Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets betänkande nr 76 år 1973                    SkU 1973.76

Nr 76

Skatteutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar jämte motioner.

Propositionen

1 propositionen 1973:207 har Kungl. Maj:t (finansdepartementet) föreslagit riksdagen att anta vid propositionen fogade förslag till

1.    lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

2.    lag om ändring i taxeringsförordningen (1956:623).

1 propositionen läggs fram förslag på grundval av två promemorior från företagsskatteberedningen, Interna aktieöverlåtelser (Ds Fi 1973:13) och Garantiavsättningar (Ds Fi 1973:9),

I fråga om s, k. interna aktieöverlåtelser föreslås bestämmelser om skärpt realisationsvinstbeskattning. Reglerna innebär att den som överlå­ter aktier i ett fåmansbolag till ett annat fåmansbolag där samma person eller honom närstående person äger aktier får skatta för hela köpeskil­lingen för aktierna som realisationsvinst. Har avyttringen av aktierna skett av organisatoriska eller marknadsmässiga skäl eller föreligger andra synneriiga skäl, föreslås dispens få medges för de skärpta reglerna.

De nya bestämmelserna avses skola tillämpas även på överlåtelse av aktie som sker efter utgången av år 1972. Om överlåtelsen av aktier återgår senast den 30 juni 1974 föreslås de nya bestämmelserna emellertid inte skola tillämpas.

Vidare föresläs en lagstadgad rätt till avdrag för framtida garantiutgif­ter i anledning av utestående garantiförpliktelser. Avdraget får dock i normalfallet inte överstiga de garantiutgifter som redovisats i räkenska­perna under beskattningsåret. 1 vissa speciella fall föreslås rätt till avdrag för sådana framtida utgifter med belopp som efter särskild utredning befinnes skäligt. Riksskatteverket avses vidare, om det föreligger särskilda förhållanden i någon bransch, få meddela anvisningar om beräkning av avdraget efter schablon. Bestämmelserna om avdrag för framtida garanti­utgifter avses skola tillämpas första gången vid 1974 års taxering.

1 Riksdagen 1973. 6 saml. Nr 76


 


SkU 1973:76                                                                          2

Författningsförslagen

1 Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom förordnas i fråga om kommunalskattelagen (1928:370), dels att 35 § 3 mom. skall ha nedan angivna lydelse, dels att till anvisningarna till 41  § skall fogas en ny punkt, 1 a, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

35 § 3 mom.' Avyttras aktie, andel i aktiefond, fond­andel eller teckningsrätt till aktie eller an­del i ekonomisk förening eller i handelsbolag eller avyttras annan rättighet som är jämförlig med här avsedd andelsrätt eller aktie, dock ej aktie eller andel i bostadsaktiebolag eller i bostadsförening som avses i 24 § 3 mom., räknas som skattepliktig realisationsvinst: om egendomen innehafts

mindre än 2 år.................................................. 100 % av vinsten

2   år men mindre än 3 år..................................... 75 % av vinsten

3   år men mindre än 4 år..................................... 50 % av vinsten

4   år men mindre än 5 år..................................... 25 % av vinsten

Avyttrar skattskyldig egendom som här avses och som den skattskyldi­ge innehaft fem år eller mera och framstår det icke som sannolikt att avyttringen skett utan vinst eller med vinst ej överstigande 5 procent av vad den skattskyldige erhåller för egendomen, skall som skattepliktig realisationsvinst räknas ett belopp motsvarande 10 procent av vad han erhåller för egendomen efter avdrag för kostnad för avyttringen. Från sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt detta stycke under ett beskattningsår äger skattskyldig åtnjuta avdrag med 500 kronor. Har den skattskyldige under beskattningsåret varit gift och levt tillsammans med sin make, får sådant avdrag åtnjutas för dem båda gemensamt med 500 kronor, 1 intet fall får dock skattskyldig åtnjuta avdrag med högre belopp än som svarar mot sammanlagda beloppet av skattepliktig   realisationsvinst   enligt   detta   stycke.

Kan tillämpning av föregående stycke antagas hindra strukturrationali­sering som är önskvärd från allmän synpunkt, äger Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer medgiva befrielse därifrån helt eller delvis, om företag som beröres av strukturrationaliseringen gör framställning därom senast den dag avyttringen sker.

Har egendom som avses i detta moment avyttrats genom sådan tvångsförsäljning som anges i 2 mom. andra stycket, beräknas skatteplik-

iSenaste lydelse 1972:273,


 


SkU 1973:76                                                                            3

Nuvarande lydelse                         Föreslagen lydelse

tig realisationsvinst icke till högre belopp än som motsvarar 10 procent av vad den skattskyldige erhåller för egendomen efter avdrag för kostnad för avyttringen.

Bestämmelsen i 2 mom, fjärde stycket äger motsvarande tillämpning på egendom som avses i detta moment.

Från   skatteplikt   enligt   detta      Från   skatteplikt   enligt   detta

moment undantages vinst som moment undantages - där ej an-
uppkommer, när aktie i aktiebolag nat följer av nionde stycket -
eller andel i handelsbolag, ekono- vinst som uppkommer, när aktie i
misk förening eller utländskt bo- aktiebolag eller andel i handelsbo­
lag överlåtes mellan sådana företag lag, ekonomisk förening eller ut-
inom samma koncern, om moder- ländskt bolag överlå-tes mellan så-
företaget i koncernen är aktiebo- dana företag inom samma kon-
lag eller ekonomisk förening och cern, om moderföretaget i koncer-
den överlåtna aktien eller andelen nen är aktiebolag eller ekonomisk
innehaves som ett led i annan förening och den överlåtna aktien
koncernens verksamhet än förvalt- eller andelen innehaves som ett
ning av fastighet, värdepapper led i annan koncernens verksam-
eller annan därmed likartad lös het än förvaltning av fastighet,
egendom.
                                    värdepapper eller  annan   därmed

hkartad lös egendom.

Har fastighet överlåtits på aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening genom fång på vilket lagfart sökts efter den 8 november 1967 av någon som har ett bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen, beräknas realisationsvinst vid hans avyttring av aktie eller andel i bolaget eller föreningen som om avyttringen avsett mot aktien eller andelen svarande andel av fastigheten. Vad nu sagts får icke föranleda att realisationsvinst beräknas lägre eller att realisationsförlust beräknas högre än enligt reglerna i detta moment. Bestämmelserna i detta stycke gälla endast om sådan fastighet utgör bolagets eller föreningens väsentliga tillgång. De gälla dock icke vid avyttring av aktie i sådant bostadsaktiebo­lag eller andel i sådan bostadsrättsförening som avses i 24 § 3 mom., om avyttringen avser endast rätt till viss eller vissa men ej alla bostadslägenhe­ter i fastigheten. Lika med lagfartsansökan anses annan ansökan hos myndighet om viss åtgärd med åberopande av fångeshandlingen.

Avyttrar skattskyldig aktie i aktiebolag och finnes vid avyttringen obeskattade vinstmedel i bolaget till följd av att större delen av dess tillgångar före avyttringen av aktien överlåtits på den skattskyldige eller annan, skall som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyl­dige erhåller för aktien. Vid bedömande av frågan om överlåtelse av större delen av bolagets tillgångar ägt rum skall även beaktas tillgång i bolaget som inom två år efter avyttringen av aktien, direkt eller genom förmedling av annan, överlåtes på den skattskyldige eller honom närstående person eller på aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening, vari den skattskyldige eller honom närstående person har ett

1* Riksdagen 1973.6 saml. Nr 76


 


SkU1973:76                                                             4

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

bestämmande inflytande. Har överlåtelse av tillgång i bolaget ägt rum efter utgången av det beskattningsår då skattskyldighet för realisations­vinst vid avyttringen av aktie i bolaget uppkom, skall realisationsvinst enligt detta stycke upptagas till beskattning på samma sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattningsår. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning vid avyttring av andel i handelsbolag eller ekonomisk förening. Riksskatteverket får medgiva undantag från detta stycke, om det kan antagas att avyttringen av aktien eller andelen skett i annat syfte än att erhålla obehörig förmån vid beskattningen. Mot beslut av verket i sådan fråga får talan icke föras.

Avyttrar skattskyldig aktie i ett aktiebolag, vari aktierna till hu­vudsaklig del ägas eller på därmed jämförligt sätt innehavas - direkt eller genom förmedling av juridisk person - av en fysisk person eller ett fåtal fysiska personer (fåmans­bolag), till ett annat fåmansbolag, vari aktie - direkt eller genom förmedling av annan - äges eller inom två år efter avyttringen vid något tillfälle kommer all ägas av den skattskyldige eller honom när­stående person, skall som skatte­pliktig realisationsvinst räknas vad den ska 11 skyldige erhåller för ak­tien. Lika med aktieinnehav i det bolag, som förvärvat aktien, anses den skattskyldiges aktieinnehav i ett annat fåmansbolag, som inom två år efter avyttringen förvärvar större delen av tillgångarna i något av fåmansbolagen. Har överlåtelse av aktie i det förvärvande bolaget eller i bolag, som förvärvat större delen av tillgångarna i något av fåmansbolagen, ägt rum efter ut­gången av det beskattningsår då skattskyldighet för realisations­vinst enligt detta stycke uppkom, får realisationsvinsten upptagas till beskattning på samma sätt som vid eftertaxering för nämnda be­skattningsår. Vad nu föreskrivits äger   motsvarande   tillämpning   i


 


SkU 1973:76

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

fråga om handelsbolag eller eko­nomisk förening eller andel i så­dant bolag eller förening liksom teckningsrätt till aktie eller annan rättighet jämförlig med aktie. Sker avyttringen av organisatoriska eller marknadstekniska skäl eller föreligger andra synnerliga skäl, äger Kungl. Maj.t eller myndighet, som Kungl. Maj:t bestämmer, för särskilt fall medge undantag från tillämpning av detta stycke.

Som närstående person räknas i detta moment föräldrar, far- eller morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons make eller avkom­ling samt dödsbo vari den skatt­skyldige eller någon av nämnda personer är delägare. Med avkom­ling avses jämväl styvbarn och fosterbarn.

