamas och deras branschorga­nisationers behov som bör vara avgörande för frågan om en samman­föring. Vid sådant förhållande anser utskottet att den föreslagna be­fogenheten i undantagsfall kan visa sig motsvara ett praktiskt känt behov och att propositionens förslag på denna punkt därför bör föl­jas. Utskottet avstyrker följaktligen bifall till motionen 1974: 1599.


 


LU 1974: 6                                                              67

Utöver det ovan anförda har de i propositionen framlagda förslagen inte givit utskottet anledning till erinran eller särskilt uttalande.

Hemställan

Utskottet hemställer

1.  att riksdagen avslår motionen 1974: 1601,

2.  att riksdagen med avslag på motionen 1974: 1599 antar 1 § i det i propositionen 1974: 4 framlagda förslaget till handels­registerlag,

3.  att riksdagen antar övriga i propositionen framlagda lagför­slag.

Stockholm den 12 mars 1974

På lagutskottets vägnar IVAN SVANSTRÖM      '

Närvarande: herrar Svanström (c). Hammarberg (s), Lidgard (m), fru Asbrink (s), herrar Sjöholm (fp), Andersson i Södertälje (s), Torwald (c), Olsson i Timrå (s), Winberg (m), fru Nilsson i Sunne (s), herrar Olsson i Sundsvall (c). Israelsson (vpk), fru Fredgardh (c), fru Tilländer (c) och fru Johansson i Hovmantorp (s).

MARCUS BOKTR, STOCKHOLM 1»74     ?<0048