Regeringens proposition 2018/19:43

Kompletterande bestämmelser till lagen om

Prop.

tobak och liknande produkter

2018/19:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 februari 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska styckför- packningar med tobaksvaror förses med en unik identitetsmärkning. På så sätt genomförs artikel 15 i det s.k. tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU), se propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter (prop. 2017/18:156). Direktivet kompletteras bl.a. av kommissionens genom- förandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror. Enligt genomförande- förordningen har medlemsstaterna en skyldighet att utse en s.k. id-ut- färdare som bl.a. ska ansvara för att generera och utfärda unika identitets- märkningar.

I denna proposition föreslås att det i lagen om tobak och liknande produkter ska införas en bestämmelse som möjliggör att uppgiften att vara id-utfärdare överlämnas till en enskild aktör. Det föreslås också att regeringen ska få meddela föreskrifter om avgifter för unika identitets- märkningar. Vidare görs bedömningen att Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att besluta om att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en enskild.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

1

Prop. 2018/19:43

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och

 

 

liknande produkter ............................................................................

4

3

Ärendet och dess beredning ..............................................................

5

4

Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet ...................

5

 

4.1

Allmänt om tobaksproduktdirektivet..................................

5

4.2Ett EU-gemensamt system för spårning av

 

 

tobaksvaror.........................................................................

6

5

Överlämnande av uppgiften att vara id-utfärdare.............................

9

6

Konsekvenser..................................................................................

16

7

Författningskommentar...................................................................

17

Bilaga 1

Kommissionens genomförandeförordning (EU)

 

 

 

2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska

 

 

 

standarder för inrättande och drift av ett

 

 

 

spårbarhetssystem för tobaksvaror ...................................

19

Bilaga 2

Författningsförslag i promemorian Kompletterande

 

 

 

bestämmelser till lagen om tobak och liknande

 

 

 

produkter (Ds 2018:39) ....................................................

68

Bilaga 3

Remissinstanser till Ds 2018:39 .......................................

69

Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag ............................................

70

Bilaga 5

Lagrådets yttrande ............................................................

71

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 februari 2019 ......

73

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2018/19:43

Regeringens förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

3

Prop. 2018/19:43

4

2Förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2018:2088) om tobak och lik- nande produkter

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 19 och 20 §§, och närmast före 11 kap. 20 § en ny rubrik av följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2018:2088

Föreslagen lydelse

11 kap.

19 §

Regeringen får meddela före- skrifter om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i artikel 3.9 i kommissionens

genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrätt- ande och drift av ett spårbarhets- system för tobaksvaror.

 

Överlämnande av vissa

 

förvaltningsuppgifter

 

20 §

 

Den myndighet som regeringen

 

bestämmer får till en enskild över-

 

lämna uppgiften att vara sådan id-

 

utfärdare som avses i kommission-

 

ens genomförandeförordning (EU)

 

2018/574 av den 15 december 2017

 

om tekniska standarder för inrätt-

 

ande och drift av ett spårbarhets-

 

system för tobaksvaror.

1. Denna lag träder i kraft den

1. Denna lag träder i kraft den

20 maj 2019 i fråga om 3 kap. 7–

1 april 2019 i fråga om 11 kap. 19

11 §§, 7 kap. 6 § och 11 kap. 8 och

och 20 §§, den 20 maj 2019 i fråga

9 §§, samt i övrigt den 1 juli 2019.

om 3 kap. 7–11 §§, 7 kap. 6 § och

 

11 kap. 8 och 9 §§, samt i övrigt

 

den 1 juli 2019.

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2018/19:43

Enligt direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (tobaksproduktdirektivet) ska styckförpackningar med tobaksvaror märkas med en unik identitetsmärkning, och transporten av tobaksvarorna ska registreras så att de kan spåras i hela unionen. Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet genomförs i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Sedan propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter (prop. 2017/18:156) lämnades har kommissionen antagit mer detaljerade bestämmelser om spårbarhets- systemet. Dessa bestämmelser finns bl.a. i kommissionens genomförande- förordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

I genomförandeförordningen anges att medlemsstaterna ska utnämna en enhet, s.k. id-utfärdare, med ansvar bl.a. för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Vidare anges att id-utfärdaren får fastställa och ta ut avgifter av ekonomiska aktörer för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. I departementspromemorian Kompletterande be- stämmelser till lagen om tobak och liknande produkter (Ds 2018:39) lämnas förslag som innebär att uppgiften att vara id-utfärdare kan lämnas över till en enskild och att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för unika identitets- märkningar.

Genomförandeförordningen finns i bilaga 1. Departementsprome- morians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 10 januari 2019 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Lagrådet har inte haft några synpunkter på lagförslagens utformning. Lagrådets övriga synpunkter behandlas i avsnitt 5.

4Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet

4.1

Allmänt om tobaksproduktdirektivet

 

Tobaksproduktdirektivet antogs den 3 april 2014. Genom direktivet

 

harmoniseras bestämmelser om bl.a. ingredienser i och utsläpp från

 

tobaksvaror och därmed sammanhängande rapporteringsskyldigheter samt

 

vissa aspekter av märkning och förpackning av tobaksvaror, inbegripet

 

hälsovarningar samt spårbarhet och säkerhetsmärkning. Direktivet syftar

 

till att underlätta att den inre marknaden för tobaksvaror och relaterade

 

produkter

fungerar smidigt. Samtidigt är utgångspunkten en hög

5

Prop. 2018/19:43 skyddsnivå för folkhälsan, särskilt för ungdomar. Genom direktivet ska unionen uppfylla sina skyldigheter enligt WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.

Tobaksproduktdirektivet är, med undantag för direktivets bestämmelser i artiklarna 15 och 16 om spårbarhet och märkning, genomfört i svensk rätt genom bestämmelser i tobakslagen (1993:581), tobaksförordningen (2016:354), lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnings- behållare och förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I prop. 2017/18:156 föreslogs att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska upphävas och ersättas av en ny lag, lagen om tobak och liknande produkter. Riksdagen beslutade om den nya lagen den 12 december 2018. Som en följd av detta har regeringen påbörjat ett arbete med att ersätta tobaksförordningen och förordningen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med en ny förordning om tobak och liknande produkter.

4.2Ett EU-gemensamt system för spårning av tobaksvaror

Tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårning

I artikel 15 i tobaksproduktdirektivet finns bestämmelser om tobaksvarors spårbarhet. Bestämmelserna syftar till att motverka illegal handel med tobaksvaror. I direktivets ingress framhålls att olagliga produkter under- gräver den fria rörligheten för produkter som uppfyller kraven och det skydd som lagstiftningen om tobakskontroll ger. Vidare påpekas att unionen enligt WHO:s ramkonvention om tobakskontroll är skyldig att bekämpa olagliga tobaksvaror, inbegripet sådana som importeras olagligt till unionen, som en del av en övergripande unionspolitik för tobaks- kontroll. Mot den bakgrunden konstateras att det är nödvändigt att införa bestämmelser om att styckförpackningar till tobaksvaror ska märkas med en unik identitetsmärkning och att transporten av tobaksvaror ska registreras så att varorna kan spåras i hela unionen. Ett driftskompatibelt system för spårning bör utvecklas på unionsnivå (skäl 29 och 30).

Enligt artikel 15.1 ska medlemsstaterna se till att alla styckförpackningar med tobaksvaror förses med en unik identitetsmärkning. Den unika identitetsmärkningen är en grundläggande förutsättning för att systemet för spårning av tobaksvaror ska fungera. Enligt artikel 15.2 ska den unika identitetsmärkningen göra det möjligt att fastställa bl.a. datum och plats för tillverkningen, tillverkningsanläggningen, vilken maskin som använts för tillverkningen, den faktiska leveransvägen från tillverkning till det första återförsäljningsstället och identiteten på alla köpare från tillverkning till det första återförsäljningsstället. Vissa av dessa uppgifter ska ingå i själva identitetsmärkningen. Medlemsstaterna ska säkerställa att vissa andra uppgifter är elektroniskt tillgängliga genom en koppling till den unika identitetsmärkningen, se artikel 15.3 och 15.4.

Medlemsstaterna ska enligt artikel 15.5 se till att alla ekonomiska aktörer som är inblandade i handel med tobaksvaror, från tillverkaren till

6

den sista ekonomiska aktören före det första återförsäljningsstället, regi- strerar alla styckförpackningar som kommer i deras besittning. Registre- ringsskyldigheten får uppfyllas genom märkning och registrering av aggregerad förpackning, så som limpor, kartonger för limpor eller last- pallar, under förutsättning att spårning av styckförpackningar fortfarande är möjlig.

Kommissionen ska enligt artikel 15.11 genom genomförandeakter fast- ställa tekniska standarder för inrättande och drift av det system för spår- ning som anges i artikel 15, inbegripet märkningen med en unik identitets- märkning, registreringen, överföringen, behandlingen, lagringen av upp- gifter och tillgången till lagrade uppgifter. Kommissionen ska också fastställa tekniska standarder för att se till att de system som används för den unika identitetsmärkningen och tillhörande funktioner är fullt fören- liga med varandra i hela unionen.

Enligt artikel 23.2 är medlemsstaterna skyldiga att se till att tobaksvaror som inte uppfyller kraven i direktivet, inbegripet de genomförandeakter och delegerade akter som föreskrivs i direktivet, inte släpps ut på mark- naden. Med begreppet ”släppa ut på marknaden” avses enligt artikel 2.40 att tillhandahålla produkter – oberoende av tillverkningsort – till konsu- menter i unionen, mot betalning eller ej.

Bestämmelserna i artikel 15 ska börja tillämpas den 20 maj 2019 när det gäller cigaretter och rulltobak och den 20 maj 2024 när det gäller andra tobaksvaror.

Kommissionens genomförandeförordning om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror

Direktivets bestämmelser kompletteras bl.a. av kommissionens genom- förandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror. I genomförandeför- ordningen finns bl.a. bestämmelser om vilka tekniska specifikationer som den unika identitetsmärkningen ska uppfylla. Det finns också krav på att ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner ska förses med identifie- ringskoder. Syftet med identifieringskoderna är att möjliggöra en ända- målsenlig identifiering av alla köpare och av den faktiska leveransvägen från tillverkning till det första återförsäljningsstället samt av den maskin som använts för tillverkningen av tobaksvarorna. Vidare innehåller genomförandeförordningen bestämmelser om registrering och överföring av information om förflyttningar av varor och om transaktioner samt om det databassystem där informationen ska lagras.

Enligt artikel 3.1 och 38 ska varje medlemsstat senast den 6 maj 2019 utnämna en enhet (id-utfärdare) med ansvar för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Förordningen innehåller inga krav på vem som ska vara id-utfärdare, förutom att denne ska uppfylla kraven i artikel 35 på oberoende från tobaksindustrin. Uppgiften att vara id-utfärdare kan således utföras av ett offentligt eller ett privat organ.

Id-utfärdaren får enligt artikel 3.9 fastställa och ta ut avgifter av ekonomiska aktörer enbart för att generera och utfärda unika identitets- märkningar. Avgifterna ska vara icke-diskriminerande och proportioner- liga mot antalet unika identitetsmärkningar som genereras och utfärdas för ekonomiska aktörer, med hänsyn tagen till leveranssättet.

Prop. 2018/19:43

7

Prop. 2018/19:43 Ansvaret för att förse styckförpackningar med unika identitetsmärk- ningar ligger enligt artikel 6.1 på tillverkare och importörer. Dessa aktörer ska enligt artikel 9.1 ansöka om unika identitetsmärkningar hos den behöriga id-utfärdaren. Om en ekonomisk aktör väljer att fullgöra registre- ringsskyldigheten genom registrering av aggregerade förpackningar i enlighet med artikel 15.5 i tobaksproduktdirektivet, är det denna aktör som ansvarar för att förse de aggregerade förpackningarna med en identitets- märkning. Den ekonomiska aktören kan välja att ansöka om identitets- märkning hos den behöriga id-utfärdaren eller kan själv generera en sådan märkning, se artikel 10 i genomförandeförordningen. Med ekonomisk aktör avses enligt artikel 2 varje fysisk eller juridisk person som är inblandad i handel med tobaksvaror, även för export, från tillverkaren till den sista ekonomiska aktören före det första återförsäljningsstället.

8

Genomförandet i svensk rätt

Tobaksproduktdirektivets krav på att alla styckförpackningar med tobaks- varor ska förses med en unik identitetsmärkning genomförs genom bestämmelser i en ny lag om tobak och liknande produkter. I 3 kap. 7 § i den nya lagen anges att tobaksvaror som saknar unik identitetsmärkning inte får tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare på marknaden. I 11 kap. 8 § och 9 § 2 finns bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om utform- ning av den unika identitetsmärkningen, om registreringsskyldigheten och om tekniska standarder för inrättande och drift av ett system för spårning.

I prop. 2017/18:156 gjordes bedömningen att ett antal bestämmelser i den nya lagen om tobak och liknande produkter är sådana tekniska före- skrifter som måste anmälas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (det s.k. anmälningsdirektivet). Kommissionen lämnade den 2 maj 2018 ett detaljerat utlåtande i enlighet med artikel 6 i anmälnings- direktivet, vilket innebar att riksdagen förhindrades att fatta beslut om propositionen till den 31 juli 2018. Riksdagen beslutade i juni att skjuta upp behandlingen av ärendet till riksmötet 2018/19. Beslut om pro- positionen fattades av riksdagen den 12 december 2018.

Folkhälsomyndigheten fick i juni 2017 genom ett särskilt regerings- uppdrag (S2017/03738/FS) i uppgift att bl.a. förbereda för genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet. I mars 2018 fick myndigheten genom ett tilläggsuppdrag (S2017/03738/FS) i uppgift att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa bl.a. att det finns en nationell id-utfärdare av unika identitetsmärkningar på cigaretter och rulltobak senast den 20 maj 2019 samt på andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak senast den 20 maj 2024. Folkhälsomyndigheten har påbörjat ett arbete med att undersöka förutsättningarna att överlämna uppgiften som id-utfärdare till en enskild.

Vissa detaljer kring spårbarhetssystemet regleras för närvarande i tobaksförordningen. Avsikten är att tobaksförordningen under våren 2019 ska ersättas med en ny förordning om tobak och liknande produkter. Vissa detaljer kring spårbarhetssystemet kommer också att regleras i myndig- hetsföreskrifter.

Eftersom en id-utfärdare måste vara utsedd senast den 6 maj 2019 och Prop. 2018/19:43 dessförinnan måste hinna vidta nödvändiga åtgärder för att verksamheten

ska kunna vara i drift den 20 maj 2019 har regeringen den 31 januari 2019 genom ändringar i tobaksförordningen beslutat att Folkhälsomyndigheten ska vara id-utfärdare. Som anges i avsnitt 5 är dock bedömningen att uppgiften att vara id-utfärdare bör utföras av en enskild aktör, inte en myndighet. Vidare görs bedömningen att det krävs lagstöd för att upp- giften att vara id-utfärdare ska kunna överlämnas till en enskild. Lagstöd krävs också för att avgift ska kunna tas ut för sådana märkningar. Den nya lagen om tobak och liknande produkter måste därför kompletteras med bestämmelser som ger lagstöd för att överlämna förvaltningsuppgifter till en enskild och som ger denne möjlighet att ta ut avgifter för sina tjänster. Därför lämnas förslag till sådana lagbestämmelser i denna proposition.

5Överlämnande av uppgiften att vara id-utfärdare

Regeringens förslag: Den myndighet som regeringen bestämmer ska få överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en enskild.

Regeringen ska få meddela föreskrifter om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i artikel 3.9 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror. Bestämmelserna ska träda i kraft den 1 april 2019.

Regeringens bedömning: Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att besluta om att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en enskild.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker förslagen. Förvaltningsrätten i Malmö är dock tveksam till om de föreslagna bestämmelserna ger erforderligt lagstöd för att över- lämna till en privat aktör att i alla delar utföra uppdraget som id-utfärdare, som enligt genomförandeförordningen omfattar mer än att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Förvaltningsrätten anser också att det kan vara lämpligt att ange under vilka förutsättningar som överlämnandet kan återkallas. Folkhälsomyndigheten anser att det finns oklarheter kring avgifter, övrig finansiering och tillsyn. Folkhälsomyndigheten förordar att myndigheten ges i uppdrag att utnämna en id-utfärdare i stället för att myndigheten först ges uppdraget att vara id-utfärdare.

Datainspektionen anser sig inte kunna tillstyrka förslaget eftersom underlaget saknar en tydlig beskrivning av den behandling av person- uppgifter som id-utfärdaren kommer att utföra och inte heller innehåller någon analys och bedömning av hur förslaget uppfyller kraven i artikel 6.3 och skäl 41 i dataskyddsförordningen.

9

Prop. 2018/19:43

10

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Lagstöd krävs för överlämnande av en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning

För att uppfylla tobaksproduktdirektivets bestämmelser regleras i 3 kap. 7 § i den nya lagen om tobak och liknande produkter att styckförpack- ningar till tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning. Tobaksvaror som saknar sådan märkning får inte tillhandahållas konsu- menter eller detaljhandlare på marknaden. I artikel 3.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 överlämnas det till medlems- staterna att utse vem som ska ansvara för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar.

Enligt 6 a § tobaksförordningen (2016:354) är Folkhälsomyndigheten id-utfärdare. Uppgiften att vara id-utfärdare kräver dock teknisk kom- petens och resurser som myndigheten för närvarande inte har och som det inte vore effektivt att bygga upp. Regeringen bedömer att tjänsten i stället utförs bäst av marknadsaktörer i konkurrens. Av detta skäl bedömer regeringen att tjänsten bör upphandlas av Folkhälsomyndigheten. Mot bakgrund av den kompetens och de resurser som uppgiften kräver framstår det som mindre lämpligt att Folkhälsomyndigheten alltid ska ha det formella ansvaret för de uppgifter som åvilar en id-utfärdare. Regeringen anser därför att det bör finnas en möjlighet att inte bara upphandla tjänsten utan även att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en enskild om denna kan utföra uppgiften mer kostnadseffektivt. Med kostnads- effektivitet avses att den totala kostnaden för både staten och enskilda ekonomiska aktörer i form av avgifter till id-utfärdaren bedöms bli lägre än om uppgiften utförs i egen regi. Ett sådant överlämnande innebär att det formella ansvaret för de uppgifter som id-utfärdaren ska utföra överförs till den enskilda aktören.

Enligt 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen (RF) krävs lagstöd för att en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning ska kunna överlämnas till enskilda individer och till andra juridiska personer än kommuner.

Med myndighetsutövning avses beslut och andra åtgärder som en myndighet vidtar gentemot en enskild med stöd av en befogenhet som myndigheten har getts genom ett konkret beslut av regeringen eller riks- dagen eller genom en offentligrättslig författning. Beslutet eller åtgärden är ytterst ett uttryck för samhällets makt över medborgarna. Det gäller oberoende av om den aktuella åtgärden uttrycker en skyldighet för någon enskild eller innebär att någon enskild gynnas i det enskilda fallet. Karaktäristiskt för dessa situationer är också att den enskilde i förhållande till det allmänna befinner sig i en beroendeställning som inte har sin grund i ett frivilligt åtagande. Det innebär att myndigheten i dessa fall – till skillnad från i t.ex. ett avtalsförhållande – ensidigt ska besluta i saken (propositionen En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, prop. 2016/17:180 s. 46–48).

Det följer av genomförandeförordningen att medlemsstaterna ska utse en id-utfärdare som bl.a. ska ansvara för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Enligt 3 kap. 7 § lagen om tobak och liknande pro- dukter kan en tillverkare eller importör av tobaksvaror inte välja att avstå ifrån att ansöka om unika identitetsmärkningar. Id-utfärdaren utför sina

uppgifter med stöd av en offentligrättslig reglering. Om id-utfärdaren inte tillhandahåller identitetsmärkningen får aktören inte sälja varorna. Id- utfärdarens åtgärder i form av generering och utfärdande av unika identitetsmärkningar har således sådana rättsverkningar att id-utfärdaren måste anses utföra en sådan förvaltningsuppgift som innefattar myndig- hetsutövning. För att uppgiften att vara id-utfärdare ska kunna överlämnas till en enskild måste det finnas lagstöd. Det föreslås därför i denna proposition att en bestämmelse om överlämnande av förvaltningsupp- gifterna i fråga förs in i lagen om tobak och liknande produkter.

Enligt genomförandeförordningen ska id-utfärdaren på ansökan även utfärda identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner samt upprätthålla, förvalta och uppdatera register över koderna och de uppgifter som lämnats vid ansökan (artiklarna 14–19). Id- utfärdaren ska också överföra s.k. offline-flatfiler till den s.k. sekundära databasen (artikel 20).

Förvaltningsrätten i Malmö och Folkhälsomyndigheten har anfört att lagstödet bör omfatta alla de uppgifter som åligger id-utfärdaren enligt genomförandeförordningen, dvs. inte bara uppgiften att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Regeringen konstaterar att det är tveksamt om alla de uppgifter som åligger id-utfärdaren enligt genom- förandeförordningen kan anses innefatta myndighetsutövning. För att säkerställa att tillräckligt lagstöd finns för att lämna över uppgiften att vara id-utfärdare till en enskild anser dock regeringen att bemyndigandet bör vidgas i förhållande till promemorians förslag. Den myndighet som regeringen bestämmer bör därför kunna överlämna till en enskild att vara id-utfärdare med ansvar för att utföra alla de uppgifter som åligger en sådan enligt genomförandeförordningen.

I promemorian görs bedömningen att Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en enskild. Folkhälsomyndigheten anser att ansvaret för de uppgifter som åligger en id-utfärdare aldrig bör landa på myndigheten utan direkt på en enskild aktör.

Regeringen konstaterar att Folkhälsomyndigheten har ett särskilt rege- ringsuppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det finns en nationell id-utfärdare av unika identitetsmärkningar på plats inom den tid som tobaksproduktdirektivet anger. Mot denna bakgrund har det bedömts vara lämpligt att i förordning ange att Folkhälsomyndigheten får överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en enskild. För att undvika att Sverige saknar en id-utfärdare, t.ex. om den som Folkhälsomyndig- heten har överlämnat uppgiften att vara id-utfärdare till inte längre upp- fyller kravet på oberoende från tobaksindustrin, bör det i förordning anges att Folkhälsomyndigheten är id-utfärdare men med befogenheten att överlämna hela uppgiften till en enskild.

Vidare anför Folkhälsomyndigheten att det vid regleringen av tillsynen över id-utfärdaren måste beaktas vad tillsynen ska innefatta i förhållande till en avtalsreglerad uppföljning av en upphandling. Lagrådet anför att det framstår som otydligt om den som förvaltningsuppgiften överlämnats till är underkastad en offentligrättsligt reglerad tillsyn eller om denne endast är underkastad den kontroll som ligger i angelägenheten av att upp- handlingsavtal följs upp.

Prop. 2018/19:43

11

Prop. 2018/19:43 Enligt 7 kap. 6 § lagen om tobak och liknande produkter är det den myndighet som regeringen bestämmer som utövar tillsyn över att lagens bestämmelser om spårbarhet och anslutande föreskrifter följs. Detta innebär bl.a. tillsyn över att det endast säljs tobaksvaror som har korrekta unika identitetsmärkningar. I tobaksförordningen anges att Folkhälso- myndigheten utövar denna tillsyn, i andra fall än när kommunen utövar tillsyn. Det finns i dagsläget inga bestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter som reglerar tillsyn över att id-utfärdaren följer bestämmelserna i genomförandeförordningen. Avsikten är att beslutet om överlämnande av uppgiften att vara id-utfärdare till en enskild ska föregås av en offentlig upphandling. Regeringen konstaterar att eventuella brister hos den upphandlade id-utfärdaren kan hanteras inom ramen för det civil- rättsliga avtal som sluts mellan Folkhälsomyndigheten och id-utfärdaren. Regeringen förutsätter att det i avtalet ställs krav på att id-utfärdaren följer gällande lag och att det framgår hur Folkhälsomyndigheten kommer att följa upp avtalet. Regeringen har för avsikt att återkomma i frågan om det skulle uppkomma behov av en offentligrättsligt reglerad tillsyn över id- utfärdaren.

Förvaltningsrätten i Malmö anser att det bör anges under vilka förut- sättningar som överlämnandet kan återkallas. Eftersom överlämnandet av förvaltningsuppgiften till id-utfärdaren kommer att föregås av en offentlig upphandling ser regeringen inget behov av att införa en sådan bestäm- melse. Det kan noteras att Lagrådet anför att återkallandet kommer att vara beroende av en tolkning av bestämmelserna i ett civilrättsligt avtal om vad som ska gälla. Lagrådet vill därför betona det angelägna i att det i upphandlingsavtalet också finns tydliga bestämmelser om under vilka förutsättningar detta kan hävas, dvs. uppdraget återkallas.

När offentliga förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning överlämnas till privaträttsliga organ brukar det i allmänhet anges i en särskild författning att vissa av förvaltningslagens (2017:900) bestäm- melser ska tillämpas vid handläggningen av ärenden. Under förutsättning att en ansökan om unik identitetsmärkning innehåller de uppgifter som anges i bilaga II till genomförandeförordningen, ska id-utfärdaren gene- rera och utfärda märkningen. Utrymmet för id-utfärdaren att pröva och avslå en ansökan är således mycket begränsat. Regeringen bedömer därför att det inte finns behov av att ange att vissa av förvaltningslagens bestämmelser ska tillämpas på id-utfärdarens handläggning. Det kan till- äggas att principerna om legalitet, objektivitet och saklighet som har sin grund i 1 kap. 1 och 9 §§ RF även gäller i verksamhet som utövas av en enskild till vilken förvaltningsuppgifter har överlåtits.

Lagstöd krävs för att få ta ut avgifter

Enligt artikel 3.9 i genomförandeförordningen får id-utfärdaren fastställa och ta ut avgifter av ekonomiska aktörer enbart för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Avgifterna ska vara icke-diskriminerande och proportionerliga mot antalet unika identitetsmärkningar som genereras och utfärdas för ekonomiska aktörer, med hänsyn tagen till leveranssättet.

12

För att den som utses som id-utfärdare i Sverige ska kunna ta ut avgifter för att generera och utfärda identitetsmärkningar krävs enligt 8 kap. 2 § första stycket RF lagstöd. Avgiften är belastande. Även om det finns en

motprestation – nämligen den unika identitetsmärkningen – är avgiften inte frivillig. De som vill sälja tobaksvaror till konsumenter och detalj- handeln måste ansöka om sådan märkning och betala den aktuella avgiften. I promemorian föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om storleken på avgifter för unika identitetsmärkningar.

Folkhälsomyndigheten anser att promemorians förslag till reglering av avgifter inte överensstämmer med artikel 3.9 i genomförandeförord- ningen. Myndigheten anser också att det så som artikel 3.9 är utformad förutsätts att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer är id-utfärdare.

Regeringen instämmer i att bestämmelsen bör förtydligas så att det fram- går att avgifter får tas ut under de förutsättningar som anges i genom- förandeförordningen. Regeringen föreslår därför att bemyndigandet ska avse föreskrifter om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i artikel 3.9 i kommissionens genomförandeförordning.

Igenomförandeförordningen anges att det är id-utfärdaren som får fast- ställa avgifter. Regeringen konstaterar att enskilda inte kan bemyndigas att meddela föreskrifter (se 8 kap. 2, 3 och 10 §§ RF). Föreskrifter om de aktuella avgifterna måste därför meddelas i lag eller av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Eftersom regeringen har bedömt att Folkhälsomyndigheten bör utses till id-utfärdare bör Folkhälso- myndigheten inte få bemyndigande att meddela föreskrifter om sådana avgifter som en id-utfärdare får ta ut. Regeringen föreslår därför att stor- leken på sådana avgifter ska beslutas av regeringen. Avgiftsnivåerna kommer i praktiken att utgå från det anbud som id-utfärdaren har lämnat i samband med upphandlingen. Regeringen ser därför inte att det strider mot genomförandeförordningen att avgifternas storlek fastställs genom före- skrifter i förordning i stället för av id-utfärdaren.

Id-utfärdarens behandling av personuppgifter

Enligt artikel 15.10 i tobaksproduktdirektivet ska medlemsstaterna säker- ställa att personuppgifter endast behandlas i enlighet med de regler och skyddsåtgärder som fastställs i direktiv 95/46/EG. Detta direktiv ersattes den 25 maj 2018 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

I promemorian görs bedömningen att artikel 6.1 c och 6.1 e i data- skyddsförordningen ger rättslig grund för den behandling av person- uppgifter som en id-utfärdare måste göra för att följa genomförande- förordningens krav.

Datainspektionen anser att det i promemorian saknas en närmare beskrivning av id-utfärdarens behandling av personuppgifter, exempelvis när det gäller omfattning, typ av personuppgifter, vilka registrerade som berörs och hur personuppgifterna kan komma att spridas. Enligt Data- inspektionen saknas en analys och bedömning av om lagförslaget upp- fyller dataskyddsförordningens krav i artikel 6.3 andra stycket och skäl 41. Vidare anför Datainspektionen att det inte framgår av promemorian om den föreslagna ändringen i sig anses utgöra en rättslig förpliktelse för id-

Prop. 2018/19:43

13

Prop. 2018/19:43 utfärdaren eller om den rättsliga förpliktelsen anses följa av annan befintlig eller kommande reglering. Datainspektionen anser att det bör utredas om det är artikel 6.1 c eller artikel 6.1 e som bör anses utgöra den rättsliga grunden för den behandling som inte är nödvändig som ett led i id- utfärdarens myndighetsutövning.

Regeringen konstaterar att personuppgifter enligt artikel 5 i dataskydds- förordningen bl.a. ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att dessa krav efterlevs.

Behandlingen av personuppgifter är laglig bl.a. om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den person- uppgiftsansvarige (artikel 6.1 c) eller om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den person- uppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e). Enligt artikel 6.3 ska den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e fastställas i enlighet med unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. Syftet med behandlingen ska fast- ställas i den rättsliga grunden eller, i fråga om behandling enligt punkt 1 e, vara nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. I skäl 41 data- skyddsförordningen anges att en rättslig grund bör vara tydlig och precis och dess tillämpning bör vara förutsebar för personer som omfattas av den.

I skäl 24 i genomförandeförordningen anges att de personuppgifter som behandlas i samband med spårbarhetssystemet bör skyddas i enlighet med direktiv 95/46/EG. I artikel 25.2 i genomförandeförordningen anges att data som lagras i databassystemet ska användas endast för de syften som avses i tobaksproduktdirektivet och denna förordning. Genomförande- förordningen är direkt tillämplig i Sverige. Det som överlämnas till medlemsstaterna är att utse id-utfärdare. I övrigt är det i genomförande- förordningen som det regleras vilka personuppgifter som id-utfärdaren måste behandla, på vilket sätt uppgifterna ska användas och hur de kommer att spridas. Exempelvis finns i artiklarna 14–19 bestämmelser om identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner. Ansökan om sådana koder görs hos behörig id-utfärdare. Ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga II avsnitt 1 till genomförande- förordningen. Enligt punkt 1.1 ska bl.a. uppgift lämnas om den ekonomiska aktörens registrerade namn, adress och e-postadress. I före- kommande fall ska moms-, skatteregistrerings- och punktskattenummer anges. All information som har lämnats till id-utfärdaren i en ansökan om identifieringskod, samt identifieringskoderna, ska ingå i ett register som ska upprättas, förvaltas och hållas uppdaterat av id-utfärdaren (artiklarna 15.3, 17.3 och 19.3). Vidare ska id-utfärdaren överföra en kopia av de uppgifter som har lämnats in och register till en sekundär databas som kommissionen och medlemsstaterna har tillgång till (artikel 20.3).

I artiklarna 9 och 13 finns bestämmelser om ansökan om och utfärdande av unika identitetsmärkningar. Detaljerade bestämmelser om vilka upp- gifter som ska lämnas in till id-utfärdaren finns i artiklarna 9.2 och 13.2 samt bilaga II, avsnitt 2 och 3. Av de uppgifter som ska lämnas in är det

14

främst den ekonomiska aktörens identifieringskod som borde kunna anses utgöra en personuppgift.

Enligt artikel 3.9 får id-utfärdaren fastställa och ta ut avgifter av ekonomiska aktörer enbart för att generera och utfärda unika identitets- märkningar. Avgifterna ska vara icke-diskriminerande och proportioner- liga mot antalet unika identitetsmärkningar som genereras och utfärdas för ekonomiska aktörer, med hänsyn taget till leveranssättet. För att kunna göra detta behöver id-utfärdaren behandla personuppgifter som rör den ekonomiska aktören. Personuppgifter som kan behöva behandlas är sådana som krävs för att id-utfärdaren ska kunna fakturera den ekonomiska aktören, exempelvis den ekonomiska aktörens namn eller namn på dess företrädare samt andra kontaktuppgifter.

Enligt genomförandeförordningen är id-utfärdaren skyldig att utföra vissa uppgifter som innefattar behandling av personuppgifter, se artiklarna 9–11, 13, 15, 17, 19, 20, 35 och 36. Regeringen bedömer att den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6.1 c eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar id-utfärdaren som personuppgiftsansvarig. Den rättsliga grunden är fastställd i enlighet med unionsrätten. Regeringen bedömer därför att den behandling av personuppgifter som id-utfärdaren kommer behöva utföra uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Det anges i artikel 3.9 att id-utfärdaren får ta ut avgifter för unika identitetsmärkningar. Någon skyldighet att ta ut avgifter finns alltså inte. En förutsättning för det EU-gemensamma spårbarhetssystemet är dock att det ska finansieras av tobaksindustrin. Avgiftsuttag är därför nödvändigt för att spårbarhetssystemet ska fungera. Regeringen bedömer att behand- lingen av personuppgifter i samband med avgiftsuttag är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och utgör ett led i den personupp- giftsansvariges myndighetsutövning. Den rättsliga grunden för behand- lingen av personuppgifter är alltså artikel 6.1 e. Den rättsliga grunden är fastställd i enlighet med unionsrätten. Regeringen bedömer därför att den behandling av personuppgifter som id-utfärdaren kommer att behöva utföra för att ta ut avgifter uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Det kan noteras att id-utfärdaren inte kommer att behöva behandla sådana personuppgifter som det enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen är förbjudet att behandla. Inte heller finns behov av att behandla uppgifter om t.ex. fällande domar i brottmål eller förekomst i misstankeregister.

Ikraftträdande

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter träder bestäm- melsen om att tobaksvaror ska förses med unika identitetsmärkningar i kraft den 20 maj 2019 vad gäller cigaretter och rulltobak. Enligt genomförandeförordningen ska medlemsstaterna senast den 6 maj 2019 utse en id-utfärdare. Regeringen har beslutat att utse Folkhälsomyndig- heten till id-utfärdare. Avsikten är dock att uppgiften ska lämnas över till en enskild före den 6 maj 2019. Dessförinnan måste Folkhälsomyndig- heten hinna genomföra en upphandling och fatta ett tilldelningsbeslut.

I promemorian föreslås att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 maj 2019. Folkhälsomyndigheten bedömer att den föreslagna tidpunkten kan leda till förseningar av spårbarhetssystemets införande. Myndigheten

Prop. 2018/19:43

15

Prop. 2018/19:43 föreslår därför att bestämmelserna träder i kraft vid ett tidigare datum än den 1 maj 2019. Regeringen instämmer i detta och bedömer att det är rim- ligt med ett ikraftträdande den 1 april 2019.

Lagen om tobak och liknande produkter träder enligt punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i kraft den 1 juli 2019, förutom bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning som träder i kraft den 20 maj 2019. Genom lagen om tobak och liknande produkter upphävs tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, se punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna. Bestämmelserna som föreslås i denna proposition ska enligt regeringens förslag träda i kraft den 1 april 2019. Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning (dvs. 3 kap. 7– 11 §§, 7 kap. 6 § och 11 kap. 8, 9, 19 och 20 §§) saknar motsvarighet i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings- behållare. Det har inte varit regeringens avsikt att dessa två lagar ska upphöra att gälla när bestämmelserna om spårbarhet och säkerhets- märkning träder i kraft. Tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphävs således den 1 juli 2019 när övriga bestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft.

Hänvisningsteknik

I genomförandeförordningen anges vilka uppgifter som åvilar en id- utfärdare och under vilka förutsättningar som avgifter får tas ut. Hänvis- ningarna till genomförandeförordningen bör vara dynamiska. På så sätt säkerställs att ändringar i genomförandeförordningen får omedelbart genomslag i svensk rätt.

 

6

Konsekvenser

 

De nu aktuella bestämmelserna föreslås för att uppfylla kraven i tobaks-

 

produktdirektivet och kommissionens genomförandeförordning. Fram-

 

tagandet av dessa rättsakter har föregåtts av ett omfattande arbete på EU-

 

nivå inklusive konsekvensanalys, där det bl.a. har tagits i beaktande hur

 

det föreslagna regelverket påverkar större och mindre företag. Se även de

 

konsekvensanalyser som har gjorts i prop. 2017/18:156 och i proposi-

 

tionen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av

 

EU:s tobaksproduktdirektiv (prop. 2015/16:82).

 

 

Förslagen i denna proposition syftar till att Sverige ska uppfylla

 

kommissionens genomförandeförordning. Förslagen är i huvudsak av

 

lagteknisk karaktär och bedöms inte ha nämnvärda konsekvenser. I denna

 

proposition görs dock bedömningen att Folkhälsomyndigheten ska få

 

befogenhet att besluta om att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till

 

en enskild. Detta innebär en ny uppgift för myndigheten. En id-utfärdare

 

måste bytas ut om genomförandeförordningens krav på oberoende från

 

tobaksindustrin inte uppfylls.

 

 

I artikel 35 i genomförandeförordningen finns detaljerade kriterier som

 

ska användas för att bedöma oberoendet. Under förutsättning att dessa

16

kriterier iakttas vid upphandlingen bedömer regeringen att risken för att en

id-utfärdare måste bytas ut inte är särskilt stor. Sammantaget bedöms Prop. 2018/19:43 denna nya uppgift kunna hanteras inom Folkhälsomyndighetens anslags-

ram.

De ekonomiska aktörer som måste ansöka om unika identitetsmärk- ningar kan behöva betala en avgift till id-utfärdaren om regeringen beslutar att meddela föreskrifter om avgifter för unika identitetsmärkningar enligt förslaget till bemyndigande. En sådan avgift får enligt genomförande- förordningen endast omfatta ersättning för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Avgifterna måste även vara icke-diskriminerande och proportionerliga mot antalet unika identitetsmärkningar som genereras och utfärdas för ekonomiska aktörer, med hänsyn tagen till leveranssättet. Mot denna bakgrund bedöms det inte finnas risk för att de ekonomiska aktörernas ekonomiska börda blir för stor.

7 Författningskommentar

11 kap.

19 § Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i artikel 3.9 i kommissionens genom- förandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaks- varor.

Paragrafen är ny. Normgivningsbemyndigandet avser sådana avgifter som en id-utfärdare får ta ut av ekonomiska aktörer för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Enligt artikel 3.9 i kommissionens genom- förandeförordning (EU) 2018/574 får id-utfärdare fastställa och ta ut av- gifter av ekonomiska aktörer enbart för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Avgifterna ska vara icke-diskriminerande och pro- portionerliga mot antalet unika identitetsmärkningar som genereras och utfärdas för ekonomiska aktörer, med hänsyn tagen till leveranssättet.

Hänvisningen till genomförandeförordningen är dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

 

Överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter

 

20 § Den myndighet som regeringen bestämmer får till en enskild över-

 

lämna uppgiften att vara sådan id-utfärdare som avses i kommissionens

 

genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om

 

tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för

 

tobaksvaror.

 

Paragrafen är ny. I kommissionens genomförandeförordning (EU)

 

2018/574 finns bestämmelser om att medlemsstaterna ska utse en id-

 

utfärdare samt de olika uppgifter som en id-utfärdare ska utföra. Genom

 

den nu föreslagna bestämmelsen ges stöd i lag för den myndighet som

 

regeringen bestämmer att överlämna till en enskild att vara id-utfärdare.

17

 

Prop. 2018/19:43 Hänvisningen till genomförandeförordningen är dynamisk, dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

18

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/7

 

 

 

 

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/574

av den 15 december 2017

om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (1), särskilt artikel 15.11, och

av följande skäl:

(1)För att motverka problemet med olaglig handel med tobaksvaror föreskrivs i direktiv 2014/40/EU att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning för att registrera transporten av dessa varor. Detta gör det möjligt att spåra sådana varor i hela unionen. Det bör fastställas tekniska specifikationer för systemets inrättande och drift samt för dess kompatibilitet i hela unionen.

(2)Det bör fastställas bestämmelser om märkning av förpackningar med en unik identitetsmärkning, om registrering och överföring av uppgifter, om behandling och lagring av och tillgång till uppgifter samt om komponenternas kompatibilitet i spårbarhetssystemet.

(3)Lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är också nödvändiga för att genomföra artikel 8 i protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (2) (nedan kallat WHO:s FCTC-protokoll), vilket har ratificerats av Europeiska unionen (3) och där det föreskrivs att parterna i WHO:s FCTC-protokoll ska inrätta ett globalt spårningssystem för tobaksvaror senast fem år efter protokollets ikraftträdande.

(4)I syfte att bekämpa flera befintliga typer av bedrägerier som leder till att olagliga varor görs tillgängliga för konsumenter, däribland verksamhet som innebär falskdeklaration av exportvaror, bör det spårbarhetssystem som

föreskrivs i denna förordning i enlighet med artikel 15 i direktiv 2014/40/EU gälla alla tobaksvaror som tillverkas inom unionen och de som tillverkas utanför unionen om de är avsedda för eller släpps ut på marknaden

iunionen.

(5)I syfte att föreskriva ett oberoende spårbarhetssystem och garantera att det står under medlemsstaternas kontroll,

ienlighet med artikel 8 i WHO:s FCTC-protokoll, är det viktigt med en tydlig uppgiftsfördelning när det gäller märkning av förpackningar med en unik identitetsmärkning. Den viktiga uppgiften att generera unika identitets­ märkningar på styckförpackningsnivå bör tilldelas en oberoende tredjepart som utnämns av varje medlemsstat (nedan kallad id-utfärdare). För att undanröja risken att två eller flera id-utfärdare oberoende av varandra genererar samma unika identitetsmärkning bör varje id-utfärdare identifieras genom en unik identifieringskod, som också bör ingå i de unika identitetsmärkningar de utfärdar.

(6)I syfte att garantera att identitetsmärkningen är unik bör varje unik identitetsmärkning innehålla ett serienummer som genereras av id-utfärdaren och har en försumbar sannolikhet för att förfalskare ska kunna gissa sig till det.

(1) EUT L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2) Protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll

(EUT L 268, 1.10.2016, s. 10).

(3) Rådets beslut (EU) 2016/1749 av den 17 juni 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, med undantag av dess bestämmelser som omfattas av tredje delen avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 268, 1.10.2016, s. 1). Rådets beslut (EU) 2016/1750 av den 17 juni 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser bestämmelserna i protokollet om skyldigheter avseende straffrättsligt samarbete och fastställande av brottsrekvisit (EUT L 268, 1.10.2016, s. 6).

19

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/8

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

(7)När tillverkare och importörer ansöker om unika identitetsmärkningar för styckförpackningar från en id-utfärdare bör de vara skyldiga att tillhandahålla all information som krävs för att utfärdaren ska kunna generera identitets­ märkningen, i enlighet med artikel 15.2 a–h i direktiv 2014/40/EU, med undantag för datum och tid för tillverkningen, vilket kanske inte är möjligt att avgöra på förhand och därför bör läggas till av de ekonomiska aktörerna vid tidpunkten för tillverkningen.

(8)Längden på en unik identitetsmärkning på stycknivå kan påverka hur snabbt tillverkare eller importörer av

tobaksvaror kan anbringa den på styckförpackningarna. I syfte att undvika att denna process inte påverkas i alltför hög grad och samtidigt se till att det finns tillräckligt med utrymme för all information som krävs på styckförpackningsnivå bör det fastställas ett maximalt antal tillåtna alfanumeriska tecken för den unika identitets­ märkningen på stycknivå.

(9)För att se till att unika identitetsmärkningar på stycknivå kan uppfylla de krav som gäller det maximala antalet tillåtna alfanumeriska tecken bör de uppgifter som krävs enligt artikel 15.2 a–h i direktiv 2014/40/EU översättas till kod.

(10)För att medlemsstaternas behöriga myndigheter ska kunna avkoda de unika identitetsmärkningarna utan att ha tillgång till den information som lagrats i databassystemet bör id-utfärdarna skapa och underhålla flatfiler. Sådana flatfiler bör göra det möjligt att identifiera all information som kodats i de unika identifieringskoderna. Storleken på dessa flatfiler bör fastställas för att säkerställa att de kan laddas ner till de verktyg som medlemsstaterna använder när de läser av de unika identitetsmärkningarna offline (nedan kallade offline-flatfiler).

(11)I direktiv 2014/40/EU föreskrivs att de registreringsskyldigheter som fastställs i enlighet med artikel 15 får fullgöras genom märkning och registrering av aggregerade förpackningar, t.ex. limpor, kartonger med limpor eller lastpallar, under förutsättning att alla styckförpackningar fortfarande kan spåras. När ekonomiska aktörer väljer att utnyttja den möjligheten bör de vara skyldiga att se till att dessa förpackningar förses med en identitets­ märkning på aggregerad nivå som också är unik och som gör det möjligt att entydigt identifiera alla lägre aggregerade nivåer och de styckförpackningarna den innehåller.

(12)För att se till att alla transporter av styckförpackningarna kan registreras och överföras bör tillverkare och importörer kontrollera de unika identitetsmärkningarna för att säkerställa att de är korrekt anbringade och läsbara. För att kontrollera denna viktiga process för unika identitetsmärkningar på stycknivå bör antimanipula­ tionsverktyg som tillhandahålls av en oberoende tredjepart installeras på de verktyg som används i kontrollsyfte. Vid fastställandet av regler för installation av sådana verktyg är det lämpligt att beakta skillnader mellan olika företag, särskilt deras storlek, tillverkningsvolym och typ av tillverkningsprocess, så att det säkerställs att det inte medför en alltför stor belastning att uppfylla dessa krav, i synnerhet för mindre aktörer, däribland små och medelstora företag. Eftersom antimanipulationsverktyg är särskilt relevanta vid automatiserad tillverkning av tobaksvaror, och för att se till att integriteten för de unika identitetsmärkningarna på stycknivå är tillräckligt skyddad, bör skyldigheten att installera sådana verktyg bara gälla andra aktörer än sådana som har helt manuella tillverkningsprocesser.

(13)För att minimera spårbarhetssystemets inverkan på tillverknings- och distributionssystemen bör de ekonomiska aktörerna få beställa partier av unika identitetsmärkningar i förväg. För att undvika för stora lager av unika identitetsmärkningar hos ekonomiska aktörer och för att kontrollera de enskilda beställningarnas omfattning bör det sättas en tidsgräns för anbringande av unika identitetsmärkningar som utfärdats för såväl styckförpackningar som för aggregerade förpackningar. Dessa åtgärder bör också minska risken att id-utfärdarnas generering och utfärdande av identitetsmärkningar påverkas i alltför hög grad.

(14)För att spårbarhetssystemet ska fungera väl bör de ekonomiska aktörerna och aktörerna vid de första återförsälj­ ningsställena ansöka i förväg hos den relevanta id-utfärdaren om en identifieringskod för ekonomiska aktörer och om en identifieringskod för varje anläggning. Tilldelningen av identifieringskoder för ekonomiska aktörer och för anläggningar möjliggör en ändamålsenlig identifiering, i enlighet med artikel 15.2 i och j i direktiv 2014/40/EU, av alla köpare och av den faktiska leveransvägen från tillverkning till det första återförsäljningsstället.

20

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/9

 

 

 

 

(15)Tillverkare eller importörer bör dessutom ansöka om en identifieringskod för maskiner som används för att tillverka tobaksvaror. Skyldigheten att ansöka om identifieringskoder för maskiner möjliggör en ändamålsenlig identifiering, i enlighet med artikel 15.2 c i direktiv 2014/40/EU, av den maskin som har använts för tillverkningen av tobaksvarorna.

(16)För att se till att informationen i den unika identifieringsmärkningen kan registreras och överföras av alla relevanta ekonomiska aktörer samt garantera att den unika identifieringsmärkningen är kompatibel med externa komponenter som exempelvis skannrar, bör det anges vilka typer av databärare som är tillåtna.

(17)För att syftet med spårbarhetssystemet ska uppnås måste systemet medge en enkel överföring av alla relevanta data samt möjliggöra en säker datalagring och garantera full tillgång till dessa data för kommissionen, medlemsstaternas behöriga myndigheter och den externa revisorn. Lagringsstrukturen bör dessutom medge att tillverkare och importörer, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 15.8 i direktiv 2014/40/EU, kan välja ut oberoende tredjepartsleverantörer med vilka avtal om datalagring ska slutas och vilka ska vara värdar för datalagring uteslutande för tillverkarnas och importörernas tobaksvaror (nedan kallade primära databaser), samtidigt som det säkerställs att myndigheter ges full tillgång till alla lagrade data i syfte att utföra sin övervakning och tillsyn. För att denna övervakning och tillsyn ska vara effektiv måste det finnas ett enda databassystem på sekundär nivå (nedan kallat sekundär databas), som innehåller en kopia av alla data som finns lagrade i de primära databaserna och som ger myndigheterna en allmän översikt över spårbarhetssystemets funktion. Det bör upprättas ett routingsystem som drivs av leverantören av den sekundära databasen för att ge andra ekonomiska aktörer än tillverkare och importörer en enda ingång för överföring av de data de har registrerat i spårbarhetssystemet och därmed underlätta dataöverföringen. Routerfunktionen bör samtidigt säkerställa att data överförs till rätt primär databas.

(18)För att garantera full tillgång för berörda myndigheter och för att bidra till ett effektivt fungerande spårbarhets­ systemet bör leverantören av den sekundära databasen utforma användargränssnitt som gör det möjligt att visa och göra sökningar i lagrade data. De relevanta myndigheterna bör vid åtkomst till databassystemet kunna förlita sig på de eIDAS (1)-baserade återanvändbara lösningar som tillhandahålls som byggstenar genom den del som rör telekommunikation i fonden för ett sammanlänkat Europa. För att underlätta en effektiv övervakning och tillsyn bör användargränssnittet också göra det möjligt att ställa in individuella automatiska aviseringar baserade på specifika rapporteringshändelser.

(19)För att garantera driftskompatibilitet mellan komponenterna i databassystemet bör det fastställas tekniska specifikationer som bygger på icke upphovsrättsligt skyddade öppna standarder för datautbytet mellan de primära databaserna, den sekundära databasen och routersystemet.

(20)För att se till att alla ekonomiska aktörer registrerar och överför den föreskrivna informationen i tid och på ett enhetligt sätt bör det fastställas en exakt förteckning över de händelser i leveranskedjan och transaktionshändelser som måste registreras enligt artikel 15.2 i, j och k i direktiv 2014/40/EU, samt över innehållet i de informations­ meddelanden som ska överföras.

(21)Eftersom syftet med ett spårbarhetssystem är att ge medlemsstaterna och kommissionen ett effektivt verktyg för att bekämpa olaglig handel med tobaksvaror måste data om händelser i leveranskedjan och om transaktions­ händelser vara tillgängliga i tid för undersöknings- och tillsynsändamål. Den maximala tid som får förflyta mellan den tidpunkt då en relevant händelse i leveranskedja eller en relevant transaktionshändelse inträffar och den tidpunkt då den information som hänger samman med händelsen överförs till det relevanta datalagringssystemet bör därför fastställas. Vid fastställandet av dessa tidsfrister är det lämpligt att beakta skillnader mellan olika företag, särskilt deras storlek och tillverkningsvolym, så att det säkerställs att det inte medför en alltför stor belastning att fullgöra rapporteringsskyldigheterna, i synnerhet för mindre aktörer, däribland små och medelstora företag.

(22)Medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen måste för undersöknings- och tillämpningsändamål ha tillgång till ett register över alla ekonomiska aktörer och aktörer vid de första återförsäljningsställen som är inblandade i handeln med tobaksvaror, samt över de anläggningar och maskiner som de använder för att tillverka, lagra och bearbeta sina varor. Varje id-utfärdare bör därför upprätta och förvalta ett register över de

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

21

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

identifieringskoder för ekonomiska aktörer, aktörer vid första återförsäljningsställen, maskiner och anläggningar som avses ovan. En aktuell kopia av dessa register, tillsammans med informationen kopplad till dessa, bör överföras elektroniskt via routern till den sekundära databasen och sammanställas i ett EU-omfattande register.

(23)Eftersom spårbarhetssystemet ska vara oberoende av tillverkare och importörer av tobaksvaror och stå under medlemsstaternas kontroll, i enlighet med artikel 8 i WHO:s FCTC-protokoll, bör det fastställas gemensamma kriterier för bedömning av oberoendet hos alla tredjeparter som medverkar i spårbarhetssystemet (id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och antimanipulationsverktyg). För att säkerställa det fortlöpande iakttagande av kravet på oberoende som är av största vikt för att garantera och upprätthålla spårbarhetssystemets integritet, bör de förfaranden för utnämning av id-utfärdare och andra oberoende leverantörer och övervakningen av huruvida de uppfyller kriterierna för oberoende i denna förordning bli föremål för en periodisk översyn av kommissionen. Slutsatserna av översynen bör offentliggöras av kommissionen och ingå i den rapport om tillämpningen av direktiv 2014/40/EU som föreskrivs i artikel 28 i det direktivet.

(24)De personuppgifter som behandlas i samband med spårbarhetssystemet bör skyddas i enlighet med Europapar­ lamentets och rådets direktiv 95/46/EG (1).

(25)

Det bör vara möjligt att följa

internationella standarder i syfte att

visa att vissa tekniska krav som fastställs

 

i denna förordning är uppfyllda. Om det inte går att påvisa överensstämmelse med internationella standarder bör

 

de personer som har ålagts skyldigheterna ansvara för att på ett kontrollerbart sätt bevisa att de uppfyller dessa

 

krav.

 

 

 

(26)

De åtgärder som föreskrivs i

denna förordning är förenliga med

yttrandet från den kommitté

som avses

 

i artikel 25 i direktiv 2014/40/EU.

 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

 

 

 

 

 

KAPITEL I

 

 

 

 

SYFTE OCH DEFINITIONER

 

 

 

 

Artikel 1

 

 

 

 

Syfte

 

 

I denna förordning fastställs tekniska

standarder för inrättande och drift

av det spårbarhetssystem som

föreskrivs

i artikel 15 i direktiv 2014/40/EU.

 

 

 

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2014/40/EU gäller i denna förordning följande definitioner:

(1)unik identitetsmärkning: den alfanumeriska kod som möjliggör identifiering av en styckförpackning eller en aggregerad förpackning av tobaksvaror.

(2)ekonomisk aktör: varje fysisk eller juridisk person som är inblandad i handel med tobaksvaror, även för export, från tillverkaren till den sista ekonomiska aktören före det första återförsäljningsstället.

(3)första återförsäljningsställe: varje anläggning där tobaksvaror släpps ut på marknaden för första gången, även varuautomater för försäljning av tobaksvaror.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

22

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/11

 

 

 

 

(4)export: avsändande från unionen till ett tredjeland.

(5)aggregerad förpackning: varje förpackning som innehåller mer än en styckförpackning av tobaksvaror.

(6)anläggning: varje plats, byggnad eller varuautomat där tobaksvaror tillverkas, lagras eller släpps ut på marknaden.

(7)antimanipulationsverktyg: ett system som gör det möjligt att efter att varje styckförpackning försetts med en unik identitetsmärkning, registrera kontrollprocessen genom en video eller loggfil som efter registreringen inte kan ändras av någon ekonomisk aktör.

(8) offline-flatfiler: elektroniska filer som skapas och underhålls av varje id-utfärdare och som innehåller data i oformaterat textformat, vilket gör det möjligt att utan tillgång till databassystemet hämta den information som är registrerad i de unika identitetsmärkningar (utom tidsstämpeln) som använts för styckförpackningar eller aggregerade förpackningar.

(9)register: det register som varje id-utfärdare upprättar och förvaltar och som innehåller alla identifieringskoder som genererats för ekonomiska aktörer, aktörer vid första återförsäljningsställen, anläggningar och maskiner samt den information som är kopplad till dessa.

