Kungl. Maj:ts proposition nr 57.

1

>t 57.

Kungl. Maj:ts proposition med anhållan om riksdagens
yttrande angående vissa beslut, som fattats av den
internationella arbetsorganisationens konferens vid
dess åttonde sammanträde i Geneve år 1926; given
Stockholms slott den 21 januari 1927.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden
för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed anhålla om riksdagens
yttrande rörande de i nämnda protokoll omförmälda, av den internationella
arbetsorganisationens konferens vid dess åttonde sammanträde i Geneve år
1926 fattade besluten.

GUSTAF.

Jakob Pettersson.

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms
slott den 21 januari 1927.

Närvarande:

Statsministern Ekman, ministern för utrikes ärendena Löfgren, statsråden

Ribbing, Meukling, Gärde, Pettersson, Hellström, Rosen, Hamrin,

Almkvist, Lyberg.

Efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena anför
chefen för socialdepartementet, statsrådet Pettersson:

Fredsfördraget i Versailles av den 28 juni 1919 mellan de allierade och
associerade makterna, å ena, samt tyska riket, å andra sidan, vars del I omfattar
förbundsakten för nationernas förbund, innehåller i del XIII ett
socialpolitiskt reformprogram samt tillika bestämmelser om den institution,
internationella arbetsorganisationen, som har till uppgift att förverkliga detta
program.

Bihang till riksdagens protokoll 1927. 1 sand. 51 käft. (Nr 57.)

52 27

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 57.

Av berörda bestämmelser framgår bland annat, att organisationens beslutande
församling, den internationella arbetskonferensen, har att beträffande
förslag, som äro uppförda på dess dagordning, välja mellan två former för
godtagande. Antingen skall beslutet utmynna i en rekommendation, avsedd
att underställas vederbörande stater för vidtagande av lagstiftnings- eller
andra åtgärder, eller ock skall det resultera i ett förslag till internationell
konvention, avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar.

I fråga om verkställighet av konferensens beslut stadgas, att varje medlem
av organisationen skall vara förbunden att inom ett år från avslutande
av ett konferenssammanträde underställa därå antagna rekommendationer
och konventionsförslag den eller de myndigheter, till vilkas kompetensområden
respektive frågor höra, för deras omgestaltande till lag eller vidtagande
av andra åtgärder. Om det till följd av exceptionella omständigheter
är omöjligt att fullgöra nyss berörda förpliktelse inom ett år, skall den fullgöras
snarast möjligt och under intet förhållande senare än 18 månader
från sammanträdets avslutande. Därest en rekommendation ej leder till
någon lagstiftningsåtgärd eller annat åtgörande för dess genomförande eller
om ett konventionsförslag icke vinner vederbörande myndighets eller myndigheters
bifall, så skall respektive medlem av organisationen icke vara
underkastad någon vidare förpliktelse med hänsyn därtill.

Närmare upplysningar om internationella arbetsorganisationen och dess
verksamhet hava lämnats i proposition nr 361 till 1921 års riksdag.

Den internationella arbetskonferensens åttonde sammanträde hölls i Geneve
under tiden 26 maj—5 juni 1926. Vid sammanträdet, därvid Sverige var
representerat, antogos ett förslag till konvention angående förenkling av inspektionen
av emigranter ombord å fartyg samt en rekommendation angående
skydd för emigrerande kvinnor och unga flickor ombord å fartyg.1)

Med skrivelse den 25 augusti 1926 har från utrikesdepartementet till mig
överlämnats en av generalsekreteraren hos nationernas förbund i enlighet
med Versaillestraktaten översänd bestyrkt kopia av berörda konventionsförslag
och rekommendation.

Originaltexterna till dessa konferensens beslut ävensom översättningar av
desamma torde såsom bilaga fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende,
och tillåter jag mig att i fråga om förslagens innehåll hänvisa till denna
bilaga.* 2)

Över besluten har utlåtande den 10 november 1926 avgivits av socialstyrelsen,
som över ett inom styrelsen utarbetat förslag till utlåtande i ärendet
begärt och erhållit kommerskollegii yttrande.

b Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 april 1926 deltogo i konferensen från svensk sida:
såsom regeringsombud svenske ministern i Bern Einar Hennings och byråchefen J. A. E.
Molin med socialrådet E. R. Sjöstrand såsom expert; såsom arbets giv ar ombud direktören
I. O. Larson med direktören A. Hj. Lagergren såsom expert och såsom arbetarombud landsorganisationens
sekreterare E. Johansson med redaktören S. Backlund såsom expert.

