Regeringens proposition 2018/19:55

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Prop.
Filippinerna 2018/19:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om social trygghet av den 15 oktober 2015 mellan Sverige och Filippinerna. Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslås att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Avtalet innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Prop. 2018/19:55

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Förslag till lag om avtal om social trygghet mellan Sverige  
  och Filippinerna ................................................................................ 4
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 23
4 Avtalets innehåll ............................................................................. 23
  4.1 Allmänt om avtalet ........................................................... 23
  4.2 Avtalets innehåll............................................................... 25
5 Avtalets kostnadseffekter................................................................ 30
6 Sveriges tillträde till avtalet ............................................................ 30
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 februari  
    2019 ....................................................................................... 32

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2018/19:55

Regeringens förslag:

1.Riksdagen godkänner avtalet om social trygghet av den 15 oktober 2015 mellan Sverige och Filippinerna (avsnitt 6).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna.

3

Prop. 2018/19:55

2Förslag till lag om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna som undertecknades i Stockholm den 15 oktober 2015 ska gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 § Vid tillämpning av avtalet ska avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4

    Bilaga Prop. 2018/19:55
AVTAL OM SOCIAL AGREEMENT ON SOCIAL  
TRYGGHET MELLAN SECURITY BETWEEN THE  
KONUNGARIKET SVERIGE KINGDOM OF SWEDEN AND  
OCH REPUBLIKEN THE REPUBLIC OF THE  
FILIPPINERNA   PHILIPPINES  
Konungariket Sveriges regering The Government of the King-
och Republiken Filippinernas dom of Sweden and the Govern-
regering, som önskar reglera sina ment of the Republic of the
inbördes relationer inom området Philippines, being desirous of
för social trygghet, som har be- regulating their mutual relations in
slutat att ingå ett avtal i detta syfte, the field of social security, have
har kommit överens om följande. decided to conclude an agreement
    for this purpose, and have agreed
    as follows:  

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. I detta avtal avses med:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

1.For the purposes of this Agreement:

a) avtalsslutande stat:     (a) "Contracting State" means  
Republiken Filippinerna nedan the Republic of the Philippines  
kallat Filippinerna eller Konunga- hereinafter referred to as the  
riket Sverige nedan kallat Sverige, Philippines or the Kingdom of  
          Sweden hereinafter referred to as  
          Sweden;          
b) förmån: med avseende på en (b) "benefit" means, as regards a  
avtalsslutande stat, varje förmån Contracting State, any of the  
som finns i den lagstiftning som benefits specified in the legislation  
avses i artikel 2,       referred to in Article 2;      
c) behörig myndighet:   för (c) "competent authority" means,  
Filippinernas del, ordförande och as regards the Philippines, the  
exekutiv chef för Sociala trygg- President and Chief Executive  
hetssystemet och ordförande och Officer of the Social Security  
chef för Statsanställdas försäk- System and the President and  
ringssystem och för Sveriges del, General Manager of the Govern-  
regeringen eller den myndighet ment Service Insurance System;  
som regeringen bestämmer,     and, as regards Sweden, the  
          Government or the authority  
          nominated by the Government; 5
Prop. 2018/19:55 d) behörig institution: för
  Filippinernas del, Sociala trygg-
  hetssystemet och Statsanställdas

försäkringssystem och för Sveriges del, den myndighet som ansvarar för tillämpningen av den lagstiftning som anges i artikel 2,

e)förmånsgrundande period: med avseende på en avtalsslutande stat, en avgiftsperiod, försäkringsperiod eller bosättningsperiod som tillämpas för att förvärva rätt till en förmån enligt den avtalsslutande statens lagstiftning,

f)lagstiftning: med avseende på en avtalsslutande stat, de lagar och andra bestämmelser som anges i artikel 2 för den avtalsslutande staten.

2.Termer och uttryck som inte definieras i denna artikel ska ges den innebörd som de har i den tilllämpliga lagstiftningen.

(d) "competent institution"

means, as regards the Philippines, the Social Security System and the Government Service Insurance System; and, as regards Sweden, the authority responsible for the implementation of the legislation specified in Article 2;

(e)"creditable period" means, as regards a Contracting State, a period of contributions, insurance or residence used to acquire the right to a benefit under the legislation of that Contracting State;

(f)"legislation" means, as regards a Contracting State, the laws and regulations specified in Article 2 with respect to that Contracting State.

2.Any term not defined in this Article has the meaning assigned to it in the applicable legislation.

Artikel 2

Lagstiftning på vilken avtalet ska tillämpas

1. Detta avtal ska tillämpas på

  följande lagstiftning:    
  a) i fråga om Filippinerna:  
  i) socialförsäkringslagen med
  föreskrifter till denna i den mån de
  avser förmåner vid ålderspension,
  invaliditet och dödsfall,  
  ii) försäkringslagen för stats-
  anställda med föreskrifter till
  denna i den mån de avser förmåner
  vid ålderspension, invaliditet och
  dödsfall samt efterlevande-
  förmåner,        
  iii) lagen om flyttbarhet i den
  mån den avser sammanläggning av
6 arbetstagares förmånsgrundande

Article 2

Legislation to Which the

Agreement Applies

1.This Agreement shall apply to the following legislation;

(a) with respect to the Philippines:

(i)the Social Security Law and the regulations made thereunder as they relate to retirement, disability and death benefits;

(ii)the Government Service Insurance Act and the regulations made thereunder as they relate to retirement, disability, death and survivorship benefits;

(iii)the Portability Law as it relates to totalizing the workers’ creditable services or contributions

tjänster eller avgifter enligt de lagar som anges i led i och ii i denna punkt, och

iv)lagen om anställdas ersättning och statlig försäkringskassa, i dess ändrade lydelse, i den mån den avser arbetsrelaterad skada, sjukdom eller dödsfall.

b) i fråga om Sverige:

i)lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning,

ii)lagstiftningen om inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner,

iii)lagstiftningen om efterlevandepensioner och efterlevandestöd,

iv)lagstiftningen om olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar, och

v)lagstiftningen om sociala avgifter med avseende på den lagstiftning som anges i led i–iv i denna punkt.

2.Om inte annat följer av punkt 3 i denna artikel ska detta avtal också tillämpas på lagar och andra bestämmelser som ändrar, utgör tillägg till, sammanför eller ersätter den lagstiftning som anges

ipunkt 1 i denna artikel.

3.Detta avtal ska vidare tilllämpas på lagar och andra bestämmelser som utvidgar en avtalsslutande stats lagstiftning till nya grupper av förmånstagare eller nya förmåner, såvida inte denna avtalsslutande stat har framfört invändning mot detta till den andra avtalsslutande staten senast sex månader efter det att sådana lagar och andra bestämmelser har trätt i kraft.

4.Detta avtal ska inte tillämpas på lagstiftning som inför en ny socialförsäkringsgren, såvida inte

under the laws specified in (i) and

(ii)of this subparagraph; and

(iv)the Employees’ Compensation and State Insurance Fund Law, as amended, as it relates to work-related injury, sickness and death.

(b) with respect to Sweden:

(i)the legislation on sickness compensation and activity compensation;

(ii)the legislation on incomebased old-age pensions and guarantee pensions;

(iii)the legislation on survivors' pensions and surviving children's allowance;

(iv)the legislation on accidents at work and occupational diseases; and

(v)the legislation on the social security contributions as regards the legislation specified in (i) to

(iv)of this subparagraph.

2.Subject to paragraph 3 of this Article, this Agreement shall also apply to laws and regulations which amend, supplement, consolidate or supersede the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

3.This Agreement shall further apply to laws and regulations which extend the legislation of a Contracting State to new categories of beneficiaries or to new benefits unless an objection on the part of that Contracting State has been communicated to the other Contracting State not later than six months following the entry into force of such laws and regulations.

4.This Agreement shall not apply to legislation that establishes a new social security branch,

Prop. 2018/19:55

7

Prop. 2018/19:55 de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter kommer överens om en sådan tillämpning.

unless the competent authorities of the Contracting States agree on this application.

