2348174 GQ091 2002/03 1 prot prot Riksdagens protokoll 2002/03:1 Protokoll Protokoll 1 0 2002-09-30 00:00:00 2010-08-19 16:30:01 2002-09-30 00:00:00 Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:1 Måndagen den 30 september webbnav http://data.riksdagen.se/dokument/GQ091/text http://data.riksdagen.se/dokument/GQ091 http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/GQ091 <br><div class="sidhuvud_publikation">Riksdagens snabbprotokoll</div> <div class="sidhuvud_beteckning">Protokoll 2002/03:1</div> <div class="sidhuvud_datum">Måndagen den 30 september</div> <div class="sidhuvud_klockslag">Kl. 11.00 - 11.42</div> <hr class="sidhuvud_linje"> <pre>Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor</pre><pre>Protokoll 2002/03:1 -----------------------------------------------------------------------------</pre><pre>1 § Hälsningsanförande av ålderspresidenten</pre><pre>Anf. 1 Ålderspresident ANDERS BJÖRCK (m): Ärade kammarledamöter! I egenskap av ålders- president hälsar jag er varmt välkomna till riksmötets första sammanträde. Jag vänder mig särskilt till dem som för första gången är ledamöter av Sveriges riksdag. Väljarna har gett er och oss övriga ledamöter det finaste upp- drag som en svensk medborgare kan inneha, att som folkvald få verka i landets högsta beslutande organ, riksdagen. Riksdagsledamotskapet ger inflytande, möjlighe- ter att påverka, ja, ibland till och med makt - men inte utan vidare. Inget annat samhällsorgan står över riksdagen. Den har sitt mandat direkt från folket och ansvarar inför detta. Riksdagen har inom ramen för grundlagarna den makt den anser sig behöva för att utöva sin ställning som folkets främsta företrädare. Riksdagen kan inte, aldrig, skylla ifrån sig. Den måste alltid ta sitt ansvar och vara herre över sina egna arbetsformer. Riksdagen är vad dess 349 ledamöter förmår. Där- för står och faller riksdagens ställning ytterst med vad de enskilda riksdagsledamöterna presterar. En riks- dagsledamot får aldrig glömma varför väljarna sänt honom eller henne till riksdagen. Han eller hon har ett tidsbegränsat mandat. Det gäller att förvalta detta med integritet. Riksdagsledamoten måste vara medveten om att det sällan eller aldrig finns patentlösningar på de svåra problem som riksdagen har att ta ställning till. Funnes det sådana lösningar skulle talmannen snabbt klubbfästa de förslag som löser allt. Frånvaron av enkla och snabba lösningar på sam- hällsfrågorna gör emellertid inte riksdagsarbetet mindre intressant, tvärtom. I uthålligheten visar sig styrkan. Två egenskaper krävs för ett framgångsrikt arbete i riksdagen, mod och hänsyn. Mod att våga stå för det obekväma gentemot det för dagen korrekta. Hänsyn gentemot dem som har andra uppfattningar som är grundade på en ärlig övertygelse. Arbetet i riksdagen har två huvuddimensioner. I utskotten ges tillfälle till samverkan och kompromis- ser, i kammaren till offentlig redovisning, polemik och beslut. En gång för mycket länge sedan talades det om ledamöter som hade kammarens öra. Det var de som lockade till lyssnande och respekt över partigränser- na. Jag hoppas att den nyvalda riksdagen består av ledamöter som lyckas fånga kammarens öra och där- med uppdragsgivarens, svenska folkets. Om så sker kan riksdagen bli vad den förutsätts vara, den plats där kompassriktningen tas ut för samhällsutveckling- en och där de viktiga och långsiktiga besluten fattas. Med dessa ord förklarar jag dagens sammanträde öppnat. (Applåder)</pre><pre>2 § Anmälan om granskning av bevis för riks- dagens ledamöter och ersättare</pre><pre>Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna</pre><pre>Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda- möter och ersättare Till Valprövningsnämnden har från Valmyndig- heten inkommit bevis för dem som med anledning av riksdagsvalet den 15 september 2002 har utsetts till ledamöter av riksdagen och ersättare för dessa. Bevi- sen, som daterats den 19 september 2002, är till an- talet 349 för riksdagsledamöter och 588 för ersättare. Valprövningsnämnden har vid sammanträde den- na dag granskat bevisen och därvid funnit, att de blivit utfärdade i enlighet med 19 kap. 11 § vallagen. Stockholm den 26 september 2002 Lars Tottie/ Kerstin Siverby</pre><pre>Valmyndigheten hade upprättat nedan intagna förteckning över dels partivis antalet riksdagsleda- möter i hela riket, dels valkretsvis mandatfördelning- en mellan partierna, ledamöternas och ersättarnas namn samt ordningen mellan de senare.</pre><pre></pre><pre>HELA RIKET</pre><pre>Parti Antal ledamöter av riksdagen Moderata samlingspartiet 55 Centerpartiet 22 Folkpartiet liberalerna 48 Kristdemokraterna 33 Arbetarpartiet Social- demokraterna 144 Vänsterpartiet 30 Miljöpartiet de gröna 17</pre><pre> VALKRETS STOCKHOLMS KOMMUN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Gunilla Carlsson Beatrice Ask Lena Adelsohn Liljeroth Gunnar Hökmark Mikael Odenberg Henrik S Järrel Anna Lilliehöök</pre><pre>Ersättare 1. Carl-Erik Skårman 2. Folke Schött 3. Margareta Cederfelt 4. Ibrahim Adan 5. Gustav Blix 6. Anna Kinberg 7. Sofia Arkelsten</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Bo Könberg Birgitta Ohlsson Ana Maria Narti Nyamko Sabuni Gabriel Romanus Mauricio Rojas</pre><pre>Ersättare 1. Louise Edlind-Friberg 2. Jan Björklund 3. Madeleine Sjöstedt 4. Maria Wallhager 5. Fredrik Malm 6. Lena Huss</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Helena Höij Stefan Attefall</pre><pre>Ersättare 1. Desirée Pethrus-Engström 2. Jakob Forssmed 3. Ewa Samuelsson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Bosse Ringholm Sylvia Lindgren Anders Ygeman Inger Segelström Nikos Papadopoulos Veronica Palm Börje Vestlund Maria Hassan Joe Frans</pre><pre>Ersättare 1. Inger Nordlander 2. Kaj Nordquist 3. Teres Lindberg 4. Tomas Agenberg 5. Margarita Pulido 6. Lars Lindberg 7. Karin Hanqvist 8. Karl-Petter Thorwaldsson 9. Nanna Wikholm</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Kalle Larsson Lars Ohly Ulla Hoffmann</pre><pre>Ersättare 1. Jenny Lindahl Persson 2. Kenneth Kvist 3. Lisa Rasmussen</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Gustav Fridolin Yvonne Ruwaida</pre><pre>Ersättare 1. Ewa Larsson 2. Carl Schlyter 3. Eva Goës</pre><pre> STOCKHOLMS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Chris Heister Fredrik Reinfeldt Göran Lennmarker Catharina Elmsäter-Svärd Karin Enström Marietta de Pourbaix-Lundin Henrik Westman Hillevi Engström Ewa Björling</pre><pre>Ersättare 1. Björn Hamilton 2. Nils Oskar Nilsson 3. Johanna Möllerström 4. Arion Chryssafis 5. Björn Molin 6. Håkan Hagwall 7. Isabella Jernbeck 8. F Mikael Sandström 9. Eva Öhbom Ekdahl</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Kerstin Lundgren</pre><pre>Ersättare 1. Anki Elken 2. Bengt Ericsson 3. Malin Svensson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Lars Leijonborg Karin Pilsäter Carl B Hamilton Helena Bargholtz Gunnar Andrén Mia Franzén Martin Andreasson Nina Lundström</pre><pre>Ersättare 1. Jan Björklund 2. Christina Berlin 3. Emil Barhebréus 4. Anita Mickos 5. Lennart Gabrielsson 6. Eva-Lena Eirefelt 7. John Glas 8. Anna