2) En redogörelse för de olika frågornas behandling av arbetskonferensen återfinnes i
nr 9 av Sociala meddelanden för år 1926.

3

Kungl. Maj-.ts proposition nr .57.

Innan jag ingår pa behandling av de särskilda förslagen, vill jag erinra,
att internationella arbetsbyrån före konferensen utsände ett frågecirkulär till
de olika regeringarna rörande det ämne, som upptagits på konferensens
dagordning, nämligen frågan om förenkling av inspektionen av emigranter
ombord å fartyg.

Nämnda cirkulär besvarades av svenska regeringen den 22 januari 1926.
I svaret erinrades inledningsvis, att förordningen den 4 juni 1884 om vad
med avseende å utvandrares fortskaffande till främmande världsdel iakttagas
bör, vilken författning innehölle den svenska lagstiftningens särskilda bestämmelser
rörande emigrantbefordran, meddelade åtskilliga föreskrifter angående
högsta tillåtna antalet emigranter i förhållande till fartygets dräktighet,
de för emigranterna avsedda kojernas utrymme och beskaffenhet, anordnande
av särskilda avdelningar för sjukas vårdande, medförande av sjukvardspersedlar
och läkemedel in. m. ävensom en del bestämmelser rörande
besiktning av emigrantfartyg. Däremot innehölle förordningen inga föreskrifter
om särskilda inspektörer, som skulle medfölja fartygen och hava
till uppgift att bistå emigranterna och tillvarataga deras intressen. Veterligen
hade ej heller några anmärkningar på senare tider framkommit mot
sättet för befordran av emigranter å svenska fartyg. Uppenbart vore för
övrigt, att sedan konkurrensen mellan rederibolagen skärpts genom de nya
restriktiva immigrationsbestämmelserna i Förenta staterna, bolagen sökte erbjuda
utvandrarna bästa möjliga befordringsförhållanden. Vad beträffade
svenska fartyg och svenska emigranter syntes därför de i frågeformuläret
åsyftade spörsmålen åtminstone för närvarande sakna intresse. Då förhållandena
i andra länder möjligen ställde sig annorlunda och måhända motiverade
en konvention i förevarande avseende, ville emellertid den svenska
regeringen icke ställa sig avvisande till tanken på en eventuell konvention. I

I sitt berörda utlåtande har socialstyrelsen beträffande förslaget till konvention
angående förenkling av inspektionen av emigranter ombord å fartyg
erinrat om svenska regeringens svar på nämnda frågecirkulär samt framhållit,
att någon anledning att ändra ståndpunkt i förevarande avseende, såvitt
styrelsen kunde döma, icke syntes förefinnas. Lika litet som under
tiden före svarets avgivande hade därefter några klagomål eller andra omständigheter
förekommit, som kunde motivera anställandet av en officiell
emigrantinspektör å de svenska emigrantfartygen. Ej heller hade behov av
dylik inspektion gjort sig kännbart i avseende å de utländska linjers fartyg,
med vilka svenska emigranter i någon avsevärdare mån befordrades. Med
hänsyn till att emigrantinspektion ej vore anordnad ombord å de svenska
emigrantfartygen och konventionen således, vad vårt land anginge, väl ej
kunde komma till avsevärd tillämpning, skulle det måhända synas likgiltigt,
om Sverige biträdde konventionen eller ej. Konventionen förutsatte emellertid
tillvaro av officiell inspektion ombord å emigrantfartyg, och anslutning
till konventionen skulle möjligen på sina håll anses grunda en moralisk
förpliktelse för de svenska statsmakterna att införa dylik inspektion —

Social styrelsen.

Kommers kollegium.

Departements chefen.

Social styrelsen.

4 Kungl. Maj it s proposition nr 67.

en åtgärd som enligt vad redan anförts åtminstone för närvarande syntes
sakna skäl.

På grund av vad sålunda anförts ansåg socialstyrelsen, att Sverige för
närvarande icke borde biträda ifrågavarande konvention.

KommersTcoUegium bär i sitt yttrande förklarat sig i huvudsak biträda vad
av socialstyrelsen i dess förslag till utlåtande på denna punkt anförts.