Artikel 3 Article 3
Personer som omfattas av avtalet Persons to Whom the Agreement
  Applies

Detta avtal ska tillämpas på varje person som omfattas av eller har omfattats av lagstiftningen i Filippinerna eller Sverige och andra personer i den mån de härleder rättigheter från en sådan person.

This Agreement shall apply to any person who is or who has been subject to the legislation of the Philippines or Sweden, and to other persons who derive rights from such a person.

Artikel 4 Article 4

Likabehandling

Om inte annat följer av detta avtal ska, vid tillämpning av en avtalsslutande stats lagstiftning, de personer som avses i artikel 3 likabehandlas med den avtalsslutande statens egna medborgare.

Equality of Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, in applying the legislation of a Contracting State, the persons specified in Article 3 shall receive equal treatment with nationals of that Contracting State.

Artikel 5 Article 5

Export av förmåner

  1. Om inte annat följer av detta
  avtal ska förmåner som kan betalas
  ut enligt en avtalsslutande stats
  lagstiftning till en person som av-
  ses i artikel 3, inklusive förmåner
  som förvärvats med stöd av detta
  avtal, inte minskas, ändras, dras in,
  återkallas eller förklaras för-
  verkade enbart av det skälet att
  personen är bosatt inom den andra
  avtalsslutande statens territorium,
  och dessa förmåner ska betalas ut
  när den personen vistas eller är bo-
  satt inom den andra avtalsslutande
  statens territorium.
  2. Förmåner som betalas ut en-
  ligt detta avtal ska också betalas ut
8 när en förmånsberättigad person

Export of Benefits

1.Unless otherwise provided in this Agreement, benefits payable under the legislation of a Contracting State to any person described in Article 3, including benefits acquired by virtue of this Agreement, shall not be subject to any reduction, modification, suspension, cancellation or confiscation by reason only of the fact that the person resides in the territory of the other Contracting State, and these benefits shall be paid when that person stays or resides in the territory of the other Contracting State.

2.Benefits payable under this Agreement shall also be paid when a person eligible for such a benefit,

vistas eller är bosatt inom en tredje stays or resides in the territory of a Prop. 2018/19:55
stats territorium.   third state.
3. Bestämmelserna i punkterna 1 3. The provisions of paragraphs
och 2 ska inte tillämpas på följan- 1 and 2 shall not apply to the
de förmåner med avseende på Sve- following benefits as regards
rige:   Sweden:
a) sjukersättning i form av ga- (a) sickness compensation in the
rantiersättning eller aktivitets- form of guarantee compensation or
ersättning i form av garantiersätt- activity compensation in the form
ning,   of guarantee compensation; and
b) garantipensioner och efter- (b) guarantee pensions and sur-
levandestöd.   viving children's allowance.
AVDELNING II   PART II
BESTÄMMELSER OM PROVISIONS CONCERNING
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING THE APPLICABLE
    LEGISLATION
Artikel 6   Article 6
Allmänna bestämmelser General Provisions

Om inte annat följer av detta avtal ska en anställd eller en egenföretagare som arbetar inom en av de avtalsslutande staternas territorium, när det gäller det arbetet, enbart omfattas av lagstiftningen i denna avtalsslutande stat.

Unless otherwise provided in this Agreement, an employed person or a self-employed person who works in the territory of a Contracting State shall, in respect of that work, be subject only to the legislation of that Contracting State.

Artikel 7 Article 7

UtsändningDetachments

1.En person som normalt arbetar som anställd inom en avtalsslutande stats territorium för en arbetsgivare som normalt bedriver verksamhet där och som sänds ut av den arbetsgivaren till den andra avtalsslutande staten för att arbeta för den arbetsgivarens räkning, ska fortfarande omfattas av den förstnämnda avtalsslutande statens lagstiftning, förutsatt att detta arbete inte förväntas överstiga 24 månader och att personen inte sänds ut

1.A person who normally pursues an activity as an employed person in the territory of a Contracting State on behalf of an employer who normally carries out its activities there and who is sent by that employer to the other Contracting State to perform work on that employer’s behalf, shall remain subject to the legislation of the former Contracting State, provided that the anticipated duration of such work does not exceed 24

9

Prop. 2018/19:55 för att ersätta en annan utsänd person.

2.Om det arbete som avses i punkt 1 fortsätter efter 24 månader får de behöriga institutionerna i de båda avtalsslutande staterna före utgången av den första 24-måna- dersperioden komma överens om att den utsände under ytterligare högst 24 månader ska fortsätta omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda avtalsslutande staten, förutsatt att en sådan förlängning begärs gemensamt av arbetstagaren och arbetsgivaren.

months, and that person is not sent to replace another detached person.

2.If the work referred to in paragraph 1 continues beyond 24 months, the competent institutions of both Contracting States may agree, before the end of the first period of 24 months that the employee, for a further period of not more than 24 months, shall remain subject to the legislation of the first Contracting State, provided that such extension is requested jointly by the employee and the employer.

Artikel 8 Article 8
Resande personal Travelling Personnel

1.En person som är anställd på ett fartyg ska omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat vars flagga fartyget för.

2.En person som är anställd hos en arbetsgivare med säte i en avtalsslutande stat på ett flygplan i internationell trafik ska omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat där arbetsgivaren har sitt säte.

1.A person who works as an employee onboard a ship that flies the flag of a Contracting State, shall be subject to the legislation of that Contracting State.

2.A person being employed by an employer with a registered office in one Contracting State on an aircraft flying in international traffic, shall be subject to the legislation of the Contracting State in whose territory the employer has its registered office.

Artikel 9

Personer som är statligt anställda, lokalanställda i statlig tjänst och medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat

  1. En statligt anställd person
  som inte omfattas av punkt 3 i
  denna artikel och som är utsänd för
  att arbeta inom den andra avtals-
  slutande statens territorium, ska
10 enbart omfattas av den först-

Article 9

Persons Engaged in Government

Employment, Locally Engaged

Government Employees and

Members of Diplomatic Missions

and Consular Post

1.A person being employed by the government, to whom paragraph 3 of this Article does not apply and who is sent to work in the territory of the other Contracting State, is subject only to the

nämnda avtalsslutande statens lag- legislation of the first Contracting Prop. 2018/19:55
stiftning. State.

2.En person som är lokalanställd inom den ena avtalsslutande statens territorium i statlig tjänst för den andra avtalsslutande staten ska, när det gäller den anställningen, omfattas av den förstnämnda avtalsslutande statens lagstiftning.

2.A person who is locally engaged in the territory of a Contracting State in government employment for the other Contracting State shall, in respect of that employment, be subject to the legislation of the first Contracting State.

3. Detta avtal ska inte påverka 3. This Agreement shall not
bestämmelserna i Wienkonven- affect the provisions of the Vienna
tionen om diplomatiska förbindel- Convention on Diplomatic Rela-
ser av den 18 april 1961 eller tions of April 18, 1961, or the
Wienkonventionen om konsulära Vienna Convention on Consular
förbindelser av den 24 april 1963. Relations of April 24, 1963.  
Artikel 10     Article 10      
Medföljande make och barn Accompanying Spouse and  
      Children        

En medföljande make och barn till en person som arbetar inom en avtalsslutande stats territorium och som omfattas av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten i enlighet med artikel 7 eller artikel

9.1ska omfattas av den sistnämnda statens lagstiftning, såvida de inte själva förvärvsarbetar inom den förstnämnda avtalsslutande statens territorium.

The accompanying spouse or children of a person who works in the territory of one Contracting State and who is subject to the legislation of the other Contracting State in accordance with Article 7 or paragraph 1 of Article 9, shall be subject to the legislation of the latter Contracting State unless they are themselves gainfully occupied in the territory of the first Contracting State.