(10)databärare: en bärare där data lagras i en form som är läsbar med hjälp av en enhet.

(11)maskin: den utrustning som använts för att tillverka tobaksvarorna och som är en integrerad del av tillverknings­ processen.

(12)tidsstämpel: angivande av datum och tid i UTC (koordinerad universell tid) för en viss händelse i ett föreskrivet format.

(13)primär databas: en databas för lagring av spårbarhetsuppgifter som gäller uteslutande för produkterna från en viss tillverkare eller importör.

(14)sekundär databas: en databas som innehåller en kopia av alla spårbarhetsuppgifter som lagrats i de primära databaserna.

(15)router: en enhet i den sekundära databasen som förmedlar data mellan olika delar av databassystemet.

(16)databassystem: det system som utgörs av de primära databaserna, den sekundära databasen och routern.

(17)gemensam datakatalog: en samling information som beskriver innehåll, format och struktur i en databas och den inbördes relationen mellan databasens olika delar i syfte att styra tillgång till och manipulation av de databaser som är gemensamma för alla primära och sekundära databaser.

(18)arbetsdag: varje arbetsdag i den medlemsstat som id-utfärdaren är behörig för.

(19)omlastning: varje omlastning av tobaksvaror från ett fordon till ett annat utan att tobaksvarorna tas in på eller lämnar en anläggning.

(20)varubil: ett fordon som används för leverans av tobaksvaror till flera återförsäljningsställen i kvantiteter som inte har fastställts före leveransen.

KAPITEL II

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR DEN UNIKA IDENTITETSMÄRKNINGEN

AVSNITT 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 3

Id-utfärdare

1.Varje medlemsstat ska senast ett år efter ikraftträdandet av denna genomförandeförordning utnämna en enhet (nedan kallad id-utfärdare) med ansvar för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar i enlighet med artiklarna 8, 9, 11 och 13.

23

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/12

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

2.Medlemsstaterna ska se till att en id-utfärdare som avser att anlita underleverantörer för att utföra sina uppgifter endast kan utnämnas om medlemsstaterna har informerats om de föreslagna underleverantörernas identitet.

3.Id-utfärdaren ska vara oberoende och ska uppfylla de kriterier som anges i artikel 35.

4.Varje id-utfärdare ska förses med en unik identifieringskod. Koden ska bestå av alfanumeriska tecken och ska uppfylla standard 15459–2:2015 enligt Internationella standardiseringsorganisationen/Internationella elektrotekniska kommissionen (nedan kallad ISO/IEC).

5.Om samma id-utfärdare utnämns i flera medlemsstater ska id-utfärdaren kunna identifieras med samma kod.

6.Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om utnämningen av id-utfärdaren och om dess identifieringskod senast en månad efter utnämningen.

7.Medlemsstaterna ska se till att uppgifterna om den utnämnda id-utfärdarens identitet och dess identifieringskod offentliggörs och är tillgängliga online.

8.Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att

a)den id-utfärdare som medlemsstaten har utnämnt fortsätter att uppfylla kraven på oberoende i enlighet med artikel 35, och att

b)tjänsterna tillhandahålls fortlöpande av efterföljande id-utfärdare när en ny id-utfärdare utnämns för att fortsätta att tillhandahålla tjänsterna efter den tidigare id-utfärdaren. I detta syfte ska medlemsstaterna kräva att id-utfärdaren utarbetar en avvecklingsplan som anger det förfarande som ska tillämpas för att garantera verksamhetens kontinuitet tills den nya id-utfärdaren har utnämnts.

9.Id-utfärdaren får fastställa och ta ut avgifter av ekonomiska aktörer enbart för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Avgifterna ska vara icke-diskriminerande och proportionerliga mot antalet unika identitets­ märkningar som genereras och utfärdas för ekonomiska aktörer, med hänsyn tagen till leveranssättet.

Artikel 4

Behöriga id-utfärdare för generering och utfärdande av unika identitetsmärkningar

1.För tobaksvaror som tillverkats i unionen ska den behöriga id-utfärdaren vara den enhet som har utnämnts för den medlemsstat där varorna tillverkas.

Genom undantag från första stycket ska den behöriga id-utfärdaren vara den enhet som har utnämnts för den medlemsstat på vars marknad varorna släpps ut, om den medlemsstaten ställer ett sådant krav.

2.För tobaksvaror som importerats till unionen ska den behöriga id-utfärdaren vara den enhet som har utnämnts för den medlemsstat där varorna släpps ut på marknaden.

3.För tobaksvaror som aggregerats i unionen ska den behöriga id-utfärdaren vara den enhet som har utnämnts för den medlemsstat där varorna aggregeras.

4.För tobaksvaror avsedda för export ska den behöriga id-utfärdaren vara den enhet som har utnämnts för den medlemsstat där varorna tillverkas.

5.Om en behörig id-utfärdare tillfälligt saknas får kommissionen ge ekonomiska aktörer tillstånd att använda någon annan id-utfärdare som har utnämnts i enlighet med artikel 3.

24

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/13

 

 

 

 

Artikel 5

Unika identitetsmärkningars giltighet och avaktivering

1.Unika identitetsmärkningar som generats av id-utfärdare får användas för att märka styckförpackningar eller aggregerade förpackningar i enlighet med artiklarna 6 och 10 under högst sex månader från den dag då den ekonomiska aktören mottog de unika identitetsmärkningarna. Därefter blir de ogiltiga och de ekonomiska aktörerna ska se till att de inte används för att märka styckförpackningar eller aggregerade förpackningar.

2.Databassystemet ska garantera att de unika identitetsmärkningarna avaktiveras automatiskt om de inte har använts inom den sexmånadersperiod som avses i punkt 1.

3.Tillverkare och importörer får när som helst avaktivera unika identitetsmärkningar genom att sända en begäran om avaktivering till relevant primär databas. Andra ekonomiska aktörer får avaktivera unika identitetsmärkningar genom att sända en begäran om avaktivering via routern. Begäran om avaktivering ska lämnas in elektroniskt i enlighet med artikel 36 och ska innehålla de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 2.3 i bilaga II i det format som anges där. Avaktiveringen ska inte påverka integriteten hos de uppgifter rörande den unika identitetsmärkningen som redan finns lagrade.

AVSNITT 2

Unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

Artikel 6

Märkning med unika identitetsmärkningar på stycknivå

1.Tillverkare och importörer ska förse varje styckförpackning som tillverkats i eller importerats till unionen med en unik identitetsmärkning (nedan kallad unik identitetsmärkning på stycknivå) i enlighet med artikel 8.

2.När det gäller tobaksvaror som har tillverkats utanför unionen ska den unika identitetsmärkningen på stycknivå anbringas på styckförpackningen innan tobaksvaran importeras till unionen.

Artikel 7

Kontroll av unika identitetsmärkningar på stycknivå

1.Tillverkare och importörer ska se till att unika identitetsmärkningar på stycknivå kontrolleras direkt efter det att de har anbringats så att de har anbringats korrekt och är läsbara.

2.Den process som avses i punkt 1 ska skyddas med ett antimanipulationsverktyg som tillhandahållits och installerats av en oberoende tredjepart, som ska lämna ett intyg till de berörda medlemsstaterna och till kommissionen om att det installerade verktyget uppfyller kraven i denna förordning.

3.Om den process som avses i punkt 1 inte kan bekräfta att den unika identitetsmärkningen på stycknivå har anbringats korrekt och är fullt läsbar ska tillverkarna och importörerna anbringa den unika identitetsmärkningen på nytt.

4.Tillverkare och importörer ska se till att de uppgifter som registrerats med hjälp av antimanipulationsverktyget förblir tillgängliga under nio månader efter registreringen.

5.Tillverkare och importörer ska på medlemstaternas begäran ge oinskränkt tillgång till de lagrade uppgifter om kontrollprocessen som registrerats med antimanipulationsverktyget.

6.Genom undantag från punkterna 2, 4 och 5 ska skyldigheten att installera ett antimanipulationsverktyg inte gälla i följande fall:

a)Fram till den 20 maj 2020 för tillverkningsprocesser som drivs av ekonomiska aktörer, eller i tillämpliga fall den företagsgrupp de tillhör, som under kalenderåret 2019 på unionsnivå hanterade färre än 120 miljoner unika identitetsmärkningar på stycknivå.

25

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/14

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

b)Fram till den 20 maj 2021 för tillverkningsprocesser som drivs av ekonomiska aktörer som definieras som små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG (1).

c)För helt manuella tillverkningsprocesser.

Artikel 8

Struktur för unika identitetsmärkningar på stycknivå

1.Varje styckförpackning med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning på stycknivå. Märkningen ska bestå av en så kort sekvens av alfanumeriska tecken som möjligt och får inte överskrida 50 tecken. Sekvensen ska vara unik för en viss styckförpackning och ska bestå av följande dataelement:

a)På första position ska finnas de alfanumeriska tecken som utgör den identifieringskod som tilldelats id-utfärdaren

ienlighet med artikel 3.4.

b)En alfanumerisk sekvens för vilken sannolikheten att man kan gissa sig till den är försumbar och i varje fall lägre än en på tiotusen (nedan kallat serienummer).

c)En kod (nedan kallad produktkod) som gör det möjligt att fastställa följande:

i.Plats för tillverkningen.

ii.Den tillverkningsanläggning som avses i artikel 16.

iii.Den maskin som har använts för tillverkningen av tobaksvarorna och som avses i artikel 18.

iv.Produktbeskrivningen.

v.Den avsedda återförsäljningsmarknaden.

vi.Den avsedda leveransvägen.

vii.I tillämpliga fall importören till unionen.

d)På sista position ska det finnas en tidsstämpel i form av en numerisk sekvens med åtta tecken i formatet ÅÅMMDDhh som anger dag och tid för tillverkningen.

2.Id-utfärdarna ska ansvara för genereringen av en kod som består av de delar som anges i punkt 1 a, b och c.

3.Tillverkare eller importörer ska lägga till den tidsstämpel som avses i punkt 1 d till den kod som genereras av id- utfärdaren i enlighet med punkt 2.

4.Unika identitetsmärkningar på stycknivå får inte innehålla några andra dataelement än de som anges i punkt 1.

Om id-utfärdarna använder kryptering eller komprimering för att generera unika identitetsmärkningar på stycknivå ska de informera medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen om vilka algoritmer som används för krypteringen och komprimeringen. Unika identitetsmärkningar på stycknivå får inte återanvändas.

Artikel 9

Ansökan om och utfärdande av unika identitetsmärkningar på stycknivå

1.Tillverkare och importörer ska ansöka om sådana unika identitetsmärkningar på stycknivå som avses i artikel 8 hos den behöriga id-utfärdaren. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt i enlighet med artikel 36.

2.Tillverkare och importörer som lämnar in en sådan ansökan ska tillhandahålla de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 2.1 i bilaga II i det format som anges där.

(1) Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

26

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/15

 

 

 

 

3.Id-utfärdaren ska senast två arbetsdagar från mottagandet av ansökan göra följande i nedan angivna ordning: a) Generera de koder som avses i artikel 8.2.

b)Översända koderna tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 2 i denna artikel via routern till den ansökande tillverkarens eller importörens primära databas som upprättat i enlighet med artikel 26.

c)Översända koderna på elektronisk väg till den ansökande tillverkaren eller importören.

4.En medlemsstat får dock kräva att id-utfärdare erbjuder fysisk leverans av unika identitetsmärkningar på stycknivå som ett alternativ till elektronisk leverans. Om fysisk leverans av unika identitetsmärkningar på stycknivå erbjuds ska tillverkarna och importörerna ange om de begär fysisk leverans eller ej. I så fall ska id-utfärdaren senast tio arbetsdagar från mottagandet av ansökan göra följande i nedan angivna ordning:

a)Generera de koder som avses i artikel 8.2.

b)Översända koderna tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 2 via routern till den ansökande tillverkarens eller importörens primära databas som upprättats i enlighet med artikel 26.

c)Leverera koderna i form av optiskt läsbara streckkoder som uppfyller kraven i artikel 21 till den ansökande tillverkaren eller importören, på fysiska datamedier som exempelvis självhäftande etiketter.

5.Tillverkare och importörer får inom en arbetsdag återkalla en ansökan som lämnats in i enlighet med punkt 1 genom ett meddelande om återkallande som beskrivs närmare i kapitel II avsnitt 5 punkt 5 i bilaga II.

AVSNITT 3

Unika identitetsmärkningar på aggregerad förpackningsnivå

Artikel 10

Märkning med unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

1.De ekonomiska aktörer som väljer att fullgöra registreringsskyldigheterna enligt artikel 15.5 i direktiv 2014/40/EU genom registrering av aggregerade förpackningar ska förse de aggregerade förpackningarna med tobaksvaror med en unik identitetsmärkning (nedan kallad unik identitetsmärkning på aggregerad nivå).

2.Unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå ska genereras och utfärdas på grundval av en ansökan hos den behöriga id-utfärdaren eller direkt av den ekonomiska aktören.

3.Om en unik identitetsmärkning på aggregerad nivå genereras på grundval av en ansökan hos den behöriga id- utfärdaren ska den överensstämma med strukturen i artikel 11.1.

4.Om en unik identitetsmärkning på aggregerad nivå genereras direkt av den ekonomiska aktören ska den bestå av en individuell kod som har genererats i enlighet med ISO/IEC 15459–1:2014 eller ISO/IEC 15459–4:2014 eller deras senaste motsvarigheter.

Artikel 11

Struktur för unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som genereras av id-utfärdare

1.Unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som genereras på grundval av en ansökan hos den behöriga id- utfärdaren ska bestå av en sekvens på högst 100 alfanumeriska tecken som är unik för en viss aggregerad förpackning och ska innehålla följande dataelement:

a)På första position ska finnas de alfanumeriska tecken som utgör den identifieringskod som tilldelats id-utfärdaren i enlighet med artikel 3.4.

27

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

b)En alfanumerisk sekvens för vilken sannolikheten att man kan gissa sig till den är försumbar och i varje fall lägre än en på tiotusen (nedan kallat serienummer).

c)Identifieringskoden för den anläggning (enligt artikel 16) där aggregeringen skedde.

d)På sista position ska det finnas en tidsstämpel i form av en numerisk sekvens med åtta tecken i formatet ÅÅMMDDhh som anger dag och tid för aggregeringen.

2.Id-utfärdarna ska ansvara för genereringen av en kod som består av de delar som anges i punkt 1 a, b och c.

3.De ekonomiska aktörerna ska lägga till den tidsstämpel som avses i punkt 1 d till den kod som genereras av id- utfärdaren i enlighet med punkt 2.

4.Den ekonomiska aktören får komplettera den unika identitetsmärkningen på aggregerad nivå med ytterligare uppgifter, under förutsättning att det maximala antalet tecken som anges i punkt 1 inte överskrids. Sådana uppgifter får endast förekomma efter de data som avses i punkt 1.

Artikel 12

Länk mellan unika identitetsmärkningar på olika nivåer

1.En unik identitetsmärkning på aggregerad nivå ska kunna identifiera förteckningen över alla unika identitets­ märkningar som ingår i den aggregerade förpackningen via en elektroniskt tillgänglig länk till databassystemet.

2.För att upprätta den länk som avses i punkt 1 ska tillverkare och importörer översända de uppgifter som anges

ikapitel II avsnitt 2 punkt 3.2 i bilaga II i det format som anges där till sin primära databas.

3.För att upprätta den länk som avses i punkt 1 ska ekonomiska aktörer som inte är tillverkare eller importörer översända de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 3.2 i bilaga II i det format som anges där via routern till den sekundära databasen.

Artikel 13

Ansökan om och utfärdande av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som genereras av

id-utfärdare

1.De ekonomiska aktörer som ansöker om unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå på grundval av en ansökan hos den behöriga id-utfärdaren ska lämna in ansökan elektroniskt i enlighet med artikel 36.

2.Ekonomiska aktörer som lämnar in en sådan ansökan ska tillhandahålla de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 2.2 i bilaga II i det format som anges där.

3.För tillverkare och importörer ska id-utfärdaren senast två arbetsdagar från mottagandet av ansökan göra följande

inedan angivna ordning:

a)Generera den kod som avses i artikel 11.2.

b)Översända koderna tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 2 via routern till den ansökande tillverkarens eller importörens primära databas som upprättats i enlighet med artikel 26.

c)Översända koderna på elektronisk väg till den ansökande tillverkaren eller importören.

4.För ekonomiska aktörer som inte är tillverkare eller importörer ska id-utfärdaren senast två arbetsdagar från mottagandet av ansökan göra följande i nedan angivna ordning:

a)Generera den kod som avses i artikel 11.2.

b)Översända koderna tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 2 via routern till den sekundära databas som upprättats i enlighet med artikel 26.

c)Översända koderna på elektronisk väg till de ekonomiska aktörer som har lämnat in ansökan.

28

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/17

 

 

 

 

5.Ekonomiska aktörer får inom en arbetsdag återkalla en ansökan som lämnats in i enlighet med punkt 1 genom ett meddelande om återkallande som beskrivs närmare i kapitel II avsnitt 5 punkt 5 i bilaga II.

6.Unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som utfärdats av behöriga id-utfärdare får inte återanvändas.

KAPITEL III

IDENTIFIERINGSKODER FÖR EKONOMISKA AKTÖRER, ANLÄGGNINGAR OCH MASKINER

Artikel 14

Ansökan om identifieringskoder för ekonomiska aktörer

1.Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska ansöka om en identifieringskod för ekonomiska aktörer hos den behöriga id-utfärdaren i varje medlemsstat där de driver minst en anläggning. Importörer ska ansöka om en identifieringskod hos den behöriga id-utfärdaren i varje medlemsstat där de släpper ut sina varor.

2.Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen som lämnar in en ansökan i enlighet med punkt 1 ska tillhandahålla de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 1 punkt 1.1 i bilaga II i det format som anges där.

3.För aktörer vid första återförsäljningsställen får skyldigheten att ansöka om en identifieringskod för ekonomiska aktörer också fullgöras av andra registrerade ekonomiska aktörer. En sådan registrering via en tredjepart ska godkännas av aktören vid det första återförsäljningsstället. Tredjeparten ska till aktören vid det första återförsäljningsstället lämna fullständiga uppgifter om registreringen, inbegripet den tilldelade identifieringskoden för ekonomiska aktörer.

4.Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska informera id-utfärdaren om varje identifi­ eringskod för ekonomiska aktörer som har tilldelats dem av andra id-utfärdare. Om uppgifterna inte finns tillgängliga vid tiden för registreringen ska de ekonomiska aktörerna tillhandahålla den informationen senast två arbetsdagar efter att de mottagit identifieringskoder för ekonomiska aktörer från en annan id-utfärdare.

5.Varje ändring av de uppgifter som lämnats i den ursprungliga ansökan och varje upphörande av en aktörs verksamhet ska utan dröjsmål anmälas av aktören i fråga till id-utfärdaren i de format som anges i kapitel II avsnitt 1 punkterna 1.2 och 1.3 i bilaga II.

