Fråga 2018/19:211 Skatteverket

av Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I december biföll riksdagen budgetreservationen från Kristdemokraterna och Moderaterna. Detta beslut innebar att det ekonomiska anslaget för 2019 till Skatteverket ökade med 30 miljoner kronor jämfört med övergångsregeringens förslag. Detta beslut innebar också att Skatteverket fick två särskilda uppdrag: dels att förstärka arbetet med att bekämpa skattefusk, dels att förbättra it-stöd och administrativt stöd till köpare och säljare inom delningsekonomin.

Vad gäller arbetet mot skattefusk pågår det ett arbete som bland annat tagit sig uttryck i att Sverige sedan 2006 ingått drygt 40 internationella avtal som gett positiva effekter. Men de som fuskar hittar ständigt nya vägar, och därför behöver Skatteverkets arbete förstärkas ytterligare.

Vad gäller delningsekonomin ser vi att denna ständigt växer – vilket är positivt men också innebär att traditionella föreställningar om skattesystemets utformning utmanas. Skatteregler och administrationen kring dessa måste utformas så att det är lätt att göra rätt för sig. Därför har Skatteverket också fått ovan nämnda uppdrag.

För dessa två uppdrag har riksdagen genom beslut på utgiftsområde 3 tillfört resurser till Skatteverket. Uppdragen återspeglas dock inte i regleringsbrevet till Skatteverket.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När avser regeringen att komplettera regleringsbrevet till Skatteverket så att det motsvarar det budgetbeslut riksdagen fattade i december?