Artikel 11 Article 11
Undantag från obligatoriska Exceptions to Mandatory Social
socialavgifter i Filippinerna Security Contributions in the
  Philippines

För en person som enligt artiklarna 7–10 och 12 i detta avtal ska omfattas av den svenska lagstiftningen, ska det inte vara obligatoriskt att betala socialavgifter i Filippinerna när det gäller tillämp-

For a person who will be subject to the Swedish legislation in accordance with Articles 7 to 10 and 12 of this Agreement, it shall not be mandatory to pay social security contributions in the Philippines in

11

Prop. 2018/19:55 lig lagstiftning om sjukdom och moderskap.

relation to the applicable legislation concerning sickness and maternity.

Artikel 12 Article 12

UndantagExceptions

De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter eller behöriga institutioner får komma överens om att göra undantag från bestämmelserna i artiklarna 6–10 för vissa personer eller grupper av personer.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM

FÖRMÅNER

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 13

The competent authorities or the competent institutions of the Contracting States may, by common agreement, make exceptions to the provisions of Article 6 to Article 10 with respect to any person or categories of persons.

PART III

PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

Article 13

Sammanläggning av Totalization of Creditable Periods
förmånsgrundande perioder  

1. Om inte annat följer av detta avtal ska, om en person har fullgjort förmånsgrundande perioder i enlighet med lagstiftningen i de båda avtalsslutande staterna, dessa perioder vid behov läggas samman för rätten till en förmån, förutsatt

  att de inte sammanfaller.
  2. Om en person efter samman-
  läggning av förmånsgrundande pe-
  rioder enligt punkt 1 i denna ar-
  tikel inte är berättigad till en för-
  mån enligt en avtalsslutande stats
  lagstiftning, ska denna persons rätt
  till förmån bestämmas genom sam-
  manläggning av dessa perioder och
  sådana förmånsgrundande perioder
  som har fullgjorts enligt lagstift-
  ningen i ett tredje land med vilket
12 båda de avtalsslutande staterna har

1.Unless otherwise provided in this Agreement, if a person has completed creditable periods according to the legislation of both Contracting States, these periods shall be totalized, if necessary, for the entitlement to a benefit, insofar as they do not coincide.

2.If a person is not eligible for a benefit on the basis of the creditable periods under the legislation of the Contracting States, totalized as provided in paragraph 1 of this Article, the eligibility of that person for that benefit shall be determined by totalizing these periods and creditable periods completed under the legislation of a third State, with which both Contracting States are bound by social security

ingått avtal om social trygghet, eller motsvarande samordningsinstrument för social trygghet, som medger sammanläggning av perioder för den personen.

agreements or equivalent coordi- Prop. 2018/19:55 nation instruments on social

security which provide for the totalization of periods for that person.

Artikel 14 Article 14
Beräkning av förmåner Calculation of Benefits

Detta avtal ska inte hindra tilllämpning av lagstiftning om förmåner som är mer fördelaktiga för en person som omfattas av artikel 3 i detta avtal.

KAPITEL 2

FÖRMÅNER ENLIGT

LAGSTIFTNINGEN I

FILIPPINERNA

Artikel 15

This Agreement shall not prevent the application of legislation on benefits that is more favorable to a person covered under Article 3 of this Agreement.

CHAPTER 2

BENEFITS UNDER THE

LEGISLATION OF THE

PHILIPPINES

Article 15

Beräkning av det förmånsbelopp Calculating the Amount of Benefit
som ska betalas ut Payable

1.Bestämmelserna om sammanläggning i kapitel 1 ska inte tillämpas om den sammanlagda totala varaktigheten av förmånsgrundande perioder för en person enligt dess lagstiftning är kortare än 12 månader.

2.Om en person inte är berättigad till utbetalning av en förmån enbart på grund av de förmånsgrundande perioderna enligt lagstiftningen i Filippinerna, men är berättigad till utbetalning av den förmånen genom tillämpning av bestämmelserna om sammanläggning i kapitel 1, ska den behöriga institutionen i Filippinerna beräkna det förmånsbelopp som ska betalas ut på följande sätt:

a)Institutionen ska först bestämma det teoretiska förmånsbelopp som ska betalas ut enligt

1.The provisions on totalization of Chapter 1 shall not be applied if the total duration of creditable periods accumulated by a person under its legislation is less than 12 months.

2.If a person is not entitled to the payment of a benefit solely on the basis of the creditable periods under the legislation of the Philippines, but is entitled to the payment of that benefit through the application of the totalization provisions of Chapter 1, the competent institution of the Philippines shall calculate the amount of benefit payable to that person in the following manner:

(a)it shall first determine the amount of the theoretical benefit

which would be payable under the 13

Prop. 2018/19:55 lagstiftningen i Filippinerna enbart på grund av de förmånsgrundande perioder som minst krävs enligt den lagstiftningen.

b)Därefter ska institutionen multiplicera den teoretiska förmånen med det förhållande som de förmånsgrundande perioder som faktiskt fullgjorts enligt lagstiftningen i Filippinerna motsvarar i relation till de förmånsgrundande perioder som minst krävs enligt den lagstiftningen.

KAPITEL 3

FÖRMÅNER ENLIGT

LAGSTIFTNINGEN I SVERIGE

Artikel 16

legislation of the Philippines solely on the basis of the minimum creditable periods required under that legislation;

(b)it shall then multiply the theoretical benefit by the ratio that the creditable periods actually completed under the legislation of the Philippines represent in relation to the minimum creditable periods required under that legislation.

CHAPTER 3

BENEFITS UNDER THE LEGISLATION OF SWEDEN

Article 16

Beräkning av det förmånsbelopp Calculating the Amount of Benefit
som ska betalas ut Payable

1.Bestämmelserna om sammanläggning i kapitel 1 ska inte tilllämpas på grundkravet på tre års bosättning i Sverige för rätt till garantipension, sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

2.Vid fastställande av rätten till sjukersättning eller aktivitetsersättning ska en förmånsgrundande period enligt filippinsk lagstiftning anses som försäkring enligt svensk lagstiftning.

3.Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning ska endast inkomst intjänad under den tid då svensk lagstiftning var tillämplig beaktas.

14

1.The provisions on totalization of Chapter 1 shall not apply to the basic requirement of three years of residence in Sweden for entitlement to a guarantee pension, to a sickness compensation in the form of guarantee compensation or to an activity compensation in the form of guarantee compensation.

2.When establishing the entitlement to sickness compensation or activity compensation, a creditable period under Philippine legislation shall be considered as coverage under Swedish legislation.

3.When calculating the amount of income-related sickness compensation or income-related activity compensation, only income earned during periods when Swedish legislation was applicable shall be taken into account.

4.Vid beräkning av den inkomstgrundade ålderspension i form av tilläggspension som ska betalas ut i enlighet med bestämmelserna i kapitel 1, ska enbart förmånsgrundande perioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning beaktas.

AVDELNING IV

ADMINISTRATIVA OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 17

Tillämpningsöverenskommelse

4. When calculating the amount Prop. 2018/19:55 of the income-based pension in the

form of supplementary pension to be paid in accordance with the provisions of Chapter 1, only creditable periods completed under Swedish legislation, shall be taken into account.

PART IV

ADMINISTRATIVE AND

MISCELLANEOUS

PROVISIONS

Article 17

Administrative Arrangement

1. De avtalsslutande staternas 1. The competent authorities of
behöriga myndigheter ska ingå en the Contracting States shall con-
tillämpningsöverenskommelse i clude an administrative arrange-
vilken de åtgärder som är nöd- ment that sets out the measures
vändiga för att tillämpa detta avtal necessary for the application of
fastställs.   this Agreement.

2.Förbindelseorganen i de avtalsslutande staterna ska anges i tillämpningsöverenskommelsen.

2.The liaison agencies of the Contracting States shall be designated in that arrangement.

