Ju2019/

00346

/POL

Ju 2019/00348/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsminister

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:104 av Katarina Brännström (M)

Utökade befogenheter vid inre utlänningskontroll

Svar på fråga 2018/19:106 av Katarina Brännström (M)
Polisens möjlighet till genomgång av digitala medier

Katarina Brännström har frågat mig när ny lagstiftning kan finnas på plats som ger polisen utökade möjligheter att i identifieringssyfte ta fotografier och omhänderta handlingar. Katarina Brännström har också frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ för att polisen ska ges rätt att gå igenom digitala medier i syfte att utreda en persons identitet.

Jag har valt ett besvara frågorna i ett gemensamt svar.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik är det angeläget dels att asylprövningen är rättssäker och effektiv och dels att återvändandet fungerar. Verkställigheten av beslut om avvisning eller utvisning försvåras av att många saknar identitetshandlingar. Det är det viktigt att myndigheterna har verktygför att arbeta med personer som inte vill medverka till att deras identitet klarläggs.

I utredningsbetänkandet Klarlagd identitet föreslås bland annat att Polismyndigheten, i samband med inre utlänningskontroll, ska ges utökade möjligheter att dels ta fingeravtryck, dels omhänderta pass eller andra identitetshandlingar. Vidare berör utredaren just digitala media i syfte att utreda en persons identitet. Det lämnas dock inga förslag på detta område.

Betänkandet Klarlagd identitet och remissynpunkterna bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 13 februari 2019

Morgan Johansson