Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets betänkande nr 35 år 1973       SkU 1973: 35

Nr 35

Skatteutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973: 120 med förslag angående beskattning av pensionsförsäkrings­tagare, m. m. jämte motioner.

Propositionen

I proposition 1973: 120 har Kungl. Maj:t (finansdepartementet) före­slagit riksdagen att anta vid propositionen fogade förslag till

1.    lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370),

2.    förordning om ändring i förordningen (1947: 576) om statlig in­komstskatt,

3.    lag om ändring i taxeringsförordningen (1956: 623).

I propositionen föreslås vissa ändringar i de bestämmelser som reg­lerar försäkringstagarnas beskattning. Förslaget innebär att avdrag för premie för makes pensionsförsäkring slopas och att avdrag för pre­mie för egen pensionsförsäkring inte får uppgå till högre belopp än skillnaden mellan sammanlagda beloppet av inkomster från olika för­värvskällor och övriga allmänna avdrag. Resterände del av preniie får emellertid dras av enligt samma regler under en följande sexårsperiod. Vidare föreslås att även efter överlåtelse av pensionsförsäkring för­säkringstagaren i regel skall vara skattskyldig för utfallande belopp. Slutligen föreslås att pensionsförsäkring, som är tagen i samband med tjänst, i allmänhet skall kunna överlåtas tUl arbetsgivare som är juridisk person, utan att avskattning skall ske.

Förslaget är avsett att tillämpas fr. o.m. 1974 års taxering.

1    Riksdagen 1973. 6 saml Nr 35


 


SkU1973: 35

Författningsförslagen

1    Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)

Härigenom förordnas, att 46 § 2 mom. och 53 § 4 mom. samt punkt 10 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

46 § 2 m o m. 1 hemortskommunen äger skattskyldig, som varit här i riket bosatt under hela beskattningsåret, därjämte njuta avdrag:

1)   för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetal­ning, som icke får avdragas från inkomsten av särskild förvärvskäUa, dock att avdrag icke må ske för vad som utgått till person, tillhörande givarens hushåll, och ej heller, där understödet icke utgjort skadestånd, för vad som utgått tUl annans undervisning eller uppfostran;

2)   för dels sådan tilläggspen- 2) för dels sådan tilläggspen­sionsavgift, som påförts den skatt-          sionsavgift, som påförts den skatt­skyldige under året näst före det skyldige under året näst före det taxeringsår varom fråga är, dels taxeringsår varom fråga är, dels ock avgift för pensionsförsäk-   ock avgift för pensionsförsäk­ring, som ej avses i 33 §, därest av- ring, som ej avses i 33 §, därest av­giften under beskattningsåret er-  giften under beskattningsåret er­lagts för försäkring, vilken äges av lagts för försäkring, vilken äges av den skattskyldige själv eller, i fö- den skattskyldige själv eller, i fö­rekommande fall, hans make eller      rekommande fall, hans omyndiga hans omyndiga barn;                                             barn;

3)   för d e 1 s sådan sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 § lagen om allmän försäkring, som påförts den skattskyldige under året näst före det taxeringsår varom fråga är, dels ock premier och andra avgif­ter, som skattskyldig erlagt för försäkringar av följande slag, vilka ägas av honom själv eller, i förekommande fall, hans make eller hans omyn­diga barn, nämligen .kapitalförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt så­dan sjuk- eller olycksfallsförsäkring, därunder inbegripen avgift till sjuk­kassa för begravningshjälp, som ej avses i 33 § och som ej utgör sjuk­försäkring enligt 2—4 kap. lagen om allmän försäkring;

4)   för belopp som den skattskyldige enligt vid självdeklarationen fo­gat intyg eller annat skriftligt bevis utgivit under beskattningsåret för underhåll av sådant hans barn under 18 år som icke varit hemmavaran­de, dock högst med I 500 kronor för varje barn;

5)  för sådan avgift enligt 4 § förordningen om allmän arbetsgivar­
avgift, som påförts den skattskyldige imder året näst före det taxeringsår
varom fråga är.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig erlägga sjömans­skatt, skall avdrag för periodiskt understöd, avgift för pensionsförsäk­ring, som ej avses i 33 §, och underhållsbidrag, som i första stycket 4)

1 Senaste lydelse 1970: 162.


 


SkU 1973: 35                                                                           3

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

här ovan sägs, åtnjutas allenast i den mån hänsyn vid beräkningen av sjömansskatt icke tagits till understödet, avgiften eller underhållsbidra­get.

Därest skattskyldig endast under en del av beskattningsåret varit här i riket bosatt, skall avdrag, som nu sagts, åtnjutas allehast i den mån det , belöper å nämnda tid.

Avdrag för premier och andra avgifter, som avses i första stycket 3) här ovan och som ej utgöra sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. .2 § la­gen om allmän försäkring, må ej för skattskyldig åtnjutas till högre be­lopp än 250 kronor; dock att, om skattskyldig under beskattningsåret varit gift och levt tiUsammans med andra maken, ifrågavarande avdrag för dem båda gemensamt må åtnjutas med högst 500 kronor. Avdrag, som nu sagts, med högst 500 kronor må vidare åtnjutas om skattskyldig under beskattningsåret varit ogift (varmed jämställes änka, änkUng eller frånskUd) och haft hemmavarande barn under 18 år.

Avdrag för avgift för pensions­försäkring som äges av den skatt­skyldige får ej åtnjutas till högre belopp än skillnaden mellan sam­manlagda beloppet av inkomster från förvärvskällor, som äro skat­tepliktiga i hemortskommunen, och övriga avdrag enligt denna pa­ragraf. Kan avdrag för avgift för pensionsförsäkring icke utnyttjas i hemortskommunen, må avdrag åtnjutas i annan kommun med be­lopp intill den där redovisade in­komsten, i förekommande fall ef­ter andra avdrag enligt denna pa­ragraf som åtnjutes vid taxeringen i kommunen. Vad som sålunda ej kunnat avdragas får den skattskyl­dige tillgodoföra sig genom av­drag senast vid taxering för sjätte beskattningsåret efter det år då av­giften erlades. Ej heller i sistnämn­da fall får avdraget överstiga vad som återstår sedan övriga avdrag enligt denna paragraf åtnjutits.

53-§
4 mom.2 Har förmånstagare -
            4 mom. Har förmånstagare
till pensionsförsäkring på grund av
till pensionsförsäkring på grund av
förmånstagareförordnandet uppbu-
förmånstagareförordnandet uppbu­
rit försäkringsbelopp före försäk-
rit försäkringsbelopp före försäk­
ringstagarens död och äro omstän-
ringstagarens död och äro omstän­
digheterna sådana att försäkrings-
digheterna sådana att försäkrings­
tagaren icke vid utbetalning, av
  lagaren icke vid utbetalning av
motsvarande belopp till förmånsta-
motsvarande belopp till förmåns-

2 Senaste lydelse 1964: 51. It    Riksdagen 1973. 6 saml. Nr 35


 


SkU1973: 35


Nuvarande lydelse

garen skulle hava varit berättigad till avdrag för beloppet såsom för omkostnad eller periodiskt under­stöd, skaU försäkringstagaren vara skattskyldig för beloppet. Vad nu sagts om försäkringstagaren skall äga motsvarande tillämpning i frå­ga om den som vid försäkringsta­garens död eller eljest efter denne erhållit förfoganderätten till för­säkringen.

(Se vidare anvisningarna.)


Föreslagen lydelse

tagaren skulle hava varit berätti­gad tUl avdrag för beloppet såsom för omkostnad eller periodiskt un­derstöd, skall försäkringstagaren vara skattskyldig för beloppet. Vad nu sagts om försäkringstaga­ren skall äga motsvarande tillämp­ning i fråga om den som efter för­värv av försäkringen vid inkomst­beskattningen skall anses som dess ägare enligt vad nedan sägs.

Har äganderätt till pensionsför­säkring övergått på fysisk person skall oavsett överlåtelsen försäk­ringstagaren under sin livstid vid inkomstbeskattningen anses som försäkringens ägare och även vara skattskyldig för utfallande belopp. Vad nu sagts skall dock ej gälla om äganderätten övergått på an­nan till följd av försäkringstaga­rens anställningsförhållande el­ler på grund av utmätning, ackord eller konkurs och ej heller om äganderätten övergått på grund av bodelning i anledning av hem­skillnad eller äktenskapsskillnad och försäkringstagaren vid utbe­talning till förvärvaren, motsva­rande vad denne uppburit på grund av försäkringen, skulle ha­va varit berättigad till avdrag här­för såsom för periodiskt under­stöd. Vad i detta stycke föreskri­ves angående försäkringstagaren skall även avse den som efter för­värv av försäkring skall anses som dess ägare vid inkomstbeskatt­ningen.

Om särskilda skäl föreligga kan riksskatteverket på ansökan med­giva att den som förvärvat pen­sionsförsäkring skall anses som försäkringens ägare vid inkomst­beskattningen även i fall då över­låtaren enligt vad i föregående stycke sägs skall anses som ägare av försäkringen. Mot beslut, som riksskatteverket meddelat i sådant ärende, får talan icke föras.

(Se vidare anvisningarna.)


 


SkU 1973: 35


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


Anvisningar

till 32 § 10.3 Ändras försäkringsavtal så, att pensionsförsäkring helt eller del­vis övergår till kapitalförsäkring, skola mot kapitalförsäkringen svaran­de premiereserv och övriga tUlgodohavanden vid tidpunkten för änd­ringen anses såsom på grund av pensionsförsäkringen utbetalt belopp.


Övergår äganderätten till pen­sionsförsäkring annorledes än på grund av försäkringstagarens död till annan juridisk person än pen­sionsstiftelse, skall ett belopp mot­svarande försäkringens värde vid tiden för äganderättens övergång anses såsom på grund av pensions­försäkringen utbetalt till försäk­ringstagaren. Vad nu sagts om för­säkringstagaren skall äga motsva­rande tiUämpning i fråga om den som vid försäkringstagarens död eller eljest efter denne erhållit för­foganderätten tiU försäkringen och överlåter äganderätten till densam­ma.


Övergår äganderätten till pen­sionsförsäkring annorledes än på grund av försäkringstagarens död tUl juridisk person, skall ett belopp motsvarande försäkringens värde vid tiden för äganderättens över­gång anses såsom på grund av pen­sionsförsäkringen utbetalt till för­säkringstagaren. Vad nu sagts om försäkringstagaren skall äga mot­svarande tillämpning i fråga om den som vid försäkringstagarens död eUer eljest efter denne erhålUt förfoganderätten till försäkringen och överlåter äganderätten till densamma.

Vad i andra stycket föreskri­vits skall ej gälla om äganderätten till pensionsförsäkring övergår till pensionsstiftelse eller, i fråga om pensionsförsäkring som tagits i samband med tjänst, till den för­säkrades arbetsgivare under förut­sättning att arbetsgivaren icke är sådan juridisk person, vari den försäkrade ensam eller tillsam­mans med ett fåtal andra perso­ner genom innehav av aktier eller andelar har ett bestämmande in­flytande.


Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå medde­lad uppgift utkonamit från trycket i Svensk författningssamling och till-lämpas första gången vid 1974 års taxering.

1.   Äldre bestämmelser gäller vid eftertaxering för år 1973 eller tidi­gare år.

2.   De nya bestämmelserna i 53 § 4 mom. andra stycket gäller endast beträffande överlåtelser av pensionsförsäkring som ägt rum efter den 31 december 1972.

3.   Utan hinder av vad i 53 § 4 mom. andra stycket stadgas skall som

3 Senaste lydelse 1964: 51.


 


SkU 1973:35                                                                          6

försäkringens ägare anses den som genom överlåtelse från sin make för­värvat äganderätten till pensionsförsäkring före utgången av år 1973 och vid taxering åren 1971—1973 åtnjutit avdrag helt eller till övervägande del för de premier för försäkringen som erlagts under åren 1970—1972.

2   Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (1947: 576) om statlig inkomst­skatt

Härigenom förordnas, att 6 § 4 mom. förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse

4 m o m.i Har förmånstagare tUl pensionsförsäkring på grund av förmånstagareförordnandet uppbu­rit försäkringsbelopp före försäk­ringstagarens död och äro omstän-, digheterna sådana att försäkring:»-tagaren icke vid utbetalning av motsvarande belopp tUl förmånsta-garen skulle hava varit berättigad, till avdrag för beloppet såsorh för, omkostnad eller periodiskt .under­stöd, skall försäkringstagaren våra skattskyldig för beloppet. Vad nu sagts om försäkringstagaren skall äga motsvarande tillämpning i frå­ga om den som vid försäkringsta­garens död eller eljest ef ter denne erhållit förfoganderätten till för­säkringen.


Föreslagen lydelse

4 mom. Har förmånstagare till pensionsförsäkring på grund av förmånstagareförordnandet uppbu­rit försäkringsbelopp före försäk­ringstagarens död och äro omstän­digheterna sådana att försäkrings­tagaren icke vid utbetalning av motsvarande belopp till förmånsta-garen'skulle hava varit berättigad till avdrag för beloppet såsom för öfnkostnad. eller periodiskt under­stöd, skall försäkringstagaren vara skattskyldig för beloppet. Vad nu sagts, om försäkringstagaren skall äga motsvarande tillämpning i frå­ga om den som efter förvärv av försäkringen vid inkomstbeskatt­ningen skall anses som dess ägare enligt vad nedan sägs.

Har äganderätt till pensionsför-sälcring övergått på fysisk person skall oavsett överlåtelsen försäk­ringstagaren under sin livstid vid inkomstbeskattningen anses som försäkringeris ägare öchi även va­ra skattskyldig för utfällande be­lopp. Vad nu.sagts skall.dock ej gälla om äganderätteri övergått på annan till följd av försäkringsta­garens: anställningsförhållande el­ler på grund av utmätning, ackord eller konkurs och ej hel­ler om äganderätten övergått. på grund av  bodelning  i anledning


1 Senaste lydelse 1964: 52.


 


SkU 1973: 35                                                           7

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

av hemskillnad eller äktenskaps­skillnad och försäkringstagaren vid utbetalning till förvärvaren, mot­svarande vad denne uppburit på grund av försäkringen, skulle ha­va varit berättigad till avdrag här­för såsom för periodiskt under­stöd. Vad i detta stycke föreskri­ves angående försäkringstagaren skall även avse den som efter för­värv av försäkring skall anses som dess ägare 'vid inkomstbeskatt­ningen.

Om särskilda skäl föreligga kan riksskatteverket på ansökan med­giva att den som förvärvat pen­sionsförsäkring skall anses som försäkringens ägare vid inkomst­beskattningen även i fall då över­låtaren enligt vad i föregående stycke sägs skall anses som ägare av försäkringen. Mot beslut, som riksskatteverket meddelat i sådant ärende, får talan icke föras.

Deima förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen en­ligt därå meddelad uppgift iitkommit från trycket i Svensk författnings-samhng och tillämpas första gången vid 1974 års taxering.

1.    Äldre bestämmelser gäller vid eftertaxering för år 1973 eller tidi­gare år.

2.    De nya bestämmelserna i 6 § 4 mom. andra stycket gäller endast beträffande överlåtelser av pensionsförsäkring som ägt rum efter den 31 december 1972.

3.    Utan hinder av vad i 6 § 4 mom. andra stycket stadgas skall som försäkringens ägare anses den som genom överlåtelse från sin make för­värvat äganderätten till pensionsförsäkring före utgången av år 1973 och vid taxering åren 1971—1973 åtnjutit avdrag helt eUer till övervägande del för de premier för försäkringen som erlagts under åren 1970—1972.


 


SkU1973: 35

3    Förslag till

Lag om ändrii i taxeringsförordningen (1956: 623)

Härigenom förordnas, att 37 § 2 mom. taxeringsförordningen (1956: 623)1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

37 §

2 m o m. Vid avlämnande av uppgifter, varom stadgas i 1 mom., skall iakttagas följande.

Avser sådan förmån, varom i 1 mom. första och andra punkterna för­mäles, endast en del av året, skall upplysning meddelas om den tidrymd, för vilken förmånen utgått.

I kontrolluppgift, som upptager särskild resekostnads- och trakta-mentsersättning, skaU angivas beloppet av dels resekostnadsersättning och dels traktamentsersättning järnte tid för vUken traktamentsersättning utgått. Därvid skola uppgifter lämnas om traktamentsersättning dels för förrättningar inom riket i enUghet med vad nedan sägs och dels för för­rättningar utom riket. I fråga om förrättningar inom riket skola uppgif­ter lämnas särskilt för förrättningar som icke varit förenade med över­nattning (endagsförrättningar), förrättningar som varit förenade med övernattning men icke medfört vistelse mer än femton dygn i följd på en och samma ort (korttidsförrättningar) samt övriga resor (långtidsför­rättningar). För endagsförrättningar uppgives utgiven traktamentsersätt­ning och antal dagar. Vid beräkning av antalet dagar för endagsförrätt­ningar medräknas icke sådan endagsförrättning, som varat högst fyra timmar; förrättning som varat mer än fyra timmar men högst tio tim­mar räknas som halv dag; längre; förrättning räknas som hel dag. För korttids- och långtidsförrättningar uppgives utgiven traktamentsersätt­ning och antal nätter övernattning skett. De första femton dygnen av varje långtidsförrättning uppgivas såsom korttidsförrättning. — I kon­trolluppgift skall i förekommande fall särskilt anmärkas, att arbetsgiva­ren, utöver traktamentsersättninge;n, haft utgifter för den anställdes bo­stad eller uppehälle under förrättningen.