Artikel 18 Article 18
Informationsutbyte och ömsesidigt Exchange of Information and
bistånd Mutual Assistance

1.Vid tillämpningen av detta avtal ska de behöriga myndigheterna och de behöriga institutionerna

a)i den utsträckning det är tilllåtet enligt tillämplig lagstiftning, ge varandra all information som är nödvändig för att tillämpa detta avtal,

1.For the application of this Agreement, the competent authorities and competent institutions shall:

(a)to the extent permitted by the legislation which they administer, communicate to each other any information necessary for the application of this Agreement;

b) bistå varandra för att fastställa (b) lend their good offices and  
rätt till förmåner och förmåns- furnish assistance to one another  
belopp enligt detta avtal eller med for the purpose of determining  
stöd av lagstiftning på vilken detta eligibility for, or the amount of,  
avtal är tillämplig, på samma sätt any benefit under this Agreement, 15

Prop. 2018/19:55 som om det gällde tillämpningen av den egna lagstiftningen,

or under the legislation to which this Agreement applies, as if the matter involved the application of their own legislation;

c)så snart som möjligt informera varandra om vilka åtgärder som har vidtagits för att tillämpa detta avtal och om ändringar i respektive stats lagstiftning som kan påverka tillämpningen av detta avtal.

2.Det bistånd som avses i punkt 1 b ska ges utan kostnad om inte annat följer av bestämmelser om ersättning för vissa slag av kostnader i den tillämpningsöverenskommelse som ska ingås i enlighet med artikel 17.

3.De behöriga institutionerna ska årligen utbyta statistik, vilken ska specificeras i tillämpningsöverenskommelsen.

4.Om inte utlämnande av uppgifter krävs enligt lag i en avtalsslutande stat, ska uppgifter om en enskild person som överförs i enlighet med detta avtal till den avtalsslutande staten av den andra avtalsslutande staten vara sekretessbelagda och får endast användas i syfte att tillämpa detta avtal och den lagstiftning som avtalet är tillämplig på. Uppgifterna, med undantag av medicinsk information, får användas i förvaltningen av annan socialförsäkringslagstiftning som de behöriga institutionerna tillämpar, om inte annat anges

idetta avtal eller i tillämpningsöverenskommelsen. De uppgifter som tas emot av en behörig myndighet eller en behörig institution ska behandlas i enlighet med den avtalsslutande statens nationella

16

(c)communicate to each other, as soon as possible, all information about the measures taken by them for the application of this Agreement or about changes in their respective legislation in so far as these changes affect the application of this Agreement.

2.The assistance referred to in subparagraph 1 (b) shall be provided free of charge, subject to any provision contained in the Administrative Arrangement concluded pursuant to Article 17 for the reimbursement of certain types of expenses.

3.The competent institutions shall annually exchange statistics, which shall be specified in the Administrative Arrangement.

4.Unless disclosure is required under the laws of a Contracting State, any information about a person which is transmitted in accordance with this Agreement to that Contracting State by the other Contracting State is confidential and shall be used for purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. The information, except medical information, may be used in the administration of other social security legislation which the competent institutions apply, unless otherwise provided in this Agreement or the Administrative Arrangement. The information received by a competent authority or a competent institution shall be governed by the national law of that Contracting State for

lagstiftning om skydd och sekretess av personuppgifter.

the protection of privacy and con- Prop. 2018/19:55 fidentiality of personal data.

Artikel 19 Article 19

Befrielse från eller nedsättning av skatter, avgifter, pålagor och expeditionsavgifter

Exemption or Reduction of Taxes, Dues, Fees and Charges

1.Varje befrielse från eller nedsättning av skatter, avgifter, konsulära avgifter eller förvaltningsavgifter som ska erläggas enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat i samband med utfärdande av intyg eller handling som måste visas upp

isamband med tillämpningen av den lagstiftningen ska gälla även för intyg eller handlingar som måste visas upp i samband med tillämpning av lagstiftningen i den andra avtalsslutandestaten.

1.Any exemption from or reduction of taxes, legal dues, consular fees and administrative charges for which provision is made in the legislation of a Contracting State in connection with the issuance of any certificate or document required to be produced for the application of that legislation shall be extended to certificates or documents required to be produced for the application of the legislation of the other Contracting State.

2. Handlingar av officiell karak- 2. Any document of an official
tär, som måste visas upp i sam- nature required to be produced for
band med tillämpningen av detta the application of this Agreement
avtal ska undantas från bestyrkan- shall be exempt from any authenti-
de av diplomatiska eller konsulära cation by diplomatic or consular
myndigheter eller liknande forma- authorities and similar formality.
liteter.  

Artikel 20

Språk i kommunikationen mellan de behöriga myndigheterna och de behöriga institutionerna

Article 20

Language of Communication between the Competent Authorities and Competent Institutions

Vid tillämpningen av detta avtal For the application of this  
får de avtalsslutande staternas be- Agreement, the competent authori-  
höriga myndigheter och behöriga ties and competent institutions of  
institutioner meddela sig direkt the Contracting States may com-  
med varandra på engelska.   municate directly with one another  
      in the English language.    
Artikel 21     Article 21        
Ansökningar, meddelanden och Submitting a Claim, Notice or  
överklaganden     Appeal        
1. Ansökningar, meddelanden 1. Claims, notices and appeals  
och överklaganden som avser concerning eligibility for, or the 17
Prop. 2018/19:55 rätten till en förmån, eller stor- amount of, a benefit under the
  leken på denna, enligt en avtals- legislation of a Contracting State
  slutande stats lagstiftning, som en- which should, for the purposes of
  ligt den lagstiftningen skulle ha that legislation, have been pre-
  kommit in till en behörig myndig- sented within a prescribed period
  het eller en behörig institution i to a competent authority or com-
  den avtalsslutande staten inom en petent institution of that Con-
  föreskriven tid, men som under tracting State, but which are pre-
  denna tid i stället kommer in till en sented within the same period to
  myndighet eller en institution i den an authority or institution of the
  andra avtalsslutande staten, ska be- other Contracting State, shall be
  handlas som om de hade kommit treated as if they had been presen-
  in till myndigheten eller institu- ted to the authority or institution of
  tionen i den förstnämnda avtals- the first Contracting State. The
  slutande staten. Det datum då an- date of presentation of claims,
  sökningar, meddelanden och över- notices and appeals to the autho-
  klaganden kommer in till den rity or institution of the other Con-
  myndighet eller institution i den tracting State shall be deemed to
  andra avtalsslutande staten ska an- be the date of their presentation to
  ses vara det datum de kommer in the authority or institution of the
  till myndigheten eller institutionen first Contracting State.
  i den förstnämnda avtalsslutande  
  staten.  
2. En ansökan om förmån enligt 2. An application for benefit
lagstiftningen i den ena avtals- under the legislation of a Contract-
slutande staten ska också anses ing State shall be deemed to be
vara en ansökan om en förmån av also an application for benefit of
samma slag enligt den andra av- same nature under the legislation
talsslutande statens lagstiftning, of the other Contracting State
under förutsättning att den sökande provided that the applicant so
så önskar och tillhandahåller upp- wishes and provides information
gifter som anger att förmånsgrund- indicating that creditable periods
ande perioder har fullgjorts i enlig- have been completed under the
het med den andra avtalsslutande legislation of the other Contracting
statens lagstiftning. State.      
  3. I de fall som punkterna 1 och
  2 är tillämpliga ska den behöriga
  myndigheten eller den behöriga in-
  stitutionen till vilken ansökan,
  meddelandet eller överklagandet
  har lämnats in utan dröjsmål
  vidarebefordra den till myndig-
  heten eller institutionen i den an-
  dra avtalsslutande staten.
  4. En ansökan eller handling får
  inte avslås eller avvisas av en be-
  hörig myndighet eller behörig in-
18 stitution i en avtalsslutande stat en-

3.In any case to which paragraph 1 or 2 applies the competent authority or competent institution to which the claim, notice or appeal has been submitted shall transmit it without delay to the authority or institution of the other Contracting State.

4.An application or document shall not be rejected by a competent authority or a competent institution of a Contracting State

bart på den grunden att den är skriven på den andra avtalsslutande statens officiella språk.

solely because it is in the official Prop. 2018/19:55 language of the other Contracting

State.