SteeleKarlström</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Ingvar Svensson Inger Davidson Mats Odell</pre><pre>Ersättare 1. Amanda Agestav 2. Inger Strömbom 3. Magda Ayoub</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Ingela Thalén Tommy Waidelich Mona Sahlin Björn von Sydow Anita Johansson Ola Rask Carina Moberg Pär Nuder Cinnika Beiming Yilmaz Kerimo Eva Arvidsson Mikael Damberg Christina Axelsson</pre><pre>Ersättare 1. Jan Emanuel Johansson 2. Britta Lejon 3. Niclas Lindberg 4. Mariam Sherifay 5. Christer Erlandsson 6. Maryam Yazdanfar 7. Conny Fogelström 8. Anna-Karin Lundström 9. Magnus Hedberg 10. Kerstin Olsson-Berglund 11. Michael Simonsson Silkesjöö 12. Nina Wadensjö 13. Emil Högberg</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Gudrun Schyman Sermin Özürküt Mats Einarsson</pre><pre>Ersättare 1. Jenny Lindahl Persson 2. Kenneth Kvist 3. Lisa Rasmussen</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdgen Mikaela Valtersson Lars Ångström</pre><pre>Ersättare 1. Esabelle Reshdouni 2. Mats Pertoft 3. Kerstin Nöre</pre><pre> UPPSALA LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Per Bill Lennart Hedquist</pre><pre>Ersättare 1. Ulrika Karlsson 2. Gustaf von Essen 3. Siv Godberg</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Rigmor Stenmark</pre><pre>Ersättare 1. Bengt Wahlberg 2. Ulrika Andersson 3. Mattias Johansson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Erik Ullenhag Cecilia Wikström</pre><pre>Ersättare 1. Harald Nordlund 2. Sigbritt Dahlberg 3. Ali Malla</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdgen Mikael Oscarsson</pre><pre>Ersättare 1. Maj-Britt Andersson 2. Lars Svensk 3. Mikael Bergman</pre><pre>ARBETARPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Thomas Östros Tone Tingsgård Mats Berglind Agneta Gille</pre><pre>Ersättare 1. Rezene Tesfazion 2. Lisa Pelling 3. Roger Lamell 4. Helena Proos</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Ingrid Burman</pre><pre>Ersättare 1. Jonas Wikström 2. Liza Boëthius 3. Sores Bladhede</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Åsa Domeij</pre><pre>Ersättare 1. Gunnar Goude 2. Inger Hallqvist-Lindvall 3. Georg Olsson</pre><pre> SÖDERMANLANDS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Per Westerberg</pre><pre>Ersättare 1. Peder Wachtmeister 2. Walburga Douglas 3. Lotta Finstorp</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Roger Karlsson</pre><pre>Ersättare 1. Christina Andersson 2. Marianne Andersson 3. Malin Jansson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Liselott Hagberg</pre><pre>Ersättare 1. Margaretha Furustrand 2. Rune Nyberg 3. Anders Svensson</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Björn von der Esch</pre><pre>Ersättare 1. Lotta Jonsson 2. Gunnar Karltorp 3. Violeta Huamán de Lundberg</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Anna Lindh Reynoldh Furustrand Laila Bjurling Michael Hagberg Elisebeht Markström</pre><pre>Ersättare 1. Fredrik Olovsson 2. Caroline Helmersson-Olsson 3. Greger Tidlund 4. Kristina Lantz 5. Ola Sjöberg</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Elina Linna</pre><pre>Ersättare 1. Emil Carlsson 2. Charlotte Berglund 3. Kaj Johansson</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Maria Wetterstrand</pre><pre>Ersättare 1. Gunvor G Ericson 2. Magnus Johansson 3. Claes Lissenko</pre><pre> ÖSTERGÖTLANDS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Per Unckel Gunnar Axén Anna Lindgren</pre><pre>Ersättare 1. Stefan Hagfeldt 2. Betty Malmberg 3. Jan-Owe Larsson</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Lena Ek</pre><pre>Ersättare 1. Staffan Danielsson 2. Karin Jonsson 3. Michael Cornell</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Linnéa Darell Karin Granbom</pre><pre>Ersättare 1. Gunnar Asserhed 2. Kjell Fransson 3. Thomas Dahl</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Yvonne Andersson Sven Brus</pre><pre>Ersättare 1. Levi Eckeskog 2. Carin Stenström 3. Christina Halldorf</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Berndt Sköldestig Sonia Karlsson Conny Öhman Louise Malmström Billy Gustafsson Anne Ludvigsson Johan Löfstrand</pre><pre>Ersättare 1. Britt Olausson 2. Jan-Erik Johansson 3. Soghra Bahmani 4. Ali Hajar 5. Susanne Järnefjord 6. Sonnie Knutling 7. Madelaine Vilgren</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Britt-Marie Danestig</pre><pre>Ersättare 1. Torbjörn Björlund 2. Marja Bergström 3. Elisabet Rehn</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Helena Hillar Rosenqvist</pre><pre>Ersättare 1. Stefan Arrelid 2. Charles Pylad 3. Pelle Gustafsson</pre><pre> JÖNKÖPINGS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Anders Björck Bengt-Anders Johansson</pre><pre>Ersättare 1. Magdalena Andersson 2. Marie-Louise Ekholm 3. Helena Bouveng</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Margareta Andersson</pre><pre>Ersättare 1. Kjell Magnusson 2. Ann-Mari Nilsson 3. Raymond Pettersson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Tobias Krantz</pre><pre>Ersättare 1. Inger Gustafsson 2. Anders Ohlsson 3. Ann-Marie Johansson</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Alf Svensson Göran Hägglund Maria Larsson</pre><pre>Ersättare 1. Johan Broman 2. Lise-Lotte Jonasson 3. Christer Fjordevik</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Lars Engqvist Margareta Sandgren Martin Nilsson Carina Hägg Göte Wahlström</pre><pre>Ersättare 1. Helene Pettersson 2. Thomas Strand 3. Lina Afvander 4. Ilan DeBasso 5. Carina Ödebrink</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Alice Åström</pre><pre>Ersättare 1. Jerry Hansson 2. Kristina Nero 3. Björn Jönsson</pre><pre> KRONOBERGS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Anders G Högmark</pre><pre>Ersättare 1. Katarina Brännström 2. Ulrica Fors 3. Tobias Sjö</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Eskil Erlandsson</pre><pre>Ersättare 1. Gunnar Elm 2. Lena Karlsson 3. Karin Nilsson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Gunnar Nordmark</pre><pre>Ersättare 1. Margareta Artéus Thor 2. Jarl Branting 3. Ann-Christin Karlsson</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Olle Sandahl</pre><pre>Ersättare 1. Åsa Björkman 2. Rolf Sällryd 3. Bengt Germundsson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Tomas Eneroth Carina Adolfsson Elgestam Lars Wegendal</pre><pre>Ersättare 1. Åsa Karlsson 2. RosMarie J Neckö 3. Anders Salvén</pre><pre> KALMAR LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Nils Fredrik Aurelius</pre><pre>Ersättare 1. Leif Carlson 2. Malin Petersson 3. Christina Henrikson</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Agne Hansson</pre><pre>Ersättare 1. Anders Åkesson 2. Ann Petersson 3. Lisbeth Lennartsson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Sverker Thorén</pre><pre>Ersättare 1. Lars Hamrin 2. Åsa Stigwall 3. Pierre Edström</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Chatrine Pålsson</pre><pre>Ersättare 1. Anders Andersson 2. Bengt-Olof Roos 3. Monica Bengtsson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Håkan Juholt Agneta Ringman Krister Örnfjäder Ann-Marie