Av det anförda framgår, att svenska regeringen i sitt svar på omförmälda
frågecirkulär förklarat sig icke vilja ställa sig avvisande till tanken på en
eventuell konvention i förevarande ämne. En anslutning till det nu föreliggande
konventionsförslaget skulle emellertid möjligen kunna anses medföra
en förpliktelse att införa eu statlig emigrantinspektion — något som
för Sveriges del åtminstone för närvarande synes opåkallat. På grund härav
och då Sveriges anslutning till förslaget icke torde kunna vara av någon
avsevärd betydelse för andra länder, kan ett biträdande av förslaget icke tillstyrkas.

Med hänsyn härtill anser jag, att ratifikation av ifrågavarande konvention
icke för närvarande bör äga rum.

Yad därefter angår rekommendationen angående skydd för emigrerande kvinnor
och unga flickor ombord å fartyg må framhållas, att den svenska regeringen
under ärendets förberedande behandling ifrågasatt, att de för en kvinnlig
inspektör tillämnade funktionerna skulle kunna anförtros åt någon ombord
anställd kvinna med nödiga kvalifikationer, exempelvis en sjuksköterska.
Pekommendationen går i sina anspråk längre, i det den förutsätter, att
berörda funktioner skola utövas av en person, som ej har annan uppgift
ombord.

Socialstyrelsens utlåtande innehåller i förevarande avseende följande:

Något behov av en funktionär med ifrågavarande uppgifter hade, såvitt
styrelsen hade sig bekant, icke gjort sig gällande på de svenska emigrantfartygen.
Uteslutet vore emellertid icke, att en sådan funktionär under
ändrade förhållanden skulle kunna befinnas önskvärd. Den nu gällande
författningen rörande emigranters befordran beredde icke vederbörande myndigheter
direkt tillfälle att tillgodose ett dylikt önskemål. Nämnda författning
vore emellertid med anledning av tvenne riksdagens beslut efter Kungl.
Maj:ts uppdrag föremål för omarbetning, och syntes vid revisionen av densamma
böra beaktas, att möjlighet hölles öppen att, där så kunde finnas
påkallat, i större eller mindre utsträckning förverkliga rekommendationens
syfte.

Enligt socialstyrelsens mening syntes sålunda rekommendationen icke böra
giva anledning till annan åtgärd från de svenska statsmakternas sida, än
att vid revisionen av lagstiftningen rörande utvandrares befordran borde
beaktas, att åt vederbörande myndighet bereddes tillfälle att, där så funnes
påkallat, få tillsatt lämplig, kompetent kvinnlig funktionär med de uppgifter,
som angåves i rekommendationen.

5

Kungl. Maj:ts proposition nr 57.

Kommerskollegium har i sitt yttrande anfört, att då förevarande rekommen- Kommersdation
icke syntes hava avseende å kollegiets förvaltningsområde, socialsty- kollegium.
relsens förslag till utlåtande härutinnan ej föranledde särskilt uttalande från
kollegiets sida.

Såsom socialstyrelsen erinrat, är den gällande författningen om befordran Departementsav
emigranter för närvarande föremål för omarbetning. I skrivelse den 28 ehefen.
maj 1912 (nr 229) anhöll nämligen riksdagen om utarbetande och framläggande
av förslag till en svensk utvandringslag. Med anledning härav
anbefallde Kungl. Maj:t den 5 december 1914 socialstyrelsen att avgiva
förslag till förändrad lagstiftning rörande emigrationen ävensom till de därmed
sammanhängande åtgärder i övrigt, vilka kunde finnas påkallade. Sedermera
hemställde riksdagen i skrivelse den 30 maj 1923 (nr 203) om åtgärder
för stödjande av emigrerande medborgare. Genom beslut den 15 juni 1923
anbefalldes socialstyrelsen att verkställa utredning och avgiva förslag i det
av riksdagen angivna avseendet. Berörda uppdrag hava ännu icke av socialstyrelsen
fullgjorts.

Med hänsyn till vad sålunda förekommit och då, såsom socialstyrelsen
framhållit, något behov för närvarande icke föreligger av en sådan funktionär,
som i rekommendationen avses, finner jag i likhet med styrelsen, att rekommendationen
icke bör föranleda annan åtgärd från de svenska statsmakternas
sida, än att vid den pågående revisionen av emigrationslagstiftningen de
till grund för rekommendationen liggande synpunkterna behörigen beaktas.

Under åberopande av vad jag i det föregående anfört får jag hemställa,

att Kungl. Maj:t måtte till riksdagen avlåta proposition med
anhållan om riksdagens yttrande angående omförmälda, av den
internationella arbetsorganisationens konferens vid dess åttonde
sammanträde i Geneve år 1926 antagna konventionsförslag och
rekommendation.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan lämnar Hans Maj:t Konungen bifall samt
förordnar, att proposition i ämnet av den lydelse bilaga
till detta protokoll utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Åke Karlholm.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 57.