Artikel 22 Article 22
Utbetalning av förmåner Payment of Benefits

1.Förmåner ska betalas ut till förmånstagare utan avdrag för administrativa kostnader som kan uppkomma vid utbetalning av förmånerna.

2.Utbetalningar till den andra avtalsslutande staten med anledning av detta avtal ska göras i fritt konvertibel valuta.

3.Om en avtalsslutande stat inför valutakontroll eller vidtar andra liknande åtgärder som begränsar betalningar, remitteringar eller överföringar av medel eller finansiella instrument till personer som befinner sig utanför dess territorium, ska den avtalsslutande staten utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de belopp som ska betalas ut enligt detta avtal betalas ut.

1.Benefits shall be paid to beneficiaries without any deduction for administrative expenses that may be incurred in paying the benefits.

2.Payments into the other Contracting State arising from this Agreement shall be made in freely convertible currency.

3.In the event that a Contracting State imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittances or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside its territory, that Contracting State shall, without delay, take suitable measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement.

Artikel 23 Article 23
Tvistlösning Resolution of Difficulties

1.De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner ska i möjligaste mån lösa meningsskiljaktigheter, som kan uppstå i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal i enlighet med grundläggande principer och i detta avtals anda.

2.De avtalsslutande staterna ska på begäran av endera staten skyndsamt samråda i frågor som inte har lösts av de behöriga myndigheter-

1. The competent authorities and  
the competent institutions of the  
Contracting States shall resolve, to  
the extent possible, any difficulties  
which arise in interpreting or  
applying this Agreement according  
to fundamental principles and to  
the spirit of this Agreement.  
2. The Contracting States shall  
consult promptly at the request of  
either Contracting State concern-  
ing matters which have not been 19

Prop. 2018/19:55 na eller de behöriga institutionerna i enlighet med punkt 1.

3.Tvister mellan de avtalsslutande staterna om tolkningen av detta avtal som inte har lösts genom samråd i enlighet med punkt 1 eller 2 ska, på begäran av endera avtalsslutande stat, hänskjutas till en skiljedomstol för avgörande.

resolved by the competent authorities or the competent institutions in accordance with paragraph 1.

3.Any dispute between the Contracting States concerning the interpretation of this Agreement which has not been resolved or settled by consultation in accordance with paragraph 1 or 2 shall, at the request of either Contracting State, be submitted to arbitration by an arbitral tribunal.

4. Skiljedomstolens beslut ska 4. The decision of the arbitral
vara slutgiltigt och bindande. tribunal shall be final and binding.
AVDELNING V PART V
ÖVERGÅNGS- OCH TRANSITIONAL AND FINAL
SLUTBESTÄMMELSER PROVISIONS
Artikel 24 Artikel 24
Övergångsbestämmelser Transitional Provisions

1.Detta avtal grundar ingen rätt till förmåner för tid före ikraftträdandet.

2.Detta avtal ska också tillämpas på händelser som inträffat före dess ikraftträdande.

3.Samtliga förmånsgrundande perioder som fullgjorts enligt en av de avtalsslutande staternas lagstiftning före avtalets ikraftträdande ska beaktas vid fastställande av rätt till förmåner enligt bestämmelserna i detta avtal.

1.This Agreement shall not create any entitlement to benefits for any period prior to its entry into force.

2.This Agreement shall also apply to events which occurred prior to its entry into force.

3.All creditable periods completed under the legislation of one of the Contracting States prior to the date on which this Agreement enters into force shall be taken into consideration in determining entitlement to any benefit in accordance with the provisions of this Agreement.

4.Tillämpningen av detta avtal ska inte föranleda minskning av förmånsbelopp som en person har beviljats före ikraftträdandet.

20

4.The application of this Agreement shall not result in any reduction in the amount of benefit to which entitlement has been established prior to its entry into force.

Artikel 25 Artikel 25 Prop. 2018/19:55
Ändring av avtalet Revision of or Amendment to the  
  Agreement  

Var och en av de avtalsslutande staterna får begära ändring av detta avtal. En sådan ändring får, efter gemensam överenskommelse, göras genom utväxling av officiella noter.

Each Contracting State may request a revision of or an amendment to this Agreement. Such revision or amendment may, after common agreement, be made by an exchange of Official Notes.

Artikel 26 Artikel 26
Ikraftträdande Entry into Force

1.Detta avtal träder i kraft den första dagen i den fjärde månaden efter den månad då vardera avtalsslutande staten från den andra avtalsslutande staten ska ha tagit emot en skriftlig underrättelse om att den har fullgjort alla formaliteter för att avtalet ska träda i kraft.

2.Detsamma gäller om avtalet ändras i enlighet med artikel 25.

1.This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month following the month in which each Contracting State shall have received from the other Contracting State written notification that it has complied with all requirements for the entry into force of this Agreement.

2.The same procedure applies if the Agreement is revised or amended according to Article 25.

Artikel 27 Artikel 27
Avtalets varaktighet och Duration and Termination of the
upphörande Agreement

1.Detta avtal ska gälla utan tidsbegränsning.

2.Detta avtal kan sägas upp av vardera avtalsslutande staten genom en officiell not tolv månader i förväg till den andra avtalsslutande staten.

3.Upphör avtalet genom uppsägning ska dess bestämmelser fortsätta att tillämpas på förmåner som redan har beviljats. Genom särskild överenskommelse avgör

1.This Agreement shall remain in force without any limitation on its duration.

2.This Agreement may be terminated by either Contracting State giving a twelve-month prior notice through an Official Note to the other Contracting State.

3.If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits acquired under it shall be retained. The Contracting States shall make

21

Prop. 2018/19:55 de avtalsslutande staterna hur de ska förfara med rättigheter under förvärvande.

arrangements to deal with rights in the process of being acquired.

Till bekräftelse härav har under- IN WITNESS WHEREOF, the
tecknade, därtill vederbörligen be- undersigned, being duly authorized
myndigade av sina respektive thereto by their respective Govern-
regeringar, undertecknat detta av- ments, have signed this Agree-
tal. ment.

Upprättad i två exemplar i Stockholm den 15 oktober 2015 på svenska och engelska, vilka är lika giltiga.

Vid skiljaktiga tolkningar av detta avtal ska den engelska texten gälla.

DONE in duplicate at Stockholm on 15 October 2015, in the English and Swedish languages, each text being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN

Annika Strandhäll

FÖR REPUBLIKEN FILIPPINERNAS REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE

PHILIPPINES

Emilio S. de Quiros

22

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2018/19:55

Representanter för Sveriges och Filippinernas regeringar förhandlade under 2014 och 2015 fram ett avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna. I den svenska delegationen har det även ingått representanter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Avtalet undertecknades den 15 oktober 2015 i Stockholm. Ett förslag till lag om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna har upprättats inom Socialdepartementet. Ett utkast till proposition har beretts med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Lagrådet

Tillämpningen av avtalet innebär att tillhörigheten till den svenska socialförsäkringen utsträcks eller i vissa fall undantas. Socialavgifter ska endast betalas för de svenska förmåner som den enskilde enligt avtalet omfattas av. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4 Avtalets innehåll

4.1Allmänt om avtalet

Bakgrund

Förhandlingar om ett avtal om social trygghet genomfördes i Stockholm i november 2014 och i Filippinerna i april 2015. En tillämpningsöverenskommelse till avtalet förhandlades också fram vid det senare förhandlingstillfället. Avtalet och tillämpningsöverenskommelsen skrevs under den 15 oktober 2015 i Stockholm. Filippinerna har undertecknat avtal om social trygghet med ett drygt tiotal länder, t.ex. Danmark, Frankrike, Japan, Nederländerna, Kanada och Tyskland.