Fagerström</pre><pre>Ersättare 1. Jussi Gröhn 2. Marianne Dahlberg 3. Nasim Malik 4. Laila Naraghi</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Lennart Beijer</pre><pre>Ersättare 1. Sonia Lindell 2. Lena Runnsjö 3. Birgitta Axelsson</pre><pre> GOTLANDS LÄN</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Lilian Virgin Christer Engelhardt</pre><pre>Ersättare 1. Carina Grönhagen 2. Åke Svensson 3. Anna Ardin</pre><pre> BLEKINGE LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Jeppe Johnsson</pre><pre>Ersättare 1. Gustav Nilsson 2. Alexander Wendt 3. Solveig Johansson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Heli Berg</pre><pre>Ersättare 1. Rita Holmgren 2. Urban Sylvan 3. Ebbe Lamberg</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Johnny Gylling</pre><pre>Ersättare 1. Roger Holmqvist 2. Inga Lill Siggelsten 3. Febe Björklund</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Jan Björkman Kerstin Andersson Christer Skoog</pre><pre>Ersättare 1. Karin Larsson 2. Nils-Olov Olofsson 3. Cecilia Eklund</pre><pre> MALMÖ KOMMUN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Carl-Axel Roslund Tobias Billström</pre><pre>Ersättare 1. Inge Garstedt 2. Anja Hemmestorp 3. Johan Bengt-Påhlsson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Allan Widman</pre><pre>Ersättare 1. Iva Parizkova Ryggeståhl 2. Fredrik Grubb 3. Corina Gabrielin</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Göran Persson Marie Granlund Lars-Erik Lövdén Britt-Marie Lindkvist Leif Jakobsson</pre><pre>Ersättare 1. Hillevi Larsson 2. Luciano Astudillo 3. Cecilia Dahl 4. Jamal El-Haj 5. Elsa Hansson</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Sten Lundström</pre><pre>Ersättare 1. Linda Svensson 2. Morgan Svensson 3. Sarah Levin</pre><pre> SKÅNE LÄNS VÄSTRA</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Cristina Husmark Pehrsson Peter Danielsson</pre><pre>Ersättare 1. Sven Yngve Persson 2. Cecilia Brorsson 3. Bo Thente</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Torkild Strandberg Tina Acketoft</pre><pre>Ersättare 1. Mohamed Benrabah 2. Brita Edholm 3. Christer Sörliden</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Kenneth Lantz</pre><pre>Ersättare 1. Per Staffan Johansson 2. Annika Bladh Blomquist 3. Lennart Pettersson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Anders Karlsson Annika Nilsson Kent Härstedt Christin Nilsson</pre><pre>Ersättare 1. Johan Andersson 2. Ingrid Olsson 3. Lennart Nilsson 4. Anette Roos</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Tasso Stafilidis</pre><pre>Ersättare 1. Maria Hagberg 2. Lars Ståhl 3. Katja Rajala</pre><pre> SKÅNE LÄNS SÖDRA</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Anne-Marie Pålsson Lars Lindblad Carl-Axel Johansson</pre><pre>Ersättare 1. Ewa Thalén Finné 2. Gunilla Nordgren 3. Linda Wahlquist</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Johan Linander</pre><pre>Ersättare 1. Stina Larsson 2. Katarina Erlingson 3. Jörgen Sjöslätt</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Ulf Nilsson Marie Wahlgren</pre><pre>Ersättare 1. Eva Klang 2. Magnus Bergström 3. Oskar Krantz</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Peter Althin</pre><pre>Ersättare 1. Lars Lundberg 2. Inga Ghenarp 3. Birgitta Sörlycke</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Ronny Olander Anita Jönsson Morgan Johansson Catherine Persson Bo Bernhardsson</pre><pre>Ersättare 1. Inger Jarl Beck 2. Bengt-Göran Hansson 3. Lena Wigholm-Lindberg 4. Torbjörn Lövendahl 5. Rebecka Phersson</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Karin Svensson Smith</pre><pre>Ersättare 1. Philip Maugham 2. Mats Åstrand 3. Diana Mulinari</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Ulf Holm</pre><pre>Ersättare 1. Ann Touré 2. Bo Thunell 3. Monika Ekström</pre><pre> SKÅNE LÄNS NORRA OCH ÖSTRA</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Bo Lundgren Margareta Pålsson</pre><pre>Ersättare 1. Maud Ekendahl 2. Bengt Svensson 3. Jörn Holmgren</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Lars-Ivar Ericson</pre><pre>Ersättare 1. Gunnel Wallin 2. Leif Sandberg 3. Ingrid Johansson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Christer Nylander</pre><pre>Ersättare 1. Åsa Hellberg 2. Barbro Kärrstrand 3. Dick Svensson</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Tuve Skånberg</pre><pre>Ersättare 1. Michael Anefur 2. Anna-Karin Nilsson 3. Douglas Brommesson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Christer Adelsbo Kerstin Engle Göran Persson Ulla Wester Anders Bengtsson</pre><pre>Ersättare 1. Lena Wallentheim 2. Per-Arne Håkansson 3. Ulrika Thulin 4. Christoffer Ahlqvist 5. Jenny Önnevik</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Sven-Erik Sjöstrand</pre><pre>Ersättare 1. Britt-Marie Pettersson 2. Chris Lindell 3. Hans Wendel</pre><pre> HALLANDS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Henrik von Sydow Anne Marie Brodén</pre><pre>Ersättare 1. Marianne Kierkemann 2. Annika Carlsson 3. Mats Eriksson</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Jan Andersson</pre><pre>Ersättare 1. Rolf Kenneryd 2. Gunnel Bengtsson 3. Jenny Karlsson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Lennart Kollmats Jan Ertsborn</pre><pre>Ersättare 1. Arife Yeniler 2. Gunnel Wandel 3. Göran Holmberg</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Lars Gustafsson</pre><pre>Ersättare 1. Ester Lindstedt Staaf 2. Larry Söder 3. Karl-Gunnar Svensson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Alf Eriksson Majléne Westerlund Panke Pär Axel Sahlberg Hans Hoff</pre><pre>Ersättare 1. Jennie Nilsson 2. Anna-Karin Malmkvist 3. Björn Lind 4. Lise-Lotte Olsson</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Kjell-Erik Karlsson</pre><pre>Ersättare 1. Annelie Gustafsson 2. Kristina Hallberg 3. Mikael Hallberg</pre><pre> GÖTEBORGS KOMMUN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Anita Sidén Cecilia Magnusson Göran Lindblad</pre><pre>Ersättare 1. Gunnar Ek 2. Hans Rothenberg 3. Bahram Atabeyli</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Eva Flyborg Cecilia Nilsson Erling Bager Axel Darvik</pre><pre>Ersättare 1. Rocio Fernández 2. Abraham Staifo 3. Vivian Lagerquist 4. Peter Jensen</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Per Landgren Annelie Enochson</pre><pre>Ersättare 1. Jakob Forssmed 2. Helen Richard 3. Magnus Berntsson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Leif Pagrotsky Marianne Carlström Claes-Göran Brandin Siw Wittgren-Ahl Lars Johansson Gunilla Carlsson</pre><pre>Ersättare 1. Rolf Lindén 2. Iman Shakarchi 3. Abbas Zarrinpour 4. Ewelina Tokarczyk 5. Roger Andersson 6. Cecilia Dalman Eek</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Johan Lönnroth Berit Jóhannesson</pre><pre>Ersättare 1. Rolf Olsson 2. Anja Karlsson 3. Ata Ala</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Claes Roxbergh</pre><pre>Ersättare 1. Kia Andreasson 2. Lage Rahm 3. Ethel Sjöberg</pre><pre> VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS VÄSTRA</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Inger René Kent Olsson</pre><pre>Ersättare 