§ 1  Justering av protokoll

 

Protokollen för den 6 och 7 november justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

 

Tredje vice talmannen anmälde

att Fredrik Stenberg (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Björn Wiechel (S) under tiden för hans ledighet den 1 december 20181 januari 2019 samt

att Maria Jacobsson (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Kalle Olsson (S) under tiden för hans ledighet den 13 december 201813 januari 2019.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

 

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Lena Emilsson som suppleant i socialutskottet under Yasmine Larssons ledighet.

 

Tredje vice talmannen förklarade vald under tiden den 27 november 201824 juni 2019 till

 

suppleant i socialutskottet

Lena Emilsson (S)

§ 4  Utökning av antalet suppleanter

 

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från 72 till 73.

 

Kammaren medgav denna utökning.

§ 5  Val av extra suppleant

 

Val av extra suppleant i EU-nämnden företogs.

 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

 

suppleant i EU-nämnden

Erik Bengtzboe (M)

§ 6  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 november

 

Tredje vice talmannen meddelade att onsdagen den 28 november kl. 9.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 november äga rum.

§ 7  Anmälan om granskningsrapport

 

Tredje vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till trafikutskottet:

RiR 2018:30 Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur – tillämpas den på avsett sätt?

§ 8  Ärenden för hänvisning till utskott

 

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2018/19:18 till försvarsutskottet

 

EU-dokument

COM(2018) 490, COM(2018) 491 och COM(2018) 703 till konstitutionsutskottet

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och EU:s nationella parlament, Årsrapport 2017, till konstitutionsutskottet

§ 9  Ärenden för bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Finansutskottets betänkanden

2018/19:FiU14 Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

2018/19:FiU18 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2018/19:FiU29 Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

 


Försvarsutskottets betänkande

2018/19:FöU2 Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

2018/19:SfU10 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

2018/19:SfU12 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

§ 10  Bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Proposition

2018/19:16 En ny kustbevakningslag

 

Skrivelser

2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

2018/19:17 2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

 

EU-dokument

COM(2018) 744 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

 

Motion

med anledning av skr. 2018/19:10 Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser

2018/19:687 av Alexander Christiansson m.fl. (SD)

§ 11  Kammaren åtskildes kl. 13.03.

 

 

Sammanträdet leddes av tredje vice talmannen.

 

 

Vid protokollet

 

 

ANNA ASPEGREN

 

 

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§ 1  Justering av protokoll

§ 2  Anmälan om ersättare

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

§ 4  Utökning av antalet suppleanter

§ 5  Val av extra suppleant

§ 6  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 november

§ 7  Anmälan om granskningsrapport

§ 8  Ärenden för hänvisning till utskott

§ 9  Ärenden för bordläggning

§ 10  Bordläggning

§ 11  Kammaren åtskildes kl. 13.03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018