Fi2019/00333

/B

Fi2019/00373/B

Finansdepartementet

Finansmarknads- och bostadsminister

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:99 av Barbro Westerholm (L) Kontanttjänster och 2018/19:143 av Peter Persson (S) Kontantdirektiv till bankerna

Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen planerar att förverkliga Riksbankskommitténs förslag Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42) och vilken tidsplan som i så fall gäller.

Peter Persson har fråga mig om jag kommer att verka för att ett förslag om att större banker ska tvingas att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering ska lämnas till riksdagen.

Jag besvarar båda frågorna gemensamt.

Jag delar frågeställarnas bild om vikten av att hantera de utmaningar som den minskande kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster utgör för många. Riksbankskommitténs förslag har remissbehandlats och flera viktiga remissynpunkter har inkommit. Frågan bereds nu i Regeringskansliet.

Stockholm den 13 februari 2019

Per Bolund