1. Mikael Cederbratt 2. Berit Adolfsson 3. Lars-Arne Staxäng</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Åsa Torstensson</pre><pre>Ersättare 1. Maria Kornevik Jakobsson 2. Peter Heie 3. Ingrid Larsson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Marita Aronson Lars Tysklind</pre><pre>Ersättare 1. Berith af Geijerstam 2. Pär Flyborg 3. Ann-Charlotte Jonsson</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Rosita Runegrund</pre><pre>Ersättare 1. Urban Svensson 2. Magnus Jacobsson 3. Marianne Nilsson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Lennart Nilsson Mona Berglund Nilsson Jan-Olof Larsson Catharina Bråkenhielm Kenneth G Forslund</pre><pre>Ersättare 1. Malin Servin 2. Ola Frithiofson 3. Louise Persson 4. Kiomars Heydar 5. Jeanette Ahokas</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Lars Bäckström</pre><pre>Ersättare 1. Siv Bergström 2. Hamza Demir 3. Florence Fridén</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Mona Jönsson</pre><pre>Ersättare 1. Per Leonardsson 2. Tina Ehn 3. Johan Söderpalm</pre><pre> VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS NORRA</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Elizabeth Nyström</pre><pre>Ersättare 1. Björn Leivik 2. Martin Andreasson 3. Bengt Hörnlund</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Annika Qarlsson</pre><pre>Ersättare 1. Rune Forsdahl 2. Ida Karlsson 3. Bengt Hilmersson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Anita Brodén</pre><pre>Ersättare 1. Kenneth Carlsson 2. Rose-Marie Fihn 3. Anders Castberger</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Ingemar Vänerlöv</pre><pre>Ersättare 1. Penilla Gunther 2. Claes-Olof Olsson 3. Gunilla Bengtsdotter</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Britt Bohlin Nils-Erik Söderqvist Christina Nenes Peter Jonsson</pre><pre>Ersättare 1. Kerstin Fredriksson 2. Lars Westbratt 3. Sabina Chaudhry 4. Jörgen Hellman</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Rossana Valeria Dinamarca</pre><pre>Ersättare 1. Annica Jonsson 2. Jan Gustafsson 3. Annette Ternstedt</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Barbro Feltzing</pre><pre>Ersättare 1. Marianne Samuelsson 2. Peter Rådberg 3. Bertil Borglund</pre><pre> VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS SÖDRA</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Ulf Sjösten</pre><pre>Ersättare 1. Christer Johansson 2. Birgitta Wichne 3. Christina Brandt</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Claes Västerteg</pre><pre>Ersättare 1. Marianne Henningsson 2. Kerstin Hermansson 3. Viktoria Haraldson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Anne-Marie Ekström</pre><pre>Ersättare 1. Göte Håkansson 2. Anna Svalander 3. Nils-Gunnar Blanc</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Else-Marie Lindgren</pre><pre>Ersättare 1. Kjell Eldensjö 2. Dagny Sjödin 3. Jan-Olof Broberg</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Arne Kjörnsberg Sonja Fransson Berndt Ekholm</pre><pre>Ersättare 1. Ann-Christin Ahlberg 2. Hans Olsson 3. Eva-Karin Haglund</pre><pre> VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS ÖSTRA</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Cecilia Widegren</pre><pre>Ersättare 1. Lars Elinderson 2. Lars Åke Carlsson 3. Charlotte Nordström</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Birgitta Carlsson</pre><pre>Ersättare 1. Per Gustafsson 2. Anne-Mari Allansson 3. Jonas Johansson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Christer Winbäck</pre><pre>Ersättare 1. Monica Holm 2. Hanna Lager 3. Karl-Gustav Bynke</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Holger Gustafsson</pre><pre>Ersättare 1. Ulla-Britt Hagström 2. Conny Brännberg 3. Annika Eclund</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Kjell Nordström Monica Green Urban Ahlin Carina Ohlsson</pre><pre>Ersättare 1. Peter Lindroth 2. Mia Bloom 3. Conny Johansson 4. Karin Hjärtqvist</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Per Rosengren</pre><pre>Ersättare 1. Ewa Hamberg 2. Ulf Sandberg 3. Christina Kvist</pre><pre> VÄRMLANDS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Jan-Evert Rådhström</pre><pre>Ersättare 1. Per-Samuel Nisser 2. Stina Lendrup 3. Katarina Hultkrantz</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Viviann Gerdin</pre><pre>Ersättare 1. Erik A Eriksson 2. Jane Larsson 3. Henrik Lander</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Runar Patriksson</pre><pre>Ersättare 1. Henrik Lindblom 2. Carin Melin 3. Marianne Granqvist</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Dan Kihlström</pre><pre>Ersättare 1. Lillemor Gustafsson 2. Sven-Tage Johansson 3. Magnus Göransson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Ann-Kristine Johansson Jarl Lander Marina Pettersson Tommy Ternemar Berit Högman</pre><pre>Ersättare 1. Lars "Mejern" Larsson 2. Birgitta Halvarsson 3. Håkan Holm 4. Anne Marit Överby 5. Mikael Dahlqvist</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Marie Engström</pre><pre>Ersättare 1. Sture Arnesson 2. Lena Karlsson 3. Anders Nilsson</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Leif Björnlod</pre><pre>Ersättare 1. Eva Hallström 2. Birgitta Karstensson 3. Owe Edman</pre><pre> ÖREBRO LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Sten Tolgfors</pre><pre>Ersättare 1. Ola Karlsson 2. Johan Lagerfelt 3. Gunilla Holmström</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Sofia Jonsson</pre><pre>Ersättare 1. Anders Larsson 2. Gunhild Wallin 3. Lars Pettersson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Johan Pehrson</pre><pre>Ersättare 1. Anna Ågerfalk 2. Linda Axäng 3. Staffan Werme</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Sven Gunnar Persson</pre><pre>Ersättare 1. Ewa Sundkvist 2. Behcet Barsom 3. Christine Beckman</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Thomas Bodström Inger Lundberg Nils-Göran Holmqvist Helena Zakariasén Lennart Axelsson</pre><pre>Ersättare 1. Matilda Ernkrans 2. Ameer Sachet 3. Eva Marcusdotter 4. Bjarne Rasmussen 5. Ewa-Leena Johansson</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Peter Pedersen</pre><pre>Ersättare 1. Mia Sydow Mölleby 2. Murad Artin 3. Karin Brunzell</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Mikael Johansson</pre><pre>Ersättare 1. Olof Johansson 2. Helen Ulizcka 3. Zargam Asadi</pre><pre> VÄSTMANLANDS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Tomas Högström</pre><pre>Ersättare 1. Jessica Polfjärd 2. Niclas Damsgaard 3. Staffan Anger</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Jörgen Johansson</pre><pre>Ersättare 1. Annika Krispinsson 2. Fredrick Federley 3. Lars Kallsäby</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Kerstin Heinemann</pre><pre>Ersättare 1. Azad Karim 2. Lars Alderfors 3. Birgitta Nilsson</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Torsten Lindström</pre><pre>Ersättare 1. Ingegerd Staberg 2. Stefan Sturesson 3. Hanke Joneklav</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Sven-Erik Österberg Margareta Israelsson Göran Magnusson Mariann Ytterberg Paavo