Anvisningar

till 41 §

l.a. Avdrag för framtida garan­tiutgift får åtnjutas med belopp, som svarar mot vad som i räken­skaperna för beskattningsåret av­satts för täckande av risker med anledning av garantiförpliktelse, som utestår vid beskattningsårets utgång. Avdraget får dock icke överstiga det sammanlagda belop­pet för år räknat av de utgifter till följd av garantiförpliktelser, som redovisats i räkenskaperna under beskattningsåret. A vser garantiför­pliktelsen tid, som är kortare än två år, beräknas avdraget högst till belopp som svarar mot så många tjugofjärdedelar av nyssnämnda sammanlagda belopp av utgifter som den tid garantiförpliktelsen avser utgör i månader. Brutet må-


 


SkU 1973:76

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

nadstal bortfaller. A vdrag får dock åtnjutas med skäligt belopp om den skattskyldige visar att betyd­ligt större avdrag för avsättningen än som skulle medges enligt nyss­nämnda föreskrifter är påkallat till följd av

att rörelsen är nystartad,

att garantiförpliktelserna avser ett eller ett fåtal mycket stora tillverkningsobjekt eller mycket stora arbeten,

att en betydande ökning av de utestående garantiförpliktelsernas omfattning skett under beskatt­ningsåret,

att produktsammansältningen avsevärt ändrats under beskatt­ningsåret,

att den tid en väsentlig del av utestående garantiförpliktelser av­ser betydligt överstiger två år eller

att annan med de nämnda jäm­förlig omständighet föreligger.

öm särskilda förhållanden i viss bransch föranleder det, får riks­skatteverket, utan hinder av vad som föreskrivits i första stycket om avdrag för framtida garantiut­gifter, meddela anvisningar för be­räkning av avdrag för sådana utgif­ter.

Medgivet avdrag för framtida garanliutgifter skall återföras till beskattning nästföljande beskatt­ningsår.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

De nya bestämmelserna i 35 § 3 mom, tillämpas även på avyttring som skett efter utgången av år 1972. Har skattepliktig realisationsvinst uppkommit enligt de nya bestämmelserna för avyttring under år 1973, skall realisationsvinsten undantagas från beskattning, om återköp av den avyttrade egendomen sker senast den 30 juni 1974 till samma köpeskil­ling och på i övrigt oförändrade villkor. Har egendom återköpts, skall vid


 


SkU 1973:76                                                                             7

senare avyttring av egendomen frågan om skattepliktig realisationsvinst föreligger bedömas med bortseende från återköpet. Har undantag medgivits från 35 § 3 mom. nionde stycket, får den skattskyldige genom besvär i särskild ordning, som anföres inom sex månader från beslutets dag, föra talan om sådan ändring av sin inkomsttaxering som föranledes av beslutet. I sådant fall får inom samma tid besvär även anföras av taxeringsintendent till den skattskyldiges förmån, 1 fråga om besvär som avses här gäller 103 och 104 §§ taxeringsförordningen (1956:623) i tillämpliga delar.

De nya bestämmelserna i punkt 1 a av anvisningarna till 41 § skall tillämpas första gången vid 1974 års taxering.

2 Förslag till

Lag om ändring i taxeringsförordningen (1956:623)

Härigenom förordnas, att 26 § taxeringsförordningen (1956:623)' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                         Föreslagen lydelse

26 § Därest  inkomst  av  rörelse  eller jordbruksfastighet redovisas enligt bokföringsmässiga grunder med räkenskapsavslutning medelst vinst- och förlustkonto,   skall   självdeklaration   utöver  vad   eljest   är   föreskrivet innehålla:

1)    uppgift om storleken av omsättningen,

2)    uppgifter huru värdesättningen å lager samt fordringar skett,

3)    uppgift huru det bokföringsmässiga vinstresultatet justerats till överensstämmelse med de för den skattemässiga inkomstberäkningen stadgade grunderna,

4)    uppgifter rörande i räkenskaperna gjorda avdrag för värdeminsk­ning,

5)    uppgifter rörande gjorda avdrag för avsättningar till pensions- eller andra personalstiftelser eller till fonder eller stiftelser av annat slag,

6)    uppgift om vad den skattskyldige i varor, penningar eller annat uttagit ur näringsverksamheten eller annorledes använt för bestridande av levnadskostnader eller eljest för utgifter, som icke äro hänförliga till omkostnader i verksamheten, så ock om andra förmåner som den skattskyldige åtnjutit av rörelsen eller jordbruksfastigheten,

7)    uppgift om belopp, som vid inkomstberäkningen avdragits såsom

' Förordningen omtryckt 1971:399, Senaste lydefse 1972:745.


 


SkU 1973:76                                                                          8

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

resekostnader, i den mån sådant belopp icke utgivits till anställda och upptagits å kontrolluppgifter rörande dessas förmåner, dock att, därest lämnandet är förenat med synnerliga svårigheter, uppgiften efter medgi­vande av skattechefen i det län, där den skattskyldige skall taxeras till statlig  inkomstskatt, må lämnas först efter anmaning,

8)    uppgift om kostnader för        8) uppgift om kostnader för reklam, som riktar sig till bestäm- reklam, som riktar sig till bestäm­da personer och som har karaktär da personer och som har karaktär av gåva av mer än obetydligt av gåva av mer än obetydligt värde, M/Mf                                              värde,

9)    uppgift om verkställda ned-      9) uppgift om verkställda ned­skrivningar av värdet å rättigheter skrivningar av värdet å rättigheter till leverans av omsättningstill- till leverans av omsättningstill­gångar samt maskiner och andra gångar samt maskiner och andra inventarier.                                               inventarier, samt

10) uppgifter rörande i räken­skaperna gjorda  avsättningar för framtida garantiutgifter. Redovisas inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet enligt bokfö­ringsmässiga grunder men utan räkenskapsavslutning medelst vinst- och förlustkonto, skall beträffande innehållet i självdeklaration i tillämpliga delar gälla vad ovan sägs.

