Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:98 av Ludvig Aspling (SD) Thailand

Ludvig Aspling har frågat mig om Sverige eller EU har en plan eller strategi, eller på något annat sätt planerar att verka för att demokratin återupprättas i Thailand under landets kommande mandatperiod.

Alltsedan militärens maktövertagande år 2014 har Sverige och EU verkat för ett återupprättande av demokratin och markerat mot den militära regimen, bland annat genom att införa restriktioner för officiellt besöksutbyte och genom att stoppa undertecknandet av ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Thailand.

De medborgerliga och politiska rättigheterna överlag är fortsatt kringskurna. Sverige har på olika nivåer i bilaterala och multilaterala sammanhang, bland annat under Thailands UPR-granskning 2016, påtalat oro över begränsningarna i yttrande- och mötesfriheten och uppmanat till fria och rättvisa val för att säkerställa en återgång till ett mer demokratiskt samhälle.

Val har nu utlysts och ett valdatum har fastställts. Det är ett steg i rätt riktning även om mycket återstår innan respekten för demokrati och mänskliga rättigheter är återställd i Thailand.

Tillträdet av en civil regering kommer att vara grundläggande för att utvecklingen i Thailand ska gå i demokratisk riktning. Sverige kommer fortsätta att verka för detta. Dialog förs med företrädare för politiska partier och civilsamhället. Liksom tidigare finns beredskap för att bevaka rättegångar, inte minst sådana med bäring på skyddet för försvarare av mänskliga rättigheter.

Sverige kommer också att verka inom ramen för EU:s gemensamma agerande, till exempel med stöd till civilsamhället.

Sverige kommer att fortsätta att följa utvecklingen i Thailand noga och verka för att de demokratiska principerna efterlevs och att rättsstatens principer får råda.

Stockholm den 13 februari 2019

Margot Wallström