Svar på fråga 2018/19:102 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Kommunalt stöd till personer utan rätt att vistas i Sverige

Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson om han avser att ta initiativ för att förbjuda kommuner att ge annat än mycket kortvarig hjälp till personer som vistas i kommunen utan tillstånd att vistas i landet.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Först och främst vill jag säga att personer som har sökt asyl och fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet. Detsamma gäller personer som vistas i Sverige utan tillstånd av andra skäl. Kommuner har dock alltjämt med stöd av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen möjlighet på frivilligt väg ge bistånd till personer som vistas i landet utan tillstånd. Biståndet är dock ingen rättighet som kan överklagas.

Enligt regeringsformen sköter kommunerna lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Regeringen avser inte att göra någon inskränkning i kommunernas självstyre och därmed deras möjlighet att ge frivilligt bistånd till personer som vistas i kommunen.

Stockholm den 13 februari 2019

Lena Hallengren