Vallius</pre><pre>Ersättare 1. Pia Nilsson 2. Olle Thorell 3. Isabelle Sannestedt 4. Anders Teljebäck 5. Anna Wallén</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Stig Henriksson</pre><pre>Ersättare 1. Karin Thorborg 2. Lars Nordin 3. Beatrice Björkskog</pre><pre> DALARNAS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Rolf Gunnarsson</pre><pre>Ersättare 1. Christel Anderberg 2. Ulla Olsson 3. Mikael Rosén</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Kenneth Johansson</pre><pre>Ersättare 1. Gun Drugge 2. Bertil Daniels 3. Lena Reyier-Ingman</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Lennart Fremling</pre><pre>Ersättare 1. Veronica Hedenmark 2. Bo Brännström 3. Maria Park</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Ulrik Lindgren</pre><pre>Ersättare 1. Birgitta Sacrédeus 2. Katarina Gustavsson 3. Torsten Larsson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Marita Ulvskog Per Erik Granström Barbro Hietala Nordlund Kurt Kvarnström Anneli Särnblad Stoors</pre><pre>Ersättare 1. Hans Unander 2. Solmaz Fadai 3. Jonny Gahnshag 4. Eva Kungsmark 5. Thomas Gustavsson</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Anders Wiklund</pre><pre>Ersättare 1. Ulla Lindvall 2. Ola Olin 3. Birgitta Lundkvist</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Kerstin-Maria Stalin</pre><pre>Ersättare 1. Jan Lindholm 2. Sara Källgarn 3. Calle Morgården</pre><pre> GÄVLEBORGS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Patrik Norinder</pre><pre>Ersättare 1. Anne-Katrine Dunker 2. Tomas Tobé 3. Margareta B Kjellin</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Sven Bergström</pre><pre>Ersättare 1. Anders W Jonsson 2. Maud Kvarnäng 3. Magnus Andersson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Hans Backman</pre><pre>Ersättare 1. Ingrid Hammarberg 2. Lena Ödeen 3. Ola Nordebo</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Ragnwi Marcelind</pre><pre>Ersättare 1. Lars-Erik Häggblom 2. Gunnar Canslätt 3. Lennart Ahlenius</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Ulrica Messing Per-Olof Svensson Sinikka Bohlin Raimo Pärssinen Åsa Lindestam</pre><pre>Ersättare 1. Kenth Högström 2. Yoomi Renström 3. Jörgen Olsson 4. Marie Centerwall 5. Roger O Nilsson</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Owe Hellberg</pre><pre>Ersättare 1. Yvonne Oscarsson 2. Ulla Andersson 3. Jerker Svensson</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Lotta N Hedström</pre><pre>Ersättare 1. Ronald Krathmann 2. Bodil Ceballos 3. Jörgen Sjöstedt</pre><pre> VÄSTERNORRLANDS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Bertil Kjellberg</pre><pre>Ersättare 1. Lennart Bolander 2. Jacomina Beertema 3. Bertil Lindström</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Birgitta Sellén</pre><pre>Ersättare 1. Hans Hedlund 2. Dan Olsson 3. Tage Påhlsson</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Solveig Hellquist</pre><pre>Ersättare 1. Jarl Strömbäck 2. Lars Persson 3. Don Rösberg</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Lars Lindén</pre><pre>Ersättare 1. Jan Erik Ågren 2. Ulla Sjöström 3. Maria Utbult</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Agneta Lundberg Hans Stenberg Susanne Eberstein Göran Norlander Kerstin Kristiansson Karlstedt</pre><pre>Ersättare 1. Jôao Pinheiro 2. Lillemor Edholm 3. Jim Sundelin 4. Pernilla Eurenius 5. Åke Nyhlén</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Gunilla Wahlén</pre><pre>Ersättare 1. Claes Stockhaus 2. Mona Westerlund 3. Thomas Lundberg</pre><pre> JÄMTLANDS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Ola Sundell</pre><pre>Ersättare 1. Pär Jönsson 2. Laura Wandry-Mattsson 3. Jananders Mattsson</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Håkan Larsson</pre><pre>Ersättare 1. Sven Hellström 2. Elisabeth Thand Ringqvist 3. Catrin Mattsson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Margareta Winberg Rune Berglund Berit Andnor</pre><pre>Ersättare 1. Gunnar Sandberg 2. Marie Nordén 3. Stefan Wikén</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Camilla Sköld Jansson</pre><pre>Ersättare 1. Peter Frost 2. Berit Dahlström 3. Per Ström</pre><pre> VÄSTERBOTTENS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Ulla Löfgren</pre><pre>Ersättare 1. Anders Sjölund 2. Karin Glaas 3. Anders Ågren</pre><pre>CENTERPARTIET Ledamot av riksdagen Maud Olofsson</pre><pre>Ersättare 1. Åke Sandström 2. Tomas Mörtsell 3. Eva Enqvist</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Yvonne Ångström</pre><pre>Ersättare 1. Lars Jacobsson 2. Per Hammar 3. Britt-Marie Lövgren</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Gunilla Tjernberg</pre><pre>Ersättare 1. Kenneth Vidmark 2. Elisabeth Eriksson 3. Torbjörn Arvidsson</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Sören Wibe Carin Lundberg Karl Gustav Abramsson Lena Sandlin-Hedman Lars Lilja</pre><pre>Ersättare 1. Britta Rådström 2. Ibrahim Baylan 3. Anna Sjödin 4. Daniel Ådin 5. Lilly Bäcklund</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Lennart Gustavsson</pre><pre>Ersättare 1. LiseLotte Olsson 2. Pia Risán 3. Lasse Jacobson</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Ingegerd Saarinen</pre><pre>Ersättare 1. Jabar Amin 2. Thomas Nihlén 3. Göran Hådén</pre><pre> NORRBOTTENS LÄN</pre><pre>MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamot av riksdagen Anna Ibrisagic</pre><pre>Ersättare 1. Olle Lindström 2. Krister Hammarbergh 3. Hans Swedell</pre><pre>FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamot av riksdagen Anna Grönlund</pre><pre>Ersättare 1. Åke Bergbäck 2. Yvonne Bergmark-Bröske 3. Alf Sundström</pre><pre>KRISTDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Erling Wälivaara</pre><pre>Ersättare 1. Ina Järlesjö 2. Sune Berg 3. Yvonne Björnström</pre><pre>ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA Ledamot av riksdagen Anders Sundström Björn Rosengren Kristina Zakrisson Maria Öberg Lennart Klockare Birgitta Ahlqvist</pre><pre>Ersättare 1. Lars U Granberg 2. Karin Åström 3. Kent Ögren 4. Birgitta Gidblom 5. Robert Forsberg 6. Christina Tjärnberg</pre><pre>VÄNSTERPARTIET Ledamot av riksdagen Siv Holma</pre><pre>Ersättare 1. Stig Eriksson 2. Birgitta Norling 3. Bosse Strömbäck</pre><pre>MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamot av riksdagen Peter Eriksson</pre><pre>Ersättare 1. Annika Eriksson 2. Olof T Johansson 3. Agneta Granström</pre><pre>3 § Anmälan om entledigande av statsråd</pre><pre>Från statsminister Göran Persson hade följande skrivelse inkommit:</pre><pre>Till riksdagens talman Jag har i dag med verkan från och med denna dag entledigat statsrådet och chefen för Försvarsdeparte- mentet Björn von Sydow. Jag har vidare med verkan från och med denna dag förordnat statsrådet Lena Hjelm-Wallén att vara chef för Försvarsdepartementet. Stockholm den 30 september 2002 Göran Persson</pre><pre>Skrivelsen lades till handlingarna.