Skatteutskottets betänkande

2019/20:SkU28

 

Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Sammanfattning

Med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § riksdagsordningen föreslår skatteutskottet att riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen om korttidsarbete. Genom lagändringen ändras tiden för att komma in med anmälan om avstämning från två till fyra veckor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 6 juli 2020.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

Behandlade förslag

Utskottet lägger på eget initiativ fram förslaget till lagändring.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Bilaga
Utskottets lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

Stockholm den 26 juni 2020

På skatteutskottets vägnar

Jörgen Hellman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jörgen Hellman (S), Per Åsling (C), Niklas Wykman (M), Hillevi Larsson (S), Eric Westroth (SD), Tony Haddou (V), Boriana Åberg (M), David Lång (SD), Patrik Lundqvist (S), Hampus Hagman (KD), Joar Forssell (L), Johnny Skalin (SD), Rebecka Le Moine (MP), Kjell Jansson (M), Sultan Kayhan (S), Fredrik Schulte (M) och Erik Ezelius (S).

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete om att tiden för arbetsgivare att komma in med anmälan om avstämning till Tillväxtverket förlängs från två till fyra veckor från avstämningstidpunkten.

 

Bakgrund

Allmänt om stöd vid korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Den 1 januari 2014 trädde ett system med statligt stöd vid korttidsarbete i kraft (prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56). Stöd enligt det systemet får endast lämnas om det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en sådan är nära förestående. Syftet med stödet är att kunna stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten. Reglerna för statligt stöd vid korttidsarbete innebär att staten, arbets­givaren och arbetstagaren delar på kostnaderna för korttidsarbete. Bestämmelserna om stöd finns i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete samt förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete.

Den 7 april 2020 trädde ett nytt system för stöd vid korttidsarbete i kraft (prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199). Systemet är ett komplement till det tidigare systemet. För att möta arbetsgivarnas behov med anledning av spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 har stödet för korttidsarbete som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket tillfälligt förstärkts, s.k. korttidspermittering (prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199). Stöd enligt det nya systemet kan lämnas under en begränsad tid till arbetsgivare som på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter behöver införa korttidsarbete. Det nya systemet gäller för tid fr.o.m. den 16 mars 2020. Stödet administreras av Tillväxtverket och lämnas efter att verket beslutat om godkännande för stöd.

Avstämning

En arbetsgivare som har fått prelimi­närt stöd vid korttidsarbete är skyldig att göra en avstämning för att fast­ställa ett slutligt stöd. Avstämningen innebär en jämförelse och bedömning av om den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som har tilläm­pats överensstämmer med de angivna nivåerna i lagen och de avtal som slutits. Avstämning ska göras vid utgången av den tredje kalender­månaden från den tidpunkt stödperioden inleddes och därefter senast var tredje månad. En anmälan om avstämning ska ha kommit in till Tillväxt­verket inom två veckor från avstämningstidpunkten.

Tillväxtverket har i en hemställan till Finansdepartementet (Fi2020/03001/S1) den 24 juni 2020 begärt att tidpunkten för arbetsgivare att inkomma med anmälan om avstämning förlängs från två till fyra veckor. Tillväxtverket anför i sin begäran att enligt uppgift från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund samt flera stora lönesystems­leverantörer kommer många företag ha betydande problem med att lämna in uppgifter till avstämningen av korttidsarbetet inom föreskriven tid. Skälet till detta är att företagens lönecykel är konstruerad utifrån kollektiv­avtal och upp­gifter som lämnas till Skatteverket, vilket innebär att många uppgifter riskerar att inte finnas tillgängliga inom avstämningsperioden. Mindre företag ska ge in arbetsgivardeklarationer till Skatteverket den 12:e i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Detta sker genom en väl förank­rad och i många fall automatiserad process. Under augusti månad ska arbetsgivardeklarationen ges in senast den 17:e, för att ta hänsyn till semestrar. Först vid dessa tidpunkter är löneunderlagen klara. Att därefter ha högst två dagar på sig att genomföra den mycket mer komplexa avstämningen som krävs för korttidsarbetet kommer att leda till fel, förseningar och återbetalningsskyldighet. Större företag ska ge in sina arbetsgivardeklarationer till Skatteverket under perioden den 26:e till den 28:e i månaden efter löneutbetalningsmånaden. För dessa företag blir det i princip omöjligt att inkomma med anmälan om avstämning inom föreskriven tid. 

Utskottets ställningstagande

I regeringens proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 – åtgärder med anledning av coronaviruset föreslogs ändringar i bl.a. lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (korttidslagen). I 29 § nämnda lag föreslogs att när preliminärt stöd har lämnats enligt 5 a § korttidslagen ska anmälan ha kommit in till Tillväxtverket inom två veckor från avstämningstidpunkten. Finansutskottet biföll regeringens lagförslag, och riksdagen beslutade i enlighet med finansutskottets förslag (rskr. 2019/20:199). Lagförslagen trädde i kraft den 7 april 2020.

Utskottet har nu blivit uppmärksammat på att den nyligen införda regleringen i 29 § korttidslagen om tidpunkten för arbetsgivaren att inkomma med anmälan om avstämning kan medföra problem på grund av den korta tidsperioden om två veckor. För att ge arbetsgivare som är berättigade till stöd rimliga förutsättningar för att uppfylla lagstadgade krav på avstämning bör tidpunkten i 29 § förlängas från två till fyra veckor. Förslaget bedöms inte medföra några effekter för de offentliga finanserna. Förslaget påverkar de företag som erhåller statligt stöd vid korttidsarbete genom att minska den administrativa bördan och öka förutsättningarna att uppfylla de lagstadgade kraven på avstämning.

Utskottet föreslår på eget initiativ och i enlighet med 9 kap. 16 § riksdagsordningen att riksdagen genom att anta utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ändrar 29 § på redovisat sätt. Lagändringen föreslås träda i kraft den 6 juli 2020.

Mot bakgrund av de svårigheter som Tillväxtverket beskriver med nuvarande tidsfrist är det angeläget att den föreslagna lagändringen träder i kraft snarast. Ändringen är av enkel beskaffenhet och till fördel för företagen och det är den administrerande myndigheten som har uppmärksammat behovet av lagändring. Utskottet finner därför att det föreligger synnerliga skäl att frångå beredningskravet i 10 kap. 4 § första stycket RO.

Utskottet har inte begärt något yttrande från Lagrådet eftersom Lagrådets granskning skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet.

 

 

 

 

Bilaga

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Härigenom föreskrivs att 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

 

29 §[1]

 

En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning ska ge in en anmälan om avstämning. När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska anmälan ha kommit in till Skatteverket inom två kalender­månader från avstämningstid­punk­ten. När preliminärt stöd har läm­nats enligt 5 a § ska anmälan ha kommit in till Tillväxtverket inom två veckor från avstämningstid­punkten. I anmälan ska det anges om arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ett belopp efter sammanställning enligt 28 §.

En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning ska ge in en anmälan om avstämning. När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska anmälan ha kommit in till Skatteverket inom två kalender­månader från avstämningstidpunk­ten. När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 a § ska anmälan ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra veckor från avstämningstid­punkten. I anmälan ska det anges om arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ett belopp efter sammanställning enligt 28 §.

En arbetsgivare som efter sammanställning enligt 28 § har rätt till ytterligare stöd ska begära detta i anmälan om avstämning. I annat fall betalas inte något ytterligare stöd ut för avstämningsperioden.

Om det finns särskilda skäl, ska anstånd med att ge in anmälan om avstämning medges. Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns förutsättningar för anståndet, ska anståndet återkallas.

 

                                      

Denna lag träder i kraft den 6 juli 2020.

 

 


[1] Senaste lydelse 2020:207