N2019/00419/SK

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:92 av Åsa Coenraads (M)
Betesinventering i brandområde

Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att säkerställa att Skogsstyrelsen fortsätter med sin betesinventering i Västmanlands brandområde från 2014.

Skogsstyrelsen har efter den stora branden i Västmanland 2014 genomfört en systematisk uppföljning av återväxten i skogen, bl.a. för att få kunskap om eventuella angrepp av rotmurkla efter brand. År 2017 kompletterades återväxtuppföljningen med en inventering av tillgängliga viltbetesresurser och av betesskador orsakade av klövvilt. Metoden innebar att skadade skogsplantor och föryngringsresultat kunde mätas samtidigt. Syftet med inventeringen var att ge markägare, skogsbruket och jägare ett bra underlag för att säkerställa en god återväxt i ett område med hög vilttäthet.

Skogsstyrelsen genomförde inventeringen till och med år 2018. Under det året informerades berörda intressenter om att de särskilda satsningarna med anledning av branden 2014 var slut och att inventeringen skulle upphöra. Skogsstyrelsen öppnade samtidigt för att sektorn, om det bedömdes vara relevant, kunde ta över ansvaret och ägarskapet för inventeringen. Skogsstyrelsen skulle fortsättningsvis bistå med kunskap och råd. Myndigheten erbjöd även att inom ramen för sin uppdragsverksamhet genomföra utbildning och kalibrering av inventeringsmetoden. Mot denna bakgrund anser jag att Skogsstyrelsen på ett väl avvägt sätt har möjliggjort för sektorn att låta inventeringen fortgå. Det torde nu vara upp till berörda intressenter att avgöra om inventeringen är tillräckligt intressant för att driva vidare. Jag har inte för avsikt att i nuläget vidta några åtgärder.

Stockholm den 13 februari 2019

Jennie Nilsson