Om skattechefen i det län där arbetsgivarens hemortskorhmun är be­lägen medger det, behöver arbetsgivaren, i stället för att lämna uppgift enligt tredje stycket om traktamentsersättning vid förrättning inom riket, endast anmärka i kontrolluppgiften att sådan ersättning utgått. Förutsätt­ning för medgivande är att ersättning utgår enligt sådana grunder att den kan antagas icke komma att överstiga avdragsgill ökning i levnads­kostnaderna. Motsvarande medgivande kan lämnas även beträffande re­sekostnadsersättning för färd med allmänt kommunikationsmedel. Med­givande lämnas endast om arbetsgivaren har ett större antal anställda, som mera regelbundet företager tjänsteresor, och medgivandet bedömes vara utan olägenhet för taxeringsarbetet. Medgivande gäUer tills vidare. Det kan begränsas tUl viss grupp av anställda. — Ansökan om medgi­vande göres hos länsstyrelsen sena.st den 31 oktober året före taxerings-

' Förordningen omtryckt 1971: 399.


 


SkU 1973: 35                                                                         9

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

året. Talan mot beslut, varigenom ansökan om medgivande avslagits el­ler medgivande återkallats, föres hos riksskatteverket genom besvär som skola ha inkommit till verket inom en månad från den dag då klaganden erhöll del av beslutet. Mot riksskatteverkets beslut får talan icke föras.

Därest vid avlönings utbetalande avdrag skett för löntagares eUer hans efterlevandes pensionering, skall i kontrolluppgiften upptagas bruttolön och vad som avdragits,

I kontrolluppgift enligt I mom. första, andra eller sjunde punkten skall angivas, huruvida arbetsgivaren har att för utgivet belopp erlägga av­gift enligt 19 kap. 1 § lagen om allmän försäkring.

I kontrolluppgift skall särskilt för sig upptagas sådant skatteavdrag, som skett för uttagande av preliminär A-skatt.

Särskild uppgiftshandling skall avlämnas för varje person, varom frå­ga är. Därvid skall fullständigt angivas personens namn, personnummer, hemvist och bostadsadress. Där så kan ske, bör uppgift lämnas även om numret på för honom utfärdad debetsedel å preliminär skatt för året näst före taxeringsåret.

Kontrolluppgift, som i I mom.     Kontrolluppgift, som i 1 mom.
tredje punkten sägs och som avser
tredje punkten sägs och som avser
pensionsförsäkring tagen annorle-
pensionsförsäkring tagen annorle­
des än i samband med tjänst, skall
des än i samband med tjänst, skaU
innehålla uppgift om försäkrings-
innehålla uppgift om tidigare och
tagaren eller, i förekommende fall,
nuvarande ägare till försäkringen
den som vid försäkringstagarens
och, om möjligt, fång varigenom
död eller eljest efter denne erhållit
äganderätten övergått samt, i före­
förfoganderätten tiU försäkringen,
kommande fall, den som erhålUt
Kontrolluppgift, som avser pen-
förfoganderätten till försäkringen,
sionsförsäkring tagen i samband
Kontrolluppgift, som avser pen-
med tjänst, skaU innehåUa uppgift
sionsförsäkring tagen i samband
om den, som enligt tjänsteavtalet
med tjänst, skall innehåUa uppgift
skall åtnjuta pensionsförmånen.
om den, som enligt tjänsteavtalet

skall åtnjuta pensionsförmånen.

Uppgift skall avfattas å blankett enUgt fastställt formulär eller å an­nan för ändamålet lämpad blankett.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974 och tillämpas första gången i fråga om kontrolluppgift till ledning vid 1974 års taxering.

1.    Äldre bestämmelser gäller i fråga om eftertaxering för år 1973 eller tidigare år.

2.    Oavsett 37 § 2 mom. nionde stycket i dess nya lydelse behöver kontrolluppgift icke innehålla uppgift om tidigare ägare, vilken över­låtit försäkringen före ingången av år 1973.

Motionerna

Med anledning av propositionen har väckts följande motioner, näm­ligen

1973: 1972 av herrar Hörberg (fp) och Sundkvist (c) vari hemställs


 


SkU 1973: 35                                                                        10

1.    att sådan övergångsbestämmelse utformas att avdragsrätt vid 1974 års taxering medges för premie som under 1973 erlagts av pensionsför­säkringstagares make för försäkring tecknad före den 1 januari 1973, även om den betalande först efter premiens erläggande men före ut­gången av 1973 blivit ägare till försäkringen och

2.    att skatteutskottet utfärdai' erforderlig författningstext;

1973: 1973 av herr Josefson i Arrie m. fl. (c) vari hemställs att riksdagen beslutar att rätten tUl avdrag för makes pensionsförsäk­ringspremie bibehålls för makar med s. k., faktisk sambeskattning i en­lighet med i motionen angivna grunder;

1973: 1974 av herr Magnusson i Borås m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen avslår proposition 1973: 120 i vad den avser

1.    slopande av avdragsrätt för premie för makes pensionsförsäkring,

2.    begränsning av avdraget för egen pensionsförsäkring på så sätt att underskott inte uppkommer vid taxeringen,

3.    att de föreslagna författningsändringarna skall träda i kraft dagen efter den då de enligt därå meddelade uppgifter utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

I detta sammanhang behandlas också den vid riksdagens början väck­ta motionen 1973: 138 av herrar Taube (fp) och Hörberg (fp) vari hem­ställs

att riksdagen anhåller att Kungl. Maj:t uppdrar åt livförsäkringsskal­tekommittén att utreda och franUägga förslag om skyldighet för försäk­ringsbolag att lämna uppgift tUl taxeringsmyndigheterna om tecknade pensionsförsäkringar.

Utskottet

På grundval av en av livförsäkringsskattekommittén avlämnad prome­moria om vissa beskattningsfrågor angående frivillig pensionsförsäk­ring (Ds Fi 1972: 10) föreslås i propositionen ändrade bestämmelser om avdrag vid taxeringen för premie för frivillig pensionsförsäkring (P-för-säkring) och beskattning vid överlåtelse av sådan försäkring.

