Ju2019/00429

/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:160 av Åsa Coenraads (M)

Skydd vid tjänsteutövning

Åsa Coenraads har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att skydda enskilda tjänstemän att utsättas för hot, trakasserier och brott.

En förutsättning för att Polismyndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag är att medarbetarna känner sig trygga och har en god arbetsmiljö. Att de utsätts för hot, trakasserier och våld är naturligtvis inte acceptabelt.

Regeringen har under förra mandatperioden gett Polismyndigheten i uppdrag att intensifiera det systematiska arbetsmiljöarbetet och därför pågår nu ett arbete inom myndigheten för att utveckla skyddet av medarbetarna. En medarbetarundersökning har genomförts, vilken kommer att ligga till grund för prioriterade åtgärder i landets polisregioner.

Samhällsutvecklingen föranleder regeringen att vidta åtgärder även inom straffrättens område. För att stärka skyddet för myndighetsutövning kommer regeringen att föreslå att straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas.

En annan viktig faktor för att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön är att öka antalet polisanställda. Regeringen har därför aviserat historiskt stora resurstillskott för att verksamheten ska kunna stärkas och utvecklas och nu söker rekordmånga kvinnor och män till polisutbildningen. Regeringen är fast besluten att de ska få stöd av de rejäla resurser som har tilldelats, samordnade myndigheter och effektivare lagstiftning.

Jag kommer att noga följa utvecklingen av angrepp mot tjänstemän och vid behov vidta fler åtgärder.

Stockholm den 14 februari 2019

Mikael Damberg