Ju2019/00354/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:91 av Matheus Enholm (SD)
Riksdagens möjligheter till misstroendeförklaring

Matheus Enholm har frågat mig om statsministerns uttalande ska uppfattas som att det är regeringens bedömning att riksdagens möjlighet att avsätta en regering som inte har riksdagens stöd är orimlig, och om detta i så fall innebär att regeringen avser att vidta åtgärder för att genom en grundlagsändring ta bort denna möjlighet.

En av riksdagens möjligheter som folkets främsta företrädare är att inom ramen för sin grundlagsreglerade kontrollmakt förklara att statsministern eller ett annat statsråd inte har riksdagens förtroende. I ett sådant fall ska talmannen entlediga statsrådet.

I förarbetena till 2010 års grundlagsreform konstateras att regeringsformens system med de olika kontrollmedlen i allt väsentligt har fungerat väl och att det därför saknas anledning att göra några mer genomgripande förändringar av den grundläggande strukturen i bestämmelserna om kontrollmakten.

Talmannen har aviserat sin avsikt att ta initiativ till att statsvetare och jurister med inriktning på konstitutionell rätt bjuds in att, under full akademisk frihet, analysera regeringsbildningen, lagstiftningen samt talmannens och partiernas agerande under regeringsbildningsprocessen med anledning av höstens val till riksdagen.

Jag ser fram emot att få ta del av resultatet av denna analys.

Stockholm den 13 februari 2019

Morgan Johansson