Näringsutskottets betänkande

2019/20:NU20

 

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45) och riktar ett tillkännagivande till regeringen om att ytter­ligare undersökningstillstånd bör förlängas.

Lagändringen innebär att undersökningstillstånd som har beviljats förläng­ning enligt 2 kap. 7 § andra stycket minerallagen och som är giltiga den 1 juli 2020 ska förlängas med ytterligare ett år från den dag då giltighetstiden annars hade löpt ut. Den nya bestämmelsen ska dock inte gälla under­sök­nings­tillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en an­­kan som rör stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Enligt tillkännagivandet bör regeringen senast den 31 oktober 2020 åter­komma med lagrslag som in­nebär att samtliga undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 ska för­längas med ytterligare ett år från den dag då giltighetstiden annars hade löpt ut. Förslaget om förlängning ska dock inte om­fatta under­sökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan som rör stenkol och där stenkol uttryckligen anges i till­ståndet. Därmed tillstyrker ut­skottet de i stort sett likalydande förslag med den­na inriktning som finns i följd­motionerna (M, SD, C, KD, L).

I betänkandet finns en reservation (S, V, MP), vari förordas att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande, och ett särskilt yttrande (V).

Behandlade förslag

Proposition 2019/20:183 Förlängd giltighetstid för undersök­nings­tillstånd.

Fem yrkanden i följdmotioner.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Propositionen

Motionerna

Vissa kompletterande uppgifter

Utskottets ställningstagande

Reservation

Förlängning av ytterligare undersökningstillstånd, punkt 2 (S, V, MP)

Särskilt yttrande

Regeringens lagförslag, punkt 1 (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:183.

 

2.

Förlängning av ytterligare undersökningstillstånd

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att samtliga undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 ska förlängas med ytterligare ett år från den dag då de annars hade löpt ut, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. 

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3635 av Eric Palmqvist m.fl. (SD),

2019/20:3636 av Arman Teimouri m.fl. (L),

2019/20:3641 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2019/20:3642 av Helena Lindahl m.fl. (C) och

2019/20:3643 av Camilla Brodin m.fl. (KD).

 

Reservation (S, V, MP)

Stockholm den 18 juni 2020

På näringsutskottets vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Helene Hellmark Knutsson (S), Lars Hjälmered (M), Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Mathias Tegnér (S), Camilla Brodin (KD), Åsa Eriksson (S), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Peter Helander (C), Helena Antoni (M), Josef Fransson (SD), Lorena Delgado Varas (V) och Amanda Palmstierna (MP).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2019/20:183 Förlängd giltig­hetstid för undersökningstillstånd. Fem motioner har väckts med anledning av propositionen. Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut åter­ges i bilaga 1. I bilaga 2 finns regeringens lagförslag.

Propositionen innehåller en redogörelse för ärendets beredning fram till re­ger­ingens beslut om pro­po­si­tionen.

I samband med bordläggning av propositionen biföll kammaren reger­ing­ens förslag om att motionstiden skulle förkortas till fyra dagar.

Utskottets överväganden

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i minerallagen med innebörden att undersökningstillstånd som har beviljats förlängning enligt 2 kap. 7 § andra stycket minerallagen och som är giltiga den 1 juli 2020 ska förlängas med ytterligare ett år från den dag då gil­tig­hetstiden annars hade löpt ut. Den nya bestämmelsen ska dock inte gälla undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kol­väten eller som grundas på en ansökan som rör stenkol och där sten­kol uttryckligen anges i tillståndet.

Därtill tillkännager riksdagen att regeringen bör återkomma med lagförslag som innebär att samt­liga un­dersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 ska för­längas med ytterligare ett år från den dag då giltighetstiden annars hade löpt ut. Förslaget om förlängning ska dock inte omfatta undersök­nings­till­stånd som avser olja eller gas­formiga kolväten eller som grundas på en ansökan som rör stenkol och där stenkol uttryckligen anges i till­ståndet.

Jämför reservationen (S, V, MP) och det särskilda yttrandet (V).

 

Propositionen

Gällande bestämmelser i minerallagen om undersökningstillstånds giltighetstid

Ändamålet med minerallagen är att reglera formerna och förutsättningarna för undersökning (prospektering) och utvinning av vissa mineralfyndigheter oav­sett vem som äger marken. Undersökning får, med undantag för vissa rättig­heter som fastighets­ägaren har, utföras endast av den som har undersöknings­tillstånd. I 2 kap. 5–8 §§ minerallagen finns bestämmelser om undersöknings­tillstånds giltig­hets­tid.