En P-försäkring kan i vissa fall utnyttjas vid inkomstbeskattningen på sätt som inte varit avsett. Detta sammanhänger med att avdrag f. n. medges för premie för P-försäkring, som ägs av den skattskyldiges make, och att belopp, som utfaller på grund av försäkringen, betraktas som A-inkomst. En skattskyldig kan således genom att betala premien för sin makes P-fÖrsäkring få nedsättning av sin egen taxering, medan utfallande pensionsbelopp särbeskattas hos andre maken. Härigenom kan makarna erhåUa betydande skattelättnader, om deras inkomster i


 


SkU1973: 35                                                           11

storlek väsentligt skiljer sig från varandra. På grund härav föreslås i propositionen att rätten till avdrag för premie för makes P-försäkring skall slopas. För att förhindra att make indirekt erhåller avdrag för premierna genom att tillgodoföra sig de avdrag som andre maken inte kunnat utnyttja vid sin taxering, föreslås vidare att avdrag för premie för egen P-försäkring inte får uppgå till högre belopp än skillnaden mellan sammanlagda beloppet av inkomster från olika förvärvskällor och övriga allmänna avdrag. I den mån avdraget inte kan utnyttjas för det beskattningsår premien erlagts, får beloppet enligt samma regler dras av vid taxeringen för något av de följande sex åren.

I motionen 1973: 1974 yrkas avslag på propositionen i denna del, och i motionen 1973: 1973 yrkas att rätten tUl avdrag för premie för makes P-försäkring skall bibehållas vid faktisk sambeskattning.

Bevillningsutskottet framhöll i sitt betänkande 1970: 48 bl. a., att gällande bestämmelser, som i sin nuvarande utformning främst gynnar försäkringstagare för vilka behovet av försäkringsskydd är minst och som erbjuder vissa möjligheter tUl skatteflykt, borde bli föremål för översyn. Skatteutskottet hälsar därför med tUlfredsställelse de i proposi­tionen framlagda förslagen, som syftar till att förhindra att frivilliga P-försäkringar utnyttjas i skatteundandragande syfte.

I de ovannämnda motionerna har invänts att de föreslagna inskränk­ningarna i rätten till avdrag för premie för P-försäkring motverkar möj­ligheterna att ordna pensioneringen för make, som arbetar i andre makens jordbruk eller rörelse, dvs. i de fall makarna enligt gäUande bestämmelser skall sambeskattas för den gemensamma arbetsinkomsten. Som departementschefen framhållit innefattar bestämmelserna om folk­pension och allmän tilläggspension ett skydd för efterlevande make, som inte beskattats för egen arbetsinkomst. Därtill kommer att skattskyldig genom egen frivillig P-försäkring kan säkerställa makes pensionering. I fråga om redan tecknade P-försäkringar kan en anpassning till de nya bestämmelserna ske antingen genom att försäkringen ersätts genom s. k. fribrev eller genom att försäkringen överlåts till den make som tidigare erlagt och vid taxeringen erhållit avdrag för premierna. Mot bakgrund härav finner utskottet motionärernas invändningar mot förslaget att slopa avdragsrätten för premie för makes P-försäkring inte bärande. På grund härav och då den föreslagna inskränkningen i rätten till avdrag för premie för egen P-försäkring är ett nödvändigt komplement tUl slopandet av avdragsrätten för makeägd försäkring, tillstyrker utskottet ovannämnda förslag i propositionen och avstyrker således bifall till mo­tionen 1973: 1973 och till motionen 1973: 1974 i denna del. Utskottet vUl i detta sammanhang framhålla, att de föreslagna ändringarna är att betrakta som provisoriska i avvaktan på livförsäkringsskattekommitténs slutgUtiga ställningstagande tUl den framtida utformningen av försäk­ringsbeskattningen.


 


SkU 1973: 35                                                                        12

Enligt förslaget i propositionen skall den som fått avdrag för premie för P-försäkring i princip också beskattas för utfallande pensionsbelopp. Även efter överlåtelse av försäkringen skall således försäkringstagaren vid inkomsttaxeringen — med vissa undantag — anses som ägare tUl försäkringen och vara skattskyldig för utfallande belopp. Enligt en sär­skild övergångsbestämmelse skall dock överlåtelse av P-försäkring till premiebetalande make medföra överflyttning av skattskyldigheten för utfallande belopp, om överlåtelsen skett före utgången av 1973 och den premiebetalande maken fått avdrag helt eller till övervägande del för de premier som erlagts under åren 1970—1972.

Om premie för makes P-försäkring erlagts under förra delen av 1973, innan de nya bestämmelserna trätt i kraft och innan försäkringen över­låtits tUl den premiebetalande maken, kan med den utformning över­gångsbestämmelserna erhållit i propositionen avdrag för premien inte erhållas vid 1974 års taxering, trots att skattskyldighet föreligger för hela det på grund av försäkringen utfallande beloppet. Med anledning härav yrkas i motionen 1973: 1972 att avdrag skall medges vid 1974 års taxering för premie som under 1973 erlagts av försäkringstagarens make för P-försäkring, tecknad före den 1 januari 1973, även om den betalande maken först efter premiens erläggande men före utgången av 1973 blivit ägare till försäkringen. Ett motsvarande yrkande framstäUs i en av Svenska försäkringsbolags riksförbund till utskottet ingiven skrivelse.

De ovannämnda konsekvenserna av förslaget i propositionen torde inte ha varit avsedda. Utskottet, som instämmer i syftet med motionen och den förenämnda skrivelsen, föreslår därför ett tillägg till punkt 3 av övergångsbestämmelserna till ändringarna i kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt av innebörd att om överlåtelse av P-försäkring sker under 1973, den make till vUken försäkringen över­låts i beskattningshänseende skall, i den mån yrkande därom framställs vid taxeringen, anses som ägare till försäkringen redan från ingången av 1973. Härigenom torde yrkandet i motionen 1973: 1972 vara till­godosett.

