Socialutskottets betänkande

2019/20:SoU22

 

Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i bl.a. lagen (1996:1156) om receptregister, lagen (2018:1212) om nationell läke­medelslista, lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer och patient­data­lagen (2008:355).

De lagändringar som utskottet tillstyrker innebär bl.a. att införandet av lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista samt reformen bastjänstgöring för läkare senareläggs. Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 finns det skäl för en sådan senareläggning. De följdändringar som tidigare beslutats i andra lagar med anledning av införandet av den nationella läkemedelslistan senareläggs. Eftersom lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft vid ett senare tillfälle än vad tidigare hade beslutats behövs en följdändring i 6 § första stycket 10 lagen (1996:1156) om receptregister. Ändringen innebär att de ändamål för vilka E-hälsomyndigheten får behandla uppgifter i receptregistret utvidgas. Som en ytterligare konsekvens av att senarelägga införandet av den nationella läkemedels­listan införs en kompletterande övergångsbestämmelse till lagen om nationell läkemedelslista.

Ändringen i lagen om receptregister träder i kraft den 2 juni 2020. Lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 maj 2023 i fråga om 7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § och i övrigt den 1 maj 2021. Följdändringarna i andra lagar med anledning av införandet av den nationella läkemedelslistan träder i kraft den 1 maj 2021. Ändringen i lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 2 maj 2021. De regler som avser införandet av bastjänstgöring för läkare träder i kraft den 1 juli 2021.

Behandlade förslag

Proposition 2019/20:158 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

2. lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

3. lag om ändring i lagen (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om  läkemedelskommittéer

4. lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

5. lag om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

6. lag om ändring i lagen (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

7. lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

8. lag om ändring i lagen (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

9. lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:158 punkterna 1–9.

 

Stockholm den 7 maj 2020

På socialutskottets vägnar

Acko Ankarberg Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Acko Ankarberg Johansson (KD), Sofia Nilsson (C), Karin Rågsjö (V), Karin Enström (M), Maria Stockhaus (M), Cecilie Tenfjord Toftby (M), Maria Nilsson (L), Annelie Karlsson (S), Hans Ekström (S), Isak From (S), Lawen Redar (S), Leif Nysmed (S), Angelika Bengtsson (SD), Mikael Strandman (SD), Robert Stenkvist (SD), Larry Söder (KD) och Emma Hult (MP).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2019/20:158 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

Propositionen överlämnades till riksdagen den 28 april 2020. Vid bordläggningen av propositionen samma dag beslutade riksdagen, i enlighet med regeringens förslag, att förkorta motionstiden till en dag. Motionstiden löpte således ut den 29 april 2020. Propositionen hänvisades av kammaren till socialutskottet den 29 april 2020.

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag som bl.a. innebär att införandet av lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista samt reformen bastjänstgöring för läkare senareläggs.

 

Propositionen

Regeringen föreslår att införandet av lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista samt reformen bastjänstgöring för läkare senareläggs. Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 finns det skäl för en sådan senareläggning. Det lämnas även förslag om att de följdändringar som tidigare beslutats i andra lagar med anledning av införandet av den nationella läkemedelslistan senareläggs och att ändringen i 3 kap. 5 § 7 lagen om nationell läkemedelslista får ett senare ikraftträdandedatum.

En konsekvens av att lagen om nationell läkemedelslista föreslås träda i kraft vid ett senare tillfälle än tidigare beslutat är att en ändring behöver föreslås i 6 § första stycket 10 lagen (1996:1156) om receptregister. Ändringen innebär att de ändamål för vilka E-hälsomyndigheten får behandla uppgifter i receptregistret utvidgas. Ändringen motsvarar den ändring som redan har beslutats i 3 kap. 5 § 7 lagen om nationell läkemedelslista. Som en ytterligare konsekvens av att senarelägga införandet av den nationella läkemedelslistan lämnas också förslag om en kompletterande övergångsbestämmelse till lagen om nationell läkemedelslista.

Ändringen i lagen om receptregister föreslås träda i kraft den 2 juni 2020. Lagen om nationell läkemedelslista föreslås träda i kraft den 1 maj 2023 i fråga om 7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § och i övrigt den 1 maj 2021. Följdändringarna i andra lagar med anledning av införandet av den nationella läkemedelslistan föreslås träda i kraft den 1 maj 2021. Ändringen i lagen om nationell läkemedelslista föreslås träda i kraft den 2 maj 2021. De regler som avser införandet av bastjänstgöring för läkare föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2019/20:158 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag