§ 1  Förnyad bordläggning av förslag till statsminister

 

Förslaget om att riksdagen till statsminister skulle utse Ulf Kristersson föredrogs och bordlades åter.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

 

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Magdalena Schröder (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 12 november 2018 sedan Erik Andersson (M) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 12 november 2018

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Mattias Andersson

sekreterare

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

 

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2018/19:240, 245 och 255 till utrikesutskottet

2018/19:239 och 246 till utrikesutskottet

2018/19:270, 271 och 287 till socialförsäkringsutskottet

 

EU-dokument

COM(2018) 800 till utrikesutskottet


§ 4  Ärenden för bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Konstitutionsutskottets betänkanden

2018/19:KU2 Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

2018/19:KU3 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

2018/19:KU4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

2018/19:KU7 EU-arbetet i riksdagen

 

Kulturutskottets betänkande

2018/19:KrU2 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

 

Finansutskottets betänkande

2018/19:FiU15 Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

 

Skatteutskottets betänkanden

2018/19:SkU2 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

2018/19:SkU3 Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2018/19:SkU4 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatte­undandraganden

 

Justitieutskottets betänkande

2018/19:JuU4 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinfor­mation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

 

Trafikutskottets betänkande

2018/19:TU2 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

 

Civilutskottets betänkanden

2018/19:CU2 En ny regional planering

2018/19:CU3 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

§ 5  Kammaren åtskildes kl. 13.01.

 

 

Sammanträdet leddes av tredje vice talmannen.

 

 

Vid protokollet

 

 

ANN LARSSON  

 

 

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§ 1  Förnyad bordläggning av förslag till statsminister

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

§ 4  Ärenden för bordläggning

§ 5  Kammaren åtskildes kl. 13.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018