§ 1  Beslut om antal ledamöter i utskott och EUnämnd

 

 

Talmannen meddelade att valberedningen enhälligt föreslagit att antalet ledamöter i samtliga utskott samt EU-nämnden skulle fastställas till 17.

 

Kammaren biföll valberedningens förslag.

§ 2  Anmälan om entledigande av regeringen

Anf.  1  TALMANNEN:

Anmälan om entledigande
av regeringen

Sedan riksdagen vid statsministeromröstning den 25 september förklarat att statsministern saknar tillräckligt stöd har jag samma dag entledigat statsminister Stefan Löfven och övriga statsråd från deras befattningar.

Regeringens samtliga ledamöter uppehåller sina befattningar till dess att en ny regering har tillträtt.

Statsministern har meddelat att regeringen tills vidare inte kommer att besvara interpellationer eller skriftliga frågor.

§ 3  Anmälan om ny riksdagsledamot

 

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Tina Acketoft (L) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 26 september 2018 sedan Torkild Strandberg (L) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 25 september 2018

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Mattias Andersson

sekreterare

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

 

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2018) 630 till försvarsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 13 november.

COM(2018) 636 till konstitutionsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 14 november.

 

COM(2018) 639 till trafikutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 13 november.

§ 5  Kammaren åtskildes kl. 14.01.

 

 

Sammanträdet leddes av talmannen.

 

 

Vid protokollet

 

 

INGVAR MATTSON

 

 

/Olof Pilo

 

 

 


Innehållsförteckning

§ 1  Beslut om antal ledamöter i utskott och EUnämnd

§ 2  Anmälan om entledigande av regeringen

Anf.  1  TALMANNEN

§ 3  Anmälan om ny riksdagsledamot

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

§ 5  Kammaren åtskildes kl. 14.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018