Ju2019/00366/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:112 av Betty Malmberg (M)
Trygghet för lantbrukare

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att tryggheten för lantbrukare prioriteras.

Som jag svarade Betty Malmberg den 6 februari på en nästan identisk fråga vill jag återigen betona att vi inte kan acceptera att någon för att uppnå politiska syften förstör eller stjäl någon annans egendom, eller i värsta fall skadar andra människor. Detta har ingen plats i en demokrati och vi kan inte tolerera det i vårt samhälle. De som begår dessa brott äventyrar dessutom det målmedvetna arbete för ett stärkt djurskydd som seriösa organisationer och lantbrukare utför.

Regeringen har, som jag nyligen informerat om, vidtagit ett antal åtgärder för att den typ av brott som bland annat lantbrukare utsätts för ska hanteras effektivt av rättsväsendet, både avseende lagstiftning och resurser. Näringsidkare måste givetvis kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera att utsättas för ofredande, hot, skadegörelse eller andra brottsliga handlingar.

Jag har talat med Polismyndigheten om denna typ av brottslighet och fått information om hur myndigheten arbetar. Jag vet att Polismyndigheten tar problematiken på allvar och att myndigheten samarbetar med Säkerhetspolisen. Jag har förtroende för myndigheternas arbete på området och kommer följa utvecklingen noga. Jag avser också att ha en fortsatt dialog med LRF och andra berörda aktörer.


Stockholm den 13 februari 2019

Mikael Damberg