Artikel 15

Utfärdande och registrering av identifieringskoder för ekonomiska aktörer

1.När en ansökan i enlighet med artikel 14 har mottagits ska id-utfärdaren generera en identifieringskod för ekonomiska aktörer som består av följande dataelement i följande ordning:

a)På första position ska finnas de alfanumeriska tecken som utgör den identifieringskod som tilldelats id-utfärdaren i enlighet med artikel 3.4.

b)På andra position ska det finnas en alfanumerisk sekvens som är unik i id-utfärdarens kodsamling.

2.Inom två arbetsdagar ska id-utfärdaren översända koden till den aktör som har lämnat in ansökan.

3.All information som har lämnats till id-utfärdaren i enlighet med artikel 14.2, samt motsvarande identifi­ eringskoder, ska ingå i ett register som ska upprättas, förvaltas och hållas uppdaterat av den behöriga id-utfärdaren.

4.I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna, i enlighet med sina nationella lagar, kräva att id-utfärdaren avaktiverar en ekonomisk aktörs identifieringskod. I sådana fall ska medlemsstaten underrätta den ekonomiska aktören eller aktören vid ett första återförsäljningsställe om avaktiveringen och om skälen till avaktiveringen. Avaktiveringen av en ekonomisk aktörs identifieringskod ska leda till automatisk avaktivering av relaterade identifieringskoder för anläggningar och för maskiner.

29

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/18

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

5.Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska utbyta information om sina respektive identifieringskoder för ekonomiska aktörer så att de kan registrera och överföra information om transaktioner enligt artikel 33.

Artikel 16

Ansökan om identifieringskoder för anläggningar

1.Alla anläggningar, från tillverkningsstället till det första återförsäljningsstället, ska identifieras med en kod (nedan kallad identifieringskod för en anläggning) som genereras av den id-utfärdare som är behörig på det territorium där anläggningen är belägen.

2.Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska ansöka om en identifieringskod för en anläggning genom att förse id-utfärdaren med de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 1 punkt 1.4 i bilaga II i det format som anges där.

3.I fråga om första återförsäljningsställen ska skyldigheten att ansöka om en identifieringskod för en anläggning ligga hos aktören vid det första återförsäljningsstället. Denna skyldighet får också fullgöras av andra registrerade ekonomiska aktörer som får agera på uppdrag av den aktör som driver det första återförsäljningsstället. En registrering via en tredjepart ska godkännas av den aktör som driver det första återförsäljningsstället. Tredjeparten ska till aktören vid det första återförsäljningsstället lämna fullständiga uppgifter om registreringen, inbegripet den tilldelade identifieringskoden för anläggningen.

4.Skyldigheten att ansöka om en identifieringskod för en anläggning som rör tillverkningsanläggningar utanför unionen ska ligga hos den importör som är etablerad i unionen. Importören ska ansöka hos en behörig id-utfärdare som utnämnts av en medlemsstat på vars marknad de släpper ut sina varor. Registreringen via importören ska godkännas av den enhet som ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredjelandet. Importören ska till den ekonomiska aktör som ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredjelandet lämna fullständiga uppgifter om registreringen, inbegripet den tilldelade identifieringskoden för anläggningen.

5.Varje ändring av de uppgifter som lämnats i den ursprungliga ansökan och varje nedläggning av en anläggning ska utan dröjsmål anmälas av den ekonomiska aktören till id-utfärdaren i de format som anges i kapitel II avsnitt 1 punkterna 1.5 och 1.6 i bilaga II.

Artikel 17

Utfärdande och registrering av identifieringskoder för anläggningar

1.När en ansökan i enlighet med artikel 16 har mottagits ska id-utfärdaren generera en identifieringskod för en anläggning som består av följande dataelement i följande ordning:

a)På första position ska finnas de alfanumeriska tecken som utgör den identifieringskod som tilldelats id-utfärdaren i enlighet med artikel 3.4.

b)På andra position ska det finnas en alfanumerisk sekvens som är unik i id-utfärdarens kodsamling.

2.Inom två arbetsdagar från mottagandet av ansökan ska id-utfärdaren översända koden till den aktör som har lämnat in ansökan.

3.All information som har lämnats till id-utfärdaren i enlighet med artikel 16.2, samt motsvarande identifi­ eringskoder, ska ingå i ett register som ska upprättas, förvaltas och hållas uppdaterat av den behöriga id-utfärdaren.

4.I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna kräva att id-utfärdaren avaktiverar en identifieringskod för en anläggning. I sådana fall ska medlemsstaten underrätta den ekonomiska aktören eller aktören vid ett första återförsälj­ ningsställe om avaktiveringen och om skälen till avaktiveringen. Avaktiveringen av en identifieringskod för en anläggning ska leda till automatisk avaktivering av relaterade identifieringskoder för maskiner.

30

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/19

 

 

 

 

5.Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska utbyta information om sina respektive identifieringskoder för ekonomiska aktörer så att de kan registrera och överföra information om förflyttningar av varor enligt artikel 32.

Artikel 18

Ansökan om identifieringskoder för maskiner

1.Varje maskin ska identifieras med en kod (nedan kallad identifieringskod för en maskin) som genereras av den id- utfärdare som är behörig på det territorium där maskinen finns.

2.Tillverkare och importörer ska ansöka om en identifieringskod för en maskin genom att förse id-utfärdaren med de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 1 punkt 1.7 i bilaga II i det format som anges där.

3.Skyldigheten att ansöka om en identifieringskod för en maskin som finns i en tillverkningsanläggning utanför unionen ska ligga hos den importör som är etablerad i unionen. Importören ska ansöka hos en behörig id-utfärdare som utnämnts av en medlemsstat på vars marknad de släpper ut sina varor. Registreringen via importören ska godkännas av den enhet som ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredjelandet. Importören ska till den ekonomiska aktör som ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredjelandet lämna fullständiga uppgifter om registreringen, inbegripet den tilldelade identifieringskoden för maskinen.

4.Varje ändring av de uppgifter som lämnats i den ursprungliga ansökan och varje urbruktagande av en registrerad maskin ska utan dröjsmål anmälas av tillverkaren eller importören till id-utfärdaren i de format som anges i kapitel II avsnitt 1 punkterna 1.8 och 1.9 i bilaga II.

Artikel 19

Utfärdande och registrering av identifieringskoder för maskiner

1.När en ansökan i enlighet med artikel 18 har mottagits ska id-utfärdaren generera en identifieringskod för en maskin som består av följande dataelement i följande ordning:

a)På första position ska finnas de alfanumeriska tecken som utgör den identifieringskod som tilldelats id-utfärdaren i enlighet med artikel 3.4.

b)På andra position ska det finnas en alfanumerisk sekvens som är unik i id-utfärdarens kodsamling.

2.Inom två arbetsdagar ska id-utfärdaren översända koden till den aktör som har lämnat in ansökan.

3.All information som har lämnats till id-utfärdaren i enlighet med artikel 18.2, samt motsvarande identifi­ eringskoder, ska ingå i ett register som ska upprättas, förvaltas och hållas uppdaterat av den relevanta id-utfärdaren.

4.I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna kräva att id-utfärdaren avaktiverar en identifieringskod för en maskin. I sådana fall ska medlemsstaten underrätta tillverkarna och importörerna om avaktiveringen och om skälen till avaktiveringen.

Artikel 20

Överföring av offline-flatfiler och register

1.Id-utfärdare ska skapa offline-flatfiler och register för den information som avses i artiklarna 14.2, 16.2 och 18.2 tillsammans med en förklarande not om hur de är strukturerade.

2.Offline-flatfiler ska inte vara större än två gigabyte per id-utfärdare. Varje rad av flatfilen ska innehålla en post med fälten separerade av kommatecken eller tabb-tecken.

31

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/20

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

3.Id-utfärdare ska se till att en uppdaterad kopia av alla offline-flatfiler, register och tillhörande förklarande noter överförs elektroniskt via routern till den sekundära databasen.

4.Medlemsstater får anpassa storleksgränsen för de offline-flatfiler som avses i punkt 2, med hänsyn till såväl den genomsnittliga storleken på tillgängligt minnesutrymme som installerats på de kontrollverktyg som används för offlinekontroller av unika identitetsmärkningar som det totala antalet id-utfärdare.

KAPITEL IV

DATABÄRARE

Artikel 21

Databärare för unika identitetsmärkningar

1.Unika identitetsmärkningar på stycknivå ska registreras med hjälp av minst en av följande typer av databärare:

a)En datamatris som är läsbar med optiska läsare och har en feldetektering och felkorrigering som är minst lika bra som för Data Matrix ECC200. Koder som följer ISO/IEC 16022:2006 ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

b)En QR-kod som är läsbar med optiska läsare och har en korrigeringskapacitet på cirka 30 %. Koder som följer ISO/IEC 18004:2015 med felkorrigeringsnivå H ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

c)En punktkod som är läsbar med optiska läsare och har en feldetektering och felkorrigering som är minst lika bra som Reed-Solomons felkorrigeringsalgoritmer där antalet kontrolltecken (NC) är lika med tre plus antalet datatecken (ND) dividerat med två (NC = 3 + ND / 2). Koder som följer ISS DotCode Symbology Specification och som offentliggjorts av Association for Automatic Identification and Mobility (AIM) (version 3.0, augusti 2014) ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

2.Om unika identitetsmärkningar på stycknivå levereras elektroniskt är tillverkare och importörer ansvariga för att de kodas i enlighet med punkt 1.

3.Om unika identitetsmärkningar på stycknivå levereras fysiskt är id-utfärdarna ansvariga för att de koder som har genererats enligt artikel 8.2 kodas i enlighet med punkt 1.

4.Genom undantag från punkt 1 får tillverkare och importörer lägga till en tidsstämpel separerad från databäraren i formatet ÅÅMMDDhh som en kod som kan läsas av människor.

5.Unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå ska registreras av ekonomiska aktörer med hjälp av minst en av följande typer av databärare:

a)En datamatris som är läsbar med optiska läsare och har en feldetektering och felkorrigering som är minst lika bra som för Data Matrix ECC200. Koder som följer ISO/IEC 16022:2006 ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

b)En QR-kod som är läsbar med optiska läsare och har en korrigeringskapacitet på cirka 30 %. Koder som följer ISO/IEC 18004:2015 med felkorrigeringsnivå H ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

c)En Code 128 som är läsbar med optiska läsare och har en feldetektering som är minst lika bra som algoritmen baserad på jämn/udda – streck/mellanrum-pariteten och kontrolltecknet. Koder som följer ISO/IEC 15417:2007 ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

6.För att skilja de databärare som avses i punkterna 1–5 från andra databärare på styckförpackningar eller aggregerade förpackningar får de ekonomiska aktörerna lägga till märkningen TTT bredvid sådana databärare.

32

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/21

 

 

 

 

Artikel 22

Kvalitetskrav på optiska databärare

1.De ekonomiska aktörerna ska se till att de optiska databärarna har hög läsbarhet. Optiska databärare med en kvalitetsgrad på minst 3,5 i enlighet med ISO/IEC 15415:2011 för tvådimensionella databärare, eller i enlighet med ISO/IEC 15416:2016 för linjära symboler ska anses uppfylla kraven i denna artikel.

2.De ekonomiska aktörerna ska se till att de optiska databärarna kan förbli läsbara i minst fem år efter att de skapades.

Artikel 23

Kod som kan läsas av människor

1.De ekonomiska aktörerna ska se till att varje databärare innehåller en kod som kan läsas av människor och som ger elektronisk tillgång till den information om unika identitetsmärkningar som är lagrade i databassystemet.

2.Om förpackningens dimensioner medger det ska den kod som kan läsas av människor finnas intill den optiska databäraren med den unika identitetsmärkningen.

KAPITEL V

DATABASSYSTEM

Artikel 24

Databassystemets delar

1.Databassystemet ska bestå av följande undersystem:

a)databaser som har upprätts för att lagra data som rör tobaksvaror från enskilda tillverkare och importörer (nedan kallade primära databaser),

b)en databas som innehåller en kopia av alla data som lagrats i det primära databassystemet (nedan kallad sekundär databas), och

c)en routerfunktion (nedan kallad router) som ska upprättas och förvaltas av leverantören av det sekundära databassystemet.

2.De undersystem som avses i punkt 1 ska vara fullt driftskompatibla med varandra, oberoende av vilken leverantör som används.

Artikel 25

Databassystemets allmänna egenskaper

1.Databassystemet ska uppfylla följande villkor:

a)Det ska medge funktionell integrering av databassystemet i spårbarhetssystemet, samt ett oavbrutet elektroniskt datautbyte mellan databassystemet och andra relevanta delar i spårbarhetssystemet.

b)Det ska medge elektronisk identifiering och äkthetskontroll av tobaksvaror, av såväl styckförpackningar som aggregerade förpackningar, i enlighet med kraven i denna förordning.

c)Det ska medge automatisk avaktivering av unika identitetsmärkningar i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.

d)Det ska garantera att information som ekonomiska operatörer och id-utfärdare har registrerat och sänt till databassystemet kan tas emot elektroniskt och lagras i enlighet med kraven i denna förordning.

e)Det ska garantera lagring av data i minst fem år från den tidpunkt då de laddades upp i databassystemet.

f)Det ska medge automatiska statusmeddelanden till ekonomiska aktörer, och till medlemsstaterna och kommissionen på begäran, exempelvis vid uppföljning, fel eller ändringar rörande rapporteringen, i enlighet med kraven i denna förordning.

33

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/22

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

g)Det ska medge automatisk validering av meddelanden från ekonomiska aktörer, inbegripet avvisande av felaktiga eller ofullständiga meddelanden, särskilt rapportering som rör icke-registrerade eller duplicerade unika identitets­ märkningar, varvid databassystemet ska lagra informationen rörande alla avvisade meddelanden.

h)Det ska säkerställa omedelbar överföring av meddelanden mellan databassystemets alla komponenter i enlighet med kraven i denna förordning; den sammanlagda svarstiden för att sända bekräftelsemeddelanden från databassystemet får inte överstiga 60 sekunder, oavsett internetförbindelsens hastighet hos slutanvändaren.

i)Det ska garantera kontinuerlig tillgång till alla komponenter och tjänster med en månatlig drifttid på minst 99,5 % och ha tillräckliga reservmekanismer.

j)Det ska skyddas av säkerhetsförfaranden och säkerhetssystem som garanterar att tillgång till databaserna och nedladdning av data som lagrats där endast beviljas personer med sådana befogenheter enligt denna förordning.

k)Det ska vara tillgängligt för medlemsstaternas behöriga myndigheter och för kommissionen. Nationella handläggare som utnämnts av medlemsstaterna och kommissionens avdelningar ska beviljas åtkomsträttigheter som gör det möjligt för dem att skapa, förvalta och återkalla åtkomsträttigheter för databaser och de därmed förbundna operationer som föreskrivs i detta kapitel, via ett grafiskt användargränssnitt. Det grafiska användargränssnittet ska vara förenligt med förordning (EU) nr 910/2014, i synnerhet de relevanta återanvändbara lösningarna som tillhandahålls som byggstenar genom den del som rör telekommunikation i fonden för ett sammanlänkat Europa. De nationella handläggare som utnämnts av medlemsstaterna ska i sin tur kunna bevilja åtkomsträttigheter för andra användare som de ansvarar för.

l)Det ska göra det möjligt för medlemstater och för kommissionen att ladda ner hela eller delar av de datamängder som har lagrats i en databas.

m)Det ska innehålla ett fullständigt register (nedan kallat verifieringskedja) över samtliga operationer som rör de lagrade uppgifterna för de användare som utför operationerna och över vilken typ av operationer det handlar om, däribland en åtkomsthistorik. Verifieringskedjan ska skapas när data laddas upp för första gången och, utan hinder av ytterligare nationella krav, sparas under minst fem år framåt.

2.Data som lagras i databassystemet ska användas endast för de syften som avses i direktiv 2014/40/EU och denna förordning.

Artikel 26

Primära databaser

1.Varje tillverkare och importör ska se till att en primär databas upprättas. I detta syfte ska varje tillverkare och importör sluta ett avtal med en oberoende tredjepartsleverantör i enlighet med de avtalskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/573 (1). Valet av oberoende tredjepartsleverantör ska ske i enlighet med förfarande­ reglerna i del A i bilaga I.

2.Varje primär databas ska bara innehålla uppgifter som rör tobaksvaror från den tillverkare eller importör som slutit avtalet om databasen.

3.När data tas emot av den primära databasen på grundval av en rapporteringsaktivitet eller på något annat tillåtet sätt ska de omedelbart överföras till den sekundära databasen.

4.Vid överföring till den sekundära databasen av alla data som mottagits ska de primära databaserna använda det dataformat och de former för datautbyte som definieras av den sekundära databasen.

5.Primära databaser ska lagra data i enlighet med den gemensamma datakatalog som den sekundära databasen tillhandahåller.

6.Medlemsstaterna, kommissionen och de externa revisorer som godkänts av kommissionen ska kunna göra grundläggande sökningar rörande alla data som är lagrade i den primära databasen.

(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/573 av den 15 december 2017 om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (se side 1 i denne EUT).

34

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/23

 

 

 

 

Artikel 27

Sekundär databas

1.Det ska upprättas en enda sekundär databas som innehåller en kopia av alla data som lagrats i de primära databaserna. Operatören för den sekundära databasen ska utnämnas bland leverantörerna av de primära databaserna i enlighet med förfarandet i del B i bilaga I.

2.Den sekundära databasen ska tillhandahålla såväl grafiska som icke-grafiska användargränssnitt som gör det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att komma åt och göra sökningar i de data som lagrats i databassystemet och använda alla sökfunktioner som normalt är tillgängliga för databaser, särskilt genom att via fjärranslutning utföra följande operationer:

a) Få tillgång till all information som rör en eller flera unika identitetsmärkningar, inklusive jämförelser och dubbelkontroll av flera unika identitetsmärkningar och den information som hör till, särskilt deras lokalisering

i leveranskedjan.

b)Skapa listor och statistik, exempelvis över varulager och inflöde/utflöde, som rör en eller flera delar av den informationsrapportering som räknas upp som datafält i bilaga II.

c)Identifiera alla tobaksvaror som en ekonomisk aktör har rapporterat till systemet, inbegripet de varor som rapporterats som återkallade, tillbakadragna, stulna, saknade eller avsedda för destruktion.

3.De användargränssnitt som avses i punkt 2 ska göra det möjligt för varje medlemsstat och för kommissionen att fastställa individuella bestämmelser för

a)automatisk avisering grundad på undantag och specifika rapporteringshändelser, t.ex. vid plötsliga fluktuationer eller regelvidrig handel, försök att införa duplikat av unika identitetsmärkningar i systemet, avaktivering av de identitets­ märkningar som avses i artiklarna 15.4, 17.4 och 19.4, eller när en vara anges som stulen eller saknad av ekonomiska aktörer, och

b)mottagande av periodiska rapporter grundade på en kombination av de delar av informationsrapporteringen som räknas upp som datafält i bilaga II.

