§ 1  Justering av protokoll

 

Protokollen för den 12 och 13 november justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

 

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissio­nen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM14 Meddelande om hormonstörande ämnen COM(2018) 734 till miljö- och jordbruksutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

2018/19:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

2018/19:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

 

Utrikesutskottets utlåtande

2018/19:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2019

 

Skatteutskottets betänkande

2018/19:SkU5 Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

§ 4  Bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Skrivelse

2018/19:19 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

 

EU-dokument

COM(2018) 734 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Mot en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen

 

Motioner

med anledning av skr. 2018/19:14 Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa

2018/19:1883 av Johan Forssell m.fl. (M)

2018/19:1948 av Solveig Zander (C)

2018/19:2149 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

§ 5  Anmälan om uteblivet svar på skriftlig fråga

 

Andre vice talmannen anmälde att följande fråga för skriftligt svar hade framställts och inte skulle be­svaras:

 

den 28 november

 

2018/19:4 Situationen i Iran

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

§ 6  Kammaren åtskildes kl. 13.01.

 

 

Sammanträdet leddes av andre vice talmannen.

 

 

Vid protokollet

 

 

ANNALENA HANELL    

 

 

/Olof Pilo

 

 

 

 


Innehållsförteckning

§ 1  Justering av protokoll

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

§ 3  Ärenden för bordläggning

§ 4  Bordläggning

§ 5  Anmälan om uteblivet svar på skriftlig fråga

§ 6  Kammaren åtskildes kl. 13.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019