Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

SFS nr: 2000:628
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2000-06-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:813
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.
Förordning (2007:905).

2 §    /Upphör att gälla U:2022-12-01/ Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas i samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden, såsom arbetsmarknadens parter, myndigheter, kommuner, enskilda företag och organisationer. Förordning (2007:905).

2 §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska utformas och bedrivas så att
   1. den är effektiv, enhetlig och rättssäker,
   2. kvinnor och män ges förutsättningar att ta del av stöd och insatser på lika villkor,
   3. bidragsbrott motverkas,
   4. risken för felaktiga utbetalningar minimeras, och
   5. konkurrensen mellan företag på marknaden inte snedvrids.
Förordning (2022:813).

2 a §   Har upphävts genom förordning (2007:905).

2 b §   Har upphävts genom förordning (2007:905).

2 c §   Har upphävts genom förordning (2007:905).

2 d §   Har upphävts genom förordning (2007:905).

3 §   Har upphävts genom förordning (2007:905).

3 §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska anpassas
   1. efter den enskildes förutsättningar, och
   2. till de skilda förutsättningar och behov som finns i olika delar av landet så att arbetssökande och arbetsgivare i hela landet kan få likvärdig service och likvärdigt stöd.

I verksamheten ska de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden prioriteras. Förordning (2022:813).

4 §   Har upphävts genom förordning (2007:905).

4 §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ Arbetsförmedlingen ska sträva efter att ta tillvara de kvaliteter en mångfald av utförare kan tillföra den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i enlighet med denna förordning även då verksamheten utförs av andra än myndigheten. Förordning (2022:813).

Former för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

5 §    /Upphör att gälla U:2022-12-01/ Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av
   1. platsförmedling,
   2. vägledning,
   3. arbetsmarknadspolitiska program,
   4. arbetsplatsintroduktion,
   5. arbetslivsinriktad rehabilitering, och
   6. verksamhet för unga med funktionshinder.

Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2017:821).

5 §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av
   1. platsförmedling,
   2. vägledning,
   3. arbetsmarknadspolitiska program,
   4. arbetsplatsintroduktion,
   5. arbetslivsinriktad rehabilitering, och
   6. verksamhet för unga med funktionsnedsättning.

Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2022:813).

Individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter

5 a §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan upprätta en individuell handlingsplan. I handlingsplanen ska anges
   1. en bedömning av den arbetssökandes stödbehov,
   2. planerade insatser och aktiviteter,
   3. den arbetssökandes skyldigheter, och
   4. arbetssökandets inriktning, särskilt vad gäller yrkesmässigt och geografiskt sökområde.

Planerade insatser och aktiviteter ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade. Med det avses att de måste framstå som lämpliga både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.
Förordning (2022:813).

6 §    /Upphör att gälla U:2022-12-01/ Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan upprätta en individuell handlingsplan där sökandens skyldigheter, planerade aktiviteter och arbetssökandets inriktning anges. Planen ska upprättas senast 30 dagar från det att han eller hon anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare.

En individuell handlingsplan för en nyanländ som har anvisats till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upprättas så snart som möjligt efter att den nyanlände första gången har folkbokförts i en kommun.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om handlingsplanernas innehåll och om hur de ska följas upp.
Förordning (2017:821).

6 §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ Handlingsplanen ska upprättas senast 30 dagar från det att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare.

En individuell handlingsplan för en nyanländ som har anvisats till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upprättas så snart som möjligt efter att den nyanlände första gången har folkbokförts i en kommun.

En upprättad handlingsplan ska hållas aktuell och förnyas vid behov, dock senast sex månader från det att den upprättades eller senast förnyades. Förordning (2022:813).

6 a §   Med utgångspunkt i sin individuella handlingsplan ska den som är arbetslös regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Den som får eller begär arbetslöshetsersättning ska redovisa sina aktiviteter minst en gång per månad.

Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast två veckor efter utgången av den period rapporten avser.

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt granska inkomna aktivitetsrapporter. Förordning (2017:821).

6 b §   Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur aktivitetsrapporten enligt 6 a § ska vara utformad samt om när och hur den ska lämnas. Förordning (2013:201).

Platsförmedling

7 §   Platsförmedling innebär att den enskilde får information och erbjudanden om lediga arbeten och att arbetsgivare får hjälp med att finna lämpliga arbetssökande till lediga platser.

7 a §   Arbetsförmedlingen får anvisa den som är arbetslös att söka ett arbete om det behövs för att
   1. matcha den som söker arbetskraft med den som söker arbete, eller
   2. kontrollera att han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbeten.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur den som är arbetslös ska anvisas att söka arbeten. Förordning (2013:201).

Vägledning

8 §   Vägledning innebär att den enskilde får stöd och information för att kunna göra ett övervägt val av arbete och utbildning.

Arbetsmarknadspolitiska program

9 §    /Upphör att gälla U:2022-12-01/ De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns i
   1. lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
   2. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
   3. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,
   4. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar,
   5. förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
   6. förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, och
   7. förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd.

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Förordning (2020:623).