4.De automatiska aviseringar och periodiska rapporter som avses i punkt 3 ska vidarebefordras till de mottagaradresser som angetts av medlemsstaterna och kommissionen, exempelvis individuella e-postadresser och/eller IP-adresser som tillhör externa system som används och förvaltas av nationella myndigheter eller av kommissionen.

5.De användargränssnitt som avses i punkt 2 ska göra det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att fjärransluta till de data som lagrats i databassystemet med analysmjukvara efter eget val.

6.De användargränssnitt som avses i punkt 2 ska tillhandahållas på unionens officiella språk.

7.Databasens sammanlagda svarstid på en given sökning eller händelse som utlöser en avisering får, oavsett internet­ förbindelsens hastighet hos slutanvändaren, inte vara längre än fem sekunder för data som har lagrats för mindre än två år sedan och inte längre än tio sekunder för data som har lagrats för två år sedan eller mer, för minst 99 % av de sökningar och automatiska aviseringar som föreskrivs i punkterna 2 och 3.

8.Den sammanlagda tiden från den tidpunkt då rapporteringsdata inkommer tills dess att de blir tillgängliga via grafiska och icke-grafiska användargränssnitt i de primära och sekundära databaserna får inte överstiga 60 sekunder för minst 99 % av alla dataöverföringar.

9.Databasen ska medge mottagande, lagring och tillhandahållande av offline-flatfiler i syfte att uppdatera de kontrollverktyg som medlemsstater använder för offlineavkodning av unika identitetsmärkningar.

10.Leverantören av den sekundära databasen ska upprätta och förvalta ett register över den information som överförs till den databasen i enlighet med artikel 20.3. Ett arkiv över den information som är lagrad i registret ska hållas så länge spårbarhetssystemet är i bruk.

11.Medlemsstaterna och kommissionen ska behålla rätten att sluta kompletterande avtal om tjänster med leverantören av den sekundära databasen i syfte att utföra ytterligare tjänster som inte omfattas av denna förordning. Leverantören av den sekundära databasen får ta ut proportionella avgifter för att tillhandahålla dessa ytterligare tjänster.

35

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/24

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

12.De datalagringstjänster som tillhandahålls medlemstaterna och kommissionen enligt denna artikel ska vara förenliga med förordning (EU) nr 910/2014 och i synnerhet medge användning av de återanvändbara lösningar som tillhandahålls som byggstenar genom den del som rör telekommunikation i fonden för ett sammanlänkat Europa.

Artikel 28

Samordningsuppgifter för leverantören av den sekundära databasen

1.Den leverantör som driver den sekundära databasen ska överlämna en förteckning över de specifikationer som krävs för datautbytet med den sekundära databasen och routern till de leverantörer som driver de primära databaserna, id-utfärdarna och de ekonomiska aktörerna. Alla specifikationer ska bygga på icke-företagsspecifika öppna standarder.

Den förteckning som avses i första stycket ska överlämnas senast två månader efter det datum då den leverantör som driver den sekundära databasen valdes ut.

2.På grundval av den information som anges i bilaga II ska den leverantör som driver den sekundära databasen upprätta en gemensam datakatalog. Den gemensamma datakatalogen ska referera till datafältetiketter i ett format som kan läsas av människor. Den gemensamma datakatalogen ska överlämnas till de leverantörer som driver de primära databaserna senast två månader efter det datum då den leverantör som driver den sekundära databasen valdes ut.

3.Varje gång det behövs för att garantera en effektiv drift av databassystemet i enlighet med kraven i denna förordning ska den leverantör som driver den sekundära databasen uppdatera den förteckning som avses i punkt 1 och den gemensamma datakatalog som avses i punkt 2. De leverantörer som driver de primära databaserna ska informeras om varje sådan uppdatering senast två månader före det datum då uppdateringen görs i systemet.

Artikel 29

Router

1.Leverantören av den sekundära databasen ska upprätta och förvalta en router.

2.Datautbytet mellan routern och de primära och sekundära databaserna ska ske i det dataformat och enligt de former för datautbyte som definieras av routern.

3.Dataöverföring mellan routern och id-utfärdaren ska ske i det dataformat och enligt de former för datautbyte som definieras av routern.

4.Ekonomiska aktörer som inte är tillverkare eller importörer ska sända de uppgifter som registrerats i enlighet med artikel 15 i direktiv 2014/40/EU och denna förordning till routern, varifrån uppgifterna ska överföras till den primära databas som används av den tillverkare eller importör vars tobaksvaror berörs. En kopia av dessa uppgifter ska omedelbart överföras till det sekundära databassystemet.

Artikel 30

Databassystemets kostnader

1.Alla kostnader som rör det databassystem som avses i artikel 24.1, inbegripet de kostnader som uppstår vid systemets upprättande, drift och underhåll, ska bäras av tillverkare och importörer av tobaksvaror. Dessa kostnader ska vara skäliga, rimliga och proportionella för

a)de tjänster som tillhandahålls, och

b)det antal unika identitetsmärkningar på stycknivå som begärs under en viss tidsperiod.

2.De kostnader som i förekommande fall uppstår för upprättande, drift och underhåll av den sekundära databasen och routern ska överföras till tillverkare och importörer av tobaksvaror genom de kostnader som leverantörerna av de primära databaserna tar ut av dem.

36

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/25

 

 

 

 

Artikel 31

Tidsfrist för upprättande av databassystemet

Databassystemet ska vara upprättat och funktionellt för teständamål senast den 20 mars 2019.

KAPITEL VI

REGISTRERING OCH ÖVERFÖRING

Artikel 32

Registrering och överföring av information om förflyttningar av varor

1.För att göra det möjligt att fastställa den faktiska leveransvägen för styckförpackningar som tillverkats i eller importerats till unionen ska de ekonomiska aktörerna registrera följande händelser:

a)Anbringande av unika identitetsmärkningar på stycknivå på styckförpackningar.

b)Anbringande av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå på aggregerade förpackningar.

c)Avsändande av tobaksvaror från en anläggning.

d)Ankomst av tobaksvaror till en anläggning.

e)Omlastning.

2. Tillverkare och importörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkterna 3.1–3.5 i bilaga II i det format som anges där till den primära databas som de har slutit avtal om. Alla andra ekonomiska aktörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkterna 3.1–3.5 i bilaga II i det format som anges där via routern.

3.När aggregerade förpackningar som märkts enligt artikel 10.4 delas upp och en ekonomisk aktör avser att återanvända en unik identitetsmärkning på aggregerad nivå för framtida bruk ska tillverkarna och importörerna överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkt 3.6 i bilaga II i det format som anges där till den primära databas som de har slutit avtal om. Alla andra ekonomiska aktörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkt 3.6 i bilaga II i det format som anges där via routern.

4.Vid leverans till flera första återförsäljningsställen med en varubil ska tillverkare och importörer överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkt 3.7 i bilaga II i det format som anges där till den primära databas som de har slutit avtal om. Alla andra ekonomiska aktörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkt 3.7 i bilaga II i det format som anges där via routern.

5.I fråga om avsändande och omlastning av styckförpackningar eller aggregerade förpackningar av tobaksvaror med en lägre sammanlagd vikt än 10 kg som är avsedda för marknader utanför unionen får de medlemsstaterna där avsändningsanläggningen är belägen tillåta att den registreringsskyldighet som avses i punkt 1 c–e fullgörs genom att tillgång ges till uppgifter i logistik- eller postoperatörens eget spårningssystem.

6.Om tobaksvaror förstörs eller blir stulna efter att den unika identitetsmärkning har anbringats ska de ekonomiska aktörerna utan dröjsmål sända en begäran om avaktivering i enlighet med de specifikationer och det format som anges

ikapitel II avsnitt 2 punkt 2.3 i bilaga II.

7.Information som rör händelsen ska anses vara korrekt överförd så snart den primära databasen eller routern ger en positiv bekräftelse. Bekräftelsen ska innehålla en kod för återkallelse av meddelandet som den ekonomiska aktören ska använda om det ursprungliga meddelandet måste återkallas.

Artikel 33

Registrering och överföring av information om transaktioner

1.För att göra det möjligt att fastställa den information om transaktioner som avses i artikel 15.2 j–k i direktiv 2014/40/EU ska de ekonomiska aktörerna registrera följande händelser:

a)Utfärdande av beställningsnummer.

b)Utfärdande av faktura.

c)Mottagande av betalning.

37

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

2.Tillverkare och importörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 4 i bilaga II i det format som anges där till den primära databas som de har slutit avtal om. Alla andra ekonomiska aktörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 4 i bilaga II i det format som anges där via routern.

3.Ansvaret för registrering och överföring av den information som avses i punkt 2 ska ligga hos försäljaren.

4.Den information som avses i punkt 2 ska anses vara korrekt överförd så snart de primära databaserna eller routern ger en positiv bekräftelse. Bekräftelsen ska innehålla en kod för återkallelse av meddelandet som den ekonomiska aktören ska använda om det ursprungliga meddelandet måste återkallas.

Artikel 34

Tidsram för överföring av den information som krävs

1.Ekonomiska aktörer ska överföra den information som avses i artikel 32.1 a, b och d, artikel 32.3 och 32.4 och artikel 33.1 inom tre timmar efter att händelsen inträffat. Den information som avses i artikel 32 ska överföras i den ordning som händelserna inträffar.

2.Vid tillämpning av punkt 1 ska de händelser som avses i artikel 33 anses inträffa vid den tidpunkt då de för första gången kan knytas till de relevanta styckförpackningarna.

3.Ekonomiska aktörer ska överföra den information om avsändande av tobaksvaror från en anläggning och om omlastning som avses i artikel 32.1 c och e inom 24 timmar innan händelsen inträffar.

4.Genom undantag från punkt 1 får ekonomiska aktörer överföra den information som avses i artikel 32.1 a, b och d, artikel 32.3 och 32.4 och artikel 33.1 inom 24 timmar efter att händelsen inträffat, om de uppfyller något av följande krav:

a)De, eller i tillämpliga fall den företagsgrupp de tillhör, hanterade på unionsnivå färre än 120 miljoner unika identitets­ märkningar på stycknivå under det föregående kalenderåret.

b)De är små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

5.Punkt 1 ska gälla från och med den 20 maj 2028. Fram till den dagen får alla ekonomiska aktörer överföra den information som avses i punkt 1 inom 24 timmar efter att händelsen inträffat.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 35

Oberoende

1.Id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och antimanipulationsverktyg och i tillämpliga fall deras underleve­ rantörer ska vara oberoende och utföra sina uppgifter på ett opartiskt sätt.

2.Vid tillämpning av punkt 1 ska följande kriterier användas för att bedöma oberoendet:

a)Oberoende i förhållande till tobaksindustrin när det gäller rättslig form, organisation och beslutsfattande. Framför allt ska det göras en bedömning av huruvida företaget eller företagsgruppen lyder under tobaksindustrins direkta eller indirekta kontroll, t.ex. som en minoritetsaktieägare.

b)Oberoende i förhållande till tobaksindustrin när det gäller ekonomiska villkor; villkoret anses vara uppfyllt om företaget eller företagsgruppen innan de börjar leverera tjänsterna fick mindre än 10 % av sin årliga, globala omsättning, exklusive moms och övriga indirekta skatter, från varor och tjänster som tillhandahållits tobakssektorn under de föregående två kalenderåren, vilket kan avgöras på grundval av de senaste godkända räkenskaperna. För varje därpå följande kalenderår får den årliga, globala omsättningen, exklusive moms och övriga indirekta skatter, från varor och tjänster som tillhandahållits tobakssektorn inte överstiga 20 %.

38

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/27

 

 

 

 

c)Avsaknad av intressekonflikter med tobaksindustrin när det gäller de personer som ansvarar för företagets eller företagsgruppens förvaltning, inklusive styrelseledamöter eller medlemmar av andra styrelseorgan. Framförallt

1.får de inte ha deltagit i företagsstrukturer inom tobaksindustrin under de senaste fem åren,

2.ska de agera oberoende av ekonomiska eller icke-ekonomiska intressen som hänger samman med tobaksindustrin, inklusive aktieägande, deltagande i privata pensionsprogram eller intressen som deras partner, äkta make/maka eller nära släktingar i rakt upp- eller nedstigande led har.

3.När id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipulationsverktyg anlitar underleverantörer är de fortfarande ansvariga för att se till att dessa underleverantörer uppfyller de kriterier för oberoende som anges i punkt 2.

4.För att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 3.8 a får medlemsstaterna, och även kommissionen, kräva att id- utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipulationsverktyg, och i tillämpliga fall deras underleverantörer, ska tillhandahålla de dokument som krävs för att bedöma om de uppfyller kriterierna i punkt 2.

Bland dessa dokument kan det ingå årliga försäkringar om uppfyllande av de kriterier för oberoende som anges i punkt 2. Medlemsstaterna och kommissionen får kräva att den årlig försäkran innehåller en komplett förteckning över de tjänster som har levererats till tobaksindustrin under det senaste kalenderåret och en individuell försäkran från varje person i företagsledningen om ekonomiskt oberoende från tobaksindustrin.

5.Varje förändad omständighet rörande kriterierna i punkt 2 som kan påverka oberoendet för id-utfärdare,

leverantörer av datalagringstjänster

och

leverantörer

av antimanipulationsverktyg

(inklusive

deras underleverantörer

i tillämpliga fall) och som består

i

två

på varandra

följande kalenderår ska utan

dröjsmål

meddelas den relevanta

medlemsstaten och kommissionen.

 

 

 

 

 

 

6.Om information som mottagits i enlighet med punkt 4 eller det meddelande som avses i punkt 5 visar att

leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipulationsverktyg (inklusive deras underleverantörer i tillämpliga fall) inte längre uppfyller kraven i punkt 2 ska medlemsstaterna och, när det gäller leverantören av den sekundära databasen, kommissionen inom en rimlig tidsrymd, dock senast vid utgången av det kalenderår som följer på det kalenderår då informationen eller meddelandet mottogs, vidta alla åtgärder som krävs för att se till att kriterierna i punkt 2 uppfylls.

7.Id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipulationsverktyg ska utan dröjsmål underrätta de relevanta medlemsstaterna och kommissionen om varje hot eller andra försök att utöva otillbörlig påverkan som faktiskt eller potentiellt kan undergräva deras oberoende.

8.Offentliga myndigheter eller företag som lyder under offentlig rätt samt deras underleverantörer ska anses vara oberoende i förhållande till tobaksindustrin.

9.Förfarandena för utnämning av id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipula­ tionsverktyg samt övervakningen av huruvida de uppfyller kriterierna för oberoende i punkt 2 ska vara föremål för en periodisk översyn av kommissionen i syfte att bedöma deras förenlighet med kraven i artikel 15 i direktiv 2014/40/EU och i denna förordning. Slutsatserna av översynen ska offentliggöras och ingå i den rapport om tillämpningen av direktiv 2014/40/EU som föreskrivs i artikel 28 i det direktivet.

Artikel 36

Säkerhet och interoperabilitet för kommunikation och data

1.All elektronisk kommunikation som föreskrivs i denna förordning ska ske med hjälp av säkra system. De tillämpliga säkerhetsprotokollen och reglerna för anslutbarhet ska bygga på icke-företagsspecifika öppna standarder. De ska fastställas av

a)id-utfärdaren, när det gäller kommunikation mellan id-utfärdaren och de ekonomiska aktörer som registerar sig hos id-utfärdaren eller ansöker om unika identitetsmärkningar,

b)leverantörerna av de primära databaserna, när det gäller kommunikation mellan de primära databaserna och tillverkarna eller importörerna,

39

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/28

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

c)leverantören av den sekundära databasen, när det gäller kommunikation mellan den sekundära databasen och routern och

i.id-utfärdarna,

ii.de primära databaserna, och

iii.de ekonomiska aktörer som använder routern, dvs. andra ekonomiska aktörer än tillverkare eller importörer.

2.Leverantörerna av de primära och sekundära databaserna ska ansvara för de lagrade uppgifternas säkerhet och integritet. Dataportabiliteten ska säkras i enlighet med den gemensamma datakatalog som avses i artikel 28.

3.I fråga om dataöverföring är det alltid den sändande parten som ansvarar för att överförda data är fullständiga. För att den sändande parten ska kunna fullgöra denna skyldighet ska den mottagande parten ge kvittens på att överförda data har mottagits, inklusive en kontrollsumma för hur mycket data som faktiskt har överförts eller någon alternativ mekanism som gör det möjligt att värdera överföringens integritet, i synnerhet hur komplett den är.

Artikel 37

Övergångsbestämmelse

1.Cigaretter och rulltobak som tillverkats i unionen eller importerats till unionen före den 20 maj 2019 och som inte är försedda med unika identitetsmärkningar på stycknivå i enlighet med artikel 6 får fortsätta att omsättas fritt fram till den 20 maj 2020. De skyldigheter som avses i kapitel VI gäller inte dessa tobaksvaror, som får fortsätta att omsättas fritt utan att vara försedda med en unik identitetsmärkning på stycknivå.

2.Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak som tillverkats i unionen eller importerats till unionen före den

20maj 2024 och som inte är försedda med unika identitetsmärkningar på stycknivå i enlighet artikel 6 får fortsätta att omsättas fritt fram till den 20 maj 2026. De skyldigheter som avses i kapitel VI gäller inte dessa tobaksvaror, som får fortsätta att omsättas fritt utan att vara försedda med en unik identitetsmärkning på stycknivå.

Artikel 38

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

40

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/29

 

 

 

 

BILAGA I

URVALSFÖRFARANDE FÖR OBEROENDE TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV DATABASSYSTEM

DEL A

Följande förfaranden ska tillämpas vid valet av en oberoende tredjepartsleverantör som driver en primär databas:

1.Varje tillverkare och importör av cigaretter och rulltobak ska senast två månader efter ikraftträdandet av delegerade förordning (EU) 2018/573 lämna in en anmälan till kommissionen som omfattar

a)identiteten hos den tredje part som tillverkaren eller importören föreslår att utse för driften av en primär databas (nedan kallad den föreslagna leverantören), och

b)ett utkast till avtal om datalagring som ska godkännas av kommissionen och som innehåller de centrala delar som fastställs i den delegerade förordningen.

2.Anmälan ska åtföljas av

a)den skriftliga försäkran om teknisk och operativ sakkunskap som avses i artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2018/573,

b)den skriftliga försäkran om rättsligt och ekonomiskt oberoende som avses i artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2018/573, och

c)en tabell som fastställer överensstämmelsen mellan avtalsklausulerna och de krav som föreskrivs i delegerad förordning(EU) 2018/573.

3.Kommissionen ska, inom tre månader från det datum då anmälan togs emot och på grundval av en granskning av den föreslagna leverantörens lämplighet, särskilt dennes oberoende och tekniska kapacitet enligt artikel 15.8 i direktiv 2014/40/EU, godkänna eller förkasta den föreslagna leverantören och utkastet till avtal. Om kommissionen inte svarar inom den tidsfristen ska leverantören och utkastet till avtal anses vara godkända.