Bilaga.

Konferensens beslut.

A. Översättning.

1.

Förslag till konvention angående förenkling av inspektionen av emigranter

ombord å fartyg.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorganisation,

vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 26 maj 1926 till sitt åttonde sammanträde
samt beslutit antaga vissa förslag angående förenkling av inspektionen
av emigranter ombord å fartyg, vilken fråga upptagits på dagordningen
för sammanträdet,

ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag till
internationell konvention,

antager denna, den femte (lagen i juni år ettusen niohundra och tjugusex
efterföljande förslag till konvention att ratificeras av internationella arbetsorganisationens
medlemmar jämlikt bestämmelserna i del XIII av fördraget
i Versailles och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen.

§ 1

För tillämpningen av denna konvention skola i varje land av behörig
myndighet meddelas definitioner av begreppen »emigrantfartyg» och »emigrant».

§ 2.

Varje medlem, som ratificerar denna konvention, förbinder sig att godtaga
den principen, att med nedan angivna undantag den ombord på emigrantfartyg
utövade officiella inspektionen till skyddande av emigranter skall
tillkomma allenast en regering.

Denna bestämmelse utgör dock icke hinder för ett annat lands regering
att tillfälligtvis och på egen bekostnad låta en representant såsom observatör
ombord åtfölja landets såsom emigranter resande undersåtar, under
förutsättning att han icke gör intrång på den officielle inspektörens uppgifter.

§ 3''

Om officiell emigrantinspektör anställes ombord på emigrantfartyg, skall
han i regel tillsättas av regeringen i det land, vars flagga fartyget för.
Sådan inspektör kan likväl utses av annan regering, om överenskommelse
därom träffats mellan regeringen i det land, vars flagga fartyget för, och en
eller flera av de regeringar, vilkas undersåtar såsom emigranter befordras
å fartyget.

§ A Bestämmandet

av de krav på praktiska kunskaper samt fackliga och moraliska
kvalifikationer, som skola ställas på inspektör, tillkommer den regering,
som är ansvarig för inspektörens tillsättande.

Officiell inspektör må icke på något sätt vare sig direkt eller indirekt
vara förbunden med eller beroende av fartygsägaren eller rederibolaget.

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 57.

Nu angivna bestämmelse skall dock icke utgöra hinder för regering att
undantagsvis och i händelse av verkligt nödtvång utse skeppsläkaren till
officiell inspektör.

§ 5.

Den officielle inspektören skall vaka över iakttagandet av de rättigheter,
som tillkomma emigranterna enligt det lands lagar, vars flagga fartyget för,
annan tillämplig lag, internationella överenskommelser eller kontrakten om
emigranternas befordran.

Regeringen i det land, vars flagga fartyget för, skall, oavsett inspektörens
nationalitet, delgiva denne texten till gällande lagar och förordningar rörande
emigranters förhållanden samt till de internationella överenskommelser
och kontrakt angående samma ämne, vilka meddelats regeringen.

§ 6-

Fartygsbefälhavarens befogenheter inskränkas icke genom denna konvention.
Den officielle inspektören må på intet sätt göra intrång på befälhavarens
befogenheter ombord och skall uteslutande befatta sig med att övervaka
tillämpningen av lagar, förordningar, överenskommelser och kontrakt,
vilka direkt angå emigranternas skydd och välfärd ombord.

§ 7-

Inom åtta dagar efter fartygets ankomst till destmationskamnen skall den
officielle inspektören avgiva rapport till regeringen i det land, vars flagga
fartyget för, och skall denna regering översända ett exemplar av rapporten
till de övriga intresserade regeringar, som förut anhållit därom.

Avskrift av rapporten skall av den officielle inspektören överlämnas till
fartygets befälhavare.

§ 8-

De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet med
bestämmelserna i del XIII av fördraget i X ersailles och motsvarande delar
av de övriga fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds generalsekreterare
och av honom inregistreras.

§9.

Denna konvention träder i kraft, så snart ratifikationerna för två medlemmar
av internationella arbetsorganisationen inregistrerats av generalsekreteraren.
....

Den är bindande allenast för de medlemmar, vilkas ratifikationer inregistrerats
hos sekretariatet.

Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem den dag, då
dess ratifikation inregistrerats hos sekretariatet.

§ io.

Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbetsorganisationen
inregistrerats hos sekretariatet, skall nationernas förbunds generalsekreterare
därom notificera alla medlemmarna av internationella arbetsorganisationen.
Han skall likaledes notificera dem inregistreringen av ratifikationer,
som senare delgivits honom av andra medlemmar av organisationen.

§ n Under

förbehåll med hänsyn till bestämmelserna i § 9 förbinder sig varje
medlem, som ratificerar denna konvention, att tillämpa bestämmelserna i §§
1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 senast den 1 januari 1928 samt att vidtaga erforderliga
åtgärder för att göra dem effektivu.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 57.

§ 12’

Yarje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar denna
konvention, förbinder sig att, i enlighet med bestämmelserna i § 421 av fördraget
i Versailles och motsvarande paragrafer av de övriga fredsfördragen,
tillämpa denna konvention på sina kolonier, besittningar och protektorat.

§ 13.

Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år förflutit
från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga densamma
genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekreterare för
inregistrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år, efter det den
inregistrerats hos sekretariatet.

§ 14.

Internationella arbetsbyräns styrelse åligger att minst en gång vart tionde
år förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konventions tillämpning
och taga i övervägande, huruvida det finnes anledning att på konferensens
dagordning upptaga frågan om konventionens revision eller modifierande.

§ 15.

De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.

2.

Rekommendation angående skydd för emigrerande kvinnor och unga flickor

ombord å fartyg.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorganisation,

vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 26 maj 1926 till sitt åttonde sammanträde
samt beslutit antaga vissa förslag angående åtgärder till skydd för
emigrerande kvinnor och unga flickor ombord å fartyg, vilken fråga
upptagits på dagordningen för sammanträdet,

ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommendation,

antager denna den femte dagen i juni år ettusen niohundra och tjugusex
efterföljande rekommendation att underställas internationella arbetsorganisationens
medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn till
dess förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt
bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar
av de övriga fredsfördragen.

Då minst femton kvinnor eller unga flickor, vilka icke åtföljas av för
dem ansvarig person, befordras såsom emigranter ombord å ett emigrantfartyg,
skall en kvinna med lämpliga kvalifikationer och utan annan uppgift
ombord tillsättas å fartyget för att, utan intrång på befälhavarens befogenheter,
lämna dessa emigranter den moraliska eller materiella hjälp, av vilken
de kunna vara i behov. Hon skall avgiva rapport till den myndighet,
som utsett henne, och rapporten skall tillhandahållas intresserade regeringar.

Kungl. Maj:ts proposition nr Öl.

9

B. Originaltexterna.

Projet de convention concernant la
simplifieation de 1’inspection des
emigrants ä bord des navires.

La Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail de
la Société des Nations,

Convoquée ä Geneve par le Conseil
d’administration du Bureau
international du Travail, et s’y
étant réunie le 26 mai 1926, en
sa huitiéme session,

Apres avoir décidé dadopter
diverses propositions relatives
aux simplifications ä apporter ä
1’inspection des émigrants ä bord
des navires, question inscrite ä
l’ordre du jour de la session, et
Apres avoir décidé que ees
propositions prendraient la forme
d’un projet de convention internationale,

adopte, ce cinquiéme jour de juin
mil neuf cent vingt-six, le Projet de
Convention ci-aprés ä ratifier par les
Membres de 1’Organisation intemationale
du Travail conformément aux
dispositions de la Partie XIIIduTraité
de Versailles et des Parties correspondantes
des autres Traités de
Paix:

Artide 1.

Pour 1’application de la présente
Convention, les termes «navire d’émigrants»
et «émigrant» seront définis,
pour chaque pays, par 1’autorité compétente
de ce pays.

Article 2.

Tout Membre ratifiant la présente
Convention s’engage ä accepter le
principe que, sous réserve des dispositions
ci-dessous, le service officiel
d’inspection chargé de veiller k la
protection des émigrants k bord d’un
navire d’émigrants ne soit pas assumé
par plus d’uu Gouvernement.

Draft convention concerning the
simplifieation of the inspection
of emigrants on board ship.

The General Conference of the
International Labour Organisation of
the League of Nations,

Having been convened åt Geneva
by the Governing Body of
the International Labour Office,
and having met in its Eighth
Session on 26 May 1926, and
Having decided upon the adoption
of certain proposals with
regard to the simplifieation of the
inspection of emigrants on board
sliip, the question on the agenda
of the Session, and

Having determined that these
proposals shall take the form of
a draft international convention,

adopts, this fifth day of June of the
year one thousand nine hundred and
twenty-six, the following Draft Conventibn
for ratification by the Members
of the International Labour
Organisation, in accordance with the
provisions of Part XIII of the Treaty
of Versailles and of the corresponding
Parts of the otlier Treaties of Peace:

Article 1.