</pre><pre>4 § Anmälan om ersättare för statsråd</pre><pre>Ålderspresidenten anmälde att följande ersättare fr.o.m. denna dag kallats att tjänstgöra i stället för riksdagsledamöter som är statsråd:</pre><pre>Hillevi Larsson för Göran Persson Jan Emanuel Johansson för Ingela Thalén Gunnar Sandberg för Margareta Winberg Hans Unander för Marita Ulvskog Fredrik Olovsson för Anna Lindh Niclas Lindberg för Mona Sahlin Rolf Lindén för Leif Pagrotsky Rezene Tesfazion för Thomas Östros Kenth Högström för Ulrica Messing Helene Pettersson för Lars Engqvist Lars U Granberg för Björn Rosengren Luciano Astudillo för Lars-Erik Lövdén Inger Nordlander för Bosse Ringholm Matilda Ernkrans för Thomas Bodström</pre><pre>5 § Anmälan om ledighet från dagens samman- träde</pre><pre>Ålderspresidenten meddelade att Erling Wälivaara (kd) beviljats ledighet från deltagande i dagens sam- manträde.</pre><pre>6 § Upprop</pre><pre>Företogs upprop av kammarens ledamöter.</pre><pre>7 § Val av talman</pre><pre>Anf. 2 BRITT BOHLIN (s): Herr ålderspresident! Jag föreslår å den socialde- mokratiska riksdagsgruppens vägnar att riksdagen till ny talman väljer Björn von Sydow. Valet av talman är ett viktigt och ansvarsfullt be- slut för riksdagens ledamöter. Den person vi väljer kommer att få ett mycket betydelsefullt uppdrag i den svenska demokratin. Talmannen ska utöva sitt ämbete med skicklighet och oväld. Det ställer stora krav på opartiskhet och förtroende. Talmannens uppgift är ytterst att säkra att svenska folkets vilja - såsom den uttrycks i allmänna val - också ges förutsättningar att verka i den svenska riksdagen. Trots att det har gjorts många gånger, vill jag ändå ta tillfället i akt att framföra ett varmt tack till Birgitta Dahl. Hon har på ett förträffligt sätt utövat talman- skapet. Hon har mött respekt och förtroende i alla läger. Hon har förnyat riksdagsarbetet, och hon läm- nar ett gott dagsverke till oss att förvalta och utveck- la. Det är en bra grund för att blicka mot framtiden. Stora uppgifter ligger framför oss i det kommande riksdagsarbetet. När vi nu väljer en ny talman bör det vara en person med lång politisk erfarenhet och erfa- renhet från olika delar av samhället. Det bör vara en person som genom sin kompetens och sitt uppträdan- de är en god representant för Sveriges riksdag och en värdig innehavare av rikets högsta valda ämbete. Herr ålderspresident! Därför föreslår jag nu Björn von Sydow. Han har ägnat större delen av sitt liv åt politik och politikens villkor. Björn von Sydow har erfarenheter från det kommunala politiska arbetet i sin hemkommun Solna. Han har också under de se- naste åren på ett förtjänstfullt sätt innehaft posten som statsråd och departementschef i Försvarsdepartemen- tet. Han har varit handelsminister, riksdagsledamot och ordförande för Miljönämnden i Solna. Detta är viktigt eftersom talmanskapet fordrar att man har politiska erfarenheter som också sträcker sig utöver riksdagsarbetet, och därmed läggs grunden för det förtroende och den respekt som uppdraget kräver. Björn von Sydow har vid sidan av sitt politiska arbete också en gedigen akademisk bakgrund. Han har varit utredare, forskare och universitetslektor. Han har vid ett par tillfällen gästforskat vid olika universitet i USA. Han är filosofie doktor och docent i statsvetenskap. Som lärare på Stockholms universi- tet har han undervisat många blivande statsvetare. Säkert finns det flera ledamöter här i kammaren i dag som en gång haft honom som lärare. Jag tror att många av oss också har läst hans undersökningar av det parlamentariska systemets utveckling i Sverige. Björn von Sydows doktorsavhandling hade nam- net Kan vi lita på politikerna?. Det är en fråga som även i dessa dagar är brännande aktuell. Demokratins grundbult är just att man måste kunna lita på oss förtroendevalda. Just förtroendet är centralt. Björn von Sydow har med särskilt intresse forskat och skri- vit kring frågeställningar rörande vår författning, vårt parlamentariska system och parlamentarismens ut- veckling i vårt land. Detta ger honom en stor och bred kunskap kring just de frågeställningar som är grund- läggande för uppdraget som talman. Vi är därför många som uppskattar honom som en kunnig och inspirerande person, och han har dessut- om ett stort mått av mänsklig värme och humor. Ock- så det är förmågor som gör honom särskilt lämplig för det för oss alla betydelsefulla ämbetet som riksda- gens talman. Herr ålderspresident! Mot denna bakgrund före- slår den socialdemokratiska riksdagsgruppen att Björn von Sydow väljs till riksdagens talman.</pre><pre>Kammaren valde med acklamation Björn von Sy- dow till talman. (Applåder)</pre><pre>Ålderspresidenten överlät åt Lennart Nilsson (s) att som tjänstgörande ålderspresident leda kammarens sammanträde under valen av vice talmän.</pre><pre>8 § Val av förste vice talman</pre><pre>Anf. 3 TJÄNSTGÖRANDE ÅLDERS- PRESIDENT LENNART NILSSON (s):</pre><pre>Ärade ledamöter! Det är naturligtvis trevligt för en bohuslänning att få tjänstgöra som ordförande för dessa viktiga val.</pre><pre>Anf. 4 BO LUNDGREN (m): Herr tjänstgörande ålderspresident! Jag ber att för Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp få föreslå omval av Anders Björck som förste vice talman.</pre><pre>Kammaren valde med acklamation Anders Björck till förste vice talman. (Applåder)</pre><pre>9 § Val av andre vice talman</pre><pre>Anf. 5 BO KÖNBERG (fp): Herr tjänstgörande ålderspresident! Folkpartiet li- beralerna nominerar som andre vice talman Kerstin Heinemann.</pre><pre>Kammaren valde med acklamation Kerstin Hei- nemann till andre vice talman. (Applåder)</pre><pre>10 § Val av tredje vice talman</pre><pre>Anf. 6 GÖRAN HÄGGLUND (kd): Herr tjänstgörande ålderspresident! Jag ber på den kristdemokratiska riksdagsgruppens vägnar att som tredje vice talman få nominera Helena Höij, Stock- holm.</pre><pre>Kammaren valde med acklamation Helena Höij till tredje vice talman. (Applåder)</pre><pre>Talmannen och vice talmännen intog sina platser.</pre><pre>Anf. 7 TALMANNEN: Ärade kammarledamöter! Jag vill börja med att tacka för det förtroende ni visat mig och mina nyval- da kolleger. Jag hoppas på ett gott samarbete. Jag vill särskilt rikta mig till förste vice talman- nen, tillika ålderspresidenten. Vi är tre nya, och jag hoppas att dina erfarenheter kan vara till god nytta för oss alla. Personligen känner jag mig naturligtvis mycket hedrad över att bli vald till rikets högsta valda ämbe- te, men jag känner mig också ödmjuk inför uppgiften. Sverige har ett demokratiskt system som vi har anledning att vara stolta över. Det yttersta beviset är riksdagen och dess folkvalda ledamöter. Det känns därför extra högtidligt att få hälsa er alla ledamöter, nyvalda och omvalda, välkomna till de viktiga och ansvarsfulla uppgifter som väntar under riksdagsåret. Tillsammans hoppas jag att vi ska kunna fördjupa och vitalisera riksdagens arbete, ett arbete som min företrädare på ett förtjänstfullt sätt inlett. En öppen debatt och därmed ett öppet parlament är livsnerven i vårt demokratiska system och ska också uppfattas på det sättet av medborgarna. Därför krävs ständiga förändringar och förbättringar för att möta de krav som ska ställas på allas vårt arbete i riksdagen. Jag kan konstatera att de 349 ledamöter som val- des in i riksdagen vid årets val borgar för förnyelse parad med erfarenhet - detta med anledning av att medelåldern