4.Om kommissionen inte godkänner den föreslagna leverantören eller utkastet till avtal, eller om den anser att avtalet inte innehåller de centrala delar som föreskrivs i delegerad förordning (EU) 2018/573, ska den berörda tillverkaren eller importören, inom en månad efter underrättelsen från kommissionen, föreslå en alternativ leverantör och/eller göra nödvändiga ändringar av utkastet till avtal som kommissionen därefter ska ta ställning till.

5.När den föreslagna leverantören och utkastet till avtal har godkänts ska tillverkarna och importörerna, inom två veckor efter godkännandet, i elektroniskt format tillhandahålla

a)en kopia av avtalet som undertecknats av båda parter, och

b)de försäkringar som måste tillhandahållas som en del av avtalet i enlighet med artiklarna 4 och 8 i delegerad förordning (EU) 2018/573.

6.Tillverkare och importörer av andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak ska, senast den 31 december 2022, meddela kommissionen identiteten hos den föreslagna leverantören, ett utkast till avtal om datalagring som ska godkännas av kommissionen och som innehåller de centrala delar som fastställs i delegerad förordning (EU) 2018/573 samt de ytterligare handlingar som avses i punkt 2.

7.Den leverantör som utsetts att driva den primära databasen ska inte integrera sin databas i spårbarhetssystemet förrän det godkända avtalet har ingåtts.

8.En förteckning över anmälda och godkända tredje parter ska göras tillgänglig för allmänheten av kommissionen via en webbplats.

9.Alla ändringar av de centrala delarna av avtalet, enligt definitionen i delegerad förordning (EU) 2018/573, måste godkännas av kommissionen. Alla andra ändringar av avtalet måste meddelas i förväg till kommissionen.

41

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/30

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

DEL B

Följande förfarande ska tillämpas vid valet av en oberoende tredjepartsleverantörer som driver det sekundära databassystemet:

1.Kommissionen ska inom sex månader efter ikraftträdandet av delegerad förordning (EU) 2018/573 bland de leverantörer av primära databaser som har godkänts i enlighet med del A utse en leverantör som har i uppgift att driva den sekundära databasen (nedan kallad operatören av den sekundära databasen) i syfte att utföra de tjänster som specificeras i kapitel V i denna förordning.

2.Utseendet av operatören av den sekundära databasen ska grunda sig på en granskning av objektiva kriterier och ske senast åtta månader efter ikraftträdandet av delegerad förordning (EU) 2018/573.

3.Resultatet av utseendet av operatören av den sekundära databasen ska göras tillgängligt för allmänheten av kommissionen via en webbplats.

4.Varje leverantör av en primär databas som utsetts i enlighet med del A ska ingå ett individuellt avtal med den

leverantör som förordnats att driva den sekundära databasen i syfte att utföra de tjänster som anges i kapitel V i denna förordning.

5. Avtalen ska undertecknas och lämnas in till kommissionen inom en månad från datumet för utseendet.

DEL C

Följande krav ska tillämpas utöver de urvalsförfaranden som beskrivs i delarna A och B:

1. Om avtalsförhållandet mellan en tillverkare eller en importör och leverantören av en primär databas sägs upp, eller, av något skäl, förväntas att sägas upp av någon av parterna till avtalet, inbegripet om kriterierna för oberoende i artikel 35 inte är uppfyllda, ska tillverkaren eller importören omedelbart informera kommissionen om en sådan uppsägning, eller förväntad uppsägning, och så snart som möjligt meddela datumet för anmälan om uppsägning samt det datum då uppsägningen träder i kraft. Tillverkaren eller importören ska föreslå en leverantör som ersättare och meddela kommissionen om detta så snart det är praktiskt möjligt, men senast tre månader före uppsägningsdatumet för det gällande avtalet. Ersättaren ska utses i enlighet med punkterna 2 till 7 i del A.

2.Om operatören av den sekundära databasen meddelar sin avsikt att avsluta sin verksamhet med att driva denna databas enligt de avtal som har ingåtts i enlighet med punkt 4 i del B ska operatören omedelbart informera kommissionen om detta och om det datum då verksamheten ska upphöra.

3.Om det konstaterande som avses i punkt 1 gäller den leverantör som har utsetts som operatör av den sekundära databasen ska avtalen om driften av den sekundära databasen som slutits i enlighet med punkt 4 i del B i sin tur sägas upp av parterna.

4.I de fall som avses i punkt 2 och 3 ska kommissionen utse en ersättande operatör så snart det är praktiskt möjligt, men senast tre månader före uppsägningsdatumet för det gällande avtalet.

42

 

 

 

 

Prop. 2018/19:43

 

 

 

 

Bilaga 1

16.4.2018

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/31

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA II

 

 

 

 

Viktiga meddelanden som ska skickas av de ekonomiska aktörerna

 

De

meddelanden

som krävs för regleringsändamål ska åtminstone innehålla de datafält som

ingår i förteckningen

i denna bilaga. Både ID-utfärdare och leverantörer av databaser (inbegripet routern) kan besluta sig för att utöka meddelandets innehåll av rent tekniska skäl för att säkerställa att spårbarhetssystemet för tobaksvaror fungerar smidigt.

De meddelanden som ingår i förteckningen i denna bilaga omfattar inte de meddelanden som ska skickas tillbaka av ID-utfärdare och leverantörer av databaser (inbegripet routern) till de ekonomiska aktörerna, som t.ex. mottagningsbevis.

Alla meddelanden som genereras inom spårbarhetssystemet för tobaksvaror ska innehålla identifieringsuppgifter för originatorn och en tidsstämpel med en noggrannhet på en sekund (se datatyp: Time(L)). ID-utfärdare och leverantörer av databaser (inbegripet routern) ska tidsstämpla varje mottaget meddelande med en noggrannhet på en sekund.

KAPITEL I

FÄLTBESKRIVNINGAR

AVSNITT 1

Datatyp

Datatyp

Beskrivning

 

Exempel

 

 

 

ARC

Administrativ referenskod (ARC) eller en efterföljande kod som antagits

”15GB0123456789ABCDEF0”

 

inom ramen för systemet för förflyttning och kontroll av punktskatte­

 

 

 

pliktiga varor (EMCS)

 

 

 

 

 

 

aUI

Unik identitetsmärkning på aggregerad nivå kodad med

 

 

 

antingen

 

 

 

uppsättningen av invarianter i ISO646:1991 och bestående av fyra

 

 

 

block: a) ID-utfärdarens prefix i enlighet med ISO15459-2:2015, b) seri­

 

 

 

aliseringselement i det format som fastställts av ID-utfärdaren, c) tobak­

 

 

 

sanläggningens identifieringskod enligt datatypen FID och d) tidsstämpel

 

 

 

enligt datatypen Time(s)

 

 

 

eller

 

 

 

uppsättningen av invarianter i ISO646:1991 bildande en kod strukture­

 

 

 

rad i enlighet med ISO15459-1:2014 eller ISO15459-4:2014 (eller de­

 

 

 

ras senaste motsvarigheter)

 

 

 

 

 

 

Boolean

Booleskt värde

”0” (falskt/inaktiverat)

 

 

”1” (sant/aktiverat)

 

 

 

Country

Landets namn kodat enligt ISO-3166-1:2013 alfa-2 (eller dess senaste

”DE”

 

motsvarighet)

 

 

 

 

 

Currency

Valutans beteckning kodad enligt ISO 4217:2015 (eller dess senaste

”EUR”

 

motsvarighet)

 

 

 

 

 

Date

Datum i samordnad universaltid (UTC, Coordinated Universal Time)

”2019-05-20”

 

i följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD

 

 

 

 

 

Decimal

Numeriska värden, decimal tillåten

”1” eller ”2.2” eller ”3.33”

 

 

 

 

43

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/32

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datatyp

 

 

Beskrivning

Exempel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOID

Identifieringskod för den ekonomiska aktören motsvarande det format

 

 

 

 

 

 

 

som fastställts av ID-utfärdaren kodat med uppsättningen av invarianter

 

 

 

 

 

 

 

i ISO646:1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FID

Identifieringskod för tobaksanläggningen motsvarande det format som

 

 

 

 

 

 

 

fastställts

av ID-utfärdaren kodat med uppsättningen av invarianter

 

 

 

 

 

 

 

i ISO646:1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integer

Avrundade numeriska värden, inga decimaltal

”1” eller ”22” eller ”333”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MID

Maskinidentifieringskod motsvarande det format som fastställts av ID-

 

 

 

 

 

 

 

utfärdaren kodat med uppsättningen av invarianter i ISO646:1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRN

Transiteringsreferensnumret (MRN, Movement Reference Number) är

”11IT9876AB88901235”

 

 

 

 

ett unikt tullregistreringsnummer. Det innehåller 18 tecken och består

 

 

 

 

 

 

 

av följande delar: a) de sista två siffrorna i det år då exportbefordran

 

 

 

 

 

 

 

godtogs formellt (ÅÅ), b) landsnamn kodat enligt ISO-3166-1:2013

 

 

 

 

 

 

 

alfa-2 (eller dess senaste motsvarighet) för den medlemsstat till vilken

 

 

 

 

 

 

 

deklarationen skickades, c) en unik identitetsmärkning för införsel/im­

 

 

 

 

 

 

 

port per år och land och d) en kontrollsiffra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED

Punktskattenummer sammansatt av a) landets namn kodat enligt ISO-

”LU00000987ABC”

 

 

 

 

3166-1:2013 alfa-2 (eller dess senaste motsvarighet) (t.ex. ”LU”) och

 

 

 

 

 

 

 

b) elva alfanumeriska tecken, vid behov kompletterade med nollor till

 

 

 

 

 

 

 

vänster (t.ex. ”00000987ABC”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITU

Individuell transportenhetskod (t.ex. SSCC) genererad i enlighet med

”001234560000000018”

 

 

 

 

ISO15459-1:2014 (eller dess senaste motsvarighet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Alfanumeriska värden kodade enligt ISO8859-15:1999

”abcde12345”

 

 

 

 

 

 

 

 

Time(L)

Tidpunkt i samordnad universaltid (UTC, Coordinated Universal Time)

”2019–07–16T19:20:30Z”

 

 

 

 

i följande format: ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time(s)

Tidpunkt i samordnad universaltid (UTC, Coordinated Universal Time)

”19071619”

 

 

 

 

i följande format: ÅÅMMDDhh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPID

Identitetsmärkning för tobaksvaror (TP-ID) – numeriskt identifierings­

”02565-16-00230”

 

 

 

 

nummer som används i EU-CEG-systemet i formatet NNNNN-NN-

 

 

 

 

 

 

 

NNNNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN

Varunummer – numerisk identitetsmärkning som används i EU-CEG-

”00012345600012”

 

 

 

 

systemet för att identifiera produktpresentationer (t.ex. produktens

 

 

 

 

 

 

 

GTIN-nummer (Global Trade Identification Number)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upUI(L)

Unik identitetsmärkning för styckförpackning kodad med uppsätt­

 

 

 

 

 

 

 

ningen av invarianter i ISO646:1991 och bestående av följande tre

 

 

 

 

 

 

 

block: a) ID-utfärdarens prefix i enlighet med ISO15459-2:2015, b) ett

 

 

 

 

 

 

 

mittenblock i det format som fastställts av ID-utfärdaren, c) tidsstämpel

 

 

 

 

 

 

 

enligt datatypen Time(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2018/19:43

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

16.4.2018

 

 

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/33

 

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datatyp

 

 

 

 

Beskrivning

Exempel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upUI(s)

 

Unik

identitetsmärkning för styckförpackning kodad med uppsätt­

 

 

 

 

 

 

ningen av invarianter i ISO646:1991 och bestående av följande två

 

 

 

 

 

 

block: a) ID-utfärdarens prefix i enlighet med ISO15459-2:2015 och

 

 

 

 

 

 

b) serialiseringselement i det format som fastställts av ID-utfärdaren

 

 

 

 

 

 

(dvs. en unik identitetsmärkning i mänskligt läsbart format på styckför­

 

 

 

 

 

 

packningarna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year

 

År i samordnad universaltid (UTC, Coordinated Universal Time) i föl­

”2024”

 

 

 

 

jande format: ÅÅÅÅ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardinalitetstyp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ

 

Beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple (S)

 

 

 

 

Enskilt värde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple (M)

 

 

 

 

Flera värden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetstyp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ

 

Beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandatory (M)

 

Obligatorisk, variabeln måste fyllas i för att meddelandet ska kunna skickas

 

 

 

 

 

 

 

 

Optional (O)

 

Frivillig, variabeln hänför sig till kompletterande fält som förblir frivilliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL II

MEDDELANDEN

AVSNITT 1

Identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner

1.1Begäran om en identifieringskod för en ekonomisk aktör

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–1

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_Name1

Den ekonomiska aktörens regi­

Text

S

M

 

 

 

strerade namn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_Name2

Den ekonomiska aktörens alterna­

Text

S

O

 

 

 

tiva eller förkortade namn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_Address

Den ekonomiska aktörens adress

Text

S

M

 

 

 

– gatunamn, husnummer, post­

 

 

 

 

 

 

nummer, ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_CountryReg

Det land där den ekonomiska ak­

Country

S

M

 

 

 

tören är registrerad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/34

 

SV

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

16.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

Fält

 

Anmärkningar

 

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

 

 

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_Email

Den ekonomiska aktörens e-po­

Text

S

M

 

 

 

 

 

stadress som används för att in­

 

 

 

 

 

 

 

 

formera om registreringsproces­

 

 

 

 

 

 

 

 

sen,

inbegripet

efterföljande

 

 

 

 

 

 

 

 

ändringar och annan obligatorisk

 

 

 

 

 

 

 

 

korrespondens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAT_R

Momsregistreringens status

 

 

Boolean

S

M

0 – Ingen momsre­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gistrering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Momsregistre­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ringsnummer finns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAT_N

Den ekonomiska aktörens moms­

Text

S

M, om VAT_R

 

 

 

 

 

registreringsnummer

 

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAX_N

Den ekonomiska aktörens skatte­

Text

S

M, om VAT_R

 

 

 

 

 

registreringsnummer

 

 

 

 

 

= 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ExciseNumber1

Uppgift om huruvida den ekono­

Boolean

S

M

0 – Inget SEED-

 

 

 

 

miska aktören har ett punktskat­

 

 

 

nummer

 

 

 

 

tenummer som

utfärdats

av

den

 

 

 

1 – SEED-nummer

 

 

 

 

behöriga myndigheten för

identi­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finns

 

 

 

 

fiering av personer/lokaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ExciseNumber2

Den ekonomiska aktörens punkts­

SEED

S

M, om

 

 

 

 

 

kattenummer som

utfärdats

av

 

 

EO_ExciseNumb­

 

 

 

 

 

den behöriga

myndigheten

för

 

 

er1 = 1

 

 

 

 

 

identifiering av personer/lokaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OtherEOID_R

Uppgift om huruvida den ekono­

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

miska

aktören

har

tilldelats

en

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

identifieringskod av en annan ID-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utfärdare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OtherEOID_N

Identifieringskoder

för

ekono­

EOID

M

M, om

 

 

 

 

 

miska aktörer som har tilldelats

 

 

OtherEOID_R

 

 

 

 

 

av andra ID-utfärdare

 

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida registre­

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

ringen

görs på

uppdrag

av

en

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

återförsäljare som i övrigt inte är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inblandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekono­

EOID

S

M, om Reg_3RD

 

 

 

 

 

miska aktör som handlar på upp­

 

 

= 1

 

 

 

 

 

drag av en återförsäljare som i öv­

 

 

 

 

 

 

 

 

rigt

inte

är

inblandad

 

 

 

 

 

 

 

 

i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/35

 

 

 

 

1.2Korrigering av information avseende den ekonomiska aktörens identifieringskod

Post #

Fält

 

Anmärkningar

 

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

 

 

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–2

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräf­

Text

S

M

 

 

 

telsekod som tillhandahållits som

 

 

 

 

 

 

svar på registreringen av den eko­

 

 

 

 

 

 

nomiska aktören

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_Name1

Den ekonomiska aktörens regi­

Text

S

M

 

 

 

strerade namn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_Name2

Den ekonomiska aktörens alterna­

Text

S

O

 

 

 

tiva eller förkortade namn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_Address

Den ekonomiska aktörens adress

Text

S

M

 

 

 

– gatunamn, postnummer och ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_CountryReg

Det land där den ekonomiska ak­

Country

S

M

 

 

 

tören är registrerad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_Email

Den ekonomiska aktörens e-po­

Text

S

M

 

 

 

stadress som används för att in­

 

 

 

 

 

 

formera om

registreringsproces­

 

 

 

 

 

 

sen,

inbegripet

efterföljande

 

 

 

 

 

 

ändringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAT_R

Momsregistreringens status

 

 

Boolean

S

M

0 – Ingen momsre­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gistrering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Momsregistre­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ringsnummer finns

 

 

 

 

 

 

 

 

VAT_N

Den ekonomiska aktörens moms­

Text

S

M, om VAT_R

 

 

 

registreringsnummer

 

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAX_N

Den ekonomiska aktörens skatte­

Text

S

M, om VAT_R

 

 

 

registreringsnummer

 

 

 

 

 

= 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ExciseNumber1

Uppgift om huruvida den ekono­

Boolean

S

M

0 – Inget SEED-

 

 

miska aktören har ett punktskat­

 

 

 

nummer

 

 

tenummer som utfärdats

av

den

 

 

 

1 – SEED-nummer

 

 

behöriga myndigheten för

identi­

 

 

 

 

 

 

 

 

finns

 

 

fiering av personer/lokaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ExciseNumber2

Den ekonomiska aktörens punkts­

SEED

S

M, om

 

 

 

kattenummer

som

utfärdats

av

 

 

EO_ExciseNumb­

 

 

 

den

behöriga

myndigheten

för

 

 

er1 = 1

 

 

 

identifiering av personer/lokaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/36

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

16.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

Fält

Anmärkningar

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OtherEOID_R

Uppgift om huruvida den ekono­

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

miska aktören har

tilldelats en

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

identifieringskod av en annan ID-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utfärdare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OtherEOID_N

Identifieringskoder

för

ekono­

EOID

M

M, om

 

 

 

 

 

miska aktörer som har tilldelats

 

 

OtherEOID_R

 

 

 

 

 

av andra ID-utfärdare

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida registre­

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

ringen görs på uppdrag

av åter­

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

försäljaren som i övrigt inte är in­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekono­

EOID

S

M, om Reg_3RD

 

 

 

 

 

miska aktör som handlar på upp­

 

 

= 1

 

 

 

 

 

drag av återförsäljaren som i övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

inte är inblandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3Avregistrering av den ekonomiska aktörens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–3

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräf­

Text

S

M

 

 

 

telsekod som tillhandahållits som

 

 

 

 

 

 

svar på registreringen av den eko­

 

 

 

 

 