Ett undersökningstillstånd gäller i 3 år från dagen för beslutet. Giltighets­tiden kan sedan förlängas till maximalt 15 år efter ansökan av tillstånds­ha­va­ren. Tillståndet förlängs först med sammanlagt högst tre år om en ändamåls­en­lig undersökning har utförts inom området, eller om tillståndshavaren har godtag­bara skäl till att en undersökning inte har gjorts och dessutom gör san­nolikt att om­rådet kommer att undersökas inom den tid som ansökan avser. Där­efter kan tillståndet förlängas med sammanlagt högst fyra år om det finns särskilda skäl och sedan med ytterligare sammanlagt högst fem år om det finns synnerliga skäl. Ansökan om förlängning av undersökningstillstånd ges in till bergmästa­ren.

Konsekvenser av covid-19 för mineralnäringen

På grund av spridningen av det virus som orsakar covid-19 befinner sig Sve­rige och omvärlden i en mycket svår situation och måste planera för extra­ordi­nära åtgärder. Det gäller bl.a. för att minska de negativa effekter som en sprid­ning av viruset kan få för viktiga samhällsfunktioner och för människors liv, hälsa och arbete.

Sprid­ningen av det virus som orsakar covid-19 riskerar att slå hårt mot pros­pek­teringsbolagen. Dessa bolag är ofta små och specialiserade på just pros­pek­tering efter potentiellt utvinningsbara mineralfyndigheter. De saknar där­för intäkter från egen gruvproduktion och är beroende av externt kapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. På grund av den rådande situationen är inves­te­ringsklimatet osäkert och prospekteringsbolagen riskerar att påverkas myc­ket negativt av detta, vilket i sin tur gör framtiden oviss för den svenska gruv­branschen.

Förslag om nya bestämmelser om undersökningstillståndens giltighetstid

I propositionen föreslår regeringen att det ska införas nya bestämmelser i mi­nerallagen som innebär att undersökningstillstånd som har förlängts genom att det har visats att det finns synnerliga skäl för förlängning och som är giltiga den 1 juli 2020 ska gälla i ytterligare ett år från den dag då giltighetstiden an­nars skulle ha löpt ut. För dessa tillstånd ska även gälla att om de har för­längts med en tid som understiger den sammanlagda giltighets­tiden om fem år kan till­ståndet på ansökan av tillståndshavaren förlängas med ytterligare viss tid så att den sammanlagda förlängningen i stället blir högst sex år. Detta gäller dock endast om förutsättningarna för förlängning är uppfyllda.

Bestämmelserna ska inte gälla undersökningstillstånd som avser olja eller gas­formiga kolväten eller som grundas på en ansökan som rör stenkol och där sten­kol uttryckligen anges i tillståndet.

De flesta remissinstanser tillstyrker eller har inga invändningar mot för­sla­get. En lagrådsremiss med den ovan beskrivna inriktningen har därtill läm­nats utan erinran av Lagrådet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Motionerna

I kommittémotion 2019/20:3641 av Lars Hjälmered m.fl. (M) konstateras det att regeringen föreslår att undersökningstillstånd som har förlängts med anled­ning av synnerliga skäl, och som är giltiga den 1 juli 2020, ska gälla i ytter­ligare ett år från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut.

Motionärerna konstaterar att prospektering är både kostsamt och tidskrä­vande. På grund av den rådande coronasituationen är investerings­kli­matet osä­kert och prospekteringsbolagen riskerar att påverkas mycket negativt av detta, vil­ket i sin tur gör framtiden oviss för den svenska gruvbranschen. Mo­tio­närerna anser att regeringens förslag i propositionen i grunden är bra, men för­slaget omfattar endast de undersökningstillstånd som har blivit förlängda med hän­visning till synnerliga skäl och är inne på sitt sista och totalt femtonde till­ståndsår. För att undvika ovisshet vad gäller tolkningen av bestämmelserna i mi­nerallagen anser motionärerna att alla giltiga undersökningstillstånd bör för­längas ett år. Regeringen bör därför återkomma med förslag till lagändring i minerallagen som förlänger samtliga undersök­ningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020 med ett år från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut. En för­längning bör gälla med de begränsningar som anges i propositionen om att en förlängd giltighetstid inte bör gälla undersökningstillstånd som rör sten­kol, olja eller gasformiga kolväten. Regeringen bör återkomma till riksda­gen med kompletterande förslag senast den 31 oktober 2020.

