M2019/

00229

/

Ke

Miljö och energi

departementet

Miljö-

och

klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:94 av Åsa Coenraads (M) PFAS

Åsa Coenraads har frågat mig om regeringen i närtid kommer att ta fram nya lagförslag rörande användning eller sanering av områden som förorenats av PFAS.

Regeringen ser allvarligt på förekomsten av högfluorerade ämnen (PFAS) i vår miljö. De senaste åren har särskilt användningen av PFAS i brandsläckningsskum uppmärksammats. Höga halter av PFAS har hittats i mark och vatten och dricksvattentäkter har förorenats med PFAS. Regeringskansliet bereder för närvarande ett förslag från Kemikalieinspektionen om nya regler för hantering av brandsläckningsskum som innehåller PFAS vid övning. När det gäller sanering av områden som förorenats av PFAS pågår inget arbete med författningsändringar.

Regeringen gav i januari 2015 Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen. I en delredovisning av detta uppdrag presenterade Kemikalieinspektionen i januari 2016 ett förslag på nationell reglering för högfluorerande ämnen i brandsläckningsskum.

Genom beslut i budgetpropositionen för 2017 fick Naturvårdsverket en tillfällig resursförstärkning för att genomföra en inventering, riskbedömning och analyser av samtliga platser där brandsläckningsskum som innehåller svårnedbrytbara miljögifter, s.k. PFAS, hanterats. En lägesbeskrivning av uppdraget redovisades i maj 2018 och Naturvårdsverket kommer under 2019 att återrapportera hur arbetet fortgår. Arbetet har bland annat resulterat i att Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om riskbedömning och åtgärder för PFAS-föroreningar i förorenade områden. Syftet med vägledningen är att ge tillsynsmyndigheterna förutsättningar att bedriva en effektiv och enhetlig tillsyn av områden som förorenats av PFAS.

Det är alltid den som vidtar en åtgärd eller verksamhet som kan orsaka eller har orsakat en förorening, som är ansvarig för att förhindra eller åtgärda en föroreningsskada. Saneringsanslaget (anslag 1:4 UO20) får användas för att sanera förorenade områden, även om det inte finns någon ansvarig. Den del av anslaget som består av statligt bidrag för efterbehandling av förorenade områden och som disponeras av Naturvårdsverket uppgår till 533 miljoner kronor 2019. Naturvårdsverket prioriterar och fördelar det statliga bidraget till de mest förorenade områdena.

Stockholm den 13 februari 2019

Isabella Lövin