Vad i denna paragraf stadgas skall av livförsäkringsanstalt, såvitt angår försäkringsrörelse, iakttagas allenast i vad gäller uppgifter om huru värdesättningen å lager samt fordringar skett; härutöver skall iakttagas vad i 27 § sägs om skyldighet att lämna där avsedda uppgifter.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och skall tillämpas första gången vid 1974 års taxering.


 


SkU 1973:76                                                                            9

Motionerna

I detta betänkande behandlas motionerna

1973:2185 av herrar Brundin (m) och Nilsson i Trobro (m) vari hemställs

att riksdagen beslutar att avdrag för garantiutgifter medges med ett belopp svarande mot redovisat, verkligt avsättningsbehov;

1973:2186 av herr Fågelsbo (c) vari hemställs

att riksdagen vid behandlingen av prop. 1973:207 beslutar

1.    att möjligheterna tUl återgång av interna aktietransaktioner genom­förda under år 1973 utsträcks till den 30 september 1974, samt

2.    att dispensärenden enligt den föreslagna lagstiftningen skall prövas av riksskatteverket med möjligheter tUl överklagande hos Kungl. Maj:t;

1973:2187 av herr Magnusson i Borås m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen i anledning av prop. 1973:207 beslutar

1.     att vid beräkning av realisationsvinst vid interna aktieöverlåtelser skall avräknas tillskjutet belopp eller anskaffningsvärde för de försålda aktierna med hänsynstagande till den penningvärdeförsämring som ägt rum under tiden,

2.     att minoritetsposter i de berörda bolagen icke skall omfattas av lagstiftningen,

3.     att lagstiftningen skall äga tillämpning först från och med dagen för promemorians avlämnande den 20 oktober 1973,

4.     att vederbörande utskott utarbetar erforderlig lagtext;

1973:2188 av herr Strömberg (fp) vari hemställs

att riksdagen avslår prop. 1973:207 i vad avser det retroaktiva ikraftträdandet.

Skrivelser

Till utskottet har ingivits skrivelser med anledning av prop. 1972:207 från professorn Sven-Olof Lodin och Svenska byggnadsentreprenörför­eningen.

Utskottet

Förslagen i propositionen, som är grundade på två promemorior från företagsskatteberedningen, Interna aktieöverlåtelser (Ds Fi 1973:13) och Garantiavsättningar (Ds Fi 1973:9), avser dels att genom skärpt realisa­tionsvinstbeskattning förhindra oberättigade skatteförmåner vid interna aktieöverlåtelser och dels att i skattelagstiftningen införa bestämmelser om rätt till avdrag för garantiavsättningar i överensstämmelse med företagsekonomiska redovisningsprinciper.


 


SkU 1973:76                                                                           10

Interna aktieöverlåtelser

Med intern aktieöverlåtelse menas överlåtelse av aktier i ett fåmans­bolag till ett annat av överlåtaren behärskat bolag. Det har blivit allt vanligare att sådana transaktioner företas i skatteundandragande syfte. Den metod som vanligen används går i korthet ut på att en fysisk person överlåter s. k. femårsaktier i ett bolag, vari han är huvudaktieägare, till ett annat av honom ägt eller för ändamålet förvärvat bolag. Överlåtelsen sker till ett beräknat marknadsvärde på aktierna och mot revers. Därefter överlåts tillgångarna i det gamla bolaget till det nya bolaget, som därigenom erhåller medel att betala skulden tUl aktieägaren. Härigenom kan aktieägaren, som driver sin verksamhet på samma sätt som tidigare men i ett annat bolag, tillgodoföra sig obeskattade vinstmedel från det gamla bolaget utan att drabbas av annan skatt än den som utgår på 10 % av köpeskillingen för aktierna.

De i propositionen föreslagna bestämmelserna innebär, att när aktier i ett fåmansbolag överlåts tUl ett annat fåmansbolag, i vilket säljaren eller honom närstående person äger aktier, skall hela köpeskillingen för aktierna beskattas som realisationsvinst. För att förhindra att bestämmel­serna kringgås skall den skärpta realisationsvinstbeskattningen även omfatta de fall då säljaren eller honom närstående person inom två år efter försäljningen förvärvar aktier i det andra fåmansbolaget liksom de fall dä aktiebolag, vari säljaren äger aktier, inom två år efter försäljningen förvärvar större delen av tUlgångarna i något av fåmansbolagen. Med närstående avses i detta sammanhang föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomUng, avkomlings make, syskon, syskons make och avkom­ling samt dödsbo, vari den skattskyldige eller någon av nämnda personer är delägare. Som avkomling betraktas även styvbarn och fosterbarn. Nämnda bestämmelser omfattar även handelsbolag eUer ekonomisk förening liksom andel i sådant bolag eller förening. Vidare omfattar reglerna teckningsrätt tUl aktie eller annan rättighet till aktie.

Om avyttringen av aktierna sker av organisatoriska eller marknadsmäs­siga skäl eller andra synnerliga skäl föreligger, äger Kungl. Maj:t medge befrielse från de skärpta realisationsvinstreglerna.

De nya bestämmelserna skall enligt förslaget i propositionen tUlämpas på aktieöverlåtelser som skett efter utgången av är 1972. Om återköp av aktierna sker på oförändrade villkor senast den 30 juni 1974 skall de nya bestämmelserna emellertid inte tillämpas.