I kommittémotion 2019/20:3635 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) framhålls det att gruvnäringen utgör en hörnpelare i den exportberoende svenska basindus­trin och bidrar till att generera både arbetstillfällen och välfärd. Motionärerna ser positivt på gruvnäringen och vill därför ge den goda förut­sätt­ningar och sti­mulera dess tillväxt. Gruvnäringen – som i allt väsentligt agerar i en in­ter­nationell kontext – är dock allvarligt påverkad av corona­viru­sets konse­kven­ser. Detta gäller inte minst de företag som arbetar med prospek­tering som är helt beroende av att det finns riskkapital och investerare eftersom dessa före­tag utgör det första ledet i att finna nya brytbara metall- och mineral­fyndig­he­ter som ännu inte ge­nererar vinst.

Motionärerna står i stort bakom regeringens förslag i propositionen, men an­ser att det kan medföra en del onödiga gräns­drag­ningar och administrativa kon­sekvenser som bör undvikas. Därför anser de att den förlängning som före­slås i propositionen bör gälla för alla giltiga undersökningstillstånd undantaget de som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grun­das på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i till­stån­det. Till skillnad från regeringen menar motionärerna också att även de till­stånd som be­finner sig på de tidigare stegen av tillståndsprocessen bör om­fattas.

Det är ofta renodlade prospek­te­ringsbolag med tillgång till riskkapital som prospek­terar efter mineraltillgångar, slås det fast i kommittémotion 2019/20:3642 av Helena Lindahl m.fl. (C). Många av bolagen är små och speciali­serade och har inga inkomster från egen gruvproduktion, vilket gör att de är helt beroende av kapital som kommer utifrån.

Coronapandemin har tyvärr medfört att stora delar av den tid som kunde ha ägnats åt undersökningsarbete under innevarande år kan ha gått förlorad, och ingen vet hur det blir den kommande säsongen. Ett undersökningstillstånd gäl­ler i tre år och kan efter detta och under särskilda omständigheter förlängas i sammanlagt tre omgångar.

Motionärerna konstaterar att det lagförslag som regeringen har lagt fram i propositionen, endast omfattar de undersökningstillstånd som är inne på sitt sis­ta år. Att endast låta lagändringen omfatta de undersökningstillstånd som är inne på allra sista året är enligt motionärernas mening inte motiverat. Mo­tionärerna anser att en förlängning av alla giltiga undersökningstillstånd var­ken skulle medföra stora kostnader eller merarbete för Bergsstaten. Därför före­slår de att regeringen återkommer med en komplettering där alla giltiga undersökningstillstånd snarast möjligt förlängs ett år, och det utan krav på att bo­lagen ska ha utfört prospekteringsarbete under det senaste året. När det gäl­ler stenkol, olja och gasformiga kolväten delar de dock regeringens upp­fatt­ning att undersökningstillstånd på dessa områden inte ska omfattas av för­längningen.

Gruv- och mineralnäringen är av stor betydelse för den svenska ekonomin och tillväxten, konstateras det inledningsvis i kommittémotion 2019/20:3643 av Ca­milla Brodin m.fl. (KD). Covid-19 medför emellertid att Sverige måste planera för extraordinära åtgärder inom en rad områden. Den rådande situa­tionen riskerar att drabba gruvnäringen och slå mot svenska prospek­terings­bolag som saknar intäkter från egen gruvproduktion och som därför är beroen­de av externt kapital för att kunna fortsätta sin verksamhet, samtidigt som in­vesteringsläget är osä­kert.

Regeringens förslag i propositionen om att förlänga vissa undersöknings­tillstånd anser motionärerna vara välkommet. Förslaget omfat­tar dock endast tillstånd som har blivit förlängda av synnerliga skäl och är inne på sitt sista till­ståndsår. Dessutom menar motionärerna att det råder vissa oklar­heter om huruvida spridningen av covid-19 kan anses vara skäl för förlängning av un­dersök­ningstillstånd enligt bestämmelserna i minerallagen. För att undvika oviss­het anser motionärerna att alla giltiga undersök­nings­till­stånd bör för­längas med ett år. Regeringen bör därför återkomma med förslag till ändring i mineral­lagen som innebär att samtliga undersök­nings­till­stånd som är giltiga den 1 juli 2020 förlängs med ytterligare ett år från den dag då giltig­hets­tiden annars skulle ha löpt ut. En förlängning bör enligt motio­närernas upp­fattning gälla med de begränsningar som anges i propo­sitionen om att en förlängd giltighetstid inte bör gälla undersöknings­tillstånd som rör stenkol, olja eller gasformiga kolväten. Regeringen bör återkomma till riksdagen med komplet­terande förslag senast den 31 oktober 2020.

