N2019/00446/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:100 av Erik Ottoson (M)
Svensk rovdjursförvaltning

Erik Ottoson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att fler jägare ska skicka in bilder från sina viltkameror för att bidra till rovdjursförvaltningen och annan viltinventering.

Den 1 augusti 2018 trädde kamerabevakningslagen (2018:1200) i kraft. Den nya lagen innebär att tillstånd inte längre behövs vid bland annat enskildas kamerabevakning som utförs av rent privat natur. Jägare som vill ha åtelkameror behöver således inte längre tillstånd.

Enligt förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket, är Naturvårdsverket den myndighet som ansvarar för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen. Ansvaret innebär bland annat att Naturvårdsverket årligen granskar och fastställer inventeringsresultat för vissa arter, bl.a. stora rovdjur. Via Naturvårdsverket bedrivs sedan 2017 forskningsprojektet, Scandcam, som syftar till att jämföra kameraövervakning med traditionell inventering. Projektet beräknas slutföras under året.

Jag har tillförsikt i att Scandcam kan ge en god bild av hur viltkameror skulle kunna bidra till rovdjursförvaltningen och annan viltinventering.

Jag vill framhålla att enskildas frivilliga insatser i skog och mark har stor betydelse för den höga kunskapsnivån inom svensk viltförvaltning.

Stockholm den 13 februari 2019

Jennie Nilsson