§ 1  Riksmötets öppnande

 

Program för öppnandet har fogats som bilaga till detta protokoll.

Anf.  1  TALMANNEN:

Riksmötets öppnande

Jag hemställer att Ers Majestät förklarar riksmötet öppnat.

Anf.  2  HANS MAJESTÄT KONUNGEN:

Herr talman! Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! År 1810 valde riksdagen Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare. Då hade Sverige bara året innan fått en ny regeringsform, byggd på principen om maktdelning. Med den fick vi självständiga domstolar och myndigheter. Medborgerliga fri och rättigheter fastslogs, och riksdagens makt stärktes.

Det var i detta nya Sverige som min anfader år 1818, alltså för 200 år sedan, tillträdde tronen som Karl XIV Johan.

Ett sekel senare, 1918, befann sig världen och Sverige åter i förändring. Den 30 oktober öppnades ett urtima möte i Rikssalen på Stockholms slott. Min farfars far, kung Gustaf V, talade om den rättvisa och varaktiga fred varefter hela den lidande mänskligheten längtar.

I november samma år lade de stridande parterna ned vapnen. I juni 1919 undertecknades ett fredsavtal i Versailles, och året därpå bildades Nationernas förbund med Sverige som medlem. Detta förbund skulle komma att bli en föregångare till Förenta nationerna, FN, i dag ett av flera viktiga forum för internationellt samarbete.

Vid årsskiftet avslutar Sverige sina två år som icke permanent medlem i FN:s säkerhetsråd. Det har varit en värdefull möjlighet för vårt land att bidra till att upprätthålla fred och säkerhet.

Med första världskrigets slut tog en ny tid sin början. De kommande åren fattade Sveriges riksdag en rad avgörande beslut. Jag tänker då inte minst på de rösträttsreformer som lade grunden till den svenska demokratin som vi känner den i dag.

Ja, mycket har förändrats i Sverige under de gångna seklerna. Det demokratiska systemet och dess spelregler har fortsatt att utvecklas. I dag, liksom för hundra år sedan, är demokratin något som vi tillsammans har att vårda och värna. Inte bara på valdagen utan varje dag, och nu liksom då, vilar ett särskilt ansvar på er valda ombud som representerar svenska folket.

Ärade ledamöter! Var och en av er har fått medborgarnas förtroende att företräda dem här i Sveriges riksdag. De som lever i Sverige i dag, men också de generationer som kommer efter, är era uppdragsgivare. De förväntar sig att ni ska använda era kunskaper och erfarenheter till att verka för Sveriges bästa och för en god framtid för alla som lever här.

Att som riksdagsledamot förvalta folkets förtroende är inte ett enkelt uppdrag men samtidigt ett av de viktigaste man kan ha. Det är också ett utsatt uppdrag. Många hundratals beslut ligger framför er, och vissa kommer att vara lätta att fatta, andra svårare och mer komplicerade. Landets intresse ligger i era händer. Jag önskar er kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete.

Riksmötets öppnande

Jag förklarar härmed 2018/19 års riksmöte öppnat.

§ 2  Ceremonin avslutades kl. 14.25.


Bilaga

Program för öppnandet av riksmötet 2018/19

tisdagen den 25 september 2018 kl. 14.00

 

 

La Mourisque

Brassensemblen under ledning av Per Sjöberg

 

Kungssången

 

Änglamark

Rigmor Gustafsson

 

Talmannen

uppmanar Hans Majestät Konungen att öppna riksmötet

 

H. M. Konungen

förklarar riksmötet 2018/19 öppnat

 

Fanfar

Brassensemblen under ledning av Per Sjöberg

 

Joy to me

Rigmor Gustafsson

 

I natt jag drömde

Rigmor Gustafsson

 

Nationalsången

 

Grande Marche

Brassensemblen under ledning av Per Sjöberg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Medverkande

Riksplan:

Arméns musikkår

Livgardet paraderar

 

Trapphallen:

Folkdansgillet Kedjan

Stockholms Dövas Förening

Stockholms Kammarkör

Plenisalen:

Rigmor Gustafsson

Ackompanjemang: Mathias Algotsson, piano

Brassensemblen

under ledning av Per Sjöberg

 


Innehållsförteckning

§ 1  Riksmötets öppnande

Anf.  1  TALMANNEN

Anf.  2  HANS MAJESTÄT KONUNGEN

§ 2  Ceremonin avslutades kl. 14.25..........2

Bilaga…………………………………………………………………….3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018