Såväl företagsskatteberedningen som vissa av remissinstanserna har vitsordat att interna aktieöverlåtelser i skatteundandragande syfte ökat avsevärt under senare år. En bidragande orsak därtill uppges bl. a. ha varit den förra året beslutade lagstiftningen mot handel med vinstbolag och det i år införda låneförbudet för aktieägare i aktiebolagslagen. Mot bakgrund härav delar utskottet uppfattningen att särskilda regler är nödvändiga för att förhindra transaktioner, som inte betingats av företagsekonomiska hänsyn utan vidtagits enbart för att vinna skattelätt­nader. Utskottet tillstyrker därför i princip propositionen i denna del men vill samtidigt poängtera att lagstiftningen bör betraktas som ett


 


SkU 1973:76                                                                           11

provisorium i avvaktan på företagsskatteberedningens slutliga ställnings­tagande till beskattningen av fåmansbolagen och deras ägare.

I motionen 1973:2187 vänder motionärerna sig mot att hela köpeskil­lingen för aktierna skall betraktas som skattepliktig realisationsvinst och yrkar att ett indexreglerat avdrag för tillskjutet belopp eller för aktiernas anskaffningsvärde skall medges vid beräkningen av realisationsvinsten.

Utskottet vill erinra om att vid överlåtelser av aktier eller andelar i vinstbolag beskattas hela köpeskillingen för aktierna. En sådan utform­ning av bestämmelserna är nödvändig för att förhindra att reglerna om skärpt realisationsvinstbeskattning kringgås genom att aktierna först försäljs till en bulvan, som därefter vidareförsäljer aktierna till ett av den ursprunglige ägaren innehaft bolag. Med hänsyn härtill och till lagstift­ningens prohibitiva syfte avstyrker utskottet berörda yrkande i motionen 1973:2187.

I nämnda motion yrkas vidare att avyttring av minoritetsposter av aktier skall undantas från den skärpta realisationsvinstbeskattningen.

Om säljaren inte har eller kan väntas få inflytande i något av bolagen, bör dispens kunna medges från den skärpta beskattningen. Med hänsyn till riskerna för kringgående av bestämmelserna torde det emellertid inte vara möjligt att i den aktuella lagstiftningen införa ett generellt undantag vid överlåtelser av minoritetsaktieposter. Om syftet med yrkandet i motionen skall kunna tillgodoses, måste inskränkningar och undantag göras i en omfattning, som inte endast gör bestämmelserna svåröverskåd­liga för de skattskyldiga utan också svårtillämpade för beskattningsmyn­digheterna. 1 likhet med departementschefen anser utskottet därför att den av motionärerna eftersträvade uppmjukningen av bestämmelserna bör tillgodoses dispensvägen. Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 1973:2187 även i denna del,

1 motionen 1973:2186 yrkas att dispensärendena skall prövas av riksskatteverket med möjlighet till överklagande hos Kungl. Maj:t. Motionären anser att en sådan ordning ger större rättssäkerhet.

Med anledning härav vill utskottet framhålla, att det ankommer på Kungl, Maj.t att meddela dispens från realisationsvinstbeskattningen vid aktieförsäljningar i strukturrationaliseringssyfte och att riksskatteverkets beslut i dispensfrågor rörande direkt skatt regelmässigt inte kan överkla­gas. Mot bakgrund härav har utskottet inte något att erinra mot att den ifrågavarande dispensrätten utövas av Kungl, Maj:t. Utskottet avstyrker således detta yrkande i motionen 1973:2186.

I motionerna 1973:2187 och 1973:2188 riktas kritik mot den föreslagna retroaktiviteten i lagstiftningen, och i båda motionerna yrkas att de nya bestämmelserna skall äga tillämpning dagen efter den då företagsskatteberedningens promemoria publicerades, dvs. den 20 okto­ber 1973. 1 detta sammanhang behandlar utskottet också yrkandet i motionen 1973:2186 att de nya bestämmelserna inte skall tillämpas, om aktietransaktionen återgår senast den 30 september 1974.

Allmän enighet torde råda om att skatteflykt bör förhindras så fort den uppdagas. Utskottet delar i princip motionärernas uppfattning att


 


SkU 1973:76                                                                           12

retroaktiv lagstiftning i möjligaste män bör undvikas, I förevarande fall är emellertid möjligheterna att antedatera aktieöverlåtelserna stora, sam­tidigt som möjligheterna att kontrollera, om sådana åtgärder vidtagits, är praktiskt taget obefintliga. Det är därför nödvändigt att lagstiftningen ges retroaktiv verkan, om den över huvud taget skall bli effektiv. Med hänsyn till det stora antal interna aktieöverlåtelser i skatteundandragande syfte, som uppdagats, och tUl det betydande skatte- och avgiftsbortfall, som stat och kommun därigenom förorsakas, torde det för den lojale skattebetalaren knappast framstå som stötande för rättskänslan att lagstiftningen får retroaktiv verkan. De negativa verkningarna av retroak­tiviteten för de av lagstiftningen berörda mildras dessutom avsevärt genom dels rätten till återgång av försäljningar, som annars skuUe omfattas av de nya bestämmelserna, och dels genom möjligheten till dispens i efterhand. Utskottet tillstyrker således att den skärpta realisationsvinstbeskattningen skall tUlämpas på aktieöverlåtelser, som skett efter utgången av år 1972. Däremot har utskottet förståelse för yrkandet i motionen 1973:2186 och tillstyrker därför en utsträckning av återköpstiden till den 30 september 1974. 1 enlighet härmed föreslår utskottet en ändring av ikraftträdandebestämmelserna. Med det anförda tillstyrker utskottet nyssnämnda yrkande i motionen 1973:2186 och avstyrker yrkandena om ändrat ikraftträdande i motionerna 1973:2187 och 1973:2188.

