Motion till riksdagen
2020/21:376
av Björn Söder (SD)

Utredning om Allmänna arvsfondens verksamhet och framtid samt hur medel ur fonden ska fördelas


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda Allmänna arvsfondens verksamhet och framtid samt hur medel ur fonden ska fördelas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allmänna arvsfonden bildades 1928 när riksdagen beslutade att kusiner och mer avlägsna släktingar inte längre skulle ärva. Arv från den utan släktarvingar och utan testamente skulle heller inte tillfalla staten. I stället skulle arven gå till allmännyttiga ändamål. För att möjliggöra detta inrättades Allmänna arvsfonden, och mottagare av pengar ur fonden skulle vara barn och ungdomar. Senare tillkom även gruppen personer med funktionsnedsättning. Fonden har bidragit till mycket positivt men tyvärr har den på senare år utvecklats i fel riktning.

Samtidigt som föreningar som gör goda samhällsinsatser, som funktionshinders­organisationer och idrottsföreningar, erhåller medel från fonden finns ett flertal motta­gare som kan ifrågasättas, som olika kulturföreningar, organisationer bildade på etnisk grund och ungdomsorganisationer med minst sagt tveksam värdegrund. Bland mottagar­na 2019 finns vänsterextrema rörelser och politiska aktivistgrupper på vänsterkanten.

Det är mycket tydligt att Allmänna arvsfonden inte lever upp till sin egen gyllene regel om att ”alla verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden ska vila på demokratisk grund”.


Det behövs därför göras en utredning om Allmänna arvsfondens verksamhet och framtid samt hur medel ur fonden ska fördelas.

 

 

Björn Söder (SD)