Rörligheten mellan Sverige och Filippinerna har ökat de senaste åren. Filippinerna är den näst folkrikaste nationen i Asean (Sydöstasiatiska staternas förbund) och många filippinier arbetar runt om i världen, inklusive i Sverige. De svenska relationerna med Filippinerna har stärkts av att den svenska ambassaden åter öppnades i Manila 2016 efter att ha varit stängd sedan 2008. Ett fyrtiotal svenska företag är etablerade i Filippinerna och den svenska exporten består huvudsakligen av verkstadsprodukter, telekomutrustning, motorfordon, papper och pappersmassa samt läkemedel. Förhandlingar om ett frihandelsavtal pågår mellan EU och Filippinerna. Mot denna bakgrund gör den svenska regeringen bedömningen att ett avtal om social trygghet behövs för att underlätta rörligheten mellan Sverige och Filippinerna.

Den filippinska socialförsäkringen

Det allmänna filippinska socialförsäkringssystemet innehåller förmåner vid sjukdom, moderskapsförmåner, förtidspension, ålderspension, efter-

23

Prop. 2018/19:55 levandeförmåner och begravningsförmåner. Socialförsäkringen regleras främst i landets socialförsäkringslag som administreras av myndigheten Sociala trygghetssystemet (Social Security System). Socialavgifter betalas till myndigheten som också beviljar och betalar ut förmåner.

Alla privatanställda och egenföretagare i Filippinerna som tjänar över ett visst belopp omfattas av socialförsäkringssystemet. Andra grupper såsom sjömän och makar som inte förvärvsarbetar utan arbetar i hemmet kan frivilligt ansluta sig till det obligatoriska systemet. Frivillig anslutning är även möjlig för filippinska medborgare som arbetar i andra länder där de inte omfattas av ett socialförsäkringsskydd. Statsanställda, militärer, poliser och domare omfattas av ett annat socialförsäkringssystem som främst regleras i försäkringslagen för statsanställda (Government Service Insurance Act).

Avgifterna till det allmänna socialförsäkringssystemet uppgår för närvarande till 11 procent av den försäkrades månadslön, varav arbetsgivaren betalar 7,37 procent och arbetstagare betalar 3,63 procent. Av- gifterna betalas upp till ett visst tak.

Ålderspension från det allmänna socialförsäkringssystem kan tas ut från 60 års ålder i de fall personen slutar att arbeta då. Vid 65 år är det obligatoriskt att ta ut ålderspension men personen i fråga kan fortsätta att arbeta utan att pensionsbeloppet reduceras. Pensionsåldern är lägre för gruvarbetare.

För att ha rätt till ålderspension krävs att avgifter har betalats i minst 120 månader, dvs. tio år. I det fall den försäkrade personen inte uppfyller kravet om 120 månader med inbetalda avgifter, kan personen fortsätta att betala in avgifter även efter 65 års ålder. Uppfylls inte kravet om antalet försäkringsår kan ett engångsbelopp (lump-sum) betalas ut. Ålderspension betalas ut 13 gånger per år med två utbetalningar i december.

Förtidspension kan beviljas till personer med partiell eller hel funktionsnedsättning för vilka socialavgifter har betalats i minst 36 månader, dvs. tre år. Ett engångsbelopp kan betalas i de fall avgifter har betalats i kortare tid än 36 månader.

Efterlevandepension betalas ut till den försäkrade personens efterlevande familjemedlemmar om avgifter har betalats för minst 36 månader. Till familjemedlemmar räknas primärt make och barn. Om sådana inte finns kan efterlevandepension betalas ut till den försäkrades föräldrar eller någon annan person som den försäkrade har utsett.

För att ha rätt till filippinska kontanta förmåner vid sjukdom och till moderskapsförmåner krävs att avgifter har betalats i minst tre månader under föregående tolvmånadersperiod. Sjukförmånerna betalas ut i högst 240 dagar medan moderskapsförmåner betalas ut i högst 60 dagar per födsel.

Enligt nationell lagstiftning kan förmånerna från det filippinska socialförsäkringssystemet betalas ut vid bosättning i ett annat land än Filippinerna.

Arbetsskadeförsäkringen täcker inkomstförlust, ersättning för medicin, rehabilitering, omvårdnad och efterlevandeförmåner. Försäkringen omfattar bl.a. privatanställda som omfattas av den allmänna socialförsäkringen, sjömän som arbetar utanför Filippinerna, offentliganställda som omfattas av försäkringslagen för statsanställda (Government Service

24

Insurance Act), och militärer men däremot inte egenföretagare. Social- Prop. 2018/19:55 avgifterna till arbetsskadeförsäkringen betalas av arbetsgivaren.

4.2Avtalets innehåll

Avtalet är indelat i fem avdelningar och följer i stort samma struktur som de flesta av Sveriges avtal om social trygghet. De olika avdelningarna innehåller allmänna bestämmelser, bestämmelser om tillämplig lagstiftning, bestämmelser om filippinska och svenska förmåner, administrativa och övriga bestämmelser samt övergångs- och slutbestämmelser.

Avdelning I Allmänna bestämmelser

I den första avdelningen i avtalet fastslås de definitioner som behövs för att klargöra olika begrepp. Vidare fastställs på vilken lagstiftning som avtalet ska vara tillämpligt. För svenskt vidkommande handlar det om lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning, inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner, efterlevandepensioner och efterlevandestöd, olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar samt lagstiftningen om socialavgifter i dessa fall. Sjuk- och aktivitetsersättning är att anse som en ”pension” i avtalets mening. Med förmåner följer givetvis skyldigheten att betala avgifter. För filippinsk del handlar det om deras socialförsäkringslagen i den mån den avser förmåner vid ålderspension, invaliditet och dödsfall, försäkringslagen för statsanställda i den mån det avser förmåner vid ålderspension, invaliditet och dödsfall samt efterlevandeförmåner, lagen om flyttbarhet samt lagen om anställdas ersättning och statlig försäkringskassa i den mån den avser arbetsrelaterad skada, sjukdom eller dödsfall.

Avtalet omfattar alla personer som omfattas eller har omfattats av filippinsk eller svensk lagstiftning. Även personer som härleder sina rättigheter från dessa personer omfattas av avtalet. Det handlar t.ex. om efterlevande familjemedlemmar till den försäkrade. Personer som omfattas av avtalet ska vid tillämpningen av en avtalsslutande stats lagstiftning likabehandlas med statens egna medborgare. I den filippinska lagstiftning på vilken avtalet tillämpas, finns endast ett krav på filippinskt medborgarskap. Det handlar om att filippinska medborgare kan ansluta sig frivilligt till socialförsäkringen vid arbete utomlands. Förmåner som omfattas av avtalet ska, om inget annat anges i avtalet, betalas ut även vid bosättning och vistelse i den andra avtalsslutande staten eller i ett annat land. Svensk inkomstgrundad ålderspension, inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning och arbetsskadeersättning betalas enligt nationell lagstiftning ut oavsett om den som har rätt till ersättning är bosatt i Sverige eller något annat land. Svenska garantipensioner, sjukersättning i form av garantiersättning, aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt efterlevandestöd kan inte betalas ut vid bosättning i Filippinerna vare sig med stöd av svensk lagstiftning eller avtalets bestämmelser. Det framgår av avtalets artikel 5 punkt 3. Bakgrunden är främst att någon motsvarande förmån inte finns i

25

Prop. 2018/19:55 den filippinska lagstiftningen och att de svenska garantiförmånerna inte är avgiftsutan skattefinansierade.

Avdelning II Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

  Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om tillämplig lag-
  stiftning, dvs. vilket lands lagstiftning som ska gälla i olika situationer
  för personer som omfattas av avtalet. Grundregeln i avtalet är att arbets-
  tagare och egenföretagare som arbetar i en avtalsslutande stat ska om-
  fattas av arbetslandets lagstiftning, oavsett var personen i fråga är bosatt
  eller var arbetsgivaren har sitt säte. Från denna regel finns det undantag.
  En person kan vara utsänd att arbeta i det andra landet för sin arbets-
  givares räkning, s.k. utsändning. För att det ska vara fråga om utsändning
  krävs ett särskilt administrativt förfarande och att flera specifika villkor
  är uppfyllda. För det första ska personen arbeta som anställd i
  Filippinerna eller Sverige för en arbetsgivare som normalt bedriver sin
  verksamhet i någon av dessa stater. För det andra ska personen utföra
  arbete för arbetsgivarens räkning i den andra staten. För det tredje ska
  arbetet som utsänd inte förväntas överstiga 24 månader. Slutligen ska
  personen som sänds ut inte ersätta en person som redan är utsänd enligt
  avtalet. Om dessa villkor är uppfyllda, kan personen fortsätta att omfattas
  av lagstiftningen i den utsändande staten. Vid utsändning betalas också
  socialavgifterna till det system den försäkrade är ansluten till. I fall där
  det senare visar sig att arbetet fortsätter efter 24 månader kan utsänd-
  ningen fortsätta i ytterligare 24 månader, dvs. fyra år. En sådan förläng-
  ning av utsändningstiden kan ske om man före utgången av den första
  24-månadersperioden kommer överens om att den utsände under ytter-
  ligare högst 24 månader ska fortsätta omfattas av lagstiftningen i den
  utsändande staten, förutsatt att en sådan förlängning begärs gemensamt
  av arbetstagaren och arbetsgivaren och att de behöriga institutionerna i
  Filippinerna och Sverige kommit överens om förlängningen.
  I avtalet finns även särskilda bestämmelser för resande personal. Den
  som är anställd på ett fartyg ska omfattas av lagstiftningen i den avtals-
  slutande stat vars flagg fartyget för. Den som är anställd hos en arbets-
  givare med säte i Filippinerna eller Sverige, på ett flygplan i inter-
  nationell trafik, ska omfattas av lagstiftningen i det land där arbets-
  givaren har sitt säte.
  Statligt anställda som sänds ut av sin arbetsgivare för att arbeta i den
  andra avtalsslutande staten omfattas av lagstiftningen i landet där arbets-
  givaren finns. Lokalanställda för statlig tjänst anställda av en stat för
  arbete i den andra staten ska omfattas av socialförsäkringen i landet där
  personen arbetar.
  I avtalet tydliggörs att Wienkonventionerna om diplomatiska för-
  bindelser respektive om konsulära förbindelser ska vara fortsatt till-
  lämpliga på exempelvis diplomatiska företrädare och administrativ
  personal vid beskickningar och konsulat.
  En utsänd persons medföljande make och barn omfattas enligt avtalet
  av samma lands lagstiftning som den utsände. Detta gäller emellertid en-
  dast om de medföljande familjemedlemmarna inte förvärvsarbetar i lan-
26 det till vilket utsändningen sker. Familjemedlemmar till en person som
 

sänds ut från Sverige för att arbeta i Filippinerna ska därför fortsätta att Prop. 2018/19:55 omfattas av svensk och inte filippinsk lagstiftning (sjukersättning, aktivi-

tetsersättning, garantipensioner och efterlevandestöd) under tiden för den utsändes och familjemedlemmens vistelse i Filippinerna, förutsatt att de inte börjar förvärvsarbeta där. Det gör att dessa familjemedlemmar under vistelsen i Filippinerna kan tjäna in rätt till svensk garantipension samt sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning. I det motsatta fallet gäller att familjemedlemmar som följer med en utsänd person från Filippinerna till Sverige fortsätter att omfattas av filippinsk lagstiftning under hela utsändningstiden.

Avtalet fastslår också att en person som omfattas av svensk lagstiftning i enlighet med bestämmelserna i avdelning II, inte ska vara obligatoriskt omfattad av den filippinska lagstiftningen om sjukdom och moderskap (artikel 11).

De behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i de avtalsslutande staterna kan komma överens om att göra undantag från bestämmelser om tillämplig lagstiftning för vissa personer eller persongrupper, t.ex. i de fall bestämmelserna inte är uttömmande.

Avdelning III Bestämmelser om förmåner

Avtalets tredje del innehåller ytterligare bestämmelser om så kallad sammanläggning av försäkringsperioder och beräkning av filippinska och svenska förmåner.

I enlighet med internationell praxis finns i avtalet en regel om sammanläggning av försäkringsperioder. Den innebär att försäkringsperioder som har tjänats in i Filippinerna och Sverige kan läggas samman. Reglerna om sammanläggning kan behövas för att göra det möjligt för personer som har arbetat i två länder att uppfylla eventuella minimikrav enligt lagstiftningen i ett av länderna genom att lägga till försäkringsperioder som tjänats in enligt det andra landets lagstiftning. En person som inte har tillgodoräknats tillräckligt antal försäkringsperioder enligt lagstiftningen i ett land, kan därmed tillgodogöra sig perioder i båda länderna för att ”öppna rätten” till en förmån. Om dessa sammanlagda perioder ändå inte ger rätt till en förmån, kan försäkringsperioder som har tillgodoräknats i ett tredje land läggas till de filippinska och svenska försäkringsperioderna. En sådan sammanläggning förutsätter dock att både Filippinerna och Sverige har gällande avtal om social trygghet med motsvarande bestämmelser om sammanläggning med landet i fråga. Med gällande avtal avses inte enbart bilaterala socialförsäkringsavtal utan även motsvarande samordningsinstrument för social trygghet, vilket exempelvis inkluderar EU:s samordningsregler om social trygghet. Det handlar främst om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning1.

1Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

27

Prop. 2018/19:55 För svensk del är bestämmelsen om sammanläggning tillämplig på
  inkomstgrundad ålderspension i form av tilläggspension.
  Som exempel kan nämnas en person som arbetat i Sverige i ett år och
  som tjänat in ett år med pensionspoäng i Sverige samt arbetat i två år i
  Filippinerna och då varit omfattad av det filippinska pensionssystemet.
  Personen uppfyller därmed kravet på tre år med pensionspoäng för rätt
  till tilläggspension. Vid beräkning av tilläggspensionens storlek ska dock
  hänsyn endast tas till försäkringsperioder fullgjorda enligt svensk lag-
  stiftning. När det gäller filippinska förhållanden så blir bestämmelserna
  om sammanläggning t.ex. tillämpliga på den filippinska lagstiftningen
  enligt vilken det krävs tio år (120 månader) med filippinska försäkrings-
  perioder för att ha rätt till en filippinsk ålderspension. En person som
  exempelvis har varit omfattad av det filippinska pensionssystemet i sex
  år och i många år av det svenska pensionssystemet, kan med hjälp av
  avtalet använda fyra svenska försäkringsår för att uppfylla det filippinska
  tioårskravet. Personen får då en andelsberäknad filippinsk ålderspension
  för de sex åren. Beräkningen av pensionens storlek påverkas alltså inte
  av de försäkringsperioder som har tjänats in i Sverige.
  Avtalet medför att pensionssystem i Filippinerna, Sverige, och EU- och
  EES-stater i vissa fall kan samordnas. För att samordning ska ske, krävs
  att Filippinerna och EU- eller EES-staten i fråga har ingått ett avtal om
  social trygghet som innehåller sammanläggningsbestämmelser.
  En person som exempelvis har arbetat i tre år i Frankrike, två år i
  Sverige och fem år i Filippinerna, kan genom avtalets bestämmelser
  fullgöra det filippinska kravet om tio års försäkringsperioder för att få
  rätt till filippinsk ålderspension.
  För samtliga svenska garantiförmåner (garantipension, sjukersättning i
  form av garantiersättning och aktivitetsersättning i form av garanti-
  ersättning) krävs enligt den svenska lagstiftningen en bosättningstid i
  Sverige (försäkringstid) om minst tre år. För svenskt vidkommande har
  denna regel undantagits från sammanläggning. Det innebär exempelvis
  att en person som har varit bosatt i Sverige i två år och har ett års
  filippinsk försäkringsperiod, inte har rätt till svensk garantipension vid
  bosättning i Sverige eftersom personen inte har bott i Sverige i tre år.
  Sammanläggningsreglerna i avtalet innebär inte heller att försäkringstid i
  Filippinerna påverkar storleken av en garantiförmån i Sverige. En person
  som t.ex. har varit bosatt i Sverige i tolv år och som sedan har varit för-
  säkrad i Filippinerna i 25 år, kan vid bosättning i Sverige inte få mer än
  12/40 av garantiförmånen, eftersom pensionen är 40-delsberäknad.
  Avtalet innehåller även undantag från de generella bestämmelserna om
  sammanläggning.
  Vid fastställande av rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning ska personer
  som är försäkrade enligt den filippinska lagstiftningen anses som för-
  säkrade enligt den svenska lagstiftningen. Härigenom kan personer som
  är försäkrade i Filippinerna vid tidpunkten för försäkringsfallet i vissa
  fall, om de uppfyller de medicinska kraven, få svensk inkomstrelaterad
  sjuk- eller aktivitetsersättning. Den inkomstrelaterade ersättningen beräk-
  nas utifrån en antagandeinkomst. Denna grundas på genomsnittet av de
  tre högsta bruttoårsinkomster som intjänats under en given period (5–8 år
  beroende på den försäkrades ålder) före det år som närmast föregått det
28 år då försäkringsfallet inträffat, s.k. ramtid. För beräkning av inkomst-