I kommittémotion 2019/20:3636 av Arman Teimouri m.fl. (L) instämmer motionärerna i regeringens uppfattning om att det är mycket angeläget att de före­slagna lagändringarna träder i kraft redan den 1 juli 2020 för att undersök­ningstillstånden inte ska hinna löpa ut. Däremot anser motionärerna att den lagtekniska lös­ning som föreslås innebär att vissa undersökningstillstånd, sär­skilt de som be­finner sig i ett tidigt skede och de som är kopplade till viss prospek­tering, riskerar att inte omfattas av den förlängda giltighetstiden. De anser att alla tillstånd ska förlängas oavsett var i prospekteringsprocessen de befinner sig och vilken prospektering det gäller. När det gäller stenkol, olja och gasfor­miga kolväten delar motionärerna dock regeringens uppfattning att undersök­nings­tillstånd på dessa områden inte ska omfattas av förlängningen. Motio­närerna anser att regeringen senast den 31 oktober 2020 bör återkomma med kom­pletteringar för de tillstånd som bl.a. ligger tidigt i tillstånds­pro­cessen.

Vissa kompletterande uppgifter

I sitt remissvar – som refereras i propositionen – anför Bergsstaten att det är otyd­ligt vad som gäller för undersökningstillstånd där tillståndshavaren har an­sökt om förlängd giltighetstid men där beslut inte har fattats den 1 juli 2020. Sve­min (en branschförening för gruvor och mineral- och metallproducenter i Sverige) tillstyrker förslaget men anser att förläng­ningen bör gälla alla giltiga under­sök­nings­tillstånd. Även Sveriges geologiska undersökning (SGU) anser att det vore lämpligt om även de tillstånd som befinner sig i de tidigare stegen omfattas av de nya reglerna.

I propositionen anför regeringen följande med anledning av de refererade re­missinstansernas synpunkter – som i allt väsentligt överensstämmer med mo­tionärernas:

Möjligheten till förlängning av undersökningstillstånd är uppdelad i tre steg enligt vilka förlängning kan sökas med först sammanlagt högst tre år, därefter sammanlagt högst fyra år och slutligen sammanlagt högst fem år. De krav som ska vara uppfyllda för att beviljas förlängning ökar för varje steg. I det första steget ska ett tillstånd förlängas om ändamålsenlig under­sökning har bedrivits inom undersökningsområdet eller tillstånds­havaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett och gör sannolikt att området kommer att undersökas under den tid som ansök­ningen avser (2 kap. 6 § minerallagen). I det andra steget ska ett tillstånd för­längas om det finns särskilda skäl (2 kap. 7 § första stycket mineral­la­gen). För de bo­lag som behöver ansöka om förlängning enligt de två första stegen görs bedömningen att det i dessa fall finns goda möjligheter att få giltighets­tiden förlängd redan till följd av spridningen av covid-19. Dessa bolag har dessutom redan inom ramen för det befintliga regelverket ett antal år kvar att fortsätta sin verksamhet innan de har utnyttjat den sammanlagda möj­liga tiden om 15 år. Regeringen anser därför, till skillnad från SGU, att det inte nu finns tillräckliga skäl att förlänga samtliga giltiga under­sök­nings­tillstånd.

– – –

Regeringen anser att giltighetstiden för undersökningstillstånd med hänsyn till det intrång och de olägenheter som de kan medföra för markägare och andra rättighetshavare endast bör förlängas i de fall där det redan nu kan be­dömas att det finns ett angeläget behov. I utkastet har det enligt reger­ingens uppfattning gjorts en restriktiv avgränsning av vilka tillstånd som bör omfattas av den förlängda giltighetstiden. Den stora merparten av de gil­tiga undersökningstillstånden omfattas inte, utan förslaget gäller endast de undersökningstillstånd där det vid en prövning av ansökan redan har gjorts bedömningen att det finns synnerliga skäl för att undersök­nings­ar­be­te ska få fortgå i högst fem år till.

Utskottets ställningstagande

Inledning

Utskottets ställningstagande redovisas under följande rubriker:

      Regeringens lagförslag

      Förlängning av ytterligare undersökningstillstånd.