I vissa speciella fall finns, som ovan antytts, anledning att göra avsteg från den ovan angivna beskattningsprincipen vid överlåtelse av P-försäk­ring och godta att skattskyldigheten övergår på den nye ägaren till för­säkringen. Enligt förslaget i propositionen skall detta vara fallet såvitt avser tjänstepensionsförsäkring vid överlåtelse dels från arbetstagare tiU arbetsgivare, dels från en arbetsgi\'are till en annan och dels från arbets­givare till arbetstagare. Detta framgår emellertid inte fullt klart av den föreslagna lydelsen av 53 § 4 morn. andra stycket kommunalskattelagen och 6 § 4 mom. andra stycket förordningen om statlig inkomstskatt. Utskottet föreslår därför i förtydligande syfte en redaktionell ändring av nämnda författningsrum.


 


SkU1973: 35                                                           13

Enligt förslaget i propositionen skall författningsändringarna träda i kraft dagen efter den då de utkommit från trycket i Svensk författ­ningssamling och tillämpas första gången vid 1974 års taxering.

I motionen 1973: 1974 yrkas att författningsändringarna skall tilläm­pas först på förhållanden som inträtt efter ikraftträdandet.

Livförsäkringsskattekommitténs promemoria publicerades redan i början av december 1972. Såväl försäkringsanstalterna som försäkrings­tagarna har med anledning härav redan kunnat anpassa sig till de nya bestämmelserna. I den mån så inte skett finns olika möjligheter att genom ändrade dispositioner undvika retroaktiva verkningar av lagstift­ningen. Med hänsyn härtill och då det är angeläget att de nya bestäm­melserna både i vad de avser skärpningar och lättnader i beskattningen träder i kraft så snart som möjligt tillstyrker utskottet departements­chefens förslag. Utskottet avstyrker således bifall till motionen 1973: 1974 även i denna del.

Övriga förslag i propositionen, som i det föregående inte upptagits till särskUd behandling, föranleder inga erinringar från utskottets sida.

I detta sammanhang behandlar utskottet också den vid riksdagens början väckta motionen 1973: 138, vari hemställs att livförsäkrings­skattekommittén får i uppdrag att utreda frågan om skyldighet för för­säkringsbolag att lämna uppgift till taxeringsmyndigheterna om tecknade P-försäkringar.

Enligt vad utskottet erfarit kommer kommittén i sitt fortsatta utred­ningsarbete att pröva frågan om utökad uppgiftsskyldighet i fråga om alla former av livförsäkringar. Härigenom torde motionärernas yrkande redan vara tillgodosett, varför utskottet inte anser sig ha anledning tillstyrka skrivelseyrkandet i motionen 1973: 138.

Utskottet hemställer

att riksdagen

A. med avslag på motionerna 1973: 1973 och 1973: 1974 samt i anledning av propositionen 1973: 120 och motionen 1973: 1972 antar de vid propositionen fogade förslagen till

1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370) med de ändringar att

dels 53 § 4 mom. erhåller följande såsom utskottets förslag be­tecknade lydelse:

Kungl. Maj:ts förslag              Utskottets förslag

53 § 4 mom. Har förmånstagare tUl pensionsförsäkring på grund av för­månstagareförordnandet uppburit försäkringsbelopp före försäkringsta­garens död och äro omständigheterna sådana att försäkringstagaren icke


 


SkU1973: 35


14


 


Kungl. Maj:ts förslag


Utskottets förslag


vid utbetalning av motsvarande belopp till förmånstagaren skulle hava varit berättigad till avdrag för beloppet såsom för omkostnad eller pe­riodiskt understöd, skall försäkringstagaren vara skattskyldig för belop­pet. Vad nu sagts om försäkringstagaren skall äga motsvarande tillämp­ning i fråga om den som efter förvärv av försäkringen vid inkomstbe­skattningen skall anses som dess ägare enligt vad nedan sägs.


Har äganderätt till pensionsför­säkring övergått på fysisk person skall oavsett överlåtelsen försäk­ringstagaren under sin livstid vid inkomstbeskattningen anses som försäkringens ägare och även vara skattskyldig för utfallande belopp. Vad nu sagts skall dock ej gälla om äganderätten övergått på an­nan till följd av försäkringstaga­rens anställningsförhållande eller på grund av utmätning, ackord el­ler konkurs och ej heller om ägan­derätten övergått på grund av bo­delning i anledning av hemskill­nad eller äktenskapsskillnad och försäkringstagaren vid utbetalning till förvärvaren, motsvarande vad denne uppburit på grund av för­säkringen, skulle hava varit berät­tigad till avdrag härför såsom fiir periodiskt understöd. Vad i detta stycke föreskrives angående för­säkringstagaren skall även avse den som efter förvärv av försäk­ring skall anses som dess ägare vid


Har äganderätt till pensionsför­säkring övergått på fysisk person skall oavsett överlåtelsen försäk­ringstagaren under sin livstid vid inkomstbeskattningen anses som försäkringens ägare och även va­ra skattskyldig för utfallande be­lopp. Vad nu sagts skall dock ej gälla om äganderätten övergått på annan till följd av anställningsför­hållande eller på grund av utmät­ning, ackord eller konkurs och ej heller om äganderätten övergått på grund av bodelning i anledning av hemskillnad eUer äktenskaps­skillnad och försäkringstagaren vid utbetalning till förvärvaren, mot­svarande vad denne uppburit på grund av försäkringen, skulle hava varit berättigad till avdrag härför såsom för periodiskt understöd. Vad i detta stycke föreskrives an­gående försäkringstagaren skall även avse den som efter förvärv av försäkring skall anses som dess ägare vid inkomstbeskattningen.


inkomstbeskattningen.

Om särskilda skäl föreligga kan riksskatteverket på ansökan medgiva att den som förvärvat pensionsförsäkring skall anses som försäkringens ägare vid inkomstbeskattningen även i fall då överlåtaren enligt vad i föregående stycke sägs skall anses som ägare av försäkringen. Mot be­slut, som riksskatteverket meddelat i sådant ärende, får talan icke föras.

