Interpellation 2020/21:34 Fusk inom näringslivet

av Thomas Morell (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Tidningarnas rubriker visar en dyster utveckling i Sverige, och regeringen tycks sakna idéer för att bromsa utvecklingen. Bara i år har vi sett rubriker som Det fuskas i hela landet, Byggbranschen kraftsamlar för byggsektor utan kriminalitet, Myndighetssamverkan i tre skånska hamnar resulterade i 90 brister, och Svevia tillbakavisar påståenden om systematiskt kör- och vilotidsfusk.

Det här var bara ett litet axplock ur den dystra hög av rubriker som visar att fusket sprider sig inom snart sagt alla branscher. Det seriösa företagandet får allt svårare att klara sig på en marknad där oseriös verksamhet tar allt större marknadsandel. Under den pågående pandemin visar sig detta förhållande få katastrofala följder inte minst inom transportsektorn. En fråga som infinner sig är naturligtvis: Hur är det möjligt att detta kan få fortgå?

Inte sällan är bolag som ägs av staten inblandade i den här typen av marknadsstörande verksamheter, vilket är synnerligen allvarligt. Lag och ordning måste ovillkorligen vara ledstjärnan i all verksamhet, inte minst i de delar där staten är inblandad direkt eller indirekt. Det seriösa företagandet måste skyddas med kraftfulla åtgärder från samhällets sida så att en sund konkurrens råder på marknaden. Inte minst ger det tydliga signaler till det seriösa företagandet så att de vågar investera och satsa på verksamheter i Sverige. Det är också viktigt för de anställdas trygghet att arbetsplatserna är skyddade från osund konkurrens.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stävja det utbredda fusket inom olika näringslivsgrenar?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att statliga bolag följer en god företagssed och därmed föregår med gott exempel?