Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:12

 

 

Tisdagen den 6 november

 

Kl.  13.00–13.02

 

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

 


§ 1  Justering av protokoll

 

Protokollen för den 9 och 16 oktober justerades.

§ 2  Avsägelse

 

Andre vice talmannen meddelade att Matilda Ernkrans (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen.

 

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

 

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Åsa Lindestam som ledamot i krigsdelegationen.

 

Andre vice talmannen förklarade vald till

 

ledamot i krigsdelegationen

Åsa Lindestam (S)

§ 4  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

Andre vice talmannen meddelade att Acko Ankarberg Johansson (KD) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 24 oktober, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Mattias Ingeson (KD).

§ 5  Anmälan om ordförande i utskott

 

Andre vice talmannen anmälde att Acko Ankarberg Johansson (KD) valts till ordförande i socialutskottet från och med den 25 oktober.

§ 6  Anmälan om subsidiaritetsprövning

 

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2018/19:7 för torsdagen den 25 oktober i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet.

§ 7  Anmälan om faktapromemoria

 

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM9 Gemensamt meddelande om förbindelserna mellan Europa och Asien – byggstenar för en EU-strategi JOIN(2018) 31 till trafikutskottet

§ 8  Anmälan om granskningsrapport

 

Andre vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till utbildningsutskottet:

RiR 2018:28 Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan – från närhetsprincipen till betygsprincip

§ 9  Ärenden för hänvisning till utskott

 

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2018/19:5 och 6 till utrikesutskottet

 

Skrivelse

2018/19:8 till socialförsäkringsutskottet

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Konstitutionsutskottets betänkande

2018/19:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur

 

Finansutskottets betänkanden

2018/19:FiU8 Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018

2018/19:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2018

 

Justitieutskottets betänkande

2018/19:JuU3 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

 

Socialutskottets betänkande

2018/19:SoU4 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

 

Kulturutskottets betänkanden

2018/19:KrU3 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället

2018/19:KrU4 Kultur i hela landet

 

Näringsutskottets betänkande

2018/19:NU5 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2018/19:AU3 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

§ 10  Bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

EU-dokument

COM(2018) 641 Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet och Europaparlamentet Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott Ett bidrag från Europeiska kommissionen vid ledarnas möte i Salzburg den 19–20 september 2018

§ 11  Kammaren åtskildes kl. 13.02.

 

 

Sammanträdet leddes av andre vice talmannen.

 


Innehållsförteckning


§ 1  Justering av protokoll

§ 2  Avsägelse

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

§ 4  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

§ 5  Anmälan om ordförande i utskott

§ 6  Anmälan om subsidiaritetsprövning

§ 7  Anmälan om faktapromemoria

§ 8  Anmälan om granskningsrapport

§ 9  Ärenden för hänvisning till utskott

§ 10  Bordläggning

§ 11  Kammaren åtskildes kl. 13.02.