Ju2019/00343/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och

migrations

minister

n


Svar på fråga 2018/19:101 av Ann-Sofie Alm (M) Skärpta straff för människosmuggling

Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ till att skärpa straffen för människosmuggling.

Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige eller annan EU-stat, kan dömas för människosmuggling. Brottet innebär att invandringsreglerna sätts ur spel och att enskilda människors liv, hälsa och egendom äventyras. Regeringen ser allvarligt på denna typ av brottslighet.

Det är viktigt att den som begår ett brott får ett straff som står i proportion till brottets allvar. Straffskalan för ett brott ger uttryck för gärningens allvar och bör täcka samtliga fall av det aktuella brottet. Straffskalan för grov människosmuggling sträcker sig i dag från fängelse i lägst sex månader till högst sex år. Den ger alltså utrymme för höga straff i de allvarligaste fallen, samtidigt som den möjliggör rimliga straffvärdebedömningar också i andra fall. En kraftig höjning av minimistraffet för grov människosmuggling skulle innebära ett minskat utrymme för nyanserade straffvärdebedömningar och riskera tröskeleffekter i förhållande till straffet för människosmuggling av normalgraden.

I de fall människosmuggling också syftar till att senare exploatera offret för vissa ändamål, kan brottet människohandel aktualiseras. Straffskalan för människohandel är fängelse i lägst två och högst tio år. Det straffrättsliga skyddet mot människohandel har nyligen förstärkts genom bland annat en skärpning av straffskalan och ett bättre skydd för barn. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2018.

För att förhindra människosmuggling och för att ställa förövarna till svars, krävs en nära internationell samverkan. På EU-området finns ett direktiv och ett rambeslut med bestämmelser om människosmugglingsbrott. Under 2018 deltog Sverige i arbetet med att ta fram FN:s globala migrationsramverk som bland annat syftar till att förebygga och bekämpa människosmuggling och människohandel.

Regeringen följer utvecklingen på området noga och är beredd att vid behov vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 13 februari 2019

Morgan Johansson