1 en till utskottet ingiven skrivelse har professorn Sven-Olof Lodin föreslagit, att bestämmelserna om skärpt realisationsvinstbeskattning vid interna aktieöverlåtelser skall kompletteras med ett uppskovsförfarande liknande det som .regleras i förordningen (1968:276) om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst. Förslaget syftar till att begränsa den faktiska tillämpningen av de nya bestämmelserna tUl de fall, som lagstiftningen avser att träffa, och åstadkomma en bättre och smidigare gränsdragning än den som uppnås genom dispensinstitutet mellan aktieöverlåtelser, som medfört skatteförmåner, och sådana där dylika förmåner inte varit avsedda.

Utskottet anser sig inte utan närmare utredning kunna ta ställning tUl förslaget men förutsätter att företagsskatteberedningen i sitt fortsatta arbete närmare överväger detsamma,

A vdrag för garantiavsättningar

Enligt företagsekonomiska redovisningsprinciper skall reserveringar i bokslutet ske för påräkneliga garantiutgifter det år då de med garanti försedda varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålles. Trots avsak­naden av uttryckliga bestämmelser i skattelagstiftningen har i rättspraxis avdrag medgivits för dylU

Bevillningsutskottet har i två av riksdagen godkända betänkanden (1968:22   och    1970:29)   med   hänvisning   till   rättspraxis   restriktiva


 


SkU 1973:76                                                                           13

inställning framhållit angelägenheten av att avdragsrätten för garantiåta­ganden regleras och närmare anknyts tUl vad som från företagsekono­miska och redovisningsmässiga synpunkter framstår som lämpligt. Fler­talet remissinstanser delar företagsskatteberedningens uppfattning om behovet av uttryckliga bestämmelser om avdrag för garantiavsättningar i skattelagstiftningen.

Skatteutskottet vUl uttala sin tUlfredsställelse över att beredningen med förtur behandlat frågan och tUlstyrker i princip de förslag tUl reglering av avdragsrätten, som framläggs i propositionen och som i huvudsak innebär följande.

Som huvudregel får vid beräkning av inkomst av rörelse och jordbruksfastighet avdrag göras för framtida garantiutgifter med belopp, som motsvarar redovisade faktiska garantiutgifter under beskattningsåret. Är garantitiden två år eller mer godtas ett belopp som högst motsvarar de faktiska garantiutgifterna under året. Vid ettårsgarantier får avsättningen beräknas till högst hälften av det senaste årets garantiutgifter, vid sexmånadersgarantier tUl en fjärdedel av dessa utgifter, osv.

1 speciella faU får avdrag för framtida garantiutgifter göras med belopp som efter särskild utredning befinnes skäligt. Med speciella fall avses att rörelsen är nystartad, att garantiförpliktelserna avser mycket stora arbeten, att den garantipliktiga omsättningen ökat betydligt under beskattningsåret, att garantitidens längd väsentligt överstigit två år eller att annan därmed jämförlig omständighet föreligger.

Om särskilda förhåUanden föreligger i någon bransch, äger riksskatte­verket meddela anvisningar om beräkning av avdraget efter schablon.

De nya bestämmelserna skall enligt förslaget tUlämpas första gången vid 1974 års taxering.

1 motionen 1973:2185 yrkas att avdrag för garantiavsättningar skall medges med belopp som motsvarar redovisat avsättningsbehov. Motionä­rerna menar att den föreslagna huvudregeln inte alltid medger avdrag av den storlek som är företagsekonomiskt motiverad.

Utskottet är av den bestämda uppfattningen att en enkel och lättadministrerad huvudregel måste tUlämpas för beräkningen av avdragen för garantiavsättningar. En avdragsrätt grundad på utredning är otvivel­aktigt ägnad att försvåra avdragsberäkningen för såväl de skattskyldiga som taxeringsmyndigheterna och kommer med all sannolikhet att medföra tolkningssvårigheter och ett ökat antal skatteprocesser. Först om den skattskyldige kan visa att ett avdrag enligt huvudregeln tUl betydande del inte motsvarar det faktiska behovet av medel för att täcka garantiförpliktelserna, bör han vara berättigad till ett större avdrag. Av det anförda framgår att utskottet inte kan tillstyrka en generell utredningsregel för fastställande av avdraget för garantiavsättningar på sätt motionärerna förordar. Utskottet avstyrker således bifall tUl motio­nen 1973:2185,

1 en till utskottet ingiven skrivelse har Svenska byggnadsentreprenör­föreningen framhållit att de av riksskattenämnden utfärdade anvisning­arna  rörande garantiavsättningar för företag inom byggnadsbranschen


 


SkU 1973:76                                                                           14

kommer att upphöra att gälla, när de i propositionen föreslagna bestämmelserna träder i kraft. Med hänsyn tUl svårigheterna för företagen i branschen att i sin redovisning renodla garantikostnaderna och tUl att rUcsskatteverket sannolikt inte har möjlighet att meddela nya anvisningar på grundval av förslagen i propositionen i sådan tid att de kan iakttas vid upprättandet av deklarationerna tUl 1974 års taxering, hemställer föreningen att de tidigare anvisningarna för företag inom byggnadsbran­schen skall gälla även vid nästa års taxering.

1 propositionen har förutsatts att riksskatteverket liksom hittUls skall meddela anvisningar om avdrag för garantiavsättningar för företag inom byggnadsbranschen. Enligt vad utskottet inhämtat hinner verket inte utarbeta nya anvisningar i enlighet med bestämmelserna i den nya punkten 1 a av anvisningarna tUl 41 § kommunalskattelagen inom sådan tid att de kan tUlämpas vid nästa års taxering, Riksskatteverket har därför för avsikt att i anvisningar för 1974 års taxering föreskriva, att de gamla anvisningarna fortfarande skall gäUa vid detta års taxering. Härigenom torde föreningens yrkande komma att bli tUlgodosett.

Mot de förslag i propositionen, som i det föregående inte upptagits tUl särskUd behandling, har utskottet inte funnit anledning tUl erinran.

Utskottet hemställer

att riksdagen

A. med anledning av propositionen 1973:207 och motionen 1973:2186 samt med avslag på motionerna 1973:2185, 1973:2187 och 1973:2 188 antar de vid propositionen fogade förslagen till

1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) med den ändringen att ikraftträdandebestämmelserna erhåller följande såsom utskottets förslag betecknade lydelse:

Kungl. Maj:ts förslag                      Utskottets förslag

Denna lag-------------------- Svensk författningssamling.

De nya bestämmelserna i 35 § De nya bestämmelserna i 35 §
3 mom. tillämpas även på avytt-
3 mom. tUlämpas även på avytt­
ring som skett efter utgången av år
ring som skett efter utgången av år
1972. Har skattepliktig realisa-
   1972. Har skattepliktig realisa­
tionsvinst uppkommit enligt de
   tionsvinst uppkommit enligt de
nya bestämmelserna för avyttring
nya bestämmelserna för avyttring
under år 1973, skall realisations-
under år 1973, skall realisations­
vinsten undantagas från beskatt-
vinsten undantagas från beskatt­
ning, om återköp av den avyttrade
ning, om återköp av den avyttrade
egendomen sker senast den 30
egendomen sker senast den 30
juni 1974 tUl samma köpeskil-
        september 1974 tUl samma
ling och på i övrigt oförändrade
köpeskilling och på i övrigt oför-
villkor. Har egendom återköpts,
   ändrade villkor. Har egendom
skall vid senare avyttring av egen-
återköpts, skall vid senare avytt-


 


SkU 1973:76


15


 


(1956:623) i tUlämpliga delar.

De nya------------------------------------------------ års taxering,

2. lag om ändring i taxeringsförordningen (1956:623); B. avslår motionen  1973:2186, i den mån den inte kan anses besvarad genom vad utskottet ovan hemställt.

Stockholm den 7 december 1973

På skatteutskottets vägnar ERIK BRANDT


Kungl. Maj.ts förslag

domen frågan om skattepliktig realisationsvinst föreligger bedö­mas med bortseende frän återkö­pet. Har undantag medgivits från 35 § 3 mom. nionde stycket, får den skattskyldige genom besvär i särskild ordning, som anföres inom sex månader från beslutets dag, föra talan om sådan ändring av sin inkomsttaxering som föran­ledes av beslutet. 1 sådant fall får inom samma tid besvär även anfö­ras av taxeringsintendent tUl den skattskyldiges förmån. I fråga om besvär som avses här gäller 103 och 104 §§ taxeringsförordningen (1956:623) i tUlämpliga delar.


Utskottets förslag

ring av egendomen frågan om
skattepliktig realisationsvinst före­
ligger bedömas med bortseende
från återköpet. Har undantag
medgivits från 35 § 3 mom. nion­
de stycket, får den skattskyldige
genom besvär i särskild ordning,
som anföres inom sex månader
från beslutets dag, föra talan om
sådan
     ändring     av       sin

inkomsttaxering som föranledes av beslutet, I sådant fall får inom samma tid besvär även anföras av taxeringsintendent tUl den skatt­skyldiges förmån. I fråga om be­svär som avses här gäller 103 och 104     §§     taxeringsförordningen


Närvarande: herrar Brandt (s), Magnusson i Borås (m), Engkvist* (s), fru Holmqvist (s), herrar Kristenson (s). Josefson (c), Wärnberg (s), Larsson i Umeå* (fp), Carlstein (s), Sundkvist (c), Stadling* (s). Westberg i Hofors* (s). Hörberg (fp). Björk i Gävle (c) och Söderström (m).

Ej närvarande vid betänkandets justering.

Reservationer

1. av herrar Magnusson i Borås (m) och Söderström (m), vilka - under åberopande av innehållet i motionen 1973:2187 - ansett att utskottet under A 1 bort hemställa att riksdagen

med anledning av propositionen 1973:207 och motionen 1973:2187 beslutar, att 35 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370) skaU ha följande lydelse:


 


SkU 1973:76                                                                           16

35 §

3   mom.   Avyttras aktie,----------- av   vinsten

Avyttrar skattskyldig------ detta stycke.

Kan tUlämpning------- avyttringen sker.

Har egendom------- för avyttringen.

Bestämmelsen i------ detta moment.

Från skatteplikt------- lös egendom.

Har fastighet------- av fångeshandlingen.

A\'yttrar skattskyldig------ icke föras.

Avyttrar skattskyldig efter fem års innehav aktie i ett aktiebolag, vari aktierna tUl huvudsaklig del ägas eller på därmed jämförligt sätt iraiehavas — direkt eller genom förmedling av juridisk person — av en fysisk person eller ett fåtal fysiska personer (fåmansbolag), till ett annat fåmansbolag, vari aktie — direkt eller genom förmedling av annan — äges eUer inom två år efter avyttringen vid något tillfälle kommer att ägas av den skattskyldige eller honom närstående person, skall - under förutsättning att den skattskyldige själv eller tillsammans med närstående person har ett bestämmande inflytande över båda aktiebolagen eller något av dem -som skattepliktig realisationsvinst räknas hela den vinst som uppkommer sedan omräkning av anskaffningsvärdet med hänsyn till det allmänna prisläget skett på sätt angives i punkt 2 tredje stycket av anvisningarna till 36 §. Lika med aktieinnehav i det bolag, som förvärvat aktien, anses den skattskyldiges aktieinnehav i ett annat fåmansbolag, som inom två år efter avyttringen förvärvar större delen av tillgångarna i något av fåmansbolagen. Har överlåtelse av aktie i det förvärvande bolaget eUer i bolag, som förvärvat större delen av tillgångarna i något av fåmansbola­gen, ägt rum efter utgången av det beskattningsår då skattskyldighet för realisationsvinst enligt detta stycke uppkom, får realisationsvinsten upptagas till beskattning på samma sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattningsår. Vad nu föreskrivits äger motsvarande tillämpning i fråga om handelsbolag eller ekonomisk förening eller andel i sådant bolag eller förening liksom teckningsrätt till aktie eller annan rättighet jämföriig med aktie. Sker avyttringen av organisatoriska eller marknadstekniska skär eller föreligger andra synnerliga skäl, äger Kungl. Maj:t eller myndighet, som Kungl, Maj:t bestämmer, för särskilt faU medge undantag från tillämpning av detta stycke.

Som närstående------ och fosterbarn.

2, av herrar Magnusson i Borås (m) och Söderström (m), vilka — under åberopande av innehållet i motionen 1973:2185  — ansett att utskottet under A I bort hemställa att riksdagen

med anledning av propositionen 1973:207 och motionen 1973:2185 beslutar att punkten 1 a av anvisningarna tUl 41 § kommunalskattelagen  (1928:370) skall ha följande lydelse:


 


SkU 1973:76                                                                           17

Anvisningar

tUI41 §

l.a. Avdrag för framtida garantiutgift får åtnjutas med belopp, som svarar mot vad som i räkenskaperna för beskattningsåret avsatts för täckande av risker med anledning av garantiförpliktelse, som utestår vid beskattningsårets utgång. Avdraget får dock icke överstiga det samman­lagda beloppet för år räknat av de utgifter tUl följd av garantiförpliktel­ser, som redovisats i räkenskaperna under beskattningsåret. Avser garantiförpliktelsen tid, som är kortare än två år, beräknas avdraget högst tUl belopp som svarar mot så många tjugofjärdedelar av nyssnämnda sammanlagda belopp av utgifter som den tid garantiförpliktelsen avser utgör i månader. Brutet månadstal bortfaller. Avdrag med högre belopp får dock åtnjutas om den skattskyldige visar att skäl för större avsättning föreligger.

Om särskilda------- sådana utgifter.

Medgivet avdrag------ nästföljande beskattningsår,

3. av herrar Magnusson i Borås (m), Larsson i Umeå (fp). Hörberg (fp) och Söderström (m), vUka — under åberopande av innehållet i motioner­na 1973:2187 och 1973:2188 - ansett att utskottet under A 1 bort hemställa

att riksdagen

med anledning av propositionen 1973:207 och motionerna 1973:2186 och 1973:2187 samt med bifall tUl motionen 1973:2188 beslutar att ikraftträdandebestämmelserna till lagen om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) skaU ha följande lydelse:

Denna lag----- — Svensk författningssamUng.

De nya bestämmelserna i 35 § 3 mom. tUlämpas även på avyttring som
skett efter den 19 oktober 1973. Har skattepliktig realisationsvinst
uppkommit enligt de nya bestämmelserna för avyttring under är 1973,
skall realisationsvinsten undantagas från beskattning, om återköp av den
avyttrade egendomen sker senast den 30 september 1974 till samma
köpeskilling och på i övrigt oförändrade villkor. Har egendom återköpts,
skall vid senare avyttring av egendomen frågan om skattepliktig realisa­
tionsvinst föreligger bedömas med bortseende från återköpet. Har
undantag medgivits från 35 § 3 mom. nionde stycket, får den skattskyl­
dige genom besvär i särskild ordning, som anföres inom sex månader från
beslutets dag, föra talan om sådan ändring av sin inkomsttaxering som
föranledes av beslutet. 1 sådant fall får inom samma tid besvär även
anföras av taxeringsintendent tUl den skattskyldiges förmån. I fråga om
besvär som avses här gäller 103 och 104 §§ taxeringsförordningen
(1956:623) i tUlämpliga delar.
De nya--------- års taxering.