Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Lagutskottets betänkande nr 36 år 1974      LU 1974: 36

Nr 36

Lagutskottets betänkande i anledning av propositionen 1974:151 med f5rslag till lag om bostadsdomstol, m. m. jämte motioner.

I proposirionen 1974: 151 har Kungl. Maj:t (justitiedepartementet) föreslagit riksdagen att

dels anta i propositionen framlagda förslag till

1.     lag om bostadsdomstol,

2.     lag om ändring i jordabalken,

3.     lag om ändring i lagen (1973: 187) om ändring i jordabalken,

4.     lag om ändring i lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bo­stadsfastighet,

5.     lag om ändring i bostadssaneringslagen (1973: 531),

6.     lag om ändring i bostadsrättslagen (1971: 479),

7.     lag om ändring i lagen (1942: 429) om hyresreglering m. m.,

8.     lag om ändring i lagen (1973: 189) med särskilda hyresbestäm-melser för vissa orter,

9.     lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hy­resnämnder,

 

10.     lag om ändring i lagen (1955: 261) om avstängning av domare,

11.     lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) och

12.     lag om ändring i lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister, dels godkänna

 

1.     att bostadsdomstolen med de uppgifter som har angetts i propo­sitionen inrättas den 1 juli 1975,

2.     de riktlinjer för bostadsdomstolens organisation och arbetsfor­mer som har förordats i propositionen,

3.    att statens hyresråd skall avvecklas fr. o. m. den 1 juli 1975,
dels ock bemyndiga Kungl. Maj:t

1.     att vidta de övergångsåtgärder som behövs på grund av att sta­tens hyresråd upphör,

2.     att föra över stat annan ordinarie domartjänst än tjänst för justi-tieråd eller regeringsråd och ordinarie tjänst för ordförande i hyres­nämnd som förenas med tjänst som lagfaren ledamot i bostadsdom­stolen.

Sedan utskottet påbörjat behandlingen av propositionen har Kungl. Maj:t i propositionen 1974:174, vilken hänvisats till inrikesutskottet, lagt fram förslag till ändring i bl. a. lagen (1974: 354) om ändring i lagen (1955: 261) om avstängning av domare. För att möjliggöra en samlad

1    Riksdagen 1974. 8 saml. Nr 36


 


LU 1974: 36                                                              2

behandling av förekommande frågor om ändring i dels 1955 års lag, dels lagen (1974: 354) om ändring i denna lag har utskottet med ytt­rande (LU 1974: 2 y) överflyttat det ovan vid punkten 10 angivna lag­förslaget till inrikesutskottet, som behandlar detta i sitt betänkande InU 1974: 33.

Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisar utskottet till vad utskottet anför därom på s. 27 f.

I anledning av propositionen har väckts fem motioner. Motionsyrkan­dena redovisas nedan på s. 26.

Synpunkter i ärendet har inför utskottet framförts av företrädare för Hyresgästemas riksförbund. Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm samt envar av Östermalms, Södermalms, Norrmalms och Kungsholmens hy­resgästavdelningar.

Lagförslagen

De i detta betänkande behandlade lagförslagen är av följande lydelse.


 


LU 1974: 36

1    Förslag till

Lag om bostadsdomstol

Härigenom förordnas som följer.

Inledande bestämmelser

1    § Bostadsdomstolen upptager besvär mot beslut av hyresnämnd en­ligt vad som föreskrives i lag eller annan författning.

2    § Om bostadsdomstolen gäller i tillämpliga delar de allmänna be­stämmelserna i rättegångsbalken om domstol, i den mån ej annat följer av denna lag eller annan författning.

3    §   Mot bostadsdomstolens avgöranden får talan ej föras.

4    § Bostadsdomstolen sammanträder på den ort där domstolen har sitt säte. Sammanträde kan även hållas på annan ort, om det är på­kallat.

Bostadsdomstolens sammansättning m. m.

5    § Bostadsdomstolen består av minst tre ledamöter, som är lagkunniga och erfarna i domarvärv (lagfarna ledamöter), en ledamot med teknisk utbildning och erfarenhet av värderings- eller byggnadsteknik (teknisk ledamot) samt högst tolv ledamöter med särskild sakkunskap om för­hållandena på bostadsmarknaden (intresseledamöter).

6    § Regeringen förordnar ledamöterna i bostadsdomstolen. Av de lag­farna ledamöterna förordnas en till ordförande i domstolen. Ledamot förordnas för tre år.

För annan ledamot än lagfaren ledamot förordnar regeringen en eller flera ersättare. Bestämmelserna om ledamot gäller även ersättare. Är ordföranden hindrad att tjänstgöra, inträder annan lagfaren ledamot i hans ställe.

7 § Lagfaren ledamot och teknisk ledamot får ej förordnas bland per­
soner som kan anses företräda fastighetsägares, hyresgästers eller bo­
stadsrättshavares intressen.

Innan intresseledamot förordnas skall sådan riksorganisation av fas­tighetsägare, bostadsrättsföreningar, hyresgäster, bostadsrättshavare el­ler näringsidkare som med hänsyn till medlemsantal, verksamhet och övriga omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp som det är fråga om beredas tillfälle att avge förslag.

8 § Ledamot i bostadsdomstolen skall vara svensk medborgare och får
ej vara omyndig eller i konkurstillstånd.

Innan ledamot börjar tjänstgöra i domstolen, skall han ha avlagt do-mared.


 


LU 1974: 36                                                               4

9  § Ledamot har rätt att bli entledigad, om särskilda omständigheter
föranleder det. Avsägelse av uppdraget prövas av regeringen. Avgår
ledamot, förordnar regeringen annan för återstoden av den tid för vil­
ken ledamoten varit utsedd.

Ledamot som avgått är skyldig att deltaga i fortsatt behandling av mål, i vars handläggning han förat har deltagit.

10    § Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare äger motsvarande tillämpning på ledamot i bostadsdomstolen.

11    § Annan lagfaren ledamot än ordföranden i domstolen är skyldig att i den mån göromålen tillåter det tjänstgöra i annan domstol. Beslut om sådan tjänstgöring meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

12    § Bostadsdomstolen är domför med sju ledamöter. Den är även domför med fyra ledamöter, om ej någon av dem påkallar att målet skall prövas av sju ledamöter.

13    § Sammanträder bostadsdomstolen med sju ledamöter, är tre av dem lagfarna ledamöter och fyra av dem intresseledamöter. En av de lagfarna ledamöterna är därvid ordförande.

Av intresseledamötema skall två vara väl förtrogna med förvaltning av hyresfastighet eller, när målet rör bostadsrättsfastighet, med förvalt­ning av sådan fastighet och två ledamöter väl förtrogna med bostads-hyresgästers förhållanden eller, vid prövning av fråga enligt 12 kap. 36 § jordabalken, med näringsidkande hyresgästers förhållanden eller, vid prövning av fråga enligt 52 § eller 60 § första stycket 1 bostadsrätts-lagen (1971: 479), med bostadsrättshavares förhållanden. Rör mål hy­resfastighet som tillhör enskild, skall de två förstnämnda ledamöterna vara väl förtrogna företrädesvis med förvaltning av sådan fastighet. Rör mål annan hyresfastighet, skall dessa ledamöter vara väl förtrogna . företrädesvis med förvaltning av hyresfastighet som tillhör annan än enskild.

14  § Sammanträder bostadsdomstolen med fyra ledamöter, är två av
dem lagfarna ledamöter och två av dem intresseledamöter. En av de
lagfarna ledamöterna är därvid ordförande.

Av intresseledamötema skall en företräda fastighetsägareintressen och en bostadsrättshavares eUer hyresgästers intressen. I övrigt äger J3 § andra stycket motsvarande tillämpning.

15    § Den tekniske ledamoten skall deltaga i stället för lagfaren leda­mot, om målets beskaffenhet eller annat särskilt skäl föranleder det. Beslut härom fattas av ordföranden i målet.

16    § Lagfaren ledamot får ensam på bostadsdomstolens vägnar före­taga förberedande åtgärd samt pröva fråga om avskrivning av mål. Så­dan handläggning kan enligt uppdrag av domstolens ordförande också ombesörjas av annan lagfaren tjänsteman vid domstolen, vilken förord­nats därtill av domstolen.


 


LU 1974: 36

Rättegången i bostadsdomstolen

17    § Om rättegången gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 52 kap. 3, 5—9, 11 och 12 §§ rättegångsbalken om besvär i hovrätt samt vad som i samma balk är föreskrivet om tvistemål, allt i den mån ej an­nat följer av denna lag eller annan författning.

18    § Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas av bostadsdomstolen.

Har besvärsinlaga inkommit till hyresnämnden före besvärstidens ut­gång, skall den omständigheten att inlagan inkommit till bostadsdom­stolen först därefter ej föranleda att den avvisas.

Klagande får ej ändra sin talan att avse annan del av hyresnämndens beslut än den som uppgivits i besvärsinlagan. Part kan i bostadsdom­stolen till stöd för sin talan åberopa omständighet som ej förebragts tidigare.

19    § Bostadsdomstolen skall verka för att utredningen i målet får den inriktning och omfattning som är lämplig med hänsyn till målets beskaffenhet. Därvid skall domstolen såvitt möjligt se till att onödig utredning ej förebringas.

20    §   Förfarandet är skriftligt.

Muntlig förhandling får hållas beträffande viss fråga eller målet i dess helhet, om det kan antagas vara till fördel för utredningen.

Muntlig förhandling skall hållas, om part begär det samt förhand­lingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det.

21    § Till muntlig förhandling skall part kallas. Part får föreläggas att inställa sig personligen vid vite eller vid påföljd att hans utevaro ej ut­gör hinder för målets vidare handläggning och avgörande.

22    § Ordföranden i målet får uppdraga åt en eller flera ledamöter eller annan att företaga besiktning för utredning av särskild fråga. Par­terna skall beredas tillfälle att närvara vid sådan besiktning, om den ej sker endast som förberedande åtgärd för syn på stället. Vid besiktning får yrkeshemlighet ej röjas, med mindre synnerlig anledning förekom­mer därtill.

Den som enligt första stycket har företagit besiktning utom tjänsten tillerkännes av bostadsdomstolen skälig ersättning av allmänna medel.

23 § Bostadsdomstolen får hålla förhör med vittne eller sakkunnig
under ed eller motsvarande försäkran och med part under sannings­
försäkran, om det är erforderligt för utredningen och bevisningen icke
finnes kunna föras på annat sätt med avsevärt ringare besvär eller kost­
nad. Under motsvarande förutsättningar får domstolen hålla syn på
stället.

Har vittne eller sakkunnig eller part under sanningsförsäkran hörts inför hyresnämnden och beror avgörandet även i bostadsdomstolen av tilltron till den bevisningen, får ändring i hyresnämndens beslut i denna del ej ske, om ej beviset upptagits ånyo vid bostadsdomstolen eller syn­nerliga skäl föreligger att dess värde är ett annat än hyresnämnden an­tagit.


 


LU 1974: 36                                                              6

24 § Förhör med vittne eller sakkunnig och med part under sannings­
försäkran äger rum vid muntlig förhandling. Sådant bevis får upptagas
vid annan domstol.

I fråga om syn på stället äger 21 § motsvarande tillämpning.

Beslut m. m.

25 §   Bostadsdomstolens avgörande sker genom beslut.

Beslut skall grandas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet.

26    § Omröstning till beslut sker i den ordning som bostadsdomstolen bestämmer.

27    §   Beslut skall meddelas så snart det kan ske.

Meddelas slutligt beslut annorledes än i samband med förhandling, sker det genom att beslutet hålles tillgängligt på domstolens kansli. Avskrift av beslutet skall i sådant fall genast tillställas partema.

28 § Beslut av bostadsdomstolen äger rättskraft, såvitt därigenom
avgjorts fråga som avses i 4 § 2, 3 eller 6 lagen (1973: 188) om arrende­
nämnder och hyresnämnder. Vad som sagts nu gäller dock ej beslut,
varigenom ansökan om reparationsföreläggande enligt 12 kap. 16 §
andra stycket eller tillstånd enligt 12 kap. 34 eller 36 § jordabalken
eller ansökan om förbud eller medgivande som avses i 2 a § bostads-
saneringslagen (1973: 531) lämnats utan bifall.

Övriga bestämmelser

29    § Lämnar bostadsdomstolen hyresgästs talan om förlängning av hyresavtalet utan bifall, får domstolen efter yrkande av hyresvärden i beslutet ålägga hyresgästen att flytta vid den tidpimkt då lägenheten skalt avträdas. Sådant beslut får verkställas som lagakraftägande dom.

30    §   Vid besiktnmg enligt 22 § föres protokoll.

31    § Skall inlaga, kallelse, föreläggande eller annan handling enligt bestämmelse i denna lag eller eljest tillställas part eller aiman, sker det genom delgivning, om ej annat följer av andra stycket.

Beslut som skall tillställas part sändes till parten i vanligt brev under hans för domstolen kända adress.

32 § Bostadsdomstolen har rätt att för sina sammanträden förfoga
över behövliga lokaler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad
som ej är för tillfället upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller ut-
göres av gudstjänstlokal. Uppkommer särskilda kostnader, skall de er­
sättas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.


 


LU 1974: 36                                                                            7

2   Förslag tiU

Lag om ändring i jordabalken

Härigenom förordnas att 12 kap. 51—53, 62 och 70—73 §§ jordabal-keni skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


12 kap.

51 §2 BifaUes hyresgästens talan om förlängning av hyresavtalet, skall vill­koren för den fortsatta förhyrningen fastställas enligt 48 §.


Dom eller beslut varigenom hy­resgästens talan bifalles anses som avtal om fortsatt förhyming. Mot hyresförhållandet får ej åberopas omständighet som kunnat åbero­pas i målet eller ärendet.


Beslut varigenom hyresgästens talan bifalles anses som avtal om fortsatt förhyrning. Mot hyresför­hållandet får ej åberopas omstän­dighet som kunnat åberopas i må­let eller ärendet.


52 §


Bifalles ej hyresgästens talan om förlängning av hyresavtalet, får i beslutet skäligt uppskov med avflyttningen medges, om hyres­värden eller hyresgästen begär det. Är hyresrätten förverkad eller kan hyresavtalet uppsägas enligt 28 § utan att likväl hyresvärden upp­sagt avtalet att upphöra på någon av dessa grunder eller är rätten till förlängning förfallen, får på begä­ran av hyresgästen uppskov dock medges endast om hyresvärden samtycker till det.

Bifalles ej hyresgästens talan om föriängning av hyresavtalet, får i domen eller beslutet skäligt uppskov med avflyttningen med­ges, om hyresvärden eller hyres­gästen begär det. Är hyresrätten förverkad eller kan hyresavtalet uppsägas enligt 28 § utan att lik­väl hyresvärden uppsagt avtalet att upphöra på någon av dessa grunder eller ar rätten till förläng­ning förfallen, får på begäran av hyresgästen uppskov dock medges endast om hyresvärden samtycker till det.

Avgöres tvisten efter hyrestidens utgång eller medges uppskov med avflyttningen, skall hyresvillkoren för tiden från avtalels upphörande till avflyttningen fastställas enligt 48 §.

53 §3


Skall hyresgäst enligt hyres­nämndens beslut eller enligt dom utge högre hyra för förfluten tid än som skolat utgå förut, är hyres­rätten icke förverkad på grund av dröjsmål med betalning av det överskjutande beloppet, om betal-

1  Balken omtryckt 1971:1209.

2  Senaste lydelse 1973:187.

3  Senaste lydelse 1973:187.


Skall hyresgäst enligt hyres­nämndens eller bostadsdomstolens beslut utge högre hyra för förflu­ten tid än som skolat utgå förut, är hyresrätten icke förverkad på grund av dröjsmål med betalning av det överskjutande beloppet, om


 


LU 1974: 36


8


 


nämnda dag.

På överskjutande belopp skall hyresgästen betala sex procent ränta som om beloppet förfallit till betalning samtidigt med den förut ut­gående hyran.


Nuvarande lydelse ningen sker inom en månad från den dag då beslutet eller domen vann laga kraft. Vad som sagts nu gäller ej, om skyldighet att flytta inträder för hyresgästen inom kor­tare   tid   än   två   månader   efter


Föreslagen lydelse betalningen sker inom en månad från den dag då beslutet vaim laga kraft. Vad som sagts nu gäller ej, om skyldighet att flytta inträder för hyresgästen inom kortare tid än två månader efter nämnda dag.


 


I beslutet eller domen får an­stånd medges med betalningen av det överskjutande beloppet jämte ränta som avses i andra stycket, om skäl föreligger till det.


I beslutet får anstånd medges med betalningen av det överskju­tande beloppet jämte ränta som avses i andra stycket, om skäl föreligger till det.


62 §4 Beror fråga om förlängning av hyresavtal på prövning av rätten, får denna, utan hinder av att tiden för lägenhetens avträdande ännu icke inträtt, i samband med nämnda frågas avgörande till prövning upptaga talan av Iiyres-värden om åläggande för hyres­gästen att flytta.

Hyresnämnden skall självmant upptaga fråga om utdömande av vite som förelagts med stöd av 16 § andra stycket. Har ändamålet med vitet förfallit, får vitet ej utdömas.

Vite som avses i andra stycket       Vite som avses i första stycket

får ej förvandlas.                         får ej förvandlas.


70 §5

Talan mot hyresnämnds beslut i fråga som avses 116 § andra styc­ket, 24 a §, 34, 36, 49, 52, 55 eller 62 § föres genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet med­delades.

Om part ej godtager hyres­nämnds beslut i fråga som avses i 24 a, 34, 36, 49, 52 eller 55 §, får parten klandra beslutet genom att väcka talan mot den andra parten inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Klandras icke beslutet inom denna tid, är parts rätt till talan förlorad.

Talan mot hyresnämnds beslut i fråga som avses i 16 § andra styc­ket eller 62 § andra stycket föres genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Mot hyresnämnds beslut i fråga som avses i 35, 40, 45, 56 eller 59 § får talan ej föras.

Mot hyresnämnds beslut i fråga som avses i 35, 40, 45, 56 eller 59 § får klander eller besvär ej an­föras.

* Som nuvarande lydelse anges lydelsen enligt prop. 1974: 150,  Som nuvarande lydelse anges lydelsen enligt prop. 1974:150


 


LU 1974: 36


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


71 §«


Hyrestvist som ej enligt 69 § ankommer på hyresnämnds pröv­ning och ej heller rör kollektivav­tal skall upptagas av den fastig­hetsdomstol inom vars område fastigheten är belägen. Klanderta­lan som avses i 70 § första stycket upptages, om den rör kollektivav­tal, av arbetsdomstolen och i an­nat fall av domstol som nyss nämnts. Besvärstalan, som avses i 70 § andra stycket, upptages, om den rör kollektivavtal, av arbets­domstolen och i annat fall av Svea hovrätt.

Besvärshandlingen skall ingivas till den domstol som har att upp­taga besvären. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom rätt tid, skall den avvi­sas. Har besvärshandlingen före besvärstidens utgång kommit in till hyresnämnden, skall besvären ändå upptagas till prövning.

Tvist som efter klander mot hy­resnämnds beslut är anliängig vid domstol får återförvisas till nämn­den.


Hyrestvist som ej enligt 69 § ankommer på hyresnämnds pröv­ning och ej heller rör kollektivav­tal skall upptagas av den fastig­hetsdomstol inom vars område fastigheten är belägen. Besvärsta­lan som avses i 70 § upptages, om den rör kollektivavtal, av arbets­domstolen och i annat fall av bostadsdomstolen. Besvärshand­lingen skall inges till den domstol som liar att upptaga besvären.


72 §T


Talan får ej föras mot fastig­hetsdomstols dom i fråga om till­stånd som avses i 34 eller 36 § el­ler i fråga om fastställande av hy­resvillkor i fall som avses i 51, 52 eller 55 § och ej heller mot hov­rätts dom i fråga om förlängning av hyresavtal, uppskov med av­flyttning i fall som avses i 52 § el­ler fastställande av hyresvillkor i fall som avses i 51 eller 52 § eller i fråga om skadestånd i fall som av­ses i 24 a §. Talan får icke heller föras mot beslut av Svea hovrätt i fråga som avses i 16 § andra styc­ket eller 62 § andra stycket.


I fråga om handläggningen av besvärsmål vid arbetsdomstolen äger 18, 22, 28 och 30 §§ lagen (1974:000) om bostadsdomstol motsvarande tillämpning. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister föreskrives om rätte­gången i mål som fullföljts till ar­betsdomstolen genom besvär. Be­svärsmål kan dock även företagas till avgörande efter huvudförhand­ling.


• Som nuvarande lydelse anges lydelsen enligt prop. 1974:150. ' Som nuvarande lydelse anges lydelsen enligt prop. 1974: 150.


 


LU 1974: 36                                                            10

Nuvarande lydelse                              Föreslagen lydelse

73                                             §8

I hyrestvist som avses i 49 eller I hyrestvist som avses i 49 eller

55 § skall vardera parten svara för 55 § och i mål om reparationsfö-

sin rättegångskostnad / fastighets- reläggande enligt 16 § andra styc-

domstolen, i den mån annat ej föl- ket eller om utdömande av vite

jer av 18 kap. 6 § rättegångsbal- enligt 62 § skall vardera parten

ken. Motsvarande gäller i besvärs- svara för sin rättegångskostnad i

mål vars prövning ankommer på bostadsdomstolen     eller    arbets-

Svea hovrätt eller arbetsdomstolen, domstolen, i den mån annat ej föl­
jer av 18 kap. 6 § rättegångsbal­
ken.

1.   Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

2.   Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om klander av och besvär mot hyresnämnds beslut samt i fråga om fullföljd av talan mot domstols dom eller beslut, om ärendet har avgjorts av nämnden före ikraftträdandet.

3.   Mål, som efter klander av hyresnämnds beslut är anhängigt hos fastighetsdomstol vid ikraftträdandet eller därefter anhängiggöres hos domstol som nyss nämnts, prövas av bostadsdomstolen, om huvudför­handling eller därmed jämförlig förhandling ej har påbörjats dessförin­nan. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning i fråga dels om mål hos Svea hovrätt om reparationsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller om utdömande av vite enligt 12 kap. 62 § jordabal­ken, dels om sådan talan av hyresvärd om åläggande för hyresgäst att flytta som avses i 12 kap. 62 § första stycket jordabalken i dess lydelse före utgången av juni 1975.

4.   Bestämmelserna i 12 kap. 70—73 §§ jordabalken i den nya lydel­sen äger motsvarande tillämpning i fråga om tvist enligt 55 § samma ka­pitel i lydelsen före utgången av maj 1973 eller motsvarande äldre be­stämmelser. Punkterna 2 och 3 gäller i tillämpliga delar i fråga om sådan tvist.

5.   Bestämmelserna i 12 kap. 51—53 §§ i deras äldre lydelse äger fort­farande tillämpning, om dom meddelas efter ikraftträdandet.

6.   Bestämmelserna i 12 kap. 62 § första stycket och 73 § jordabalken i deras lydelse före utgången av juni 1975 äger fortfarande tillämpning i mål som prövas av allmän domstol efter ikraftträdandet.

3    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973:187) om ändring i jordabalken

Härigenom förordnas att punkt 9 av övergångsbestämmelserna till la­gen (1973:187) om ändring i jordabalken skall ha nedan angivna ly­delse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

9. Har i avtal om hyra av bo-     9. Har i avtal om hyra av bo-

stadslägenhet,  som  innehaves  på     stadslägenhet,  som  innehaves  på grund av sådan upplåtelse av an-     grund av sådan upplåtelse av an-

8 Som nuvarande lydelse anges lydelsen enligt prop. 1974: 150.


 


LU 1974: 36


11


 


Nuvarande lydelse

delsrätt i förening eller aktiebolag som avses i punkt 16 övergångs­bestämmelserna till bostadsrättsla­gen (1971:479), intagits bestäm­melse som strider mot 12 kap. 19 a §, äger bestämmelsen likväl även i annat fall än som avses i punkt 8 verkan mot hyresgästen, om sta­tens hyresråd medger det. Har föreningen eller bolaget ingivit an­sökan om sådant medgivande, äger avtalsbestämmelsen verkan i avvaktan på beslutet. Mot hyres­rådets beslut i fråga om medgi­vande som sagts nu får talan icke föras.


Föreslagen lydelse

delsrätt i förening eller aktiebolag som avses i punkt 16 övergångs­bestämmelserna till bostadsrättsla­gen (1971: 479), intagits bestäm­melse som strider mot 12 kap. 19 a §, äger bestämmelsen likväl även i annat fall än som avses i punkt 8 verkan mot hyresgästen, om bo­stadsdomstolen medger det. Har föreningen eller bolaget ingivit an­sökan om sådant medgivande, äger avtalsbestämmelsen verkan i avvaktan på beslutet. Mot domsto­lens beslut i fråga om medgivande som sagts nu får talan icke föras.

I fråga om förfarandet vid bo­stadsdomstolen i ärende som avses i första stycket gäller lagen (1974: 000) om bostadsdomstol i tillämpliga delar.


Deniia lag träder i kraft den 1 juli 1975. Ansökan om medgivande som har ingivits till statens hyresråd före ikraftträdandet prövas av bo­stadsdomstolen.

4    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bo­stadsfastighet

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1970: 246) om tvångsförvalt­ning av bostadsfastigheti

dels att 18 § skall upphöra att gälla,

dels att 17 och 19 §§ skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse

17 Mot beslut i fråga som enligt denna lag skall prövas av hyres­nämnd får talan föras genom be­svär.

Besvärshandlingen skall inges till domstol som avses i 11 § tredje stycket inom tre veckor från den

1  Lagen omtryckt 1971: 544.

2  Senaste lydelse 1973:194.


Föreslagen lydelse

Talan mot beslut i fråga som enligt denna lag skall prövas av hyresnämnd föres hos bostads­domstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet med­delades. Besvärshandlingen skall inges till domstolen.


 


LU 1974: 36                                                                          12

Nuvarande lydelse                Föreslagen lydelse

dag beslutet meddelades. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas av fastighets­domstolen.

19                                     §
Vinner fastighetsägaren be-
   Vinner fastighetsägaren be­
svärsmål, i vilket länstyrelsen är
svärsmål, i vilket länstyrelsen eller
motpart, kan domstolen tiller-
organisation som avses i 13 § är
känna honom ersättning av stats-
   motpart, kan bostadsdomstolen
verket för rättegångskostnad. Om
   tillerkänna honom ersättning av
han vinner besvärsmål, i vilket
statsverket för rättegångskostnad,
hälsovårdsnämnden är motpart,
  Om han vinner besvärsmäl, i vil-
kan sådan ersättning tillerkännas
    ket hälsovårdsnämnden är mot-
honom att betalas av kommunen,
    part, kan sådan ersättning tiller-
I övrigt gäller allmänna bestäm-  kännas honom att betalas av kom-
melser om rättegångskostnad i till-
  munen. I övrigt gäller allmäima
lämpliga delar.
                      bestämmelser om rättegångskost­
nad i tillämpliga delar.

1.    Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

2.    Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fullföljd av talan mot hyresnämnds eller domstols beslut, om ärendet har avgjorts av nämnden före ikraftträdandet.

3.    Mål, som efter besvär mot hyresnämnds beslut är anhängigt hos fastighetsdomstol vid ikraftträdandet eller därefter anhängiggöres hos sådan domstol, prövas av bostadsdomstolen, om förhandling för avgö­rande av tvisten ej har påbörjats dessförinnan.

4.    Bestämmelserna i 18 § i lydelsen före utgången av juni 1975 äger fortfarande tillämpning i besvärsmål som skall prövas av fastighets­domstol efter nämnda tidpunkt. I sådant fall äger 19 § i dess nya lydelse motsvarande tillämpning.

5    Förslag till

Lag om ändring i bostadssaneringslagen (1973: 531)

Härigenom förordnas i fråga om bostadssaneringslagen (1973: 531) dels att 22 och 24 §§ skall upphöra att gälla, dels att nuvarande 23 § skall betecknas 22 §, dels att 21 § skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

21 §1
Mot beslut i fråga som enligt
      Talan mot beslut i fråga som

denna lag skall prövas av hyres-     enligt denna lag skall prövas av nämnd föres talan genom besvär,     hyresnämnd   föres   hos   bostads-

1 Som nuvarande lydelse anges lydelsen enligt prop. 1974: 150.


 


LU 1974: 36                                                         13

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

om beslutet avser fråga om upp-     domstolen genom besvär inom tre rustningsåläggande   eller  använd-     veckor från den dag beslutet med-ningsförbud eller åtgärd enligt 12 §     delades.   Besvärshandlingen   skall eller fråga enligt 2 a §, hos Svea     inges till domstolen, hovrätt och eljest hos den fastig­hetsdomstol   inom   vars   område fastigheten är belägen.

Besvärshandlingen skall inges till hovrätten eller, om talan skall fullföljas hos fastighetsdomstolen, till denna inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Fin­nes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas. Har besvärs­handlingen före besvärstidens ut­gång kommit in till hyresnämnden, skall besvären ändå upptagas till prövning.

1.    Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

2.    Äldre beslämmelser gäller fortfarande i fråga om fullföljd av talan mot hyresnämnds eller domstols beslut, om ärendet har avgjorts av nämnden före ikraftträdandet.

3.    Mål, som efter besvär mot hyresnämnds beslut är anhängigt hos fastighetsdomstol vid ikraftträdandet eller därefter anhängiggöres hos sådan domstol, prövas av bostadsdomstolen, om förhandling för avgö­rande av tvisten ej har påbörjats dessförinnan. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning i fråga om mål hos Svea hovrätt om upprust-uingsåläggande, användningsförbud, åtgärd enligt 12 § eller fråga enligt 2a§.

4.    Bestämmelserna i 22 och 24 §§ i lydelsen före utgången av juni 1975 äger fortfarande tillärapning i besvärsmål som skall prövas av all­män domstol efter nämnda tidpunkt.

6   Förslag till

Lag om ändring i bostadsrättslagen (1971: 479)

Härigenom förordnas i fråga om bostadsrättslagen (1971: 479)i dels att 75 § skall upphöra att gälla,

dels att i 4, 62 och 68 §§ ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form, dels att 76—78 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

76 §2 Om part ej godtar hyresnämnds beslut i fråga enligt 7 § sista styc­ket eller 52 §, får parten klandra

1 Senaste lydelse av 68 § 1971: 605.

2 Senaste lydelse 1973:195.


 


LU 1974: 36


14


Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

beslutet genom att väcka talan mot den andra parten inom tre veckor från den dag beslutet med­delades. Klandras icke beslutet inom denna tid, är parts rätt till talan förlorad.

Mot hyresnämnds beslut i fråga  Talan mot hyresnämnds beslut i

enligt 60 § första stycket 1 får ta- fråga enligt 7 § sista stycket, 52 §
lan föras genom besvär inom tre eller 60 § första stycket 1 föres
veckor från den dag beslutet med- hos bostadsdomstolen genom be­
delades,
                              svär inom tre veckor från den dag

beslutet meddelades. Besvärshand­lingen skall inges till domstolen.

Mot hyresnämnds beslut i fråga enligt 30 § andra stycket får talan ej föras.

77 §3


Tvist med anledning av upplå­telse av nyttjanderätt enligt 1 § (bostadsrättstvist) som ej ankom­mer på hyresnämnds prövning skall upptagas av den fastighets­domstol inom vars område fastig­heten är belägen. Detsamma gäller i fråga om talan enligt 76 §.

Besvär enligt 76 § andra stycket skall inges till domstolen.

Tvist som efter klander mot hy­resnämnds beslut är anhängig vid domstol får återförvisas till nämn­den.


Tvist med anledning av upplå­telse av nyttjanderätt enligt 1 § (bostadsrättstvist) som ej ankom­mer på hyresnämnds prövning skall upptagas av den fastighets­domstol inom vars område fastig­heten är belägen.


78 §*


Talan får ej föras mot fastig­hetsdomstols dom i fråga om fast­ställande av fiyresvillkor enligt 7 § sista stycket och ej heller mot hov­rätts dom i fråga som avses i 52 § eller i fråga om godkännande en­ligt 60 § första stycket 1.

I tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt 7 § sista stycket skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i fastig­hetsdomstolen, i den mån ej annat följer av 18 kap. 6 § rättegångs­balken.


I tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt 7 § sista stycket skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i bo­stadsdomstolen, i den mån ej annat följer av 18 kap. 6 § rättegångs­balken.


1.    Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

2.    Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om klander av och besvär mot hyresnämnds beslut samt i fråga om fullföljd av talan mot

3 Senaste lydelse 1971: 548. * Senaste lydelse 1973:195.


 


LU 1974: 36                                                            15

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

domstols dom eller beslut, om ärendet har avgjorts av nämnden före ikraftträdandet.

3.    Mål, som efter klander av eller besvär mot hyresnämnds beslut är anhängigt hos fastighetsdomstol vid ikraftträdandet eller därefter an­hängiggöres hos sådan domstol, prövas av bostadsdomstolen, om huvud­förhandling eller därmed jämförlig förhandling ej har påbörjats dess­förinnan.

4.    Bestämmelsema i 78 § andra stycket i lydelsen före utgången av juni 1975 äger fortfarande tillämpning i mål som skall prövas av allmän domstol efter nämnda tidpunkt.

7    Förslag till

Lag om ändruig i lagen (1942: 429) om hyresreglering m. m.

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1942: 429) om hyresreglering m. m.i

dels att 17, 21 och 31 §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 1, 4, 12 och 26 §§ ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 20 § skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

20 §2 Hyresnämndens beslut gäller för tiden från och med den dag, då det­samma meddelats, eller den senare dag, som nämnden bestämmer. I ärende som avses i 3, 4 eller 6 §, må dock nämnden, där det av särskild anledning finnes skäligt, bestämma att beslutet skall avse förfluten tid; och äger nämnden i sådant fall förordna om skäligt anstånd med betal­ning av vad hyresgäst kan bliva skyldig att ytterligare utgiva för rid före nämndens beslut.

Talan    mot   nämndens   beslut     Talan   mot   nämndens   beslut

föres hos statens hyresråd genom föres hos bostadsdomstolen genom
besvär inom tre veckor från den besvär inom tre veckor från den
dag beslutet meddelades.
       dag beslutet meddelades. Besvärs-

handlingen skall inges till domsto­
len. I övrigt äger 23 § andra styc­
ket och 23 b § första stycket lagen
(1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder motsvarande
tillämpning.
Nämndens beslut skall, om ej
     Nämndens beslut skall, om bo-

hyresrådet annorlunda förordnar, stadsdomstolen ej annorlunda för­lända till efterrättelse utan hinder ordnar, lända till efterrättelse utan av anförda besvär. I vad beslutet     hinder av anförda besvär. I vad

1  Lagen omtryckt 1971: 418.

2  Senaste lydelse 1973:190.


 


LU 1974: 36


16


 


Nuvarande lydelse

avser förfluten tid skall vad nu sagts dock gälla allenast såvitt fråga är om besvär av den som vid beslutet upphört eller sedermera upphör att vara hyresvärd eller hyresgäst beträffande lägenheten.

/ fråga om fullföljd av talan mot beslut varigenom hyresnämn­den utdömt vite för underlåtenhet att iakttaga föreläggande äger 23 § andra och tredje styckena lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder motsvarande tillämpning.


Föreslagen lydelse

beslutet avser förfluten tid skall vad nu sagts dock gälla allenast såvitt fråga är om besvär av den som vid beslutet upphört eller se­dermera upphör att vara hyres­värd eller hyresgäst beträffande lägenheten.

Vardera parten skall svara för sin rättegångskostnad i bostads­domstolen, i den mån annat ej föl­jer av 18 kap. 6 § rättegångsbal­ken.


1.    Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

2.    Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om besvär mot hy­resnämnds beslut, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet.

3.    Ärende som är anhängigt hos statens hyresråd vid ikraftträdandet och besvär som enligt lag och meddelad fullföljdshänvisning skolat upp­tagas därefter av hyresrådet prövas av bostadsdomstolen.

4.    Fråga som avses i 22 § och som före ikraftträdandet skolat uppta­gas av statens hyresråd, prövas av bostadsdomstolen. Därvid gäller la­gen (1974: 000) om bostadsdomstol i tillämpliga delar.

8    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestäminel-ser för vissa orter

Härigenom förordnas att 5 § lagen (1973: 189) med särskilda hyres-bestämmelser för vissa orter skall ha nedan angivna lydelse.


Föreslagen lydelse


Talan mot hyresnämndens be­slut föres hos bostadsdomstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall inges till domstolen. I övrigt äger 23 § andra stycket och 23 b § första stycket lagen (1973:188) om ar-


Nuvarande lydelse

5 §

Talan mot hyresnämndens be­slut föres hos statens hyresråd ge­nom besvär inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Mot hyresrådets beslut får talan ej föras.


 


LU 1974: 36                                                                          17

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

rendenämnder och hyresnämnder motsvarande tillämpning.

Vardera parten skall svara för sin rättegångskostnad i bostads-domstolen, i den mån annat ej föl­jer av 18 kap. 6 § rättegångsbal­ken.

1.   Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

2.   Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om besvär mot hy­resnämnds beslut, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet.

3.   Ärende som är anhängigt hos statens hyresråd vid ikraftträdandet och besvär som enligt lag och meddelad fullföljdshänvisning skolat upp­tagas därefter av hyresrådet prövas av bostadsdomstolen.

9    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres­nämnder

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1973: 188) om arrendenämn­der och hyresnämnder

dels att 5, 13, 20, 23, 27 och 32 §§ samt rubriken närmast efter 16 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas fem nya paragrafer, 13 a, 16 a, 19 a, 23 a och 23 b §§, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

5                                                   §1
Hyresnämnd består av lagfaren Hyresnämnd består av lagfaren
ordförande och två andra ledamö-
ordförande och två andra ledamö­
ter, om ej annat följer av andra
ter, om ej annat följer av tredje
stycket. Av de senare ledamöterna
stycket. Av de senare ledamöterna
skall den ene vara väl förtrogen
skall den ene vara väl förtrogen
med förvaltning av hyresfastighet
med förvaltning av hyresfastighet
eller, när ärendet rör bostadsrätts-
eller, när ärendet rör bostadsrätts­
fastighet, med förvaltning av så-
fastighet, med förvaltning av så­
dan fastighet och den andre vara
dan fastighet och den andre vara
väl förtrogen med bostadshyres-
väl förtrogen med bostadshyres­
gästers förhållanden eller, när
gästers förhållanden eller, när
ärende rör annan lägenhet än bo-
ärende rör annan lägenhet än
stadslägenhet, med näringsidkande
bostadslägenhet, med näringsid-
hyresgästers förhållanden. I bo-
kände hyresgästers förhållanden. I
stadsrättstvist skall vad som sagts
ärende enligt 52 § eller 60 § förs-
nu om hyresgästers förhållanden i
ta stycket 1 bostadsrättslagen
stället avse bostadsrättshavares
(1971: 479) skall vad som sagts nu
förhållanden.
                om   hyresgästers   förhållanden   i

1 Som nuvarande lydelse anges lydelsen enligt prop. 1974:150. 2   Riksdagen 1974. 8 saml. Nr 36


 


LU 1974: 36


18


Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

stället    avse    bostadsrättshavarei förhållanden.

Hyresnämnd får anlita teknisk expert att biträda nämnden, om ärendets beskaffenhet eller annat särskilt skäl föranleder det.

Bestämmelsema i 2 § andra—fjärde styckena äger motsvarande till-lämpning i fråga om hyresnämnd.

Regeringen kan förordna att i hyresnämnd skall finnas flera avdel­ningar.

Bestämmelsema om hyresnämnd gäller i tillämpliga delar även avdel­ning.

13 §


/ tvist om överlåtelse av hyres­rätt enligt 12 kap. 35 § jordabal­ken eller upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 § samma balk eller 30 § andra styc­ket bostadsrättslagen (1971: 479), får hyresnämnden, om särskilda skäl föranleder därtill och part be­gär det, hålla förhör med vittne under ed eller försäkran och för­hör med part under sanningsför­säkran.  Om sådant förhör gäller

36   kap. 1—18 och 20—22 §§ samt

37   kap. 1—3 och 5 §§ rättegångs­balken i tillämpliga delar.


Rör ärende hos hyresnämnd så­väl fråga om förlängning av hyres­avtal som villkoren för sådan för­längning, får särskilt beslut ges be­träffande förlängningsfrågan.

Då särskilt beslut enligt första stycket meddelats, får nämnden förordna att tvisten i övrigt skall vila till dess att beslutet har vunnit laga kraft.


13 a §

Lämnar hyresnämnd hyresgästs talan om förlängning av hyresav­talet utan bifall, får nämnden efter yrkande av hyresvärden i beslutet ålägga liyresgästen att flytta vid den tidpunkt då lägenheten skalt avträdas.


Besiktning m. m.


Vissa bevismedel m. m.


16 a §

Nämnd skall verka för att ut­redningen i ärende får den inrikt­ning och omfattning som är lämp­lig med hänsyn till ärendets be­skaffenhet. Därvid skall nämnden såvitt möjligt se till att onödig ut­redning ej förebringas.


 


LU 1974: 36


19


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse

19 a §

Hyresnämnd får hålla förhör med vittne eller sakkunnig under ed eller motsvarande försäkran och förtiör med part under san­ningsförsäkran, om part begär det och förhöret är erforderligt för ut­redningen. Sådant förhör får dock ej hållas, om bevisningen finnes kunna föras på annat sätt med avsevärt ringare besvär eller kost­nad. Om sådant förhör gäller 36 kap. 1—18 och 20—22 §§, 37 kap. 1—3 och 5 §§ samt 40 kap. 1— 10, 12—15 och 19 §§ rättegångs­balken i tillämpliga delar.


20 §


Rättegångsbalkens regler om omröstning ; domstol med endast lagfarna ledamöter äger motsva­rande tillämpning på avgörande av nämnd. Ordföranden skall dock säga sin mening först.


Bestämmelserna i 16 kap. rätte­gångsbalken om omröstning äger motsvarande tillämpning på avgö­rande av nämnd. Ordföranden skall dock säga sin mening först.


23 §2


Om rätt för part att klandra be­slut av nämnd i arrende-, hyres-eller bostadsrättstvist och om full­följd av talan mot hyresnämnds beslut i fråga om reparationsföre­läggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket, utdömande av vite enligt 12 kap. 62 § andra stycket jorda­balken eller godkännande av be­slut på föreningsstämma eller i ärende angående tvångsförvalt­ning eller bostadssanering finns bestämmelser i 5 kap. 31 § och 12 kap. 70 § jordabalken, 16 § lagen (1957:390) om fiskearrenden, 76 § bostadsrättslagen (1971: 479), 17 § lagen (1970: 246) om tvångs­förvaltning av bostadsfastighet samt 21 § bostadssaneringslagen (1973: 531).

Mot beslut av nämnd får talan i annat fall än som avses i sjätte stycket föras hos fastighetsdom­stolen genom besvär, när nämnden


Om fullföljd av talan mot hy­resnämnds beslut i ärende enligt 12 kap. jordabalken eller i ärende angående bostadsrätt, tvångsför­valtning eller bostadssanering finns bestämmelser i 12 kap. 70 § jordabalken, 76 § bostadsrättsla­gen (1971:479), 17 § lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet samt 21 § bo­stadssaneringslagen (1973: 531).

Mot beslut av hyresnämnd får talan föras särskilt, om nämnden


2 Som nuvarande lydelse anges lydelsen enligt prop. 1974:150.


 


LU 1974: 36


20


Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

1.    avvisat ansökan som avses i 8,11 eller 14—16 §,

2.    avskrivit ärende enligt 8—10 eller 16 §, dock ej när ärendet kan återapptagas,

3.    förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,

4.    utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga före­läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet.


Besvärshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol som av­ses i 8 kap. 32 § och 12 kap. 71 § jordabalken, 17 § lagen (1957: 390) om fiskearrenden, 77 § bostadsrättslagen (1971: 479), 11 § lagen (1970:246) om tvångs för­valtning av bostadsfastighet samt 21 § bostadssaneringslagen (1973: 531) inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Fin­nes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas av fastighets­domstolen. I övrigt äger 52 kap. 3 och 5—12 §§ rättegångsbalken motsvarande tillämpning. Bestäm­melse som avser hovrätt gäller därvid i stället fastighetsdomsto­len. Mot fastighetsdomstolens be­slut med anledning av besvär en­ligt andra stycket 1—3 får talan ej föras.

Mot annat beslut av nämnd än som avses i första och andra styc­kena får telan föras endast i sam­band med sådan talan som avses i första stycket.

Undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller avvisning, åter-upptages ärendet av nämnden.

Andra — femte styckena äger motsvarande tillämpning i ärende angående reparationsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller utdömande av vite enligt 12 kap. 62 § andra stycket jordabal­ken och i ärende enligt bostadssa­neringslagen angående upprust-ningsåläggande eller användnings­förbud eller förbud eller medgi­vande som avses i 2 a § sammd lag eller åtgärd som avses i 12 § samma lag, dock skall vad som sägs om fastighetsdomstol i stället gälla Svea hovrätt.


Särskild talan föres genom be­svär hos bostadsdomstolen inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall inges till domstolen.


 


LU 1974:36                                                                             21

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

23 a §

Om rätt för part att klandra be­slut av arrendenämnd i arrende­tvist finns bestämmelser i 8 kap. 31 § jordabalken och 16 § lagen (1957: 390) om fiskearrenden.

Mot arrendenämnds beslut i fråga som avses i 23 § andra styc­ket får talan föras särskilt genom besvär hos fastighetsdomstolen.

Besvärshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol som av­ses i 8 kap. 32 § jordabalken och 17 § lagen (1957: 390) om fiskear­renden inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas av fastighets­domstolen. Har besvärsinlaga in­kommit till arrendenämnden före besvärstidens utgång, skall den omständigheten att inlagan inkom­mit till fastighetsdomstolen först därefter ej föranleda att den avvi­sas. I övrigt äger 52 kap. 3 och 5—12 §§ rättegångsbalken rnot­svärande tillämpning. Bestäm­melse som avser hovrätt gäller därvid i stället fastighetsdomsto­len. Mot fastighetsdomstolens be­slut med anledning av besvär i fråga som avses i 23 § andra styc­ket 1—3 får talan ej föras.

23 b §

Mot annat beslut av nämnd än som avses i 23 och 23 a §§ får ta­lan föras endast i samband med sådan talan som avses i 23 § första stycket och 23 a § första stycket.

Undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller avvisning, åter-upptages ärendet av nämnden.

27 §
Bestämmelsema i 5 kap. rätte-        Bestämmelserna i 5 kap. rätte­
gångsbalken om offentlighet och     gångsbalken om offentlighet och
ordning vid domstol äger motsva-     ordning vid domstol äger motsva­
rande tillämpning vid nämnd.
        rande tillämpning vid nämnd. Ex-


 


LU 1974: 36                                                            22

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

pert som avses i 5 § andra stycket denna lag får närvara vid hyres­nämndens överläggning till beslut.

32                                       §3
Föres ej talan mot nämnds be-
Föres ej talan mot nämnds be­
slut enligt 9 kap. 14 § eller 12 kap.
slut enligt 9 kap. 14 § eller 12 kap.
24 a § jordabalken, får beslutet
24 a § jordabalken eller 13 a §
verkställas såsom lagakraftägan-
denna lag, får beslutet verkställas
de dom.
                               såsom lagakraftägande dom.

1.    Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

2.    Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fullföljd mot hy­resnämnds och domstols beslut samt om förfarandet i besvärsmål, om nämnden har meddelat sitt beslut före Ikraftträdandet.

10    Förslag tiU

Lag om ändruig i rättshjälpslagen (1972: 429)

Härigenom förordnas i fråga om rättshjälpslagen (1972: 429)

dels att i 3, 4, 5, 8, 18, 26, 40, 41, 43 och 45 §§ ordet "Konungen"

i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande

form, dels att 9,17, 22, 24, 25, 31 och 50 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

9 §

Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga ange­lägenhet som rättshjälpen avser. Bestämmelser om att den rättssökande har att själv helt eller delvis betala kostnad för rättshjälp finns i 16 § andra stycket och 27 § första stycket andra punkten.

Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för

1.    biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökan­des rätt,

2.    bevisning vid allmän dom- 2. bevisning vid allmän dom­stol, krigsrätt eller arbetsdomsto-    stol, krigsrätt, arbetsdomstolen el-len samt nödvändig utredning i ler bostadsdomstolen samt nöd­angelägenhet, som kan komma un- vändig utredning i angelägenhet, der sådan domstols prövning eller som kan komma under sådan som skall prövas av skiljemän,         domstols prövning eller som skall

prövas av skiljemän,

3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol
eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för till­
varatagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myn­
digheten,

3 Som nuvarande lydelse anges lydelsen enligt prop. 1974:150.

1 Lagen omtryckt 1973: 247. Senaste lydelse av 3, 4 och 43 §§ 1974: 321.


 


LU 1974: 36


23


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och för vårdare eller annan, som måste anlitas i samband med inställelse inför domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts, el­ler i samband med inställelse för blodundersökning eller annan under­sökning rörande ärftliga egenskaper i mål om äktenskaplig börd eller fa­derskapet till bam utom äktenskap.


5.    avgift som enligt expedi­tionskungörelsen (1964: 618) utgår för ansökan och expedition vid all­män domstol, krigsrätt eller ar­betsdomstolen, dock ej i fråga om sådan rättens expedition som ut­färdas endast på särskild begäran om icke expeditionen begäres in­nan tiden för fullföljd av talan gått till ända, samt avgift som ut­går enligt exekutionsavgLftskungö-relsen (1971: 1027),

6.    kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller arbetsdomstolen.

 

5.    avgift som enligt expedi­tionskungörelsen (1964: 618) utgår för ansökan och expedition vid all­män domstol, krigsrätt, arbets­domstolen eller bostadsdomstolen, dock ej i fråga om sådan rättens expedition som utfärdas endast på särskild begäran om icke expedi­tionen begäres innan tiden för fullföljd av talan gått till ända, samt avgift som utgår enligt exe-kutionsavgiftskungörelsen (1971: 1027),

6.   kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt, ar­betsdomstolen eller bostadsdom­stolen,

7. vad av allmänna medel utgått i ersättning för översättning eller i ersättning enligt 4 eller 5 § lagen (1958: 642) angående blodundersök­ning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderska­pet till barn utom äktenskap eller enligt föreskrift i rättegångsbalken el­ler 3 § första stycket nämnda lag för bevisning som rätten självmant för­anstaltat om.

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rätts­sökandes kostnad för blodundersökning eller annan undersökning rö­rande ärfUiga egenskaper i mål om äktenskaplig börd eller faderskapet till barn utom äktenskap.


17 § Ersättning till biträde samt för bevisning och annan utredning skall i fall som avses i 16 § bestämmas som om kostnaden skolat utgå av all­männa medel enligt denna lag.

I mål eller ärende vid allmän
domstol, krigsrätt, arbetsdomsto­
len eller bostadsdomstolen fast­
ställes ersättningen till biträdet av
domstolen. I annat fall fastställes
biträdesersättningen av rätts­
hjälpsnämnden, om den rättssö­
kande eller biträdet begär det eller
rättshjälpsnämnden
                           självmant

upptager     ersättningsfrågan     till prövning.

I mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller arbets­domstolen fastställes ersättningen till biträdet av domstolen. I annat fall fastställes biträdesersättningen av rättshjälpsnämnden, om den rättssökande eller biträdet begär det eller rättshjälpsnämnden själv­mant upptager ersättningsfrågan till prövning.


 


LU 1974: 36


24


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


22 §


Biträde har rätt till skälig er­sättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ko­nungen eller, efter Konungens be­myndigande, centralmyndigheten fastställer taxa som skall tillämpas vid bestämmande av ersättning.

Har biträde genom vårdslöshet för rättshjälpen, skall detta beaktas

Ersättning till biträde fastställes i mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller arbets­domstolen av domstolen. Biträdes­ersättning i annat fall fastställes av rättshjälpsnämnden.


Biträde har rätt till skälig er­sättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Rege­ringen eller, efter regeringens be­myndigande, centralmyndigheten fastställer taxa som skall tillämpas vid bestämmande av ersättning.

eller försummelse föranlett kostnad vid ersättningens bestämmande.

Ersättning till biträde fastställes i mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt, arbetsdomsto­len eller bostadsdomstolen av domstolen. Biträdesersättning i annat fall fastställes av rättshjälps­nämnden.


24 §


I den mån ej särskilda föreskrif­ter gäller, utgår ersättning för be­visning i mål eller ärende vid all­män domstol, krigsrätt eller ar­betsdomstolen med skäligt belopp eriligt domstolens bestämmande.


I den mån ej särskilda föreskrif­ter gäller, utgår ersättning för be­visning i mål eller ärende vid all­män domstol, krigsrätt, arbets­domstolen eller bostadsdomstolen med skäligt belopp enligt domsto­lens bestämmande.


25 §


I angelägenhet, som ej handläg­ges vid allmän domstol, krigsrätt eller arbetsdomstolen, beslutar bi­träde om utredning. Har biträde ej förordnats, beslutar rättshjälps­nämnden.

Den som medverkat vid utred­ning som avses i första stycket har rätt till ersättning enligt föreskrif­ter som Konungen meddelar. Er­sättningen bestämmes av rätts­hjälpsnämnden.


I angelägenhet, som ej handläg­ges vid allmän domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostads­domstolen, beslutar biträde om ut­redning. Har biträde ej förordnats, beslutar rättshjälpsnämnden.

Den som medverkat vid utred­ning som avses i första stycket har rätt till ersättning enligt föreskrif­ter som regeringen meddelar. Er­sättningen bestämmes av rätts­hjälpsnämnden.


31 §2


1 fråga om part som åtnjuter
allmän rättshjälp i mål eller
ärende vid allmän domstol, krigs­
rätt eller arbetsdomstolen äger be­
stämmelse i lag om parts rätte­
gångskostnad tillämpning i fråga
om kostnaderna för rättshjälpen.

2  Senaste lydelse 1973: 659.


I fråga om part som åtnjuter allmän rättshjälp i mål eller ärende vid allmän domstol, krigs­rätt, arbetsdomstolen eller bo­stadsdomstolen äger bestämmelse i lag om parts rättegångskostnad tillämpning   i   fråga   om   kostna-


 


LU 1974: 36


25


Nuvarande lydelse

Motpart eller annan som är ersätt­ningsskyldig för sådana kostnader skall åläggas att utge ersättningen till statsverket.

Föreslagen lydelse

dema för rättshjälpen. Motpart el­ler annan som är ersättningsskyl­dig för sådana kostnader skall åläggas att utge ersättningen till statsverket.

Vinner makar efter gemensam ansökan boskillnad eller äktenskaps­skillnad och har ena maken åtnjutit allmän rättshjälp, skall rätten, om det ej med hänsyn till omständigheterna är obilligt, ålägga andra maken att betala statsverket hälften av kostnadema för rättshjälpen.

Skall i annat fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mellan parter, äger därom gällande bestämmelser motsvarande tillämpning i fråga om kostnaderna för allmän rättshjälp åt part. Därvid skall betal­ningsskyldighet åläggas mot statsverket för dessa kostnader i deras hel­het eller till viss kvotdel utan angivande av bestämt belopp.

50 §


Bestämmelserna i denna lag om angelägenhet, som skall prövas av förvaltningsmyndighet, gäller även sådant ärende vid allmän domstol, krigsrätt eller arbetsdomstolen, som avser domstolens förvaltande verksamhet.


Bestämmelserna i denna lag om angelägenhet, som skall prövas av förvaltningsmyndighet, gäller även sådant ärende vid allmän domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen, som avser domstolens förvaltande verksam­het.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

11    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister

dels att i 3 kap. 1, 3, 5 och 10 §§ orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "regeringen",

dels att 2 kap. 3 § skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

2 kap.

3 § Arbetsdomstolen är överrätt i mål som enligt 2 § upptagits vid tings­rätt och därifrån fullföljes.


Att i arbetsdomstolen talan i
visst fall kan föras mot central
förvaltningsmyndighets
beslut

föreskrives i lagen (1969: 93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt.


Att i arbetsdomstolen talan i visst fall kan föras mot beslut, som meddelats av annan myndig­het än tingsrätt, föreskrives i 12 kap. 70 och 71 §§ jordabalken och i lagen (1969: 93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.


 


LU 1974: 36                                                                           26

Motionsyrkandena

De i betänkandet behandlade motionema upptar följande yrkanden.

Motionen 1974:1924

I motionen 1974: 1924 av herrar Boo (c) och Börjesson i Falköping (c) hemställs

1. att riksdagen beslutar att i 5 § förslaget till lag om bostadsdom­
stol texten "---- en ledamot med teknisk utbildning och erfarenhet

av värderings- eller byggnadsteknik (teknisk ledamot)      " utgår,

2.    att riksdagen beslutar att bostadsdomstolen förläggs till Jönköping.

Motionen 1974:1925

I motionen 1974: 1925 av herr Hermansson m. fl. (vpk) hemställs att riksdagen beslutar att avslå propositionen 1974: 151 om inrättande av bostadsdomstol.

Motionen 1974:1926

I motionen 1974: 1926 av fru Jacobsson (m) hemställs

1.    att riksdagen beslutar att domstolen skall vara domför med fem ledamöter, av vilka fre skall vara juristdomare — eller i förekommande fall två skall vara juristdomare och en tekniker — samt två skall vara intresseledamöter,

2.    att riksdagen beslutar att samma regler för bevisföring och doku­mentation av bevisningen som gäller vid allmän underrätt skall gälla vid hyresnämnd.

Motionen 1974:1927

I motionen 1974: 1927 av fru Kristensson m. fl. (m) hemställs

1.    att riksdagen avslår proposition 1974: 151 såvitt avser inrättande av bostadsdomstol,

2.    att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag till 1975 års vårriksdag om att instansordningen vid fullföljd av avgöranden från hyresnämnd skall utgöras av fastighetsdomstol och hovrätt.

Motionen 1974:1928

I motionen 1974: 1928 av herrar Nordin (c) och Fiskesjö (c) hem­ställs

1.    att riksdagen beslutar avslå Kungl. Maj:ts förslag till lag om bo­stadsdomstol m. m. i proposition 1974: 151,

2.    att riksdagen beslutar att hos Kungl. Maj:t begära skyndsam ut­redning och förslag till nya regler för överprövning av hyresnämnds beslut med hänsyn tagen till vad i motionen anförts om enhetiighet i rättstillämpning, bevisprövning, partssammansättning och antalet över-prövningsinstanser.


 


LU 1974: 36                                                                          27

Utskottet

Inledning

I propositionen föreslås att en specialdomstol — bostadsdomstolen — inrättas den 1 juli 1975 för överprövning av hyresnämnds avgöranden. Enligt förslaget skall bostadsdomslolen vara enda överinstans för de ärenden som enligt nuvarande ordning fullföljs från hyresnämnd till allmän domstol eller till statens hyresråd, t. ex. bruksvärdemål, mål om besittningsskydd, bostadssaneringsärenden, tvångsförvaltningsärenden, bostadsrättstvister samt ärenden enligt hyresregleringslagen och bristort-lagen. Bostadsdomstolens huvudsakliga uppgift är enligt förslaget att fungera som prejudikatinstans och genom rättsskapande verksamhet leda rättsutvecklingen på området.

I bostadsdomstolen föreslås ingå dels lagfarna ledamöter, dels s. k. intresseledamöter som utses efter förslag av bl. a. partsorganisationerna på hyresmarknaden. I mål med inslag av tekniska frågor, t. ex. boslads-saneringsmål, skall en av de lagfarna ledamöterna kunna bytas ut mot ledamot med teknisk utbildning och erfarenhet av värderings- eller byggnadsteknik (teknisk ledamot).

Bostadsdomstolen är domför antingen med sju ledamöter (den större sammansättningen) eller med fyra ledamöter (den mindre sammansätt­ningen). Domstolen upphör att vara domför i den mindre samman­sättningen, om någon av ledamöterna påkallar att målet skall prövas i den större sammansättningen.

Uppsättningen av intresseledamöter blir olika beroende på målets beskaffenhet. När domstolen skall avgöra mål i den större samman­sättningen skall på fastighetsägaresidan delta företrädare för allmän­nyttiga bostadsföretag, enskilda fastighetsägare eller bostadsrättsför­eningar beroende på vad slags fastighet tvisten rör. På hyresgästsidan skall delta intresseledamöter som är förtrogna med bcstadshyresgästers förhållanden eller, vid prövning av fråga om överlåtelse av hyresrätt till lokal, näringsidkande hyresgästers förhållanden. I bostadsrättstvister ersätts dessa intresseledamöter av sädana intresseledamöter som är för­trogna med bostadsrättshavares förhållanden.

Enligt förslaget är rättegången i bostadsdomstolen i princip skriftlig, men möjligheter finns att hålla muntlig förhandling, bl. a. för att ta upp muntiig bevisning. Parts möjlighet att åberopa nya omständigheter eller nya bevis i bostadsdomstolen föreslås bli större än vad som gäller i allmän överrätt enligt rättegångsbalken.

I propositionen förordas att det bör finns fem tjänster för lagfaren ledamot i bostadsdomstolen. Två av tjänsterna bör emellertid inte till­sättas förrän behov av dem visar sig föreligga. Lagfaren ledamot skall inte inneha ordinarie tjänst vid bostadsdomstolen utan — i likhet med vad som gäller i fråga om ordförande i arbetsdomstolen — för-


 


LU 1974: 36                                                             28

ordnas på arvodestjänst för tre år i sänder. Även förordnande för tek­nisk ledamot och intresseledamot bör meddelas av regeringen för viss tid. För teknisk ledamot och intresseledamot bör det finnas lämpligt antal ersättare. I arbetet med beredning av målen för avgörande och ex­pediering av domstolens beslut bör finnas föredragande och annan biträdande personal. Enligt förslaget bör bostadsdomstolens kansli för­läggas till Stockholm.

Statens hyresråd föreslås upphöra när bostadsdomstolen inrättas.

Propositionen innehåller dessutom förslag till vissa jämkningar i fråga om förfarandet i hyresnämnderna. Sålunda ges hyresnämnderna möj­lighet att ta upp muntlig, formell bevisning i alla ärendekategorier som ankommer på nämndens prövning. Vidare införs befogenhet för hyres­nämnd att avgöra viss tvistefråga genom särskilt beslut, s. k. mellan-beslut. Hyresnämnd föreslås också kunna biträdas av teknisk expert i vissa ärenden.

Till grand för propositionen ligger hyresprocesskommitténs betän­kande (Ds Ju 1974: 3) Bostadsdomstolen, överinstans till hyresnämnd. Kommitténs förslag har i huvudsak fått ett positivt mottagande under remissbehandlingen. Departementsförslaget överensstämmer nära med kommitléförslaget.

Fråga om avslag på propositionen m. m.

I motionerna 1974: 1925 av herr Hermansson m. fl. (vpk), 1974: 1927 av fru Kristensson m. fl. (m) och 1974: 1928 av herrar Nordin (c) och Fiskesjö (c) framförs yrkanden om avslag på propositionen. Här-. jämte yrkas i de båda sistnämnda motionerna förslag till ny instans­ordning för överprövning av hyresnämnds avgöranden.

Avslagsyrkandena i motionerna 1974: 1927 och 1974: 1928 grandas främst på att motionärerna motsätter sig att det tillskapas en special­domstol för att handlägga tvister på det hyresrättsliga området. Motio­närerna erinrar om att det är en huvudprincip inom svenskt rättsvä­sende att man så långt som möjligt bör undvika att inrätta specialdom­stolar och i motsvarande mån inskränka de allmänna domstolarnas kompetens. Ett avsteg från denna huvudprincip är motiverat endast om de mål eller ärenden, varom det är fråga, kännetecknas av så speciella särdrag att övervägande skäl talar för att de handläggs av ett organ utanför det allmänna domstolsväsendet. Enligt motionärernas uppfatt­ning saknas det i förevarande fall tillräckliga skäl för en sådan lös­ning. Motionärerna pekar därvid på att hyresrättsliga tvister inte i något avgörande hänseende skiljer sig från andra tvister mellan en­skilda som det ankommer på allmän domstol att pröva.

Till stöd för avslagsyrkandena framförs i dessa båda motioner också kritik mot att propositionens förslag innebär att prövningsförfarandet begränsas till endast två instanser. Enligt motionärernas uppfattning bör man med hänsyn till rättssäkerhetens krav även på detta rätts-


 


LU 1974: 36                                                            29

område hålla fast vid den traditionella grundsatsen om att rättstvister skall kunna prövas i tre instanser. Önskvärd snabbhet i handläggningen bör enligt motionäremas uppfattning i stället åstadkommas genom att vissa måltyper behandlas med förtur samt genom att domstolarna ges sådana personella och tekniska resurser som arbetsuppgifterna kräver.

I motionen 1974: 1928 framförs också kritiska synpunkter på en utbredning av systemet med partssammansatta domstolar. Ger lagarna alltför stort utrymme för olika tolkningar, bör materiella lagändringar vara den åtgärd som först tillgrips för att uppnå ökad enhetiighet i rättstillämpningen, hävdar motionärerna. Genom sådana lagstiftnings­åtgärder skapas enligt motionärernas mening större rättssäkerhet och mer betryggande garantier för medborgarinflytande än ett system som innebär att intresseorganisationer och korporationer tar över ansvaret för den praktiska rättstillämpningen på viktiga områden.

De yrkanden om förslag till ny instansordning som framställs i mo­tionerna 1974: 1927 och 1974: 1928 går i båda fallen ut på att man bör eftersträva en lösning inom det allmänna domstolsväsendets ram. I den förstnämnda motionen föreslås att samtliga hyresnämndsärenden, varom här ar fråga, skall kunna överklagas till fastighetsdomstol och därifrån föras vidare till hovrätt. På något längre sikt kan också en sådan lösning övervägas som innebär att hyresnämnderna inordnas i fastighetsdomstolama och att fullföljd av talan på vanligt sätt får ske till hovrätt och högsta domstolen, påpekar dessa motionärer. Även i motionen 1974: 1928 förordas i första hand att överprövningen av hyresnämnds avgöranden bör ske inom den allmänna domstolsorganisa­tionen, men motionärerna vill inte definitivt utesluta att en särskild bo­stadsdomstol inrättas som sista instans i ett system, där exempelvis fastighetsdomstolarna utgör andra prövningsinstans för dessa målkate­gorier.

Den motivering som framförs till stöd för avslagsyrkandet i partimo­tionen 1974: 1925 (vpk) skiljer sig i åtskilliga hänseenden från den ovan refererade. I motionen erinras om att vänsterpartiet kommunisterna motsätter sig att hyresregleringslagen avskaffas och att statens hyresråd avvecklas. Mot denna bakgrund motsätter sig motionärerna även för­slaget om inrättande av en bostadsdomstol. Motionärerna anser också att till följd av systemet med partsrepresentation i bostadsdomstolen kom­mer, fastighetsägarna att få ett alltför stort inflytande på avgörandet av tvistefrågor som skall ankomma på bostadsdomstolen. I motionen framhålls att systemet med partsrepresentation även har andra nack­delar. Det kan sålunda befaras att intresseledamöterna kommer att kän­na sig bundna av sådana riksomfattande eller lokala överenskommelser, som träffas mellan partsorganisationema på hyresmarknaden angående olika frågor. Det torde därför bli svårt för enskilda parter att få gehör i domstolen för en avvikande uppfattning i sådana frågor, påpekar


 


LU 1974: 36                                                                          30

motionärerna. De nödvändiga förbättringar och förändringar som för närvarande behöver göras för att uppnå en enklare och enhetligare ordning för överprövning av hyrestvister finner motionärerna böra kunna åstadkommas inom ramen för det nuvarande domstolsväsendet.