relaterad aktivitetsersättning kan en ramtid på tre år tillämpas om det är Prop. 2018/19:55 mer fördelaktigt för den försäkrade. För rätt till ersättning fordras minst

ett år med inkomst i Sverige under ramtiden. Kan endast en eller två bruttoårsinkomster beräknas under ramtiden ska två bruttoårsinkomster respektive en bruttoårsinkomst upptas till noll kronor. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning beaktas, enligt avtalets bestämmelser, endast inkomster som tjänats in under tid som svensk lagstiftning var tillämplig. Inkomster som har tjänats in under tid då filippinsk lagstiftning var tillämplig ska alltså inte ingå i antagandeinkomsten.

Följande exempel kan ges. En person är berättigad till sjukersättning och ramtiden för personen är fem år. Personen har under de senaste fyra åren varit försäkrad i Filippinerna. Året dessförinnan hade personen inkomst i Sverige. Sjukersättningen beräknas utifrån de tre åren med högst bruttoårsinkomst. Det betyder att antagandeinkomsten fastställs till en tredjedel av summan av den svenska inkomsten under ett år och två år med noll kronor. Om all inkomst intjänad i Sverige skulle hänföra sig till år som ligger före ramtiden är antagandeinkomsten noll kronor och någon inkomstrelaterad sjukersättning betalas då inte ut. Ett liknande krav om försäkring vid försäkringsfallet finns även i den filippinska lagstiftningen. Vid fastställande av rätt till filippinsk invaliditets- eller efterlevandeförmån ska personer som är försäkrade enligt den svenska lagstiftningen anses som försäkrade enligt den filippinska lagstiftningen.

För filippinskt vidkommande finns ytterligare bestämmelser om hur filippinska förmåner ska beräknas. Svenska försäkringsperioder som är kortare än tolv månader ska inte beaktas vid eventuell sammanläggning av försäkringsperioder.

Avdelning IV Administrativa och övriga bestämmelser

I den fjärde avdelningen i avtalet beskrivs de administrativa bestämmelserna för avtalets tillämpning närmare. En tillämpningsöverenskommelse ska ingås, där åtgärder för att genomföra avtalet fastställs. En sådan överenskommelse undertecknades den 15 oktober 2015 i Stockholm. I denna fastställs bl.a. vilka filippinska och svenska myndigheter som är behöriga att tillämpa avtalet.

En grundläggande idé i avtalet är att de behöriga myndigheterna och institutionerna i Filippinerna och Sverige ska bistå varandra i fråga om tillämpningen av avtalet. Detta bistånd ska vara fritt från kostnader, om avtalsparterna inte kommer överens om annat. I avtalets artikel 18 regleras informationsutbyte mellan länderna. Om information ska utbytas enligt avtalet utan att detta följer av annan lagstiftning ska uppgifterna omfattas av sekretess. Nationella bestämmelser om sekretess ska tilllämpas vid informationsutbytet.

Behöriga institutioner ska årligen utbyta statistik om tillämpningen av avtalet. I avtalet finns exempelvis även bestämmelser om skydd av personuppgifter, beräkning och utbetalning av förmåner samt tvistelösning. En ansökan om en förmån som kommit in till en behörig institution eller behörig myndighet i en avtalsstat ska också anses inkommen i

den andra avtalsstaten. En skriftlig ansökan om en förmån i ett land ska,

29

Prop. 2018/19:55 om inget annat uttryckligen begärs av den sökande, anses som ansökan i det andra landet.

Avdelning V Övergångs- och slutbestämmelser

I den femte avdelningen finns avtalets övergångs- och slutbestämmelser. Dessa överensstämmer med internationell praxis på området. Avtalet träder i kraft den första dagen i den fjärde månaden efter det att de avtalsslutande staterna har informerat varandra om att alla villkor för avtalets ikraftträdande har fullgjorts. De avtalsslutande staterna har möjlighet att begära att avtalet ska ändras.

5 Avtalets kostnadseffekter

Avtalet mellan Sverige och Filippinerna innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. För att fastställa rätten till inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning anses försäkring enligt den filippinska lagstiftningen som försäkring enligt svensk lagstiftning. Detta bedöms dock inte innebära några ökade kostnader i förhållande till dagens situation. Avtalet medför att filippinska efterlevande-, invaliditets- och ålderspensioner samt arbetsskadeförmåner kan betalas ut vid bosättning i Sverige. För att fastställa rätten till filippinsk förtids- eller efterlevandepension anses försäkring enligt den svenska lagstiftningen som försäkring enligt filippinsk lagstiftning. Svensk garantipension, sjukersättning i form av garantiersättning, aktivitetsersättning i form av garantiersättning och efterlevandestöd kan enligt svensk lagstiftning inte betalas ut vid bosättning i Filippinerna.

30

6 Sveriges tillträde till avtalet

Regeringens förslag: Riksdagen ska godkänna avtalet om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Filippinerna av den 15 oktober 2015 och att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

För att kunna fastställa avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpningen av avtalet ska en procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) bestämmas. Denna avgift ska motsvara den beräknade kostnaden för dessa kostnadsslag.

Lagen ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Skälen för regeringens förslag: Avtalet träder i kraft den första dagen i den fjärde månaden efter den månad då vardera avtalsslutande staten från den andra avtalsslutande staten ska ha tagit emot en skriftlig under-

rättelse om att staten har fullgjort alla formaliteter för att avtalet ska träda i kraft. För Sveriges del krävs enligt 10 kap. 3 § regeringsformen riksdagens godkännande innan regeringen ingår en internationell överenskommelse bl.a. i det fall det krävs att ny lag stiftas. I det aktuella fallet krävs ny lagstiftning för att avtalets bestämmelser ska kunna tillämpas i Sverige. Eftersom riksdagens godkännande är en sådan formalitet som måste fullgöras för att avtalet ska träda i kraft föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet och att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Avtalet omfattar bl.a. sjukersättning och aktivitetsersättning som finansieras av en särskild sjukförsäkringsavgift som fastställs i socialavgiftslagen (2000:980). Eftersom sjukförsäkringsavgiften även omfattar finansieringen för sjukpenningförsäkringen måste särskilt kostnaderna för sjukersättningen och aktivitetsersättningen skiljas ut. Då andelen av sjukförsäkringsavgiften kan komma att variera över tid bör någon fast procentsats inte anges i lagen utan endast de kriterier som ska gälla för att beräkna en sådan andel.

Lagen bör träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2018/19:55

31

Prop. 2018/19:55

32

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 februari 2019

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden

Y Johansson, M Johansson, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Damberg, Shekarabi, Eriksson, Linde, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Nilsson, Ernkrans, Lindhagen, Lind

Föredragande: statsrådet Lena Hallengren

Regeringen beslutar proposition Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna