Svar på fråga 2018/19:108 av Tomas Tobé (M)
Situationen inom Kriminalvården

Tomas Tobé (M) har frågat statsrådet Mikael Damberg om han delar Kriminalvårdens bild av att beläggningen i anstalt, till skillnad från den bild som ges i budgetpropositionen för 2019, är 97 procent, och vilka åtgärder från regeringens sida statsrådet i sådana fall anser att detta motiverar.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Kriminalvården har under en rad år haft minskande klientvolymer men efter 2018 ökade beläggningen igen och platssituationen har periodvis varit ansträngd på både häkte och anstalt. Stundtals har beläggningen legat på mellan 95–100 procent.

Regeringen har skärpt straffen på en rad områden och gjort omfattande satsningar på polisverksamheten. Dessa omständigheter kan förväntas öka platsbehovet i Kriminalvården ytterligare.

För att såväl regeringen som myndigheterna långsiktigt ska kunna bedöma och planera för framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan finns behov av effektiva och ändamålsenliga prognosmetoder. Regeringen har därför gett Statskontoret i uppdrag att analysera arbetet med prognoser över verksam-hetsvolymer i rättskedjan. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2019.

Kriminalvården ansvarar för sin lokalförsörjning inom de rättsliga och ekonomiska ramar riksdag och regering bestämmer och myndigheten ska fortlöpande anpassa antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen till behovet. Jag kan konstatera att Kriminalvården begärde 395 miljoner ytterligare för 2019. Den budget som M och KD drev igenom tillsammans med SD, innebar emellertid bara en ökning av anslagen med 85 miljoner kronor.

Kriminalvården vidtar löpande åtgärder för att möta den ökade klient-tillströmningen och regeringen följer utvecklingen noga. Detta är en prioriterad fråga.

Stockholm den 13 februari 2019

Morgan Johansson