Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

SFS nr: 2017:1023
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2017-11-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1327
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Har upphävts genom förordning (2018:1327).

2 §   Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatt på elektrisk kraft för kalenderåret 2018 ska betalas med 33,1 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

3 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.


Övergångsbestämmelser

2018:1327
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.