Fi2019/00318/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:93 av Helena Bouveng (M)
Tillkännagivande om Tullverkets befogenheter

Helena Bouveng har frågat mig när jag avser att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att tillgodose det tillkännagivande riksdagen riktade till regeringen den 23 februari 2016.

Tillgången till illegala vapen, vapendelar och explosiva varor i det svenska samhället är ett stort problem. För att komma till rätta med detta krävs bl.a. att det finns bra redskap för att förhindra illegal införsel, inte minst när det gäller post- och kurirflödena. Regeringen gav därför i april 2018 en utredare i uppdrag att analysera om det finns skäl att ge Tullverket möjlighet att lägga postspärr för postförsändelser även vid misstanke om smuggling av vapen, vapendelar och explosiva varor. Utredaren ska även analysera om samma möjligheter att lägga spärrar ska införas för försändelser förmedlade av kurirföretag och ska vid behov föreslå författningsändringar.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 28 juni 2019 och jag ser fram emot att ta del av redovisningen.

Stockholm den 13 februari 2019

Magdalena Andersson