For the purposes of application of
this Convention the terms »emigrant
vessel» and »emigrant» shall be defined
for eacli country by the competent
authority in that country.

Article 2.

Eacli Member whicli ratifies this
Convention undertakes to accept the
principle that, save as hereinafter
provided, the official inspection carried
out on board an emigrant vessel for
the protection of emigrants shall be
undertaken by not more than one
Government.

10

Kungl. May.ts proposition nr 57.

Cette disposition ne fait pasobstacle
ä ce que le Gouvernement d’un autre
pays puisse occasionnellement faire
accompagner ses émigrants nationaux
par un de ses representants embarqué
ä ses frais, ä titre d’observateur
et ä la condition quil nempiéte
pas sur les fonctions de 1’inspecteur
officiel.

Artide 3.

Si un inspecteur officiel des émigrants
est place ä bord d’un navire
d emigrants, il sera désigné, en regie
générale, par le Gouvernement du
pays dont le navire bat pavillon.
Toutefois, cet inspecteur peut étre
désigné par un autre Gouvernement
en vertu d’un accord conclu entre le
Gouvernement du pays dont le navire
bat pavillon et un ou plusieurs Gouvernements
dont des ressortissants sont
compris parmi les émigrants se trouvant
ä bord.

Artide 4.

La détermination des connaissances
pratiques et des qualifications professionnelles
et morales indispensables
ä exiger d’un inspecteur officiel sera
laissée au soin du Gouvernement qui
le désignera.

Un inspecteur officiel ne peut en
aucune maniére étre directement ou
indirectement en relations avec 1’armateur
ou la compagnie de navigation
ou dépendre d’eux.

Cette disposition ne fait pas obstacle
ä ce qu’un Gouvernement puisse
exceptionnellement, et par suite de
nécessité absolue, désigner le médecin
du navire comme inspecteur officiel.

Artide 5.

L’inspecteur officiel veillera au respect
des droits que les émigrants tiennent
de la loi du pays dont le navire
bat pavillon ou de toute autre loi qui
serait applicable, des accords internationaux
et des contrats de transport.

Notliing in this Artide skall prevent
another Government from occasionally
and åt then: own expense placing a
representative on board to accompany
then: nationals carried as emigrants
in the capacity of observer, and on
condition that he shall not encroach
upon the duties of the official inspector.

Artide 3.

If an official inspector of emigrants
is placed on board an emigrant vessel
he shall be appointed as a general
rule by the Government of the country
whose flag the vessel flies. Such inspector
may, however, be appointed
by another Government in virtue of
an agreement between the Government
of the country whose flag the vessel
flies and one or more other Governments
whose nationals are carried as
emigrants on board the vessel.

Artide 4.

The practical experience and the
necessary professional and moral
qualifications required of an official
inspector shall be determined by the
Government responsible for his appointment.

An official inspector may not be
in any vvay either directly or indirectly
connected with or dependent
upon the shipowner or shipping company.

Notliing in this Artide shall prevent
a Government from appointing
the ship’s doctor as official inspector
by way of exception and in case of
absolute necessity.

Artide 5.

The official inspector shall ensure
the observance of the rights which
emigrants possess under the laws of
the country whose flag the vessel flies,
or such other law as is applicable, or
under international agreements, or the
terms of their contracts of transportation.

11

Kungl. Maj:ts proposition nr 57.

Le Gouvernement du pays dont le
navire bat pavillon communiquera å
1''inspecteur officiel, quelle que soit la
nationalité de celui-ci, le texte des
lois et réglements en vigueur intéressant
la condition des emigrants, ainsi
que les accords internationaux et contrats
en vigueur relatifs au méme objet
qui aurout été communiqués au dit
Gouvernement.

Article 6.

L’autorité du capitaine å bord n’est
pas restreinte par la présente convention.
L’inspecteur officiel n’empiétera
en aucun cas sur 1’autorité
du capitaine et ne s''occupera que de
veiller ä 1’application des lois, réglements,
accords ou contrats qui concernent
directement la protection et
le bien-étre des emigrants ä bord.

Article 7.