(Se vidare anvisningarna.)

dels ikraftträdandebestämmelserna erhåller följande såsom ut­skottets förslag betecknande lydelse:


 


SkU 1973: 35                                                                          15

Kungl. Maj:ts förslag                     Utskottets förslag

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med­delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas första gången vid 1974 års taxering.

1.   Äldre bestämmelser gäller vid eftertaxering för år 1973 eller tidi­gare år.

2.   De nya bestämmelserna i 53 § 4 mom. andra stycket gäller endast beträffande överlåtelser av pensionsförsäkring som ägt rum efter den 31 december 1972.

3.   Utan hinder av vad i 53 § 3. Utan hinder av vad i 53 § 4 mom. andra stycket stadgas skall  4 mom. andra stycket stadgas skall som försäkringens ägare anses den som försäkringens ägare anses den som genom överlåtelse från sin    som genom överlåtelse från sin make förvärvat äganderätten till make förvärvat äganderätten tUl pensionsförsäkring före utgången pensionsförsäkring före utgången av år 1973 och vid taxering åren     av år 1973 och vid taxering åren 1971—1973 åtnjutit avdrag helt 1971—1973 åtnjutit avdrag helt eller till övervägande del för de           eller tUl övervägande del för de premier för försäkringen som er- premier för försäkringen som er­lagts under åren 1970—1972.         lagts under åren 1970—1972. Om

överlåtelse av sådan pensionsför­säkring sker under år 1973 skall, i den mån yrkande därom fram-ställes vid taxeringen, den make till vilken försäkringen överlåtes an­ses som försäkringens ägare redan från ingången av år 1973.

2. förordning om ändring i förordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt med de ändringar att

dels 6 § 4 mom. erhåller följande såsom utskottets förslag be­tecknade lydelse:

Kungl. Maj:ts förslag                     Utskottets förslag

6 § . 4 m o m. Har förmånstagare till pensionsförsäkring på grund av för-månstagarförordnandet uppburit försäkringsbelopp före försäkringstaga­rens död och äro omständigheterna sådana att försäkringstagaren icke vid utbetalning av motsvarande belopp till förmånstagaren skulle hava varit berättigad tUl avdrag för beloppet såsom för omkostnad eller pe­riodiskt understöd, skall försäkringstagaren vara skattskyldig för belop­pet. Vad nu sagts om försäkringstagaren skall äga motsvarande tUlämp-ning i fråga om den som efter förvärv av försäkringen vid inkomst­beskattningen skall anses som dess ägare enligt vad nedan sägs.


 


SkU1973: 35


16


 


Kungl. Maj:ts förslag

Har äganderätt till pensionsför­säkring övergått på fysisk person skall oavsett överlåtelsen försäk­ringstagaren under sin livstid vid inkomstbeskattningen anses som försäkringens ägare och även va­ra skattskyldig för utfallande be­lopp. Vad nu sagts skall dock ej gälla om äganderätten övergått på annan till följd av försäkringsta­garens anställningsförhållande el­ler på grund av utmätning, ackord eller konkurs och ej heller om äganderätten övergått på grund av bodelning i anledning av hemskill­nad eller äktenskapsskillnad och försäkringstagaren vid utbetalning till förvärvaren, motsvarande vad denne uppburit på grund av för­säkringen, skulle hava varit berät­tigad till avdrag härför såsom för periodiskt understöd. Vad i detta stycke föreskrives angående för­säkringstagaren skall även avse den som efter förvärv av försäk­ring skall anses som dess ägare vid inkomstbeskattningen.


Utskottets förslag

Har äganderätt till pensionsför­säkring övergått på fysisk person skall oavsett överlåtelsen försäk­ringstagaren under sin livstid vid inkomstbeskattningen anses som försäkringens ägare och även vara skattskyldig för utfallande belopp. Vad nu sagts skall dock ej gälla om äganderätten övergått på an­nan till följd av anställningsförhål­lande eller på grund av utmätning, ackord eller konkurs och ej heller om äganderätten övergått på grund av bodelning i anledning av hemskillnad eller äktenskaps­skillnad och försäkringstagaren vid utbetalning till förvärvaren, mot­svarande vad derme uppburit på grund av försäkringen, skulle ha­va varit berättigad tUl avdrag här­för såsom för periodiskt under­stöd. Vad i detta stycke föreslcri-ves angående försäkringstagaren skall även avse den som efter för­värv av försäkring skall anses som dess ägare vid inkomstbeskatt­ningen.


Om särskilda skäl föreligga kan riksskatteverket på ansökan medgiva att den som förvärvat pensionsförsäkring skall anses som försäkringens ägare vid inkomstbeskattningen även i fall då överlåtaren enligt vad i föregående stycke sägs skall anses som ägare av försäkringen. Mot be­slut, som riksskatteverket meddelat i sådant ärende, får talan icke föras.

dels ikraftträdandebestämmelserna erhåller följande såsom ut­skottets förslag betecknade lydelse:

Kungl. Maj:ts förslag              Utskottets förslag

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författ­ningssamling ooh tillämpas första gången vid 1974 års taxering.

1. Äldre bestämmelser gäller vid eftertaxering för år 1973 eller tidi­gare år.


 


SkU1973: 35


17


Kungl. Maj:ts förslag                     Utskottets förslag

2. De nya bestämmelserna i 6 § 4 mom. andra stycket gäller endast beträffande överlåtelser av pensionsförsäkring som ägt rum efter den 31 december 1972.


3. Utan hinder av vad i 6 § 4 mom. andra stycket stadgas skall som försäkringens ägare anses den som genom överlåtelse från sin make förvärvat äganderätten tUl pensionsförsäkring före utgången av år 1973 och vid taxering åren 1971—1973 åtnjutit avdrag helt el­ler till övervägande del för de pre­mier för försäkringen som erlagts under åren 1970—1972.

