§ 1  Avsägelser

 

Talmannen meddelade

att Katarina Brännström (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i EUnämnden och

att Rasmus Ling (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i riksbanksfullmäktige.

 

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

 

Talmannen meddelade

att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Arin Karapet som suppleant i EU-nämnden och

att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Agneta Börjesson som suppleant i riksbanksfullmäktige.

 

Talmannen förklarade valda till

 

suppleant i EU-nämnden

Arin Karapet (M)

 

suppleant i riksbanksfullmäktige

Agneta Börjesson

§ 3  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

 

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande skrivelse kommit in:

 

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil.

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt 7 kap. 7 § riksdagsordningen i separata beslut den 25 oktober 2018 och den 6 november 2018 kommit överens om att genom deputerade i ett sammansatt utskott gemensamt bereda proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan samt motioner och proposition 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak samt motioner.

Till deputerade och suppleanter i det sammansatta utskottet har utsetts de i bifogade förteckning upptagna riksdagsledamöterna.

Det sammansatta utskottet, som benämns sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU), har vid konstituerande sammanträde den 15 november 2018 utsett följande presidium:

Hans Wallmark (M), ordförande

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

Stockholm den 15 november 2018

Martin Brothén

Kanslichef utrikesutskottet

Lars Franzén

Kanslichef försvarsutskottet

 

Bilagan hade följande lydelse:

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Sammansättning fr.o.m. 2018-11-15 t.o.m. 2018-12-06

 

Deputerade Suppleanter

1.Kenneth G Forslund (S) 1.Pyry Niemi (S)

2.Beatrice Ask (M) 2.Pål Jonson (M)

3.Niklas Karlsson (S) 3.Mattias Ottosson (S)

4.Hans Wallmark (M) 4.Margareta Cederfelt (M)

5.Björn Söder (SD) 5.Lars Andersson (SD)

6.Roza Güclü Hedin (S) 6.Aylin Fazelian (S)

7.Kerstin Lundgren (C) 7.Daniel Bäckström (C)

8.Yasmine Posio (V) 8.Hanna Gunnarsson (V)

9.Jan R Andersson (M) 9.Alexandra Anstrell (M)

10.Roger Richtoff (SD) 10.Josef Fransson (SD)

11.Paula Holmqvist (S) 11.Heléne Björklund (S)

12.Lars Adaktusson (KD) 12.Mikael Oscarsson (KD)

13.Olle Thorell (S) 13.Kalle Olsson (S)

14.Joar Forssell (L) 14.Allan Widman (L)

15.Sara Seppälä (SD) 15.Caroline Nordengrip (SD)

16.Annica Hjerling (MP) 16.Elisabeth Falkhaven (MP)

17.Hans Rothenberg (M) 17.Ann-Sofie Alm (M)

 

Skrivelsen lades till handlingarna.


§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

 

Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2018/19:8 för torsdagen den 8 november från socialförsäkringsutskottet och

prot. 2018/19:8 för torsdagen den 15 november från justitieutskottet.

§ 5  Anmälan om faktapromemoria

 

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM12 Meddelande om en uppdaterad bioekonomistrategi för EU COM(2018) 673 till miljö- och jordbruksutskottet

§ 6  Anmälan om granskningsrapport

 

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till näringsutskottet:

RiR 2018:29 Försäljningarna av statens aktier i Nordea

§ 7  Ärenden för hänvisning till utskott

 

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2018/19:1

Utgiftsområde 1 till konstitutionsutskottet

Utgiftsområde 2 och 25–27 till finansutskottet

Utgiftsområde 3 till skatteutskottet

Utgiftsområde 4 till justitieutskottet

Utgiftsområde 5 och 7 till utrikesutskottet

Utgiftsområde 6 till försvarsutskottet

Utgiftsområde 8 och 10–12 till socialförsäkringsutskottet

Utgiftsområde 9 till socialutskottet

Utgiftsområde 13 och 14 till arbetsmarknadsutskottet

Utgiftsområde 15 och 16 till utbildningsutskottet

Utgiftsområde 17 till kulturutskottet

Utgiftsområde 18 till civilutskottet

Utgiftsområde 19, 21 och 24 till näringsutskottet

Utgiftsområde 20 och 23 till miljö- och jordbruksutskottet

Utgiftsområde 22 till trafikutskottet

Propositionen i övrigt till finansutskottet

 

2018/19:2 till finansutskottet

§ 8  Ärenden för bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Konstitutionsutskottets betänkanden

2018/19:KU8 Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

2018/19:KU9 Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet

2018/19:KU12 Stärkt skydd för valhemligheten

 

Finansutskottets betänkanden

2018/19:FiU12 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet

2018/19:FiU13 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken

2018/19:FiU16 Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

2018/19:FiU28 Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering samt volatilitetsjustering för försäkringsföretag

 

Justitieutskottets betänkanden

2018/19:JuU5 Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

2018/19:JuU6 En modernisering av lagen om skiljeförfarande

2018/19:JuU7 Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot

 

Civilutskottets betänkande

2018/19:CU4 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

 

Kulturutskottets utlåtande

2018/19:KrU5 EU:s nya ungdomsstrategi

 

Utbildningsutskottets betänkanden

2018/19:UbU5 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

2018/19:UbU3 En strategi för svensk rymdverksamhet

2018/19:UbU4 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

2018/19:SfU9 Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag

2018/19:SfU11 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå

§ 9  Bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Skrivelse

2018/19:13 Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget

§ 10  Kammaren åtskildes kl. 13.03.

 

 

Sammanträdet leddes av talmannen.

 

 

Vid protokollet

 

 

ANN LARSSON  

 

 

/Olof Pilo

 

 

 

 


Innehållsförteckning

§ 1  Avsägelser

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

§ 3  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

§ 5  Anmälan om faktapromemoria

§ 6  Anmälan om granskningsrapport

§ 7  Ärenden för hänvisning till utskott

§ 8  Ärenden för bordläggning

§ 9  Bordläggning

§ 10  Kammaren åtskildes kl. 13.03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018