sjunkit och kvinnorna ytterligare har stärkt sin ställning. Medelåldern i riksdagen var 49,3 år vid 1998 års val. I dag är medelåldern 48 år - en föryngring som de nyvalda ledamöterna inte helt oväntat står för. De två yngsta ledamöterna är Axel Darvik från Folkpartiet, som är 20 år, och miljöpar- tisten Gustav Fridolin, som är 19 år. Jag tror att det vore riktigt för mig att också säga att ålderman är kristdemokraten Björn von der Esch, med sina 72 år. Alla åldrar i vårt samhälle ska vara representerade i vår riksdag. Världens mest jämställda riksdag har alltså ytter- ligare stärkt sin ställning genom att kvinnorepresen- tationen ökat också detta val och är den högsta genom tiderna. Av ledamöterna är 192 män, 55 %, och 157 kvinnor, vilket motsvarar 45 %. Andelen kvinnor vid valet 1998 var 42,7 %. Nu börjar arbetet, och det ligger många viktiga uppgifter framför oss. Och under denna vecka kom- mer regeringens parlamentariska grund att bli klar- lagd. Vi har alla genomfört en valrörelse där stora och viktiga frågor för vårt lands framtid har debatterats och diskuterats; skolans roll, vården och omsorgen, sysselsättningen och tillväxten, för att nämna några frågor. Medborgarna har gjort sina val, och vi har blivit invalda för att representera och vara ombud för det svenska folket - ett stort och viktigt uppdrag. I dag har vi en riksdag och ett riksdagsarbete som har utvecklats till att ge den enskilda riksdagskvinnan och riksdagsmannen ett större inflytande. Utvecklingen har visat att ledamöterna har fått ett eget större bestämmande och därmed också inflytan- de över sina respektive partiers partilinjer. Herbert Tingsten skrev på 1960-talet att riksdagsmännen enbart fyllde statistplatser. Inget kan vara mer fel. Som riksdagen i dag är konstruerad kan ledamöterna i stor omfattning välja utskott som passar deras specia- lisering och intressen, vilket gör det möjligt för den enskilde ledamoten att också i stor utsträckning välja område på ett strategiskt sätt. Allt detta sammantaget gör att riksdagens utskott har fått större betydelse. Denna individualisering är ett för den parlamentariska demokratin mycket viktigt drag, enligt min bedöm- ning. Vi lever i dag i ett informationssamhälle. Utbudet av information är enormt. Den som har möjligheterna och kunnandet har tillgång till information på ett sätt som vi inte kunde drömma om för bara tio år sedan. Men för att söka och få del av den information som vi alla som individer har rätt till krävs nästan lika myck- et viljestyrka som för att bestiga Mount Everest. Det måste vi ändra på. Riksdagen är vår viktigaste demo- kratiska instans. Här sitter vi folkvalda och ska till- sammans med regeringen styra och fatta beslut som alla som bor i Sverige är beroende av. Min ambition inför det kommande riksdagsåret är att vi ska ha fokus på öppenhet och insyn både i det interna och i det externa arbetet. Politiker och politiska partier löser inte alla val och alla problem som vi människor ställs inför. Där- emot är demokratin ett nödvändigt verktyg. Om man har en optimistisk syn på människans möjligheter att forma det goda - och det har jag - så har man det därför att människor brukar handla med ansvar. Hjärtat och känslorna ska spela en avgörande roll för hur samhället ska vara. Allt detta, ärade kolleger, det enskilda och det kollektiva, sammanfaller i den demokratiska proces- sen och utgör medlet för samhällets förändring. Till skillnad från dem som talar om nödvändigheten i en viss utveckling ser vi hur det ytterst är människornas kraft och vilja som bestämmer vilket samhälle vi skapar. (Applåder)</pre><pre>11 § Val av kammarsekreterare</pre><pre>Anf. 8 BRITT BOHLIN (s): Herr talman! Efter samråd med företrädare för riksdagsgrupperna ber jag att till kammarsekreterare få föreslå Anders Forsberg.</pre><pre>Kammaren valde med acklamation Anders Fors- berg till kammarsekreterare. (Applåder)</pre><pre>12 § Anmälan om valberedningens samman- sättning m.m.</pre><pre>Med stöd av 7 kap. 2 § riksdagsordningen och tilläggsbestämmelserna 7.2.1 hade partiernas repre- sentation i valberedningen fastställts till</pre><pre>sex platser för Socialdemokraterna tre platser för Moderata samlingspartiet två platser för Folkpartiet liberalerna två platser för Kristdemokraterna två platser för Vänsterpartiet en plats för Centerpartiet en plats för Miljöpartiet de gröna</pre><pre>Partigrupperna hade anmält följande</pre><pre>ledamöter i valberedningen</pre><pre>Britt Bohlin (s) Beatrice Ask (m) Helena Bargholtz (fp) Göran Hägglund (kd) Alice Åström (v) Lena Ek (c) Barbro Feltzing (mp) Carina Ohlsson (s) Carin Lundberg (s) Fredrik Reinfeldt (m) Lennart Kollmats (fp) Lilian Virgin (s) Anders Karlsson (s) Chatrine Pålsson (kd) Per Rosengren (v) Berndt Sköldestig (s) Chris Heister (m)</pre><pre>suppleanter i valberedningen</pre><pre>Anders Ygeman (s) Per Westerberg (m) Bo Könberg (fp) Maria Larsson (kd) Britt-Marie Danestig (v) Kenneth Johansson (c) Ingegerd Saarinen (mp) Barbro Hietala Nordlund (s) Alf Eriksson (s) Inger René (m) Yvonne Ångström (fp) Catherine Persson (s) Tomas Eneroth (s) Mats Odell (kd) Ingrid Burman (v) Carina Moberg (s) Anders Björck (m)</pre><pre>Talmannen förklarade de anmälda företrädarna för respektive partigrupper utsedda till ledamöter och suppleanter i valberedningen för riksdagens inneva- rande valperiod.</pre><pre>Valberedningen kallades till konstituerande sam- manträde kl. 14.00 denna eftermiddag i talmanskon- ferensens rum.</pre><pre>13 § Avsägelser</pre><pre>Talmannen meddelade att Stig Henriksson (v) an- hållit om att fr.o.m. den 1 oktober bli entledigad från uppdraget som riksdagsledamot.</pre><pre>Kammaren biföll denna anhållan.</pre><pre>Talmannen meddelade att Gunnel Norell Söder- blom anhållit om att fr.o.m. den 1 januari 2003 bli entledigad från uppdraget som ställföreträdande ju- stitieombudsman.</pre><pre>Kammaren biföll denna anhållan.</pre><pre>14 § Ledigheter, m.m.</pre><pre>Talmannen meddelade att Pär Nuder (s) ansökt om ledighet under tiden 30 september 2002- 16 september 2003.</pre><pre>Kammaren biföll denna ansökan.</pre><pre>Talmannen anmälde att Christer Erlandsson skulle tjänstgöra som ersättare för Pär Nuder.</pre><pre>Talmannen meddelade att Martin Nilsson (s) an- sökt om ledighet under tiden 1 oktober-14 december 2002.</pre><pre>Kammaren biföll denna ansökan.</pre><pre>Talmannen anmälde att Thomas Strand skulle tjänstgöra som ersättare för Martin Nilsson.</pre><pre>15 § Ersättare för talmannen</pre><pre>Talmannen anmälde att Mariam Osman Sherifay (s) skulle tjänstgöra som ersättare för honom under den tid han var riksdagens talman.</pre><pre>16 § Meddelande om val</pre><pre>Talmannen meddelade att tisdagen den 8 oktober kl. 10.00 skulle val företas till bl.a. utskott och riks- dagsstyrelse.