Regeringens lagförslag

Coronavirusets spridning innebär betydande prövningar för hela samhället, in­klusive gruv- och mineralnäringen. Utskottet välkomnar därför att reger­ingen genom förslaget i den nu aktuella propositionen har vidtagit åt­gärder för att underlätta för de företag som bedriver undersöknings­verk­sam­het i Sverige och därmed i förlängningen även för den svenska gruvbranschen.

Med det anförda tillstyrker utskottet förslaget i propositionen.

Förlängning av ytterligare undersökningstillstånd

Utskottet har i det föregående enhälligt ställt sig bakom regeringens förslag till ändringar i minerallagen som innebär att en begränsad uppsättning undersök­nings­tillstånd som är giltiga den 1 juli 2020 ska förlängas med ett år vid tid­punk­ten då de annars hade löpt ut. Med förslaget säkerställs att prospek­teringsbolag kan slutföra det undersöknings­arbete som bedrivs i ett sent skede av prospekteringsprocessen, vilket kan vara nödvändigt för att det ska vara möjligt att sam­manställa och nå framgång med en ansökan om bearbetnings­koncession. En­ligt ut­skottets uppfattning vore det djupt beklag­ligt om potentiella fyndig­he­ter på sikt inte kan tas till vara som en följd av att det undersökningsarbete som krävs inte har kunnat utföras inom undersöknings­tillståndets giltig­hets­tid, vilket i sin tur är en konsekvens av de restriktioner som tillämpas i syfte att hindra coronavirusets spridning. I de fall verksam­heten bedrivs under se­nare ske­den av under­sök­ningstillståndets maxi­mala giltig­hetstid har san­nolikt be­tydande kapital redan investerats i un­der­sök­nings­arbetet. Kan inte detta arbete slut­föras och leda fram till att det går att utvinna en fyndig­het går detta kapital till stor del för­lorat, till men för det enskilda före­taget, för gruv- och mineral­näring­en i stort och därmed i många fall även för utvecklingen i om­råden där utbu­det av arbetstill­fäl­len ofta är begränsat.

Även om utskottet har ställt sig bakom regeringens förslag bör corona­vi­rusets negativa konsekvenser för gruv- och mineralnäringen kunna ligga till grund för att fler undersök­ningstillstånd omfattas av förlängningen. Även så­dan undersökningsverksamhet som befinner sig i ett tidigare skede bör enligt ut­skot­tets uppfattning omfattas, vilket bl.a. överensstämmer med SGU:s upp­fatt­ning som refereras i propositionen. Såväl små som stora prospekterings­bolag kan drabbas negativt av reserestriktioner inom lan­det och av att expert­kompetens från utlandet inte tillåts att resa in i landet. Därtill kommer det kär­va inves­terings­klimatet under och efter coronapandemin att slå hårt mot sådan i många fall risk­kapi­talfinansierad verksamhet som prospektering. En ut­slag­ning av pros­pek­te­rings­företag äventyrar för­ut­sättningarna för en fortsatt ut­veck­ling av den svenska gruvnäringen med de konsekvenser som detta bl.a. skulle få för syssel­sätt­ningen, exportintäkterna och möj­ligheterna att utvinna såda­na mi­ne­ral och metal­ler som är nödvändiga för att exempelvis ställa om ener­gi- och transport­syste­men i en mer hållbar riktning.

Enligt utskottets bedömning bör ett lagförslag som innebär att fler under­sökningstillstånd omfattas av förlängning vara tämligen okomplicerat att utar­be­ta och dessutom inte medföra något nämnvärt merar­be­te för de berörda myn­digheterna, i första hand Bergsstaten som är en del av SGU. Utskottet kan inte heller sluta upp bakom den restriktiva syn som redovisas i propositionen när det gäller vilka undersöknings­till­stånd som ska omfattas av den föreslagna för­läng­ningen. Kon­se­kvenserna för markägare och andra rättighetshavare av ett års förlängning tor­de var be­grän­sade, men detta bör kunna belysas närmare i den konse­kvens­analys som det lagstiftningsarbete som förordas nedan bör inne­fatta.

Sammantaget anser utskottet – i likhet med vad som anförs i motionerna 2019/20:3635 (SD), 2019/20:3636 (L), 2019/20:3641 (M), 2019/20:3642 (C) och 2019/20:3643 (KD) – att riksdagen bör uppmana regeringen att senast den 31 oktober 2020 återkomma med ett lag­förslag som innebär att samtliga un­dersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 förlängs med ytterligare ett år vid tid­punkten då de annars hade löpt ut. Förslaget om förlängning ska dock inte om­fatta sådana undersökningstillstånd som avser olja eller gasfor­mi­ga kol­­ten eller som grundas på en ansökan som rör stenkol och där stenkol uttryck­ligen anges i tillståndet. Med det anförda tillstyrker utskottet de nämn­da motio­nerna.