3. Utan hinder av vad i 6 § 4 mom. andra stycket stadgas skaU som försäkringens ägare anses den som genom överlåtelse från sin make förvärvat äganderätten till pensionsförsäkring före utgången av år 1973 och vid taxering åren 1971—1973 åtnjutit avdrag helt eller till övervägande del för de premier för försäkringen som er­lagts under åren 1970—1972. Om överlåtelse av sådan pensionsför­säkring sker under år 1973 skall, i den mån yrkande därom fram-ställes vid taxeringen, den make till vilken försäkringen överlåtes an­ses som försäkringens ägare redan från ingången av år 1973.

3. lag om ändring i taxeringsförordningen (1956: 623); B. avslår

1.   motionen 1973: 138,

2.    motionen 1973: 1972 i den mån den inte kan anses besvarad genom vad utskottet ovan anfört och hemställt.


Stockholm den 17 maj 1973

På skatteutskottets vägnar ERIK BRANDT

Närvarande: herrar Brandt (s), Magnusson i Borås (m), Engkvist (s). Kristenson (s), Josefson i Arrie (c), Wärnberg (s), Larsson i Umeå (fp), Carlstein (s), Sundkvist (c), Wikner (s), Nilsson i Trobro (m), Stadling (s). Westberg i Hofors (s), Levin (fp) och Björk i Gävle (c).


 


SkU 1973: 35                                                                        18

Reservationer

1. av herrar Magnusson i Borås (m) och Nilssoii i Trobro (m), vilka
— under åberopande av innehållet i motionen 1973: 1974 ansett att ut­
skottet bort hemställa

A. att riksdagen i anledning av propositionen 1973: 120 och med
bifall tUl motionen 1973: 1974 samt med avslag på motioner­
na 1973: 1972 och 1973: 1973 antar utskottets förslag tUl

1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370) med de
ändringar att

dels ingressen erhåller följande lydelse:

Härigenom förordnas, att 53 § 4 mom. och punkt 10 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna ly­delse.

dels den föreslagna ändiingen av 46 § 2 mom. utgår, dels ikraftträdandebestämmelserna erhåller följande lydelse: Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå medde­lad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Äldre bestämmelser gäller beträffande överlåtelser av pensionsförsäkring som ägt rum före ikraftträdandet.

2. förordning om ändring i förordningen (1947: 576) om statlig
inkomstskatt med den ändringen att ikraftträdandebestämmel­
serna erhåller följande lydelse:

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen en­ligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författnings­samling. Äldre bestämmelser gäller beträffande överlåtelser ay pensions­försäkring som ägt rum före ikraftträdandet.

3.        lag om ändring i taxeringsförordningen (1956: 623);

B.        avslår motionen 1973: 138.

2. av herrar Josefson i Arrie (c), Larsson i Umeå (fp), Sundkvist (c),
Levin (fp) och Björk i Gävle (c), som ansett

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 11, som börjar med 'T de" och slutar med "av försäkringsbeskattningen", bort ha följande ly­delse:

Utskottet delar uppfattningen alt rätten till avdrag för premie för ma­kes P-försäkring bör slopas som en konsekvens av övergången till indi­viduell beskattning. I de ovannämnda motionerna har emellertid invänts att de föreslagna inskränkningarna i rätten till avdrag för prernie för P-försäkring motverkar möjligheterna att ordna pensioneringen för ma­ke, som arbetar i andre makens jordbruk eller rörelse, dvs. i de faU ma­karna enligt gällande bestämmelser skall sambeskattas för den gemen­samma arbetsinkomsten. Frågan om faktisk sambeskattning är f. n. un­der övervägande inom 1972 års skatteutredning. I avvaktan på det slut-


 


SkU1973: 35                                                           19

liga ställningstagandet till detta spörsmål anser utskottet i likhet med motionärerna i motionen 1973: 1973 att det av rättviseskäl är befogat att tills vidare bibehålla nuvarande regler om rätt tUl avdrag för pre­mie för makes P-försäkring i de fall andre maken utfört arbete i den skattskyldiges jordbruk eller rörelse. Utskottet föreslår därför ett tillägg till 46 § 2 mom. kommunalskattelagen av denna innebörd. Härigenom är yrkandet i motionen 1973: 1973 tiUgodosett.

Då den föreslagna inskränkningen i rätten till avdrag för premie för egen P-försäkring är ett nödvändigt komplement tUl slopande av av­dragsrätten för makeägd försäkring, tiUstyrker utskottet med ovan­nämnda ändring de i propositionen föreslagna inskränkningarna i av­dragsrätten för premie för P-försäkring och avstyrker således bifall till motionen 1973: 1974 i denna del. Utskottet viU i detta sammanhang framhålla, att de föreslagna ändringarna är att betrakta som proviso­riska i avvaktan på livförsäkringsskattekommitténs slutliga ställningsta­gande till den framtida utformningen av försäkringsbeskattningen.

dels att utskottet under punkten A 1 bort hemställa

att riksdagen

A. i anledning av propositionen 1973: 120 och motionen 1973: 1972 samt med bifall till motionen 1973: 1973 och med av­slag på motionen 1973: 1974 antar de vid propositionen fo­gade förslagen till

1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370) med de ändringar att

dels 46 § 2 mom. erhåller följande såsom reservanternas förslag betecknade lydelse:

Utskottets förslag                 Reservanternas förslag

46 §

2 mom. I hemortskommunen-------------- fråga är.

Har skattskyldig-------------- eller underhållsbidraget.

Därest skattskyldig------------- nänrnda tid.

Avdrag för---------------- 18 år.

Avdrag för---------------- paragraf åtnjutits.

Avdrag för avgift för pensions­försäkring, som äges av den skatt­skyldiges make, får åtnjutas under förutsättning att den skattskyldige haft inkomst av jordbruksfastig­het eller rörelse, och att andre ma­ken utfört arbete i förvärvskällan.

dels 53 § 4 mom.------- (= utskottet s. 13—15)---- år 1973.

MARCUSBOKTR.STOCKHOLM 1973     730046