Dans les huit jours qui suivront
1’arrivée au port de destination, 1’inspecteur
officiel fera un rapport au
Gouvernement du pays dont le navire
bat pavillon et celui-ci communiquera
un exemplaire de ce rapport aux
autres Gouvernements intéressés qui
en auront exprimé au préalable le
désir.

Copie de ce rapport sera communiquée
par 1''inspecteur officiel au
capitaine du navire.

Article 8.

Les ratifications officielles de la
présente Convention dans les condition
prévues a la Partie XIII du
Traité de Versailles et aux Parties
correspondantes des autres Traités
de Paix seront communiquées au
Secrétaire général de la Société des
Nations et par lui enregistrées.

Article 9.

La présente Convention entrera en
vigueur des que les ratifications de
deux Membres de 1’Organisation internationale
du Travail auront été enregistrées
par le Secrétaire général.

The Government of the country
whose flag the vessel flies shall communicate
to the official inspector,
irrespective of his nationality, the text
of any laws or regulations affecting
the condition of emigrants which mav
be in force, and of any international
agreements or any contracts relating
to the matter which have been communicated
to such Government.

Article 6.

The authority of the master on
board the vessel is not limited by this
Convention. The official inspector
shall in no way encroach upon the
masters authority on board, and shall
concern himself solely with ensuring
the enforcement of the laws, regulations,
agreements, or contracts directly
concerning the protection and welfare
of the emigrants on board.

Article 7.

TVithin eight days after the arrival
of the vessel åt its port of destination
the official inspector sliall make a
report to the Government of the
country whose flag the vessel flies,
which Government shall transmit a
copy of the report to the other Governments
concerned, where such Governments
have previously requested
that this shall be done.

A copy of this report shall be
transmitted to the master of the vessel
by the official inspector.

Article 8.

The formal ratifications of this
Convention under the conditions set
förfil in Part XIII of the Treaty of
Versailles and in the corresponding
Parts of the other Treaties of Peace
sliall be communicated to the Secretary-General
of the League of Nations
for registration.

Article 9.

This Convention sliall come into
force åt the date on which the ratifications
of two Members of the International
Labour Organisation have
been registered by the SecretaryGeneral.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr Öl.

Elle ne liera que les Membres dont
la ratification aura été enregistrée au
Secrétariat.

Par la suite cette Convention entrera
en vigueur pour chaque Membre
ä la date ou sa ratification aura été
enregistrée au Secrétariat.

Article 10.

Aussitot que les ratifications de
deux Membres de 1’Organisation internationale
du T rar ail auront été enregistrées
au Secrétariat, le Secrétaire
général de la Société des Nations
notifiera ce fait ä tous les Membres
de 1’Organisation internationale du
Travail. Il leur notifiera également
1’enregistrement des ratifications qui
lui seront ultérieurement communiquées
par tous les autres Membres
de I Organisation.

Article 11.

Sous réserve des dispositions de
1’article 9, tout Membre qui ratifie la
présente Convention s’engage ä appliquer
les dispositions des artides 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7 au plus tard le ler
janvier 1928, et å prendre telles
mesures qui seront nécessaires pour
rendre effectives ees dispositions.

Article 12.

Tout Membre de l’Organisation internationale
du Travail qui ratifie la
présente Convention s’engage it 1’appliquer
ä ses colonies, possessions ou
protectorats, conformément aux dispositions
de 1’article 421 du Traité
de Versailles et des artides correspondants
des autres Traités de Paix.

Article 13.

Tout Membre ayant ratifié la présente
Convention peut la dénoncer,
i, 1’expiration d’une période de dix
années apres la date de la mise en
vigueur initiale de la Convention, par
un aete communiqué au Secrétaire
général de la Société des Nations et
par lui enregistré. La dénonciation
ne prendra effet qu une année apres
avoir été enregistrée au Secrétariat.

It shall be binding only upon those
Members whose ratifications have
been registered with the Secrétariat.

Thereafter, the Convention shall
come into force for any Member åt
the date on wliich its ratification has
been registered with the Secrétariat.

Article 10.

As soon as the ratifications of two
Members of the International Labour
Organisation have been registered
with the Secrétariat, the SecretaryGeneral
of the League of Nations
shall so notify all the Members of
the International Labour Organisation.
He shall likewise notify them
of the registration of ratifications
which may be communicated subsequently
by other Members of the
Organisation.

Article 11.

Subject to the provisions of Article
9, each Member which ratifies this
Convention agrees to bring the provisions
of Artides 1, 2, 3, 4, 5, 6,
and 7 into operation not later than
1 January 1928, and to take such
action as may be necessary to make
these provisions effeetive.