 

Reservation

 

 

Förlängning av ytterligare undersökningstillstånd, punkt 2 (S, V, MP)

av Helene Hellmark Knutsson (S), Mattias Jonsson (S), Monica Haider (S), Mathias Tegnér (S), Åsa Eriksson (S), Lorena Delgado Varas (V) och Amanda Palmstierna (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3635 av Eric Palmqvist m.fl. (SD),

2019/20:3636 av Arman Teimouri m.fl. (L),

2019/20:3641 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2019/20:3642 av Helena Lindahl m.fl. (C) och

2019/20:3643 av Camilla Brodin m.fl. (KD).

 

 

Ställningstagande

Undersökningsverksamhet som bedrivs i fält med tillstånd enligt mineral­la­gens andra kapitel kan vara av mycket skiftande omfattning och karaktär. Den kan t.ex. bestå av seismiska, radioaktiva, magnetiska eller elek­triska mät­ning­ar, geologiska undersökningar, diamantborrning, provtag­ning, provdikes­gräv­ning, borttagande av jord och sprängning. Typen av under­sök­ningsarbete och områdets karaktär avgör om det utöver under­söknings­till­ståndet även krävs en an­mälan eller ett tillstånd enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller terrängkörningslagen.

Enligt vår uppfattning torde det inte råda något tvivel om att många av de ovan nämnda verksamheterna kan skapa olägenheter för och innebära ett in­trång i markägares och andra rättighetshavares rättigheter. De samlade kon­se­kvenserna av att schablonmässigt medge förlängning av samtliga under­sök­ningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020, i linje med vad som föreslås i mo­tionerna 2019/20:3635 (SD), 2019/20:3636 (L), 2019/20:3641 (M), 2019/20:3642 (C) och 2019/20:3643 (KD), blir svåra att över­skåda. Detta talar i sin tur för en restriktiv hållning när det gäller vilka tillstånd som bör omfattas av den förlängda giltighetstiden. Vår uppfattning över­ens­stämmer således med den som har redovisats av regeringen i propositionen, och vi anser därmed inte att det är motiverat för riksdagen att vid­ta några åtgärder med anledning av för­slagen i de ovan nämnda mo­tio­nerna. Dessa avstyrks därför.

Särskilt yttrande

 

Regeringens lagförslag, punkt 1 (V)

Lorena Delgado Varas (V) anför:

 

Jag anser att regeringens förslag i grunden är bra och att det krävs åtgärder till följd av den uppkomna Covid-19-situationen. Gruvindustrin är en stra­tegiskt viktig näring för Sverige, inte minst i regioner som tidigare har drabbats av hög arbetslöshet och utflyttning. En modernisering av det svenska samhäl­let, som möter kommande miljö- och klimatutmaningar, måste även innebära att gruvnäringen utvecklas i samklang med övriga delar av sam­hället.

I propositionen anför regeringen att man inte har inkluderat alunskiffer bland undantagen eftersom det pågår ett arbete i Regeringskansliet för att skär­pa regelverket när det gäller utvinning av mineral ur alunskiffer. Med detta sär­skilda yttrande vill jag understryka vikten av att detta arbete bedrivs skynd­samt, att förslag snart överlämnas till riksdagen och att brytningen av alun­skif­fer därefter kan upphöra inom en nära framtid.

Jag anser också att det är viktigt att regeringens förslag till förlängning av undersökningstillstånd följs upp och att de invändningar som har lyfts av Sa­me­tinget och Svenska samernas riksförbund (SSR) tydligt tas i beaktande.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2019/20:183 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).

Följdmotionerna

2019/20:3635 av Eric Palmqvist m.fl. (SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning av giltighetstiden för samtliga undersökningstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:3636 av Arman Teimouri m.fl. (L):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning av giltighetstiden för samtliga undersökningstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:3641 av Lars Hjälmered m.fl. (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning av giltighetstiden för samtliga undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020 och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:3642 av Helena Lindahl m.fl. (C):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning av giltighetstiden för samtliga undersökningstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

2019/20:3643 av Camilla Brodin m.fl. (KD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning av giltighetstiden för samtliga undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag