Ju2019/

00357

/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:110 av Tomas Tobé (M)
Antalet skjutningar i Sverige

Tomas Tobé har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få stopp på skjutningarna.

Det är givetvis inte acceptabelt att kriminella uppgörelser resulterar i skjutningar och jag har varken för avsikt att tolerera eller normalisera en hög nivå av våldsanvändning.

Under föregående mandatperiod inledde regeringen ett kraftfullt arbete mot skjutningarna. Dels riktades åtgärder mot förekomsten av illegala vapen, dels mot de kriminella grupperingar som står bakom skjutningarna.

Bland annat fördubblades minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Straffskärpningarna har inneburit att fem gånger så många personer häktats för grova vapenbrott 2018 jämfört med året innan. Regeringen genomförde två olika amnestier under 2018 för att minska antalet illegala vapen och explosiva varor i samhället. Vapenamnestin resulterade i att över 12 000 vapen och 28 ton ammunition lämnades in. För amnestin för explosiva varor, som var den första i sitt slag i Sverige, visar preliminära resultat att bl.a. över 1,7 ton sprängmedel lämnats in.

En effektiv brottsbekämpning kräver också resurser och regeringen har därför i en rad budgetar föreslagit och aviserat stora resursökningar till Polismyndigheten. Vi är också fast beslutna om att genomföra den expansion av polisanställda som aviserats så att Polismyndigheten kan öka med 10 000 anställda till 2024. Det kommer ge myndigheten möjlighet att både höja förmågan och effektiviteten i arbetet. Effekterna av denna förstärkning kommer vi se över tid.

Det brottsförebyggande arbetet har också prioriterats och under 2017 presenterade regeringen ett nationellt brottsförebyggande program – Tillsammans mot brott. Programmet skapar en grund för ett mer strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete som behöver intensifieras i hela samhället. I programmet nämns såväl tidiga insatser för barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet som stöd till dem som vill lämna kriminella eller extremistiska grupperingar och en kriminell livsstil. Regeringen har som ambition att, under nuvarande mandatperiod, införa ett nationellt exitprogram för att fler ska ges möjlighet att lämna kriminaliteten och gängen bakom sig.

För att stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet har regeringen riktat och breddat tolv myndigheters samverkan mot den organiserade brottslighet som förekommer i de mest utsatta bostadsområdena. Myndigheterna har därefter, på eget initiativ, valt att knyta till sig ytterligare nio myndigheter i sitt arbete.

Regeringen kommer under mandatperioden att fortsätta arbetet med att stärka polisen genom fler anställda och nya verktyg. Ny lagstiftning om bättre möjligheter för bland annat datalagring och kameraövervakning kommer läggas på riksdagens bord och arbetet med att involvera myndigheter och andra delar av samhället i att förebygga och förhindra brott kommer också att prioriteras.

Jag är övertygad om att ett gemensamt åtagande från en rad olika samhällsaktörer är vad som krävs för att bryta de senaste årens negativa utveckling av skjutningar och gängkriminalitet. Jag tar också fasta på vad statsministern sa i regeringsförklaringen och kommer göra mitt yttersta för att realisera det: Kriminaliteten ska bekämpas med samhällets fulla kraft.

Stockholm den 13 februari 2019

Mikael Damberg