Article 12.

Each Member of the International
Labour Organisation which ratifies
this Convention engages to apply it
to its colonies, possessions and protectorates,
in accordance with the
provisions of Article 421 of the Treaty
of Versailles and of the corresponding
Artides of the other Treaties of Peace.

Article 13.

A Member which has ratified this
Convention may denounce it after the
expiration of ten years from the date
on which the Convention first comes
into force, by an act communicated
to the Secretary-General of the Leaque
of Nations for registration. Such
denunciation shall not take effeet
until one year after the date on which
it is registered with the Secrétariat.

Kungl. Maj:ts proposition nr 57.

13

Article 14.

Le Conseil dadministration du
Bureau international du Travail devra,
au moms une fois tous les dix ans,
présenter ä la Conférence générale
un rapport sur 1’application de la
présente Convention et décidera s’il
y a lieu d’inscrire ä l’ordre du jour
de la Gonférence la question de la
revision ou de la modification de la
dite Convention.

Article 15.

Les textes frangais et anglais de
la présente Convention feront foi l’un
et 1’autre.

Recommandation coneernant la protection
des femmes et jeunes fllles

émigrantes å bord des navires.

La Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail de
la Société des Nations,

Convoquée ä Geneve par le Conseil
d’administration du Bureau
international du Travail, et s’y
étant réunie le 26 mai 1926, en
sa huitiéme session,

Apres avoir décidé dadopter
diverses propositions coneernant
les moyens de donner aux femmes
et jeunes filles émigrantes l''assistance
morale et matérielle dont
elles pourraient avoir besoin,
question comprise dans la question
inscrite a 1’ordre du jour
de la session, et

Apres avoir décidé que ees
propositions prendraient la forme
d’une recommendation,

adopte, ce cinquiéme jour de juin
mil neuf cent vingt-six, la Eecommandation
ci-aprés å soumettre ä 1’examen
des Membres de 1’Organisation internationale
du Travail, en vue de lui
faire porter effet sous forme de loi
nationale ou autrement, conformément
aux dispositions de la Partie XIII du
Traité de Versailles et des Parties
correspondantes des autres Traités de
Paix:

Article 14.

Åt least once in ten years, the
Governing Body of the International
Labour Office shall present to the
General Conference a report on the
working of this Convention and shall
consider the desirability of placing
on the Agenda of the Conference the
question of its revision or modification.

Article 15.

The Prench and English texts of this
Convention shall both be authentic.

Recommendation concerning the
protection of emigrant women
and girls on board slup.

The . General Conference of the
International Labour Organisation of
the League of Nations,

Having been convened åt Geneva
by the Governing Body of
the International Labour Office,
and having met in its Eighth
Session on 26 May 1926, and

Having decided upon the adoption
of certain proposals with regard
to the means to be taken to
ensure the protection of emigrant
women and girls on board ship,
which question is ineluded in the
agenda of the Session, and

Having determined that these
proposals shall take the form of
a Recommendation,

adopts, this fifth day of Julle of the
year one tliousand nine hundred and
twenty-six, the following Recommendation,
to be submitted to the Members of
the International Labour Organisation
for consideration with a view to effeet
being given to it by national legislation
or otherwise in accordance with
the provisions of Part XIII of the
Treaty of Versailles and of the corresponding
Parts of the other Treaties
of Peace:

14

Kungl. Maj:ts proposition nr <57.

Lorsqu’au moms quinze femmes ou
jeunes filles non accompagnées par une
personne responsable sont comprises
parmi les émigrants,une femme dument
qualifiée, n’ayant pas d’antre fonction
ä bord, sera placée ä bord en vue de
donner a ees émigrantes 1’assistance
morale et matérielle dont elles pourraient
avoir besoin, sans toutefois
empiéter, en aucune fägen, sur 1’autorité
du capitaine du navire. Ellefera rapport
ä 1’autorité par laquelle elle aura été
désignée et son rapport sera mis å
la disposition des Gouvernements intéressés.

Where fifteen or morewomen orgirls
unaccompanied by a responsible person
are carried as emigrants on board an
emigrant vess el a properly qualified
woman who has no other duty to fulfil
on board shall be appointed to give
such emigrants any material or moral
assistance of which they may stånd in
need without in any way encroaching
upon the authority of the master of
the vessel. She shall report to the
authority making the appointment and
her report shall be available for the
use of the Governments which may be
concerned.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1927.