§ 1  Bordläggning av förslag till statsminister

Anf.  1  TALMANNEN:

Bordläggning av förslag till stats-minister

Ärade ledamöter! Den 25 september entledigade jag statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna, sedan den nyvalda riksdagen i statsministeromröstning samma dag förklarat att statsministern inte hade tillräckligt stöd i riksdagen.

Enligt regeringsformen ankommer det på mig att för riksdagens godkännande lämna förslag till ny statsminister. Jag har samrått med företrädare för varje partigrupp inom riksdagen och överlagt med de vice talmännen, och jag föreslår nu att riksdagen till ny statsminister utser Ulf Kristersson, Moderaterna, som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna.

 

Detta förslag bordlades.

§ 2  Justering av protokoll

 

Protokollen för den 18 och 23 oktober justerades.

§ 3  Avsägelse

 

Talmannen meddelade att Yasmine Larsson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden från och med den 25 november.

 

Kammaren biföll denna avsägelse.


§ 4  Anmälan om kompletteringsval

 

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Dag Larsson som suppleant i EU-nämnden från och med den 25 november.

 

Talmannen förklarade vald till

 

suppleant i EU-nämnden

Dag Larsson (S)

§ 5  Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

 

 

Talmannen meddelade att debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande skulle äga rum torsdagen den 15 november kl. 13.00.

§ 6  Ärende för hänvisning till utskott

 

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2018/19:10 till arbetsmarknadsutskottet

§ 7  Bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

EU-dokument

COM(2018) 800 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2019 Uppfylla löften och forma framtiden

 

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

2018/19:240 av Björn Söder m.fl. (SD)

2018/19:245 av Allan Widman m.fl. (L)

2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

 

med anledning av prop. 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

2018/19:239 av Björn Söder m.fl. (SD)

2018/19:246 av Allan Widman m.fl. (L)

 

med anledning av skr. 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

2018/19:270 av Solveig Zander (C)

2018/19:271 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

2018/19:287 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

§ 8  Kammaren åtskildes kl. 10.32.

 

 

Sammanträdet leddes av talmannen.

 

 

Vid protokollet

 

 

ANNA ASPEGREN  

 

 

/Olof Pilo

 

 

 

 


Innehållsförteckning

§ 1  Bordläggning av förslag till statsminister

Anf.  1  TALMANNEN

§ 2  Justering av protokoll

§ 3  Avsägelse

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

§ 5  Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

§ 6  Ärende för hänvisning till utskott

§ 7  Bordläggning

§ 8  Kammaren åtskildes kl. 10.32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018