</pre><pre>17 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, mm</pre><pre>Talmannen anmälde att följande faktapromemori- or om förslag från Europeiska kommissionen inkom- mit och överlämnats till utskott: 2001/02:FPM104 Översyn av den europeiska läke- medelslagstiftningen KOM(2001)404 till socialut- skottet 2001/02:FPM105 Autonom importkvot av nötkött av hög kvalitet från Paraguay KOM(2002)94 till miljö- och jordbruksutskottet 2001/02:FPM106 Kommissionens meddelande "En framtida integrerad förvaltning av EU:s yttre gränser" KOM(2002)233 till justitieutskottet 2001/02:FPM107 Reform av den gemensamma fiske- ripolitiken - resurspolitiken KOM(2002)185 till miljö- och jordbruksutskottet 2001/02:FPM108 Handlingsplan för att integrera miljöskyddskrav i den gemensamma fiskeripoliti- ken KOM(2002)186 till miljö- och jordbruksut- skottet 2001/02:FPM109 Kommissionens förslag till ett femte direktiv om trafikförsäkring KOM(2002)244 till lagutskottet 2001/02:FPM110 Förslag till rambeslut om angrepp mot informationssystem KOM(2002)173 till justi- tieutskottet 2001/02:FPM111 Kommissionens direktivförslag om ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador KOM(2002)17 till miljö- och jordbruksutskottet 2001/02:FPM112 Kommissionens preliminära förslag till Europeiska gemenskapens allmänna budget för budgetåret 2003 till finansutskottet 2001/02:FPM113 Förslag till direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva verksamhet som anställd eller egenfö- retagare KOM(2001)386 till socialförsäkringsut- skottet 2001/02:FPM114 Kommissionens förslag till direktiv om modernisering av redovisningsdirektiv KOM(2002)259 till lagutskottet 2001/02:FPM115 eEurope 2005 - Ett informations- samhälle för alla KOM(2002)263 till trafikutskot- tet 2001/02:FPM116 Rambeslut om bekämpande av korruption i den privata sektorn till justitieutskot- tet 2001/02:FPM117 Beslut om ett flerårigt program för åtgärder på energiområdet KOM(2002)162 till näringsutskottet 2001/02:FPM118 Halvtidsöversynen av den gemen- samma jordbrukspolitiken KOM(2002)394 till miljö- och jordbruksutskottet 2001/02:FPM119 Förslag till rambeslut om förver- kande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott till justitieutskottet 2001/02:FPM120 Den sociala dialogen i EU KOM(2002)341 till arbetsmarknadsutskottet 2001/02:FPM121 Ersättning och service till alla pas- sagerare vid nekad ombordstigning, inställda eller kraftigt försenade flygningar KOM(2001)305 till lagutskottet 2001/02:FPM122 Uppföljningen av grönboken om konsumentskyddet inom Europeiska unionen KOM(2002)289 till lagutskottet 2001/02:FPM123 Återanvändning och kommersiali- sering av myndighetsinformation KOM(2002)207 till konstitutionsutskottet</pre><pre>18 § Anmälan om inkomna uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden</pre><pre>Talmannen anmälde att uppteckningar från föl- jande EU-nämndssammanträden inkommit: fredagen den 31 maj fredagen den 7 juni onsdagen den 12 juni torsdagen den 13 juni torsdagen den 20 juni torsdagen den 11 juli torsdagen den 18 juli onsdagen den 28 augusti</pre><pre>19 § Anmälan om skriftliga frågor och skriftli- ga svar</pre><pre>Talmannen meddelade att under tiden den 13 juni-27 september hade 293 skriftliga frågor fram- ställts samt att det under samma tid hade inkommit 313 skriftliga svar på frågor.</pre><pre>20 § Bordläggning</pre><pre>Anmäldes och bordlades Propositioner 2001/02:190 Riksrevisionen 2001/02:191 Sekretessfrågor - Ekonomisk brottslig- het m.m.</pre><pre>Förslag 2001/02:RR21 Riksdagens revisorers förslag angåen- de statens avtalsförsäkringar 2001/02:RS3 Nya administrativa rutiner m.m. för inkomstgarantier</pre><pre>21 § Yrkande om misstroendeförklaring</pre><pre>Anf. 9 BO LUNDGREN (m): Herr talman! Låt mig först gratulera till valet till det maktpåliggande och viktiga uppdraget och önska all välgång för talmannen och oss alla i kammaren. Herr talman! De senaste veckornas politiska oreda visar tydligt vikten av att vid ett oklart parlamenta- riskt läge tillämpa grundlagens bestämmelser om regeringsbildning. Det finns inget krav i grundlagen på att en regering alltid måste avgå efter ett val. Det är en rimlig ordning. En majoritetsregering som får förnyat förtroende av väljarna ska självfallet inte behöva avgå. Lika självklart är det att en majoritets- regering som förlorar sin majoritetsställning i ett val ska avgå. Med minoritetsregeringar är läget mer komplice- rat. Enligt min mening bör en minoritetsregering avgå om det parlamentariska underlaget efter ett val skiftar eller är oklart. Talmannen har då att efter konsultatio- ner med riksdagspartierna föreslå regeringsbildare. En sådan process ger stadga och klargör regeringens parlamentariska underlag. I den oklara situation som uppstod efter valet den 15 september borde den socialdemokratiska regering- en ha avgått. Hade så skett hade den politiska oredan kunnat undvikas. För att nu skapa förutsättningar för en ordnad process yrkar den moderata riksdagsgrup- pen i enlighet med 12 kap. 4 § regeringsformen att riksdagen uttalar att statsministern inte åtnjuter riks- dagens förtroende. Skrivelsen överlämnades till talmannen och hade följande lydelse:</pre><pre>Till talmannen I enlighet med 12 kap. 4 § regeringsformen yrkar Moderata samlingspartiet att riksdagen skall förklara att statsminister Göran Persson icke åtnjuter riksda- gens förtroende. Stockholm den 30 september 2002 Bo Lundgren (m) Per Unckel (m) Beatrice Ask (m) Anders Björck (m) Chris Heister (m) Anders G Högmark (m) Gunnar Hökmark (m) Göran Lennmarker (m) Fredrik Reinfeldt (m) Ola Sundell (m) Gunnar Axén (m) Per Bill (m) Gunilla Carlsson (m) Rolf Gunnarsson (m) Cristina Husmark Pehrsson (m) Anna Ibrisagic (m) Carl-Axel Johansson (m) Jeppe Johnsson (m) Inger René (m) Per Westerberg (m) Nils Fredrik Aurelius (m) Catharina Elmsäter-Svärd (m) Lennart Hedquist (m) Tomas Högström (m) Patrik Norinder (m) Cecilia Widegren (m) Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Bertil Kjellberg (m) Göran Lindblad (m) Ulla Löfgren (m) Elizabeth Nyström (m) Kent Olsson (m) Jan-Evert Rådhström (m) Anita Sidén (m) Sten Tolgfors (m)</pre><pre>Överläggningen var härmed avslutad.</pre><pre>22 § Bordläggning</pre><pre>Talmannen meddelade att under kammarens sammanträde hade Bo Lundgren (m) väckt yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Göran Persson. Talmannen konstaterade att det av den överläm- nade skrivelsen framgick att yrkandet biträtts av 35 ledamöter. Enligt förutsättningarna i regeringsformen 12 kap. 4 § skulle ärendet nu bordläggas. Talmannen meddelade att ärendet skulle bordläg- gas på nytt tisdagen den 1 oktober kl. 16.30 och upp- tas till slutligt avgörande vid kammarens sammanträ- de onsdagen den 2 oktober kl. 9.00 eller - om kam- maren då beslutade om ännu en bordläggning - vid sammanträde torsdagen den 3 oktober kl. 9.00. Talmannen meddelade vidare att i enligthet med föreskriften i tilläggsbestämmelse 1, 2 kap. 7 § i riks- dagsordningen skulle ärendet uppföras som första punkt på föredragningslistan.</pre><pre>Ärendet bordlades.</pre><pre>23 § Kammaren åtskildes kl. 11.42.</pre><pre>Förhandlingarna leddes av ålderspresidenten från sammanträdets början t.o.m. 7 § anf. 2, av tjänstgörande ålderspresidenten Lennart Nils- son (s) därefter t.o.m. 10 § anf. 5 och av talmannen därefter till sammanträdets slut.</pre> GQ091 Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:1 Måndagen den 30 september prot_200203__1.pdf 630479 pdf http://data.riksdagen.se/fil/CEBBACEE-C041-4AC0-950D-1FB744D176A1