Förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

SFS nr: 2005:363
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2005-05-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:462
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledning

1 § Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister i form av ett läkemedelsregister.

Personuppgiftsansvarig

2 § Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 § Personuppgifter i läkemedelsregistret får behandlas för epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet. Förordning (2017:909).

Personuppgifter som får behandlas

4 § I läkemedelsregistret får endast följande uppgifter registreras:
1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
2. förskrivningsorsak,
3. patientens personnummer och folkbokföringsort, och
4. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.

Förskrivningsorsak ska anges med en kod. Förordning (2017:909).

5 § Har upphävts genom förordning (2009:634).

Information

6 §/Upphör att gälla U:2018-05-25/ Den information som Socialstyrelsen skall lämna de registrerade enligt 25 § första stycket c personuppgiftslagen (1998:204) skall omfatta
1. vilka kategorier av uppgifter som ingår i registret,
2. varifrån uppgifter hämtas in,
3. hur länge registret kommer att föras,
4. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
5. innebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret,
6. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling,
7. den registrerades rätt att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen, samt
8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.

Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt informera allmänheten om registret.

6 §/Träder i kraft I:2018-05-25/ Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den registrerade om
1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret, och
2. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling.

Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret. Förordning (2018:462).