9 §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns i
   1. lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
   2. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
   3. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,
   4. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar,
   5. förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
   6. förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
   7. förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd, och
   8. förordningen (2022:812) om förmedlingsinsatser.

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.
Förordning (2022:813).

Samråd och kontroll vid arbetsplatsförlagda insatser

9 a §   Arbetsförmedlingen ska samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan någon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program som är förlagt till en arbetsplats eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en arbetsplats.

När det gäller privata arbetsgivare samt offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen även inhämta information för att säkerställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig innan någon erbjuds programmet eller insatsen på arbetsplatsen. Om sådant förhållande föreligger får någon anvisning inte göras.
Förordning (2007:905).

9 b §   Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur uppgifter ska lämnas enligt lagen (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen. Förordning (2020:623).

Arbetsplatsintroduktion

10 §   Arbetsplatsintroduktion innebär att en specialutbildad arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet inför anställning, i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning. Bestämmelser om detta finns i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion. Förordning (2007:178).

Arbetslivsinriktad rehabilitering

11 §   Arbetslivsinriktad rehabilitering innebär att den som är i behov av särskilt stöd erbjuds utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

/Rubriken upphör att gälla U:2022-12-01/

Unga med funktionshinder

/Rubriken träder i kraft I:2022-12-01/

Unga med funktionsnedsättning

12 §    /Upphör att gälla U:2022-12-01/ Verksamhet för unga med funktionshinder innebär att Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för att genom vägledning och information underlätta övergången från skola till arbetsliv för den som har ett funktionshinder och har fyllt 16 år men inte 30 år.

Arbetsförmedlingen samverkar också med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1710).

12 §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ Verksamhet för unga med funktionsnedsättning innebär att Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för att genom vägledning och information underlätta övergången från skola till arbetsliv för den som har en funktionsnedsättning och har fyllt 16 år men inte 30 år.

Arbetsförmedlingen samverkar också med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2022:813).

13 §   Har upphävts genom förordning (2017:821).

14 §   Har upphävts genom förordning (2007:905).

Frågor om arbetslöshetsförsäkringen

15 §   Har upphävts genom förordning (2007:905).

16 §    /Upphör att gälla U:2022-12-01/ Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om det kan antas att en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning
      1. missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslösheten enligt 43-43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, eller
      2. inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 eller 11 § samma lag.

Om Arbetsförmedlingen har underrättat en arbetslöshetskassa om att en sökande inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt, ska Arbetsförmedlingen skyndsamt kalla honom eller henne till ett nytt besök eller en ny kontakt. Förordning (2013:201).

16 §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om det kan antas att en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning
   1. missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslösheten enligt 43-43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, eller
   2. inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 eller 11 § samma lag.

Om Arbetsförmedlingen har underrättat en arbetslöshetskassa om att en sökande inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen, eller en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen, vid en bestämd tidpunkt, ska Arbetsförmedlingen skyndsamt kalla honom eller henne till ett nytt besök eller en ny kontakt. Förordning (2022:813).

16 a §   Arbetsförmedlingen ska skyndsamt informera arbetslöshetskassan när en arbetssökande åter uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2013:201).

16 b §   Har upphävts genom förordning (2013:683).

16 c §   Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om hur en underrättelse enligt 16 § ska göras och vad den ska innehålla. Förordning (2013:201).

Upplysningsskyldighet

16 d §   Arbetsförmedlingen ska omedelbart informera den arbetssökande om att en underrättelse har gjorts enligt 16 § och om anledningen till underrättelsen.

Om en underrättelse har gjorts för att den sökande inte längre är anmäld som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, ska den sökande informeras om att den uppgiften kan komma att lämnas till Försäkringskassan.
Förordning (2013:201).

Uppgiftsskyldighet

17 §   Kronofogdemyndigheten har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om en arbetssökande:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
   3. hans eller hennes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.

Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2013:683).

18 §   Har uphävts genom förordning (2007:905).

Övriga bestämmelser

19 §   Ny beteckning 2 § genom förordning (2007:905).

19 §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ Om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med 2 § 4 eller 9 förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har påtalat brister i Arbetsförmedlingens handläggning eller rutiner ska Arbetsförmedlingen till regeringen och inspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att för att avhjälpa bristerna. Förordning (2022:813).

20 §   Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är avgiftsfri. Om en arbetssökande eller en arbetsgivare begär annonsering eller någon annan särskild åtgärd, får dock Arbetsförmedlingen ta betalt. Förordning (2007:905).

21 §   Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas oberoende av arbetskonflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en arbetssökande anvisas att söka ett arbete vid en arbetsplats där en sådan konflikt pågår ska sökanden upplysas om konflikten i samband med anvisningen.
Förordning (2013:683).

Verkställighetsbestämmelser

22 §   Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2007:905).


Övergångsbestämmelser

2000:628

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000 då förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamhet som beslutats och ärenden som börjat handläggas före den 1 augusti 2000.

2006:1555
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
   2. Den äldre lydelsen av 6 § gäller fortfarande för den som har anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen före ikraftträdandet.

2013:201
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
   2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet gäller 16 och 16 a §§ i sin äldre lydelse.

2017:821
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för en nyanländ som vid förordningens ikraftträdande har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.