S2019/00458/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:111 av Barbro Westerholm (L)
Statistik över läkemedelsförsäljning

Barbro Westerholm har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra så att den svenska läkemedelsstatistiken kan fungera på det effektiva, kvalitetssäkrade och transparenta sätt som den har gjort under de senaste 40 åren. Bakgrunden till frågan är den begränsning som E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har gjort jämfört med tidigare rutiner när det gäller utlämnande av uppgifter om försäljningsvolymer av specifika läkemedelsprodukter.

Regeringen håller med Barbro Westerholm om att begränsningarna i fråga om utlämnandet av statistik över läkemedelsförsäljningen kommer att leda till en rad negativa konsekvenser. Som Barbro Westerholm anför har försäljningsstatistik över enskilda läkemedel lämnats ut i flera decennier utan att detta har lett till några invändningar mot myndigheters hantering eller publicering av läkemedelsstatistik ned på enskild läkemedelsnivå. Denna praxis har förutom en bättre insyn för allmänheten i hur offentliga medel används till läkemedel även visat sig vara ett viktigt led i arbetet med att uppnå patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, både genom enkla statistiska analyser och mer avancerad läkemedelsepidemiologi.

I sin externa kommunikation om den nya policyn hänvisar E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen till Kammarrätten i Stockholms dom från den 5 juni 2018 i mål nr 2359–18. Det är dessa myndigheter som ska tillämpa lagstiftningen och tolka domen när det gäller deras möjligheter att lämna ut läkemedelsstatistik.

Med anledning av den situation som nu har uppstått kartlägger regeringen konsekvenserna av myndigheternas ställningstagande för de olika aktörerna. Denna kartläggning sker i dialog med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och flera av de beställare som har påverkats av den annonserade begränsningen. Med utgångspunkt i den bild som framkommer avser regeringen dels att återkomma om vilka möjligheter som finns för att på kort sikt lindra vissa negativa effekter av policyändringen, dels att beskriva hur frågan om transparens i läkemedelsstatistiken kan utredas på lång sikt.

Sammanfattningsvis är det regeringens ambition att läkemedelsstatistik även fortsättningsvis ska kunna hanteras på ett sätt som ger allmänheten insyn i utvecklingen på läkemedelsområdet och som samtidigt bidrar till ökad patientsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Stockholm den 13 februari 2019

Lena Hallengren