Utskottet vill till en början erinra om att frågan om en hyrespro-cessreform ingalunda är ny. Den instans- och fullföljdsordning som in­fördes i samband med den nya hyreslagstiftningens tillkomst år 1969 visade sig relativt snart fungera mindre väl i vissa avseenden. Partiella lagändringar har visserligen genomförts vid skilda tidpunkter, men det har efter hand blivit alltmer tydligt att hela regelsystemet måste omar­betas genomgripande. Utskottet har senast behandlat fullföljdsfrågan i sina betänkanden LU 1972: 17 (s. 11 f.) och 1973:13 (s. 56 f.) och har därvid uttalat sig till förmån för en sådan omarbetning.

Den kritik som framförts mot det nuvarande fullföljdssystemet har bl. a. tagit sikte på att instans- och fullföljdsordningen inte är enhetlig för de olika ärendekategoriema. I vissa fall skall hyresnämndens avgö­rande klandras till fastighetsdomstol genom ansökan om stämning. I andra fall skall hyresnämndens beslut angripas genom besvär hos fas­tighetsdomstolen. Vissa frågor kan överklagas från hyresnämnd till fastighetsdomstol och från denna via hovrätt till högsta domstolen. I andra ärenden gäUer att talan mot hyresnämndens avgöranden i stället skall föras direkt hos Svea hovrätt. Åtskilliga frågor prövas i sista in­stans av fastighetsdomstol, medan vissa andra frågor av betydligt enk­lare beskaffenhet kan foras ända upp till högsta domstolen.

Som en allvarlig brist i det nuvarande prövningssystemet har vidare framhållits att det saknas möjlighet att genom en för hela riket gemen­sam högsta instans få till stånd en enhetlig rättstillämpning i de fall där de materiella bestämmelserna visat sig lämna utrymme för olika tolk­ningar. Särskilt påtaglig har denna brist varit i fråga om braksvärde-mål, vilka enligt nuvarande regler prövas av fastighetsdomstol som sista instans. I dessa mål finns det således i stort sett lika många slutinstanser som underinstanser. Fullföljdsordningen beträffande bruksvärdemålen har utskottet för övrigt utförligt diskuterat i de båda ovannämnda betänkandena LU 1972: 17 och 1973: 13. Utskottet vill här tillägga att även beträffande måltyper som kan föras vidare till hovrätt har stundom ett behov framträtt av auktoritativa prejudikat rörande uppkommande tolkningsspörsmål. Som exempel kan nämnas besittningsskyddstvister an­gående personalbostad enligt 46 § första stycket punkt 9 hyreslagen.

Inom utskottet råder en samstämmig uppfattning om att kritiken mot den nuvarande instans- och fullföljdsordningen är befogad. Systemet med ett stort antal slutinstanser i vissa typer av mål, t. ex. braksvärdemålen, är olämplig och bör ersättas med en ordning som bättre tillgodoser behovet av auktoritativa och vägledande avgöranden. De nuvarande fullföljdsbestämmelsema uppfyller inte heller berättigade anspråk på enkelhet, överskådlighet och enhetiighet.


 


LU 1974: 36                                                                          31

I propositionen anges att avsikten med den nu förordade reformen i första hand är att skapa föratsättningar för en enhetlig rättstillämpning. Förslaget tillgodoser också behovet av mera ensartade fullföljdsregler för olika ärendekategorier. Propositionens förslag uppfyller således två viktiga krav som bör ställas på en hyresprocessreform. Denna uppfatt­ning kommer också till uttryck i de väckta motionerna. Vad motionä­rerna vänder sig mot är i stället att dessa önskvärda förbättringar åstad­kommits genom att överprövningen av hyresnämndsärendena överförs till en särskild, i förhållande till det allmänna domstolsväsendet fristående specialdomstol.

Såsom framhålls i motionerna 1974: 1927 och 1974: 1928 är det ett utmärkande drag för det svenska domstolsväsendet att de allmänna domstolarnas kompetens är mycket vidsträckt. Specialprocess vid sär­skilda domstolar förekommer bara inom snävt begränsade områden. Utskottet är ense med motionärerna om att denna ordning återspeglar en viktig princip med fast förankring i svensk rättstradition. Utskottet de­lar också motionäremas uppfattning att starka skäl bör fordras för att avsteg skall få göras från denna princip.

Beträffande frågan huruvida sådana skäl kan åberopas i förevarande fall vill utskottet först peka på att hyrestvisterna redan för närvarande i betydande omfattning handläggs utanför de allmänna domstolarnas ram, nämligen hos hyresnämnderna och hos statens hyresråd. I motio­nen 1974: 1927 förs den tanken fram att hyresnämnderna på längre sikt skulle kunna inordnas i fastighetsdomstolarna. Föredragande stats­rådet har i propositionen förklarat att han inte är beredd att överväga en sådan ordning. Även utskottet tar avstånd från tanken på en sådan in­tegrering. Som framhålls i propositionen har de statliga hyresnämnder­na visat sig fungera väl och de är numera allmänt kända bland hyres­gästerna. Att under sådana förhållanden ändra grundläggande förut­sättningar för nämndernas organisation torde såsom föredragande stats­rådet framhållit knappast böra komma i fråga, så mycket mindre som utskottet såsom framgår av det följande ställer sig avvisande till intresse­ledamöter i de allmänna domstolarna.

En av utgångspunkterna för en hyresprocessreform måste alltså vara, att det avsteg från principen om ett sammanhållet domstolsväsende som gjordes år 1968 genom inrättandet av de stadiga hyresnämnderna skall bestå även i fortsättningen.

En annan utgångspunkt för reformen måste enligt utskottets mening vara att även den nya överinstansen bör bygga på partsorganisationer­nas medverkan i rättsskipningen. Det har visat sig värdefullt att den sakkunskap och erfarenhet som finns representerad hos hyresmarknadens organisationer i största möjliga utsträckning utnyttjas vid prövning av hyrestvister. Erfarenheten har också visat att det vid överprövning av hyresnämndemas avgöranden ofta blir fråga om skönsmässiga bedöm­ningar av en typ som gör det angeläget att den särskilda sakkunskap


 


LU 1974: 36                                                            32

som hyresmarknadens 'organisationer har i dessa frågor blir företrädd i den överprövande instansen. Särskilt bruksvärdemålen och sanerings­målen berör nära organisationerna och kräver dessutom speciell sak­kunskap och hyrespolitisk överblick. Utskottet erinrar vidare om att partsrepresentation för närvarande förekommer i slutinstansen — statens hyresråd — när det gäller ärenden enligt hyresregleringslagen och ären­den enligt bristortlagen. Någon kritik mot statens hyresråd från här an­förda synpunkter har veterligen inte anförts. När nu statens hyresråd avvecklas i samband med hyresregleringens avskaffande, är det enligt utskottets mening ofrånkomligt att man försäkrar sig om en fortsatt medverkan från partsorganisationeraas sida vid uppbyggandet av den nya centrala överinstansen.

Utskottet vill i detta sammanhang understryka att det föreligger ett allmänt intresse av att hyresmarknaden erhåller en sådan stadga att man kan undgå skadliga slitningar samtidigt som hyresgästernas intressen kan tillvaratas och främjas. Från statsmakternas sida har man tidigare i olika sammanhang givit klart uttryck för att man betraktar parts-organisationerna inte bara som stridbara och för uppgiften väl skickade företrädare för motstående intressen utan också som en medlande och stabiliserande faktor. Man har därför kunnat tillmötesgå deras önskemål, samtidigt som man pålagt dem ett allt större ansvar för en fungerande hyresmarknad. Ett av de senaste uttrycken härför är bl. a. de år 1971 beslutade ändringarna i hyresregleringslagen angående fast­ställelse eller ändring av bashyra, vilka innebär att bashyra i första hand skall fastställas efter överenskommelse mellan hyresmarknadens organi­sationer.

Om man således i likhet med utskottet anser att det är nödvändigt att företrädare för partsorganisationerna på hyresmarknaden ingår som ledamöter i den nya överinstansen, leder denna uppfattning fram till att den nya överinstansen måste få karaktären av en specialdom­stol. Att införa intresseledamöter i det allmänna domstolsväsendet skulle nämligen innebära en principiell nyhet som utskottet anser inte böra övervägas för närvarande. Inte heller är utskottet berett att till­styrka ett treinstanssystem av den typ som skisseras i motionen 1974: 1928, nämligen att hyresnämnds avgöranden skulle kunna överklagas till fastighetsdomstol och därifrån föras vidare till en specialdomstol av samma slag som bostadsdomstolen. En sådan lösning skulle bl. a. medföra den nackdelen att samma rättegängsform inte skulle vara till­lämplig vid målens handläggning i de olika instanserna, vilket skulle ge upphov till både praktiska och juridiska komplikationer.

Vad vidare angår motionärernas invändning om att hyresmål inte på något avgörande sätt skiljer sig frän andra civilrättsliga mål, som det ankommer på allmän domstol att pröva, anser utskottet att denna invändning inte har sådan tyngd att man av principiella skäl bör avstå


 


LU 1974: 36                                                                          33

från att även beträffande handläggningen i andra instans överföra stör­re delen av hyresmålen till en specialdomstol. Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att förslaget om inrättande av en specialdomstol för överprövning av de tvister som börjar i hyresnämnd under remiss­behandlingen tillstyrkts av bl. a. Hyresgästemas riksförbund, fastighets­ägareförbundet och SABO liksom även av flera hyresnämnder, Svea hovrätt, bosladsstyrelsen och TCO.

I motionerna 1974: 1927 och 1974: 1928 vänder man sig också mot att propositionens förslag innebär ett tvåinstanssystem. Motionärerna anser att rättstvister bör kunna prövas i tre instanser, om inte särskilda skäl talar mot det. Utskottet hyser stor förståelse för denna synpunkt, som återspeglar en grundläggande rättssäkerhetsprincip. Utskottet an­ser emellertid att man i förevarande fall är tvungen att göra ett avsteg från den vanliga ordningen med ett treinstanssystem. Skälet för att det bör finnas endast en överprövningsinstans kan kort sammanfattas så att det blir enklare, billigare och snabbare avgöranden. Detta har sedan länge ansetts innebära viktiga fördelar för parterna i just hyres­tvister. Utskottet erinrar vidare om att redan den nu rådande full­följdsordningen i väsentiig mån innebär ett tvåinstanssystem, där sta­tens hyresråd respektive fastighetsdomstolarna dömer i sista instans. Förslaget innebär visserligen att antalet prövningsinstanser minskar i fråga om vissa målkalegorier, t. ex. besittningsskyddsmål, tvångsför-, valtningsmål och vissa mål enligt bostadssaneringslagen. När det är fråga om kvalificerade prövningsorgan, som är specialiserade på ett begränsat sakområde, bör likväl enligt utskottets mening ett tvåin­stanssystem kunna accepteras från rättssäkerhetssynpunkt. Utskottet vill i sammanhanget peka på att exempelvis arbetsdomstolen och mark­nadsdomstolen dömer i såväl första som sista instans inom sina rätts­områden.

I motionen 1974: 1925 framförs farhågor för att partsorganisatio­nernas företrädare i bostadsdomstolen kommer att känna sig bundna av träffade generella överenskommelser mellan organisationerna och i förekommande fall hävda innehållet i dessa överenskommelser i strid mot en riktig juridisk bedömning av den föreliggande enskilda tvisten. Utskottet vill emellertid framhålla att ett sådant antagande motsägs av erfarenheterna från hyresrådets långa verksamhet. Liknande positiva erfarenheter föreligger också beträffande arbetsdomstolen. Föredragande statsrådet har i propositionen understrukit att uttrycket intresseledamot självfallet inte betyder att sådan ledamot skall känna sig bunden i sin dömande verksamhet till det intresse han kan sägas representera. Alla ledamöter i bostadsdomstolen utövar en dömande verksamhet och skall i denna egenskap inte uppfattas som företrädare för bestämda parts­intressen utan tvärtom som självständiga domare, framhålls det i pro­positionen. Utskottet vill för sin del ytterligare understryka att intresse-

3    Riksdagen 1974. 8 saml. Nr 36


 


LU 1974: 36                                                            34

ledamöterna i bostadsdomstolen av statsmakterna är utsedda för att tillföra domstolen fackkunskap och ge domstolen en särskild förank­ring hos bostadsmarknadens organisationer. Intresseledamöterna in­tar således ställning som självständiga domare i en kollegial domstol. Det är enligt utskottets mening viktigt att intresseledamötema uppfattar sin uppgift på detta sätt och att de låter sitt agerande i domstolen bestämmas av denna grundsyn.

Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att enligt 10 § förslaget till lag om bostadsdomstol skall bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbal­ken om jäv mot domare äga motsvarande tillämpning på ledamot i bostadsdomstolen. I propositionen framhålls att i likhet med den praxis som har utbildats inom statens hyresråd och hyresnämnderna, bör in­tresseledamot som medverkat på riks- eller lokalplanet i förhandlings­överenskommelse om schabloner för ändring av bashyra inte anses vara av jäv hindrad alt della i beslut som gäller bostadslägenhet som berörs av förhandlingsöverenskommelsen. Har däremot ledamoten som före­trädare för fastighetsägare- eller hyresgästförening förhandlat om hyresersättningen eller annat hyresvillkor för just det hus eller den lägenhet målet rör, torde i allmänhet en jävsituation föreligga. Före­dragande statsrådet framhåller att det sagda självfallet äger tillämp­ning också i fråga om ledamot som deltar i andra liknande förhand­lingsöverenskommelser.

Utskottet kan ansluta sig till vad sålunda uttalats i propositionen angående vad som i formellt avseende bör iakttagas i fråga om jäv. Ut­skottet vill för sin del dock samtidigt understryka vikten av att rätts­skipningen i hyrestvister kommer att omfattas med förtroende av alla grupper av enskilda. Utskottet förutsätter därför att de ovan berörda jävsgrundande omständigheterna ägnas speciell uppmärksamhet från intresseledamöternas sida.

På grund av vad sålunda anförts avstyrker utskottet bifall till motio­nema 1974: 1925, 1974: 1927 och 1974: 1928.

Teknisk ledamot

Enligt propositionens förslag skall en av juristdomarna kunna bytas ut mot teknisk ledamot i mål med inslag av tekniska frågor, t. ex. bruksvärdemål, bostadssaneringsmål och tvångsförvaltningsmål. Frågan om teknisk ledamot skall ingå i bostadsdomstolen avgörs av ordföran­den i målet. Teknisk ledamot kan ingå i stället för lagfaren ledamot när bostadsdomstolen sammanträder såväl i den större som i den mind­re sammansättningen. Förordnande för teknisk ledamot meddelas av regeringen för viss tid. Arbetstmderlaget väntas emellertid inte bli tillräckligt stort för att ge en heltidsarbetande tekniker full sysselsätt­ning vid bostadsdomstolen. På grund härav förordar föredragande statsrådet att tjänst inte inrättas vid domstolen för den tekniske leda­moten.


 


LU 1974: 36                                                            35

I motionen 1974: 1924, yrkandet 1, ifrågasätts om den lämpligaste formen för teknikerns medverkan i bostadsdomstolen är att han ges ställning av dömande ledamot. Erforderlig teknisk expertis bör i första hand tillkallas genom parternas egen försorg, anser motionärerna. Bo­stadsdomstolen kan dessutom självmant förordna särskild sakkunnig enligt 40 kap. rättegångsbalken, om ärendenas beskaffenhet föranleder derta.

Utskottet vill till en början peka på att liknande kritik framfördes under remissbehandlingen mot kommitténs förslag i motsvarande del av Hyresnämnden för Stockholms län. Föredragande statsrådet förkla­rar sig i propositionen inte beredd att med anledning därav förorda några ändringar beträffande formen för teknikerns medverkan i dom­stolsarbetet. Den lämpligaste formen är enligt statsrådets mening att teknikern ges ställning av meddomare.

Utskottet vill vidare erinra om att i fastighetsdomstol och i vatten­domstol ingår teknisk ledamot, benämnd fastighetsråd, som meddomare i rätten. Samma sak gäller teknisk ledamot i vattenöverdomstolen (s. k. vattenrättsråd). Såvitt utskottet känner till är erfarenheterna av tekniska ledamöters medverkan i dessa domstolar odelat positiva. I propositionen 1974: 144, som har tillstyrkts av justitieutskottet (JuU 1974: 34) men som ännu ej har behandlats av riksdagen, föreslås ytter­ligare en reform i samma riktning. Enligt detta förslag bör hovrätt ha särskild sammansättning vid handläggning av mål som fullföljs från fastighetsdomstol. Förslaget innebär, att i sådana mål skall en teknisk ledamot ingå i stället för en av de lagfarna ledamöterna.

Enligt utskottets mening talar övervägande skäl för att den tekniske ledamoten bör ha ställning av meddomare, som i samarbete med de lagfarna ledamöterna kan medverka i bedömning av materialet i målet utifrån den fackkunskap och erfarenhet som han besitter. Man vinner därigenom bl. a. den stora fördelen att teknisk sakkunskap kommer att vara företrädd inom domstolen även under domsöverläggningen och arbetet med att skriftligen avfatta domen.

För att inte den önskvärda balansen mellan intresseledamöterna och övriga ledamöter i den större sammansättningen skall förryckas i mål, i vilka teknisk ledamot ingår, bör såsom föredragande statsrådet före­slår en av de tre juristiedamöterna utgå i teknikermål. I den mindre sammansättningen kommer bostadsdomstolen således att i sådana mål bestå av en juristledamot som ordförande, den tekniske ledamoten och två intresseledamöter. Utskottet vill med anledning härav framhålla, att för att bostadsdomstolen skall ha möjlighet att tillräckligt omsorgs­fullt penetrera rättsliga frågor av mera invecklad beskaffenhet torde det vara önskvärt att åtminstone två lagfarna ledamöter deltar i avgö­randet. Skulle det någon gång förekomma mål med både rättsliga och tekniska frågor av svårbedömbar natur, bör således möjligheten att ta


 


LU 1974:36                                                        36

upp målet i den större sammansättningen utnyttjas, även om målet likväl inte kan anses ha principiell betydelse.

På grund av vad sålunda anförts avstyrker utskottet bifall till mo­tionen 1974: 1924, såvitt nu är i fråga.

Domförhetsreglerna

Såsom framgår av den inledningsvis lämnade redogörelsen finns det två alternativa sammansättningar av bostadsdomstolen, den större sam­mansättningen med sju ledamöter och den mindre sammansättningen med fyra ledamöter. Sammanträder domstolen med sju ledamöter, skall tre av dem vara lagfarna och fyra av dem intresseledamöter. Samman­träder domstolen med fyra ledamöter skall två av dem vara lagfarna och två vara intresseledamöter.

Förslaget om att intresseledamöterna i den större sammansättningen skall kunna överrösta de lagfarna ledamöterna kritiseras i motionen 1974: 1926, yrkandet 1. Motionärerna framhåller att de mål som den nya domstolen skall handlägga huvudsakligen rör tvister mellan en­skilda avlalspartner. Dessa tvister kommer antagligen att i slor ut­sträckning gälla frågor om besittningsskydd, i vilka rättssäkerhetssyn­punkter för parterna gör sig starkt gällande. Även i andra typer av mål kan rättssäkerhetsproblematiken bli framträdande. Motionären pe­kar vidare på att det finns grupper av enskilda som inte är medlemmar av intresseorganisation och som rent av kan stå i motsatsförhållande till sådan organisation. Även detta talar enligt motionärens uppfattning mot lämpligheten av att låta fler intresseledamöter än lagfarna leda­möter ingå i domstolen. I motionen föreslås därför, att bostadsdomsto­len blir domför med tre juristdomare — eller i förekommande fall med två juristdomare och en tekniker •— samt med två intresseledamöter.

Utskottet vill till en början peka på att propositionens förslag på denna punkt ansluter till vad som sedan lång tid gäller beträffande ar­betsdomstolen. Det är omvittnat att lekmannaledamöterna i arbetsdom­stolen uppfattar sig själva inte som representanter för de tvistande par­terna utan som självständiga domare. Det är också omvittnat att dessa ledamöter i det praktiska domstolsarbelet ådagalägger en stark strävan efter objektivitet.

Utskottet vill vidare peka på att samma ordning sedan länge gällt för det hyresreglerade området. Av hyresrådets sju ledamöter repre­senterar nämligen fyra partsorganisationer på hyresmarknaden. Några in­vändningar av liknande slag har såvitt utskottet känner till inte fram­förts mot hyresrådet.

Mot denna bakgrund ansluter sig utskottet till föredragande stats­rådets bedömning att eventuella farhågor för att sammansättningsreg­lerna skall kunna leda till att enskilda parter inte kan få sin sak för­utsättningslöst prövad i domstolen får anses vara ogrundade. Såsom


 


LU 1974: 36                                                            37

framhålls i propositionen ligger dessutom den föreslagna ordningen i linje med den ställning på bostads- och hyresmarknaden som parts­organisationerna, inte minst genom hyreslagstiflningen, kommit att inta.

Utskottet vill beträffande motionärens förslag till sammansättning av domstolen tillägga, att man inte heller får bortse från följande praktiska synpunkt. I den stora sammansättningen, som avgör de större ärendena och särskilt sådana av principiell betydelse, har partsorgani­sationema ett behov av att delta med dels en jurist och dels en orga­nisationsföreträdare med vid utblick över hyresmarknadsproblemen i hela landet och som dessutom har förutsättningar att mer ingående bedöma även ekonomiska och statistiska frågor.

På grand av vad sålunda anförts avstyrker utskottet bifall till motio­nen 1974: 1926 i denna del.

Bevisupptagningen i hyresnämnd

Såsom framgår av den inledningsvis lämnade redogörelsen läggs i propositionen fram förslag till vissa jämkningar i frågor om hyres­nämndsförfarandet. De föreslagna jämkningarna hänger närmast sam­man med inrättandet av den nya överinstansen. Ett av förslagen syftar till att öka möjligheterna för hyresnämnd att ta upp muntlig, formell bevisning.

Ursprungligen saknades helt möjlighet för hyresnämnd att ta upp muntlig, formell bevisning. Alltjämt saknas sådan möjlighet i de flesta typer av ärenden som nämnden handlägger. Parter och eventuellt till-städeskomna vittnen hörs i stället upplysningsvis av nämnden under obundna former. Genom 1973 års hyreslagsliftning infördes emellertid en begränsad möjlighet till muntlig bevisupptagning. Hyresnämnd fick då rätt att höra vittne under ed eller motsvarande försäkran och part under sanningsförsäkran i vissa typer av ärenden, nämligen bytesären­den enligt 35 § hyreslagen och ärenden angående tillstånd till andra-handsupplåtelse av hyrd bostadslägenhet eller bostadsrättslägenhet enligt 40 § hyreslagen. Anledningen till att domstolsmässig bevisföring in­fördes i dessa fall var att fullföljdsrätten samtidigt slopades.

Som förutsättning för bevisupptagningen gäller enligt 13 § nämnd­lagen att särskilda skäl föranleder till att vittnes- och partsförhöret hålls. Reglerna om formell muntlig bevisning är vidare dispositiva, vil­ket innebär att nämnden inte skall förordna om sådan bevisning annat än på parts begäran. Av nämnden inkallat vittne har rätt till ersättning av allmänna medel (19 § nämndlagen).

I propositionen föreslås att hyresnämnds möjlighet alt ta upp munt­lig bevisning vidgas avsevärt. Enligt förslaget bör hyresnämnd få möj­lighet att höra vittne eller sakkunnig under ed eller motsvarande för­säkran och part under sanningsförsäkran i alla ärendekategorier som


 


LU 1974: 36                                                                          38

ankommer på nämndens prövning. Beträffande de förutsättningar under vilka bevisupptagning kan ske i hyresnämnd föreslås också vissa änd­ringar. Sålunda slopas kravet på att det skall föreligga särskilda skäl för att bevisupptagning skall få äga rum. I stället föreskrivs att bevis­upptagning får äga rum, om det är erforderligt för utredningen och bevisningen inte finnes kunna föras på annat sätt med avsevärt ringare besvär eller kostnad. Det nuvarande kravet på att part skall ha begärt förhöret bör däremot enligt förslaget stå kvar. De omarbetade bevis­upptagningsreglerna föreslås bli upptagna i en ny 19 a § i nämnd­lagen,

I motionen 1974: 1926, yrkandet 2, framhålls att det skulle vara olyckligt om hyresnämnderna i någon större utsträckning kommer att avvisa muntlig bevisning som part begär. I så fall torde det mången gång bli nödvändigt för bostadsdomstolen att som bevisning ta upp muntliga utsagor som inte först prövats av hyresnämnderna. Detla skulle strida mot instansordningens princip och dessutom, medföra en alltför stor arbetsbörda för bostadsdomstolen. Motionären anser att det därför inte är lämpligt att begränsa möjligheten att föra muntlig be­visning vid hyresnämnderna på sätt som föreslagits i propositionen. Om man vill införa ett tvåinstanssystem med en för hela riket gemensam domstol som andra prövningsinstans, måste man enligt motionärens mening ställa särskilda krav på processmaterialet i första instans och på samordning av regler för förfarandet i båda instanserna. De i pro­positionen föreslagna reglerna är inte tillfredsställande utformade i dessa hänseenden. Särskilt behov finns av mer detaljerade regler för handläggning och för dokumentation i hyresnämnderna. I motionen hemställs att riksdagen beslutar alt samma regler för bevisföring och dokumentation av bevisningen som gäller vid allmän underrätt också skall gälla vid hyresnämnd.

Utskottet vill till en början slå fast att inrättandet av bostadsdom­stolen ofrånkomligen leder till att hyresnämndsförfarandet måste änd­ras så att formell, muntlig bevisning kan förebringas vid nämnden i alla slags ärenden. De tankegångar som ligger till grund för propositio­nens förslag till nya bevisupptagningsregler kan sammanfattas i följande tre grundsatser.

För det första får bevisupptagningsreglerna inte i väsentlig mån minska hyresnämndsförfarandets stora fördelar i fråga om enkelhet, billighet och snabbhet. Detta önskemål talar således för att nuvarande begränsningar i förutsättningarna för bevisupptagning vid hyresnämnd behålls, så alt nämnden kan utöva en aktiv processledning och se till att onödig utredning inte dras in i ärendet. Samtidigt är emellertid även vissa nackdelar förbundna med ett behållande av de nuvarande restriktionema mot formell muntiig bevisning i 13 § nämndlagen. Följden därav torde nämligen lätt bli att rättegången i bostadsdom­stolen — särskilt i besitlningsskyddsmålen — skulle komma att tyngas


 


LU 1974: 36                                                            39

av bevisning som förebringas först där. Detta skulle i sin tur minska bostadsdomstolens möjlighet att fungera huvudsakligen som en pre­judikatinstans.

För det andra leder nyssnämnda krav på att hyresnämndsförfaran­det skall bevaras smidigt till att bostadsdomstolens möjligheter att ta upp ny bevisning måste vidgas i förhållande till vad som gäller i allmän överrätt enligt 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken. För den enskilde som i de aktuella målkategorierna inte sällan själv för sin talan inför hyresnämnden, skulle det uppenbarligen te sig stötande att må­hända förlora sin talan av formella skäl därför att han förebragt en ofullständig utredning vid hyresnämnden.

För det tredje bör slutligen så långt möjligt samma regler gälla för under- och överinstansen om när bevis får tas upp.

För att ovannämnda tre reformönskemål skall kunna tillgodoses på bästa sätt har departementsförslaget på vissa punkter omarbetats i förhållande till kommitténs förslag.

Enligt utskottets mening utgör den i propositionen förordade lös­ningen en ändamålsenlig avvägning mellan de olika synpunkter som härvidlag gör sig gällande. Utskottet vill först peka på att den före­slagna uppmjukningen av den nuvarande bevisupptagningsregeln i 13 § nämndlagen inte torde behöva leda till att det smidiga hyresnämnds-förfarandet ändras alltför mycket i tyngande riktning. Såsom framhålls i propositionen innebär möjligheten för nämnd att ta upp muntlig bevisning praktiskt sett inte mera än att vittnet eller parten får av­lägga ed eller försäkran, innan hans hörs (jfr propositionen 1973: 23 s. 130). Utskottet delar föredragande statsrådets uppfattning att ett genomförande av förslaget i denna del inte påkallar särskilda bestäm­melser om skriftlig eller muntlig förberedelse, bevisföreläggande e. d.

Utskottet vill vidare fästa uppmärksamheten på att propositionens förslag innebär att man inte ställer upp särskilda begränsningar i fråga om parts rätt att åberopa nya omständigheter eller nya bevis i bo­stadsdomstolen. Utskottet finner det tillfredsställande att man på detta sätt kunnat tillgodose önskemålet om att enskild part ej skall behöva ris­kera att få sin talan ogillad i överinstansen av formella skäl. A andra si­dan kan naturligtvis resultatet någon gång bli att tyngdpunkten i pröv­ningsförfarandet kommer att ligga i bostadsdomstolen i stället för i hy­resnämnden. Såsom framhålls i propositionen är likväl detta en olägen­het som man får vara beredd att ta om man inte vill riskera en föränd­ring av nämndförfarandet i tyngande riktning.

Utskottet vill också framhålla att propositionens förslag innebär att förutsättningarna för bevisupptagning väsentligen blir desamma i under-och överinstanserna. I såväl hyresnämnden som bostadsdomstolen före­slås sålunda gälla att bevisupptagning får äga rum, om det är erforder­ligt för utredningen och bevisningen inte finnes kunna föras på annat sätt med avsevärt ringare besvär eller kostnad. I hyresnämnd gäller en-


 


LU 1974: 36                                                            40

ligt förslaget dessutom, liksom nu, att parts- eller vittnesförhöret skall ha begärts av part. Något sådant har inte kunnat föreskrivas för bo­stadsdomstolens del, eftersom en motsvarighet till de s. k. tilltrospara­graferna i rättegångsbalken föreslås gälla med avseende på bevisvärde­ringen i bostadsdomstolen (se 23 § andra stycket förslaget till lag om bostadsdomstol). Utskottet vill i detta sammanhang dock påpeka att den processrättsliga grundsatsen om att partema bär ansvaret för att utred­ningsmaterialet blir fullständigt också gäller i fråga om bostadsdomsto­len (jfr 35 kap. 6 § rättegångsbalken). Till följd härav bör i enlighet med vad som förordas i propositionen bostadsdomstolen inte utan framställ­ning av part kunna höra vittne som inte hörts tidigare på parts begäran.

Beträffande motionärens förslag att samma regler för bevisföring och dokumentation av bevisningen som gäller vid allmän underrätt också bör gälla vid hyresnämnd vill utskottet avslutningsvis framhålla föl­jande.

Enligt utskottets mening måste man vid en jämförelse mellan de olika bevisföringsreglerna vid allmän domstol och hyresnämnd ta hänsyn till att olika regler gäller även i fråga om viltnesersättning och rättegångs­kostnad. Skyldigheten att primärt betala vittnesersättningen samt risken att slutligt få svara för såväl sina egna som motpartens rättegångskostna­der utgör uppenbarligen ett starkt avhållande moment för part mot att åberopa vidlyftig utredning vid allmän domstol. I ärende som handläggs av hyresnämnd finns det ingen motsvarighet till dessa regler. Vittnes­ersättningen utgår t. ex. i princip av allmänna medel (19 § andra stycket nämndlagen). Nämnden kan inte heller ålägga part att ersätta motpar­tens kostnader i ärendet. Redan av nu berörda skäl torde det enligt ut­skottets mening vara nödvändigt att hyresnämnd ges något friare händer än allmän domstol i sitt ställningstagande till frågan om erbjuden bevis­ning bör tillåtas eller inte.

Vad vidare angår frågan om dokumentation av bevisning vill utskot­tet tillägga följande. Såsom framhålls i propositionen medför hänvisning­arna i lagen om bostadsdomstol till rättegångsbalken inte automatiskt att också protokollkungörelsen (1971: 1066) blir tillämplig i bostadsdomsto­len. Föredragande statsrådet påpekar i anslutning härtill att motsva­rande bestämmelser, eventuellt i form av hänvisningar till protokollkun­görelsen, lämpligen kan meddelas i instruktionen för bostadsdomstolen. Utskottet biträder denna uppfattning.

På grund av vad sålunda anförts avstyrker utskottet bifall till motio­nen 1974: 1926, såvitt nu är i fråga.

L o kaliseringsf rågan

Såsom tidigare omnämnts föreslås i propositionen att bostadsdomsto­lens kansli skall förläggas till Stockholm. I motionen 1974: 1924, yrkan­det 2, föresläs i stället att domstolen förläggs till Jönköping. Motionä-


 


LU 1974: 36                                                             41

rerna påpekar att bakgrunden till propositionens förslag synes vara att det övervägande antalet mål antas komma att gälla förhållanden i Stockholmsområdet. Denna bedömning finner motionärerna dåligt grun­dad. Skall en bedömning göras enbart på grand av var befolkningstät­heten är starkast måste självfallet också Göteborgs- och Malmöregio­nerna tas med i bilden. Dessa två områden tillsammans har större be­folkning än Storstockholmsområdet. Det förefaller motionärerna därför lämpligare att till lokaliseringsort välja en plats som också kan tillgodose dessa orters önskemål. Bostadsdomstolen bör sålunda lokaliseras till en plats där resandet minskar för alla. I motionen förordas därför att bo­stadsdomstolen lokaliseras till Jönköping.

Utskottet vill till en början konstatera att det med hänsyn till den nya myndighetens förhållandevis ringa storlek inte torde vara aktuellt att anlägga några regionalpolitiska synpunkter på lokaliseringsfrågan. Detta har inte heller motionärerna gjort. De skäl som föredragande statsrådet anfört till stöd för förslaget att bostadsdomstolen skall förläggas till Stockholm är enligt utskottets mening tungt vägande. Såsom framgår av nedanstående tabell över de aktuella domstolarna tyder tillgängliga sta­tistiska uppgifter på att antalet mål kan förväntas bli ojämförligt störst i Stockholmsområdet.

Antalet ärenden som avgjorts av fastighetsdomstol efter klander eller besvär mot hyresnämnds beslut

 

 

Domstol

Mål avgjorda

 

Änhängiggjorda (icke avgjorda) mål 1.7.1973

 

1971

1972

första halv­året 1973

Stockholms Jönköpings Malmö Göteborgs

236

1

11

15

119

1 14

5

74 0 3 9

53 0 8 6

Utskottet vill vidare peka på att, eftersom det kan antas alt flertalet av intresserepresentanterna kommer att rekryteras bland personer som i ett eller annat hänseende är knutna till de organisationer på bostadsmark­naden som har sin verksamhet förlagd till Stockholm, en lokalisering av domstolen till annan ort inte torde vara ett realistiskt alternativ.

Det bör slutiigen erinras om att bostadsdorastolen enligt förslaget vid behov skall hålla sammanträden på olika ställen i landet.

På grund av vad sålunda anförts avstyrker utskottet bifall till motio­nen 1974:1924, såvitt nu är i fråga.

Utöver det ovan anförda har de i propositionen framlagda förslagen ?nte givit utskottet anledning till erinran eller särskilt uttalande.

4   Riksdagen 1974. 8 saml. Nr 36


 


LU 1974: 36                                                            42

Hemställan

Utskottet hemställer

1.  att riksdagen beträffande fråga om avslag på propositionen 1974: 151 avslår motionerna 1974: 1925 och 1974: 1928,

2.  att riksdagen beträffande fråga om avslag på förslaget om bostadsdomstol avslår motionen 1974: 1927,

3.  att riksdagen beträffande teknisk ledamot med avslag på mo­tionen 1974: 1924, yrkandet 1, antar 5, 7 och 15 §§ förslaget till lag om bostadsdomsto],

4.  att riksdagen beträffande domförhetsreglerna med avslag på motionen 1974: 1926, yrkandet 1, antar 12—14 §§ förslaget till lag om bostadsdomstol,

5.  att riksdagen beträffande bevisupptagning i hyresnämnd med avslag på motionen 1974: 1926, yrkandet 2, antar 19 a § förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrende­nämnder och hyresnämnder,

6.  att riksdagen beträffande förslaget till lag om bostadsdomstol antar detta i den mån det inte omfattas av hemställan ovan under 3 och 4,

7.  att riksdagen beträffande förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyresnämnder antar detta i den mån det ej omfattas av hemställan ovan under 5,

8.  att riksdagen beträffande övriga lagförslag, vilka behandlas i detta betänkande, antar dessa,

9.  att riksdagen godkänner att bostadsdomstolen med de upp­gifter som har angetts i propositionen inrättas den 1 juli 1975,

 

10.  att riksdagen, beträffande lokaliseringsorten för bostadsdom­stolen, med avslag på motionen 1974: 1924, yrkandet 2, god­känner att domstolens kansli förläggs till Stockholm,

11.  att riksdagen i övrigt godkänner de riktlinjer för bostadsdom­stolens organisation och arbetsformer som har förordats i propositionen,

12.  att riksdagen godkänner att statens hyresråd avvecklas fr. o. m. den 1 juli 1975,

13.  att riksdagen bemyndigar Kungl. Maj:t att vidta de över­gångsåtgärder som behövs på grund av att statens hyresråd upphör,

14.  att riksdagen bemyndigar Kungl. Maj:t att föra över stat annan ordinarie domartjänst än tjänst för justitieråd eller re­geringsråd och ordinarie tjänst för ordförande i hyresnämnd


 


LU 1974: 36                                                             43

som förenas med tjänst som lagfaren ledamot i bostadsdom­stolen.

Slockholm den 3 december 1974

På lagutskottets vägnar IVAN SVANSTRÖM

Närvarande: herrar Svanström (c). Hammarberg (s), Lidgard (m)*. Sundelin (s), Andersson i Södertälje (s), Torwald (c), Winberg (m), fru Nilsson i Sunne (s)*, herrar Olsson i Sundsvall (c). Israelsson (vpk), fru Fredgardh (c), herr Gustafsson i Stockholm (s), fru Johansson i Hov­mantorp (s), herr Henmark (fp) och fra Karlsson (c). * Ej närvarande vid betänkandets justering.

Reservationer

1. beträffande fråga om avslag på propositionen (punkt 1 i hemställan) av herr Israelsson (vpk) som anser

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som börjar på s. 30 med "Utskottet vill" och slutar på s. 34 med "och 1974: 1928" bert ha föl­jande lydelse:

Utskottet anser att den i motionen 1974: 1925 förda argumenteringen mot propositionens förslag är tungt vägande. Bostadsdomstolen skall enligt förslaget tydligen fungera som ett slags arbetsdomstol på hyres­marknaden, där överenskommelser som träffats på riksplanet — ofta över huvudet på hyresgästerna och mot deras vilja — komimer att bli vägledande för de intresserepresentanter som utgör domstolens majo­ritet. En sådan ordning är utskottet ej berett att tillstyrka. Om parts-organisationernas representanter i hyresnämnden vid prövningen av en enskild hyrestvist fäller ett avgörande i viss riktning på grundval av en generell förhandlingsöverenskommelse, är det knappast troligt att, om beslutet överklagas, intresserepresentanterna i bostadsdomstolen kom­mer att inta en annan ståndpunkt i tvistefrågan. Det kommer därför troligen ej att gå att få till stånd en ändring i bostadsdomstolen av hyres­nämnds avgöranden i sådana fall. I praktiken torde nämligen intresse-representanterna i såväl under- som överinstansen vara hårt bundna i sitt agerande av ingångna förhandlingsöverenskommelser mellan parts­organisationerna på hyresmarknaden, vare sig det är fråga om riks­omfattande överenskommelser eller blott lokala sådana.

Utskottet vill slutligen peka på att trots att syftet med propositionen uttryckligen är att uppnå en mera enhetlig rättstillämpning på bostads­marknaden, så har man inte tagit med frågan om överprövning av ar-


 


LU 1974: 36                                                                            44

rendenämnds avgöranden. Som utskottet givit uttryck för i annat sam­manhang (se LU 1974: 35 s. 45) är denna brist i förslaget otillfreds­ställande ur flera synpunkter.

De nödvändiga förbättringar och förändringar som behöver göras i syfte att uppnå en enklare och enhetligare ordning för överprövning av hyrestvister finner utskottet böra kunna åstadkommas inom ramen för det nuvarande domstolsväsendet med dess inslag av lekmannainfly­tande. Något särskilt initiativ till sådana lagändringar från riksdagens sida finner utskottet för närvarande ej påkallat.

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse:

1. att riksdagen beträffande fråga om avslag på propositionen med bifall till motionen 1974: 1925 och med anledning av mo­tionen 1974: 1928 avslår propositionen 1974: 151.

2. beträffande fråga om avslag på förslaget om bostadsdomstol (punkt 2 i hemställan)

av herrar Lidgard (m) och Winberg (m) som anser

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som börjar på s. 31 med "I propositionen" och slutar på s. 34 med "och 1974: 1928" bort ha följande lydelse:

Utskottet finner det i och för sig tillfredsställande att Kungl. Maj:t tagit intryck av den ovannämnda kritiken — som framförts i bl. a. mo­tioner av representanter för moderata samlingspartiet — och att man nu från Kungl. Maj:ts sida söker åstadkomma en mer enhetlig fullföljds­ordning för hyresnämndsärenden. Utskottet kan dock inte acceptera att de önskvärda förbättringarna uppnås genom att överprövningen av hy­resnämndsärendena överförs till en särskild, i förhållande till det all­männa domstolsväsendet fristående specialdomstol.

Utskottet delar den uppfattning som förs fram i motionerna 1974: 1927 och 1974: 1928, nämligen att det är en huvudprincip inom svenskt rättsväsende att man så långt som möjligt bör undvika att inrätta spe­cialdomstolar och i motsvarande mån inskränka de allmänna domsto­larnas kompetens. Starka skäl talar för denna princip, bl. a. intresset av ett enhetligt domstolsväsende och intresset av att de allmänna dom­stolarna inte kopplas bort från väsentliga specialområden med min­skad utblick som följd. Utskottet erinrar om att principen på senare tid kommit till uttryck när fastighets- och vattendomstolsmålen hänförts till vissa allmänna underrätter.

Såsom anförs i motionen 1974: 1927 är ett avsteg från nämnda princip motiverat endast om de mål eller ärenden, varom det är fråga, kännetecknas av så speciella särdrag att övervägande skäl talar för att de handläggs av ett organ utanför det allmänna domstolsväsendet. I likhet med motionärerna anser utskottet att det inte finns tillräckliga


 


LU 1974: 36                                                                            45

skäl för att man skall undandra hyresmålen från de allmänna domsto­larnas kompetensområde. Hyresrättsliga tvister skiljer sig inte i något avgörande hänseende från andra tvister mellan enskilda rättssubjekt som det ankommer på allmän domstol att pröva. De skall exempelvis prövas enligt allmän civillag i likhet med andra tvister av allmänt pri­vaträttslig natur. De flesta målen i bostadsdomslolen torde komma att avse frågan om besittningsskydd där rättssäkerhetssynpunkter för par­terna gör sig starkt gällande. Vad nu anförts talar således för att man inte bör inrätta en specialdomstol som överinstans för de hyresrättsliga tvisterna.

Som framhålls i motioDerna 1974: 1927 och 1974: 1928 kan även andra invändningar riktas mot propositionens förslag. Sålunda har i dessa motioner kritik framförts mot att förslaget innebär ett tvåinstans­system. Utskottet delar motionärernas uppfattning att man med hänsyn till rättssäkerhetens krav även på det hyresrättsliga området bör hälla fast vid den traditioiiella grundsatsen om att rättstvister skall kunna prövas i tre instanser. Behovet av snabb handläggning av vissa slags hyrestvister kan lösas genom förturslottning av de berörda målen.

Med hänsyn til! det anförda ansluter sig utskottet till motionärernas uppfattning att riksdagen bör avslå propositionens förslag o.m inrättande av en särskild överinslans utanför det allmänna domstolsväsendet för överprövning av hyresnämnds avgöranden.

Av vad utskottet tidigare anfört framgår emellertid att det är nödvän­digt med en snabb reformering av det nuvarande instans- och fullföljds­systemet i syfte att få en större enhetlighet till stånd. Utskottet biträder de tankegångar som förs fram i motionen 1974: 1927 angående hur en sådan reform bör genomföras. Utskottet anser således i likhet med mo­tionärerna att samtiiga hyresnämndsärenden, varom här är fråga, skall kunna överklagas till fastighetsdomstol och därifrån föras vidare till hovrätt. På något längre sikt kan också en sådan lösning övervägas som innebär att hyresnämnderna integreras i fastighetsdomstolarna och att målen i vanlig ordning får föras vidare till hovrätt och högsta domsto­len.

Motionärernas förslag innebär att rikets sex hovrätter skulle bli slutin­stanser för ifrågavarande målkategorier. Enligt utskottets mening torde det inte behöva befaras att ett sådant instanssystem skulle leda till en fortsatt splittring i rättstillämpningen när det gäller vissa måltyper, t. ex. bruksvärdemål. Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att antalet mål kan förväntas bli ojämförligt störst i Stockholmsområdet och att de överklagade målen följaktligen i stor utsträckning torde komma alt kon­centreras till Svea hovrätt. Utskottet vill vidare erinra om att hovrätts­avgöranden som bedöms ha principiell betydelse brukar refereras i juri­diska facktidskrifter och därigenom snabbt bli kända bland domare och advokater.


 


LU 1974: 36                                                            46

Utskottet tillstyrker på grund av det anförda bifall till det i motionen 1974: 1927 framställda yrkandet att riksdagen bör anhålla om förslag till 1975 års vårriksdag om att inslansordningen vid fullföljd av avgö­randen från hyresnämnd skall utgöras av fastighetsdomstol och hovrätt.

Utskottet vill till sist erinra om att propositionen förutom de förslag som rör inrättandet av bostadsdomstolen också innehåller förslag till vis­sa reformer i fråga om hyresnämndsförfarandet. Sålunda ges hyresnämn­derna möjlighet att ta upp muntlig, formell bevisning i alla ärendekate­gorier som ankommer på nämndens prövning. Vidare införs befogenhet för hyresnämnd att avgöra viss tvistefråga genom särskilt beslut, s. k. mellanbeslut. Hyresnämnd föreslås också kunna biträdas av teknisk ex­pert i vissa ärenden.

Propositionens förslag i denna del anser utskottet vara ägnade att för­bättra handläggningen i hyresnämnd och främja rättssäkerheten där­städes. Med hänsyn härtill och då ifrågavarande förslag är fristående till lagförslagen i övrigt tillstyrker utskottet att riksdagen antar dessa. Såvitt avser reglerna om upptagning av muntlig bevisning i hyresnämnd bör förslaget dock jämkas i enlighet med vad som anförs i motionen 1974: 1926, yrkandet 2 (jfr reservationen vid punkt 5 nedan).

dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse:

2. att riksdagen beträffande fråga om avslag på förslaget om bostadsdomstol — med förklaring att propositionen inte kun­nat i oförändrat skick bifallas — med bifall till motionen 1974: 1927 och med anledning av motionen 1974: 1926, yr­kandet 2,

a)  för sin del antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hy­resnämnder med i härvid fogad bilaga (se s. 52 f.) såsom reservanternas förslag betecknade lydelse,

b)  avslår övriga i propositionens hemställan upptagna förslag, såvitt dessa behandlas i detta betänkande,

c)  hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag till 1975 års vårriksdag om att instansordningen vid fullföljd av avgöranden från hyres­nämnd skall utgöras av fastighetsdomstol.

3. beträffande teknisk ledamot (punkt 3 i hemställan)

av herrar Svanström (c), Torwald (c), Olsson i Sundsvall (c), fru Fred­gardh (c) och fru Karlsson (c) som anser

dels att den del av utskottets betänkande som börjar på s. 35 med "Utskottet vill till" och slutar på s. 36 med "i fråga" bort ha följande lydelse:

Utskottet vill till en början erinra om att kritik av det slag som kom­mer till uttryck i motionen även framfördes under remissbehandlingen


 


LU 1974: 36                                                            47

av hyresnämnden för Stockholms län. Enligt utskottets mening är kritiken mot propositionens förslag på denna punkt befogad. Utskottet vill för sin del framhålla att det ofta inte är möjligt att skilja ut renodlat tekniska frågor i den typ av mål som det här gäller. Rättsliga och teknis­ka problem är vanligen inflätade i varandra. Med hänsyn härtill finner utskottet det betänkligt att låta en av juristdomarna ersättas av teknisk ledamot. SärskUt när det gäller den mindre sammansättningen — i vil­ken ju huvuddelen av de överklagade målen kommer att prövas — torde propositionens förslag innebära att bostadsdomstolens möjligheter att utreda och bedöma juridiska problem avtar betydligt. I sådana fall kommer i domstolen att ingå endast en heltidsanställd jurist. Utskottet anser detta vara för litet med tanke på att domstolens beslut ej går att överklaga.

En annan nackdel med att låta den tekniske ledamoten få ställning som meddomare är enligt utskottets mening att man lätt kommer i kon­flikt med den grundläggande processuella grundsatsen att allt material som läggs till grand för domstolens bedömning av målet skall öppet re­dovisas för parterna. I praktiken torde nämligen parterna inte få till­gång till eller tillfälle att yttra sig över sådana sammanställningar och analyser av tekniskt material, som teknikern kan komma att bidra med under målets handläggning och under domsöverläggningen. Även rätts­säkerhetsskäl talar således mot den föreslagna ordningen.

Utskottet delar därför motionärernas uppfattning att i den mån bo­stadsdomstolen behöver särskild sakkunskap i någon teknisk fråga bör detta behov tillgodoses på vanligt sätt genom att sakkunniga tillkallas i enlighet med rättegångsbalkens regler. Initiativet härtill bör i första hand komma från parterna själva men bostadsdomstolen bör givetvis självmant med stöd av 23 § i förslaget anlita teknisk expertis att biträda domstolen, om ärendets beskaffenhet eller annat skäl föranleder detta. Några praktiska svårigheter för parterna eller för bostadsdomstolen att i den omfattning och på de tider, som målens handläggning kräver, förfoga över teknisk expertis torde inte föreligga. Utskottet vill i detta sammanhang peka på att hyresnämnden för Stockholms län i det ovan­nämnda remissyttrandet uppgett att nämnden under sin mer än fem-åriga verksamhet hittills inte kommit i den situationen att den har sak­nat tillgång till erforderlig teknisk sakkunskap.

dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse:

3. att riksdagen beträffande teknisk ledamot — med förklaring att det genom propositionen framlagda förslaget till lag om bostadsdomstol inte kunnat i oförändrat skick antas — med bifall till motionen 1974: 1924, yrkandet 1, för sin del dels antar 5, 7 och 15 §§ i förslaget med i nedan angivna som reservanternas förslag betecknade lydelse, dels beslutar att efterföljande paragrafer skall erhålla numren 15—31.


 


LU 1974: 36                                                            48

KungL Maj:ts förslag              Reservanternas förslag


Bostadsdomstolen     består     av
   Bostadsdomstolen     består     av
minst tre ledamöter, som är lag-
minst tre ledamöter, som är lag­
kunniga och erfarna i domarvärv
kunniga och erfarna i domarvärv
(lagfarna ledamöter), en ledamot
    (lagfarna ledamöter),  samt högst
med teknisk utbildning och erfa-
tolv ledamöter med särskild sak-
renhet av värderings- eller bygg-
    kunskap om förhållandena på bo-
nadsteknik (teknisk ledamot) samt
   stadsmarknaden    (intresseledamö-
högst tolv ledamöter med särskild
    ter),
sakkunskap om förhållandena på
bostadsmarknaden     (intresseleda­
möter).

Lagfaren  ledamot  och  teknisk  Lagfaren ledamot får ej förord-

ledamot får ej förordnas bland nas bland personer som kan anses
personer som kan anses företräda företräda fastighetsägares, hyres­
fastighetsägares, hyresgästers eller gästers eller bostadsrättshavares
bostadsrättshavares intressen.
       intressen.

Innan intresseledamot förordnas skall sådan riksorganisation av fas­tighetsägare, bostadsrättsföreningar, hyresgäster, bostadsrättshavare el­ler näringsidkare som med hänsyn till medlemsantal, verksamhet och övriga omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp som det är fråga om beredas tillfälle att avge förslag.

15 § Den tekniske ledamoten skall deltaga i stället för lagfaren leda­mot, om målets beskaffenhet eller annat särskilt skäl föranleder det. Beslut härom fattas av ordföran­den i målet.

4. beträffande domförhetsreglerna (punkt 4 i hemställan)

av herrar Lidgard (m), Torwald (c) och Winberg (m) som anser

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som börjar på s. 36 med "Utskottet vill till" och slutar på s. 37 med "i denna del" bort ha föl­jande lydelse:

De skäl som motionärerna åberopar till stöd för kravet på att bo­stadsdomstolen inte bör domineras av partsorganisationerna finner Utskottet tungt vägande. Härigenom kan kraven på domstolens oväld och opartiskhet på ett bättre sätt upprätthållas, t. ex. när det gäller be­handlingen av enskilda, som inte är medlemmar i sådan riksorganisa­tion, som avses i lagförslaget, eller som måhända står i motsatsförhål­lande till dylik organisation. Utskottet erinrar vidare om att flera av de här avsedda riksorganisationerna har en procentuellt sett förhållan­devis låg medlemsanslutning. Även detta utgör enligt utskottets mening ett skäl som gör det motiverat att inte låta intresseledamöterna vara


 


LU 1974: 36


49


numerärt överlägsna de lagfarna ledamöterna. Utskottet vill slutligen betona att bostadsdomstolen i högre grad än arbetsdomstolen och sta­tens hyresråd har att handlägga tvister av allmänt privaträttslig natur vilka skall prövas enligt allmän civillag. De sammansättningsregler som gäller för de båda sistnämnda prövningsorganen passar av denna an­ledning mindre väl för bostadsdomstolen.

dels att utskottets hemställan under 4 bort ha följande lydelse:

4. att riksdagen beträffande domförhetsreglerna — med förkla­ring att det genom propositionen framlagda förslaget till lag om bostadsdomstol inte kunnat i oförändrat skick antas — ,med bifall till motionen 1974: 1926, yrkandet 1, för sin del dels antar 12—14 §§ i förslaget i nedan angivna som reservan­ternas förslag betecknade lydelse, dels beslutar att efterföl­jande paragrafer skall erhålla numren 14—31.


Kungl. Maj:ts förslag


Reservanternas förslag


12 §


Bostadsdomstolen är domför med sju ledamöter. Den är även domför med fyra ledamöter, om ej någon av dem påkallar att målet skall prövas av sju ledamöter.


Bostadsdomstolen är domför med fem ledamöter, av vilka tre skall vara lagfarna. En av de lag­farna ledamöterna är rättens ord­förande.

Av intresseledamötema skall en företräda fastighetsägareintressen och en bostadsrättshavares eller hyresgästers intressen i enlighet med vad som anges i 13 §.


13 §


Sammanträder bostadsdomsto­len med sju ledamöter, är tre av dem lagfarna ledamöter och fyra av dem intresseledamöter. En av de lagfarna ledamöterna är därvid ordförande.

Av intresseledamöterna skall två vara väl förtrogna med förvalt­ning av hyresfastighet eller, när målet rör bostadsrättsfastighet, med förvaltning av sådan fastig­het och två ledamöter väl förtrog­na med bostadshyresgästers för­hållanden eller, vid prövning av fråga enligt 12 kap. 36 § jorda­balken, med näringsidkande hyres­gästers förhållanden eller, vid prövning av fråga enligt 52 § eller 60 § första stycket 1 bostadsrätts­lagen  (1971:479),  med  bostads-


Av intresseledamöterna skall en vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastighet eller, när målet rör bostadsrättsfastighet, med för­valtning av sådan fastighet och en ledamot väl förtrogen med bo­stadshyresgästers förhållanden el­ler, vid prövning av fråga enligt 12 kap. 36 § jordabalken, med nä­ringsidkande hyresgästers förhål­landen eller, vid prövning av frå­ga enligt 52 § eller 60 § första stycket 1 bostadsrättslagen (1971: 479), med bostadsrättshavares för-


 


LU 1974: 36                                                                            50

Kungl Maj.ts förslag                      Reservanternas förslag

rättshavares förhållanden. Rör mål     hållanden. Rör mål hyresfastighet
hyresfastighet som tillhör enskild,
       som tillhör enskild, skall den först-
skall de två förstnämnda ledamö-
       nämnde ledamoten vara väl förtro-
terna vara väl förtrogna företrä-
         gen företrädesvis med förvaltning
desvis med förvaltning av sådan
         av sådan fastighet. Rör mål an-
fastighet. Rör mål annan hyres-
nan hyresfastighet, skall denne le-
fastighet, skall dessa ledamöter
          damot vara väl förtrogen företrä­
vara väl förtrogna företrädesvis
desvis med förvaltning av hyres­
med förvaltning av hyresfastighet
       fastighet som tillhör annan än en-
som tillhör annan än enskild.
     skild.

14 §

Sammanträder bostadsdomsto­len med fyra ledamöter, är två av dem lagfarna ledamöter och två av dem intresseledamöter. En av de lagfarna ledamöterna är där­vid ordförande.

Av intresseledamöterna skall en företräda fastighetsägareintressen och en bostadsrättshavares eller hyresgästers intressen. I övrigt äger 13 § andra stycket motsva­rande tillämpning.

5. beträffande bevisupptagning i hyresnämnd (punkt 5 i hemställan) av herrar Lidgard (m) och Winberg (m) som anser

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som börjar på s. 38 med "Utskottet vill" och slutar på s. 40 med "i fråga" bort ha följande ly­delse:

Utskottet delar motionärens uppfattning att införandet av ett system med endast en, för hela riket gemensam fullföljdsinstans med ett i första hand skriftligt förfarande ställer ökade krav på att processma­terialet i första instans blir fullständigt. Inte minst gör sig detta krav gällande i fråga om muntiig bevisning. Mot denna bakgrund anser utskottet att den kritik som i motionen riktas mot hyresnämnds för­hållandevis vidsträckta befogenhet att avvisa mimtlig bevisning är väl­grundad. Om hyresnämnderna kommer att begagna sig av denna be­fogenhet och således avvisa muntlig bevisning som part begärt, kan detta såsom framhålls i motionen få olyckliga följdverkningar på bo­stadsdomstolens arbete. För det första torde antalet överklagade ären­den komma att öka till följd av att den förlorande parten anser sig inte ha fått presentera hela sitt bevismaterial rörande tvistefrågorna. För det andra torde det ofta komma att bli nödvändigt för bostadsdomstolen att hålla förhör med vittnen och parter som inte först hörts av hyres­nämnden.   Detta  strider  mot  instansordningens  princip   och  medför


 


LU 1974: 36                                                                            51

dessutom en alltför stor arbetsbörda för bostadsdomstolen. Under så­dana förhållanden torde bostadsdomstolen få svårt att fylla sin uppgift att i första hand fungera som en prejudikatinstans och genom rätts-skapande verksamhet leda rättsutvecklingen på området.

Utskottet anser att motionsförslaget om införande av domstolsmäs-siga regler för bevisupptagningen i hyresnämnd ligger helt i linje med önskemålet om att tyngdpunkten i prövningsförfarandet även i fortsätt­ningen bör ligga i hyresnämnden. Beträffande frågan om dokumenta­tion av bevisning instämmer utskottet i föredragande statsrådets ut­talande, att bestämmelser därom — eventuellt i form av hänvisningar till protokollkungörelsen (1971:1066) — lämpligen kan meddelas i Kungl. Maj:ts instruktion för bostadsdomstolen.

På grund av vad sålunda anförts tillstyrker utskottet bifall till mo­tionen 1974:1926, yrkandet 2.

dels att utskottets hemställan under 5 bort ha följande lydelse:

5. att riksdagen beträffande bevisupptagning i hyresnämnd — med förklaring att det genom propositionen framlagda för­slaget till lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrende­nämnder och hyresnämnder inte kunnat i oförändrat skick antas — med bifall till motionen 1974: 1926, yrkandet 2, för sin del antar 19 a § i forslaget i nedan angivna som reservan­ternas förslag betecknade lydelse:

Kungl. Maj:ts förslag                     Reservanternas förslag

19 a §

Hyresnämnd   får   hålla   förhör     Hyresnämnd   får   hålla   förhör

med vittne eller sakkunnig under     med vittne eller sakkunnig under
ed   eller   motsvarande   försäkran     ed   eller   motsvarande   försäkran
och förhör med part under san-     och förhör med part under san­
ningsförsäkran, om part begär det     ningsförsäkran.
och förhöret är erforderligt för ut-
     Finner nämnden, att omständig-

redningen. Sådant förhör får dock het, som part vill bevisa, är utan
ej hållas, om bevisningen finnes betydelse i målet eller att erbjudet
kunna föras på annat sätt med av- bevis ej erfordras eller uppenbart
sevärt ringare besvär eller kostnad. skulle bliva utan verkan, må be-
Om sådant förhör gäller 36 kap. visning ej tillåtas. Nämnden äge
1—18 och 20—22 §§, 37 kap. 1— ock avvisa erbjudet bevis, om be-
3 och 5 §§ samt 40 kap. 1—10, visningen finnes med avsevärt
12—15 och 19 §§ rättegångsbal- ringare besvär eller kostnad kun-
ken i tillämpliga delar.
                   na föras på annat sätt.

Om förhör som avses i första stycket gäller 36 kap. 1—18 och 20—22 §§, 37 kap. 1—3 och 5 §§ samt 40 kap. 1—10, 12—15 och 19 §§ rättegångsbalken i tillämp­liga delar.


 


LU 1974: 36                                                            52

Bilaga

Av reservanterna vid reservation 2 föreslagna ändringar i lagförsla­get vid punkt 9 i propositionens hemställan

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres­nämnder

Kungl. Maj:ts förslag              Reservanternas förslag

Härigenom förordnas i fråga    Härigenom förordnas i fråga
om lagen (1973: 188) om arrende-
om lagen (1973: 188) om arrende­
nämnder och hyresnämnder
      nämnder och hyresnämnder

dels att 5, 13, 20, 23, 27 och dels att 5, 13, 20, 27 och 32 §§

32 §§ samt rubriken närmast efter samt rubriken närmast efter 16 §

16 § skall ha nedan angivna ly- skall ha nedan angivna lydelse,
delse,

dels  att   i   lagen   skall   införas dels att i lagen skall införas tre

fem   nya   paragrafer,   13 a,   16 a, nya   paragrafer,   13 a,   16 a   och

19 a, 23 a och 23 b §§, av nedan 19 a §§, av nedan angivna lydelse,
angivna lydelse.

5 §

Hyresnämnd består---- (Kungl. Maj:ts förslag)------ bo­
stadsrättshavares förhållanden.

Hyresnämnd får----- (Kungl. Maj:ts förslag)----- föranle­
der det.

Bestämmelsema i---- (Kungl. Maj:ts förslag)----- om hy­
resnämnd.

Regeringen kan----- (Kungl. Maj:ts förslag)----- flera av­
delningar.

Bestämmelserna om------ (Kungl. Maj:ts förslag)----- även

avdelning.

13 §

Rör ärende-------- (Kungl. Maj:ts förslag)------ beträffande

förlängningsfrågan.

Då särskilt------- (Kungl. Maj:ts förslag)--- laga kraft.

13 a §

Lämnar hyresnämnd —---- (Kungl. Maj:ts förslag)----- skall

avträdas.

Vissa bevismedel m. m.           Vissa bevismedel m. m.

16 a §
Nämnd skall--------- (Kungl. Maj:ts förslag)------ ej före­
bringas.


 


LU 1974: 36


53


 


Kungl. Maj:ts förslag


Reservanternas förslag


19 a §


Hyresnämnd får hålla förhör med vittne eller sakkunnig under ed eller motsvarande försäkran •och förhör med part under san­ningsförsäkran, om part begär det och förhöret är erforderligt för utredningen. Sådant förhör får dock ej hållas, om bevisningen finnes kunna föras på annat sätt med avsevärt ringare besvär eller kostnad. Om sådant förhör gäl­ler 36 kap. 1—18 och 20—22 §§, 37 kap. 1—3 och 5 §§ samt 40 kap. 1—10, 12—15 och 19 §§ rättegångsbalken i tillämpliga de­lar.


Hyresnämnd får hålla förhör med vittne eller sakkunnig under ed eller motsvarande försäkran och förhör med part under san­ningsförsäkran.

Fin/ter nämnden, att omständig­het, som part vill bevisa, är utan betydelse i målet eller att erbjudet bevis ej erfordras eller uppenbart skulle bliva ulan verkan, må be­visningen ej tillåtas. Nämnden äge ock avvisa erbjudet bevis, om be­visningen finnes med avsevärt ringare besvär eller kostnad kunna föras på annat sätt.

Om förhör som avses i första stycket gäller 36 kap. 1—18 och 20—22 §§, 37 kap. 1—3 och 5 §§ samt 40 kap. 1—10, 12—15 och 19 §§ rättegångsbalken i tillämp­liga delar.


 


Bestämmelserna i först.


20 § (Kungl. Maj:ts förslag)


menmg


23 §

Om fullföljd av lalan mot hy­resnämnds beslut i ärende enligt 12 kap. jordabalken eller i ärende angående bostadsrätt, tvångsför­valtning eller bostadssanering finns bestämmelser i 12 kap. 70 § jordabalken, 76 § bostadsrättsla­gen (1971:479), 17 § lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet samt 21 § bo­stadssaneringslagen (1973: 531).

Mot beslut av hyresnämnd får talan föras särskilt, om nämnden

1.  avvisat ansökan som avses 18,11 eller 14—16 §§,

2.  avskrivit ärende enligt 8—10 eller 16 §, dock ej när ärendet kan återupptagas,

3.  förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,

4.  utdömt vite eller annan på­
följd för underlåtenhet att iakt­
taga föreläggande eller ådömt
straff för förseelse i förfarandet.


 


LU 1974: 36                                                                          54

Kungl. Maj:ts förslag                     Reservanternas förslag

Särskild talan föres genom be­svär hos bostadsdomstolen inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall inges till domstolen.

23 a §

Om rätt för part att klandra be­slut av arrendenämnd i arrende­tvist finns bestämmelser i 8 kap. 31 § jordabalken och 16 § lagen (1957: 390) om fiskearrenden.

Mot arrendenämnds beslut i fråga som avses i 23 § andra styc­ket får talan föras särskilt genom besvär hos fastighetsdomstolen.

Besvärshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol som av­ses i 8 kap. 32 § jordabalken och 17 § lagen (1957: 390) om fiskear­renden inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas av fastighets­domstolen. Har besvärsinlaga in­kommit till arrendenämnden före besvärstidens utgång, skall den omständigheten att inlagan inkom­mit till fastighetsdomstolen först därefter ej föranleda att den avvi­sas. I övrigt äger 52 kap. 3 och 5—12 §§ rättegångsbalken mot­svarande tillänipning. Bestäm­melse som avser hovrätt gäller därvid i stället fastighetsdomsto­len. Mot fastighetsdomstolens be­slut med anledning av besvär i fråga som avses i 23 § andra styc­ket 1—3 får talan ej föras.

23 b §

Mot annat beslut av nämnd än som avses i 23 ocfi 23 a §§ får ta­lan föras endast i samband med sådan talan som avses i 23 § första stycket och 23 a § första stycket.

Undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller avvisning, åter-upptages ärendet av nämnden.


 


LU 1974: 36                                                                          55

Kungl. Maj:ts förslag.             Reservanternas förslag

27 §
Bestämmelserna i------ (Kungl. Maj:ts förslag)----- till be­
slut.

32 §

Föres ej-------- (Kungl. Maj:ts förslag)----- lagakraftägande

dom.

MARCUS BOKTR. STOCKHOLM 1974    74004a