 

nomiska aktören

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida registre­

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

ringen görs på uppdrag av åter­

 

 

 

1 – Ja

 

 

försäljaren som i övrigt inte är in­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekono­

EOID

S

M, om Reg_3RD

 

 

 

miska aktör som handlar på upp­

 

 

= 1

 

 

 

drag av återförsäljaren som i övrigt

 

 

 

 

 

 

inte är inblandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/37

 

 

 

 

1.4Begäran om en identifieringskod för en anläggning

Post #

Fält

Anmärkningar

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

 

Värden

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

 

fieringskod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräf­

Text

S

M

 

 

 

 

telsekod som tillhandahållits som

 

 

 

 

 

 

 

svar på registreringen av den eko­

 

 

 

 

 

 

 

nomiska aktören

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Address

Anläggningens adress – gatu­

Text

S

M

 

 

 

 

namn, husnummer,

postnummer

 

 

 

 

 

 

 

och ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Country

Land där anläggningen är belägen

Country

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Type

Typ av anläggning

 

 

Integer

S

M

1

– tillverkningsan­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

läggning med lager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

– fristående lager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

– försäljningsställe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

– annan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Type_Other

Beskrivning av annan anläggning

Text

S

M, om F_Type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Status

Uppgift om huruvida en del av

Boolean

S

M

0

– Nej

 

 

anläggningen

har

status som

 

 

 

1

– Ja

 

 

(punkt-)skatteupplag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ExciseNumber1

Uppgift om huruvida anlägg­

Boolean

S

M

0

– Inget SEED-

 

 

ningen har ett punktskattenum­

 

 

 

nummer

 

 

mer som utfärdats av den behö­

 

 

 

1

SEED-nummer

 

 

riga myndigheten för identifiering

 

 

 

 

 

 

 

 

finns

 

 

av personer/lokaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ExciseNumber2

Anläggningens

punktskattenum­

SEED

S

M, om

 

 

 

 

mer som utfärdats av den behö­

 

 

F_ExciseNumber1

 

 

 

 

riga myndigheten för identifiering

 

 

= 1

 

 

 

 

av personer/lokaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OtherFID_R

Uppgift om huruvida anlägg­

Boolean

S

M

0

– Nej

 

 

ningen har tilldelats

en

identifi­

 

 

 

1

– Ja (endast möjligt

 

 

eringskod av

en

annan ID-utfär­

 

 

 

 

 

 

 

 

för anläggningar

 

 

dare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utanför EU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OtherFID_N

Identifieringskoder

för

anlägg­

FID

M

M, om

 

 

 

 

ningar som har tilldelats av andra

 

 

OtherFID_R = 1

 

 

 

 

ID-utfärdare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida registre­

Boolean

S

M

0

– Nej

 

 

ringen görs

uppdrag

av en

 

 

 

1

– Ja (endast möjligt

 

 

återförsäljare som i övrigt inte är

 

 

 

 

 

 

 

 

om F_Type = 3)

 

 

inblandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/38

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

16.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekono­

EOID

S

M, om Reg_3RD

 

 

 

 

 

miska aktör som handlar på upp­

 

 

= 1

 

 

 

 

 

drag av återförsäljaren som i övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

inte är inblandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5Korrigering av information avseende anläggningens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

 

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

 

fieringskod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräf­

Text

S

M

 

 

 

 

telsekod som tillhandahållits som

 

 

 

 

 

 

 

svar på registreringen av den eko­

 

 

 

 

 

 

 

nomiska aktören

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Address

Anläggningens adress – gatu­

Text

S

M

 

 

 

 

namn, postnummer och ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Country

Land där anläggningen är belägen

Country

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Type

Typ av anläggning

Integer

S

M

1

– tillverkningsan­

 

 

 

 

 

 

 

läggning med lager

 

 

 

 

 

 

 

2

– fristående lager

 

 

 

 

 

 

 

3

– försäljningsställe

 

 

 

 

 

 

 

4

– annan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Type_Other

Beskrivning av annan anläggning

Text

S

M, om F_Type

 

 

 

 

 

 

 

 

= 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Status

Uppgift om huruvida en del av

Boolean

S

M

0

– Nej

 

 

anläggningen

har status som

 

 

 

1

– Ja

 

 

(punkt-)skatteupplag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ExciseNumber1

Uppgift om huruvida anlägg­

Boolean

S

M

0

– Inget SEED-

 

 

ningen har ett punktskattenum­

 

 

 

nummer

 

 

mer som utfärdats av den behö­

 

 

 

1

SEED-nummer

 

 

riga myndigheten för identifiering

 

 

 

 

 

 

 

 

finns

 

 

av personer/lokaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ExciseNumber2

Anläggningens

punktskattenum­

SEED

S

M, om

 

 

 

 

mer som utfärdats av den behö­

 

 

F_ExciseNumber1

 

 

 

 

riga myndigheten för identifiering

 

 

= 1

 

 

 

 

av personer/lokaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2018/19:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

16.4.2018

 

 

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

 

L 96/39

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

 

Fält

 

Anmärkningar

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

 

Värden

 

 

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OtherFID_R

Uppgift

om

huruvida

anlägg­

Boolean

S

M

 

0 – Nej

 

 

 

 

 

ningen

har tilldelats

en

identifi­

 

 

 

 

1 – Ja (endast möjligt

 

 

 

 

 

eringskod av

en annan ID-utfär­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för anläggningar

 

 

 

 

 

dare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utanför EU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OtherFID_N

Identifieringskoder

för

anlägg­

FID

M

M, om

 

 

 

 

 

 

 

ningar som har tilldelats av andra

 

 

OtherFID_R = 1

 

 

 

 

 

 

ID-utfärdare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_3RD

Uppgift

om

huruvida

registre­

Boolean

S

M

 

0 – Nej

 

 

 

 

 

ringen

görs på uppdrag

av åter­

 

 

 

 

1 – Ja (endast möjligt

 

 

 

 

 

försäljaren som i övrigt inte är in­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om F_Type = 3)

 

 

 

 

 

blandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_EOID

Identifieringskod för

den

ekono­

EOID

S

M, om Reg_3RD

 

 

 

 

 

 

miska aktör som handlar på upp­

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

drag av återförsäljaren som i övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inte är inblandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6Avregistrering av anläggningens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–6

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräf­

Text

S

M

 

 

 

telsekod som tillhandahållits som

 

 

 

 

 

 

svar på registreringen av den eko­

 

 

 

 

 

 

nomiska aktören

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida avregistrer­

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

ingen görs på uppdrag av en åter­

 

 

 

1 – Ja

 

 

försäljare som i övrigt inte är in­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekono­

EOID

S

M, om Reg_3RD

 

 

 

miska aktör som handlar på upp­

 

 

= 1

 

 

 

drag av återförsäljaren som i övrigt

 

 

 

 

 

 

inte är inblandad i tobakshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/40

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.4.2018

 

 

 

 

1.7Begäran om en identifieringskod för en maskin

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–7

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräf­

Text

S

M

 

 

 

telsekod som tillhandahållits som

 

 

 

 

 

 

svar på registreringen av den eko­

 

 

 

 

 

 

nomiska aktören

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_Producer

Maskinens tillverkare

Text

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_Model

Maskinens modell

Text

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_Number

Maskinens serienummer

Text

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_Capacity

Maximal kapacitet under en pro­

Integer

S

M

 

 

 

duktionscykel på 24 timmar ut­

 

 

 

 

 

 

tryckt i styckförpackningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8Korrigering av information avseende maskinens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–8

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräf­

Text

S

M

 

 

 

telsekod som tillhandahållits som

 

 

 

 

 

 

svar på registreringen av den eko­

 

 

 

 

 

 

nomiska aktören

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_ID

Maskinens identifieringskod

MID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_Producer

Maskinens tillverkare

Text

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_Model

Maskinens modell

Text

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_Number

Maskinens serienummer

Text

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_Capacity

Maximal kapacitet under en pro­

Integer

S

M

 

 

 

duktionscykel på 24 timmar ut­

 

 

 

 

 

 

tryckt i styckförpackningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/41

 

 

 

 

1.9Avregistrering av maskinens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–9

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräf­

Text

S

M

 

 

 

telsekod som tillhandahållits som

 

 

 

 

 

 

svar på registreringen av den eko­

 

 

 

 

 

 

nomiska aktören

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_ID

Maskinens identifieringskod

MID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 2

Unika identitetsmärkningar (UI)

2.1Begäran om unika identitetsmärkningar på enhetsnivå

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

 

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

2–1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

 

fieringskod hos den inlämnande

 

 

 

 

 

 

 

enheten (antingen EU-tillverkare

 

 

 

 

 

 

 

eller EU-importör)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process_Type

Uppgift om huruvida tillverk­

Boolean

S

M

0 – Nej (endast för

 

 

ningsprocessen omfattar maskiner

 

 

 

helt handtillverkade

 

 

 

 

 

 

produkter)

 

 

 

 

 

 

1

– Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M_ID

Maskinens identifieringskod

MID

S

M, om

 

 

 

 

 

 

 

Process_Type = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_Type

Typ av tobaksvara

Integer

S

M

1 – Cigarett

 

 

 

 

 

 

2

– Cigarr

 

 

 

 

 

 

3

– Cigarill

 

 

 

 

 

 

4

– Rulltobak

 

 

 

 

 

 

5

– Piptobak

 

 

 

 

 

 

6

– Tobak för

 

 

 

 

 

 

vattenpipa

 

 

 

 

 

 

7

– Tobak för

 

 

 

 

 

 

användning i munnen

 

 

 

 

 

 

8

– Tobak för

 

 

 

 

 

 

användning i näsan

 

 

 

 

 

 

9

– Tuggtobak

 

 

 

 

 

 

10 – Ny tobaksvara

 

 

 

 

 

 

11 – Annan

 

 

 

 

 

 

(tobaksvara som

 

 

 

 

 

 

släpptes ut på

 

 

 

 

 

 

marknaden före den

 

 

 

 

 

 

19 maj 2014 och

 

 

 

 

 

 

som inte omfattas av

 

 

 

 

 

 

kategorierna 1–9)

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/42

 

SV

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

16.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

Fält

 

Anmärkningar

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

 

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_OtherType

Beskrivning av den andra typen

Text

S

M, om P_Type

 

 

 

 

 

av tobaksvara

 

 

 

 

 

= 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_CN

KN-nummer

 

 

 

Text

S

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_Brand

Tobaksvarans varumärke

 

Text

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_weight

Styckförpackningens

genomsnitt­

Decimal

S

M

 

 

 

 

 

liga bruttovikt, inklusive förpack­

 

 

 

 

 

 

 

 

ningsmaterial, i gram med en

 

 

 

 

 

 

 

 

noggrannhet på 0,1 gram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP_ID

Tobaksvarans

identitetsmärkning

TPID

S

M, om

 

 

 

 

 

som används i EU-CEG-systemet

 

 

Intended_Market

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är ett EU-land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP_PN

Tobaksvarans

varunummer

som

PN

S

M, om

 

 

 

 

 

används i EU-CEG-systemet

 

 

 

Intended_Market

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är ett EU-land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intended_Market

Land där försäljningen är avsedd

Country

S

M

 

 

 

 

 

att äga rum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intended_Route1

Uppgift om huruvida tobaksvaran

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

är avsedd att

flyttas

över

lands­

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

gränser med väg-/sjö-/lufttran­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intended_Route2

Det

första

land

som

Country

S

M, om

 

 

 

 

 

väg-/sjö-/lufttransport

anländer

 

 

Intended_Route1

 

 

 

 

 

till efter det att tobaksvaran har

 

 

= 1

 

 

 

 

 

lämnat den medlemsstat där va­

 

 

 

 

 

 

 

 

ran tillverkades eller dit den im­

 

 

 

 

 

 

 

 

porterades, fastställt

på grundval

 

 

 

 

 

 

 

 

av en kontrollplats vid landsgrän­

 

 

 

 

 

 

 

 

sen, nästa hamn respektive nästa

 

 

 

 

 

 

 

 

flygplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Import

Uppgift om huruvida tobaksvaran

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

importeras till EU

 

 

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Req_Quantity

Begärd kvantitet av unika identi­

Integer

S

M

 

 

 

 

 

tetsmärkningar

på styckförpack­

 

 

 

 

 

 

 

 

ningsnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2Begäran om unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

2–2

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod hos

den

inlämnande

 

 

 

 

 

 

enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Req_Quantity

Begärd kvantitet av unika identi­

Integer

S

M

 

 

 

tetsmärkningar

aggregerad

 

 

 

 

 

 

nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/43

 

 

 

 

2.3Begäran om avaktivering av unika identitetsmärkningar

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

 

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

2–3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

 

fieringskod

hos

den inlämnande

 

 

 

 

 

 

 

enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deact_Type

Avaktivering av unika identitets­

Integer

S

M

1

– Unika identitets­

 

 

märkningar på styckförpacknings­

 

 

 

märkningar på

 

 

nivå eller aggregerad nivå

 

 

 

styckförpackningsnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

2

– Unika identi­

 

 

 

 

 

 

 

 

tetsmärkningar på ag­

 

 

 

 

 

 

 

 

gregerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deact_Reason1

Identifiering av skälet till avakti­

Integer

S

M

1

– Varan förstörd

 

 

veringen

 

 

 

 

 

2

– Varan stulen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

– Unik identi­

 

 

 

 

 

 

 

 

tetsmärkning förstörd

 

 

 

 

 

 

 

 

4

– Unik identi­

 

 

 

 

 

 

 

 

tetsmärkning stulen

 

 

 

 

 

 

 

 

5

– Unik identi­

 

 

 

 

 

 

 

 

tetsmärkning ej an­

 

 

 

 

 

 

 

 

vänd

 

 

 

 

 

 

 

 

6

– Annat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deact_Reason2

Beskrivning av annat skäl

Text

S

M, om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deact_Reason1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deact_Reason3

Ytterligare beskrivning av skälet

Text

S

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deact_upUI

Förteckning över unika identitets­

upUI(s)

M

M, om

 

 

 

 

märkningar på styckförpacknings­

 

 

Deact_Type = 1

 

 

 

 

nivå som ska avaktiveras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deact_aUI

Förteckning över unika identitets­

aUI

M

M, om

 

 

 

 

märkningar

aggregerad nivå

 

 

Deact_Type = 2

 

 

 

 

som ska avaktiveras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 3

Registrering och överföring av information om förflyttningar av varor

3.1Tillämpning av unika identitetsmärkningar på enhetsnivå på styckförpackningar

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–1

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod hos den inlämnande

 

 

 

 

 

 

enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/44

 

SV

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

16.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

Fält

Anmärkningar

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upUI_1

Förteckning över unika identitets­

upUI(L)

M

M

 

 

 

 

 

märkningar på styckförpacknings­

 

 

 

 

 

 

 

 

nivå som ska registreras (full

 

 

 

 

 

 

 

 

längd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upUI_2

Förteckning

över

motsvarande

upUI(s)

M

M

 

 

 

 

 

unika identitetsmärkningar

 

 

 

 

 

 

 

 

styckförpackningsnivå som ska re­

 

 

 

 

 

 

 

 

gistreras (i mänskligt läsbart for­

 

 

 

 

 

 

 

 

mat), angivna i samma ordning

 

 

 

 

 

 

 

 

som upUI_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upUI_comment

Anmärkningar

som

lämnats

av

Text

S

O

 

 

 

 

 

den rapporterande enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2Tillämpning av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå på aggregerad förpackning

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–2

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod

hos

den

inlämnande

 

 

 

 

 

 

enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aUI

Unik identitetsmärkning på aggre­

aUI

S

M

 

 

 

gerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggregation_Type

Identifiering av typen av aggrega­

Integer

S

M

1 – aggregation en­

 

 

tion

 

 

 

 

 

 

dast av unika identi­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tetsmärkningar på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styckförpackningsnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – aggregation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

endast av unika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identitetsmärkningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

på aggregerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – aggregation av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unika identitets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

märkningar både på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styckförpackningsnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och aggregerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggregated_UIs1

Förteckning över unika identitets­

upUI(L)

M

M, om

 

 

 

märkningar på styckförpacknings­

 

 

Aggregation_

 

 

 

nivå som är föremål för aggrega­

 

 

Type = 1 eller 3

 

 

 

tion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggregated_UIs2

Förteckning över unika identitets­

aUI

M

M, om

 

 

 

märkningar

aggregerad nivå

 

 

Aggregation_

 

 

 

som är föremål för ytterligare ag­

 

 

Type = 2 eller 3

 

 

 

gregation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aUI_comment

Anmärkningar

som

lämnats av

Text

S

O

 

 

 

den rapporterande enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

16.4.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/45

 

 

 

 

3.3Avsändande av tobaksvaror från en anläggning

Post #

Fält

 

 

Anmärkningar

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

 

Värden

 

 

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

 

fieringskod hos

den

inlämnande

 

 

 

 

 

 

 

enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen är avsedd

Time(s)

S

M

 

 

 

 

att inträffa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Den

avsändande anläggningens

FID

S

M

 

 

 

 

identifieringskod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination_ID1

Uppgift om typen av destination

Integer

S

M

1

– Destination

 

 

om

destinationsanläggningen är

 

 

 

utanför EU

 

 

belägen

inom

EU:s

territorium

 

 

 

2

– Destination inom

 

 

och om det gäller en leverans till

 

 

 

 

 

 

 

 

EU bortsett från

 

 

en varuautomat

(VM) eller

med

 

 

 

 

 

 

 

 

varuautomat –

 

 

hjälp av en varubil (VV) som leve­

 

 

 

 

 

 

 

 

leverans av fast

 

 

rerar

till

flera försäljningsställen

 

 

 

 

 

 

 

 

kvantitet

 

 

i kvantiteter som inte har be­

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Varuautomat(-er)

 

 

stämts före leveransen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inom EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

– Destination inom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU bortsett från

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varuautomat –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leverans med varubil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination_ID2

Identifieringskod

för

destination­

FID

S

M, om

 

 

 

 

sanläggningen

 

 

 

 

 

Destination_ID1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination_ID3

Identifieringskod(-er) för destina­

FID

M

M, om

 

 

 

 

tionsanläggningen – i förekom­

 

 

Destination_ID1

 

 

 

 

mande fall flera varuautomater

 

 

= 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination_ID4

Identifieringskod(-er) för destina­

FID

M

M, om

 

 

 

 

tionsanläggningen

 

 

 

 

Destination_ID1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination_ID5

Fullständig adress till destination­

Text

S

M, om

 

 

 

 

sanläggningen: gata,

husnummer,

 

 

Destination_ID1

 

 

 

 

postnummer, ort

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_mode

Det transportsätt med vilket varan

Integer

S

M

0

– Annat

 

 

lämnar anläggningen, se kommis­

 

 

 

1

– Sjötransport

 

 

sionens

förordning

(EG)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

– Järnvägstransport

 

 

nr 684/2009, bilaga II, kodför­

 

 

 

 

 

teckning 7

 

 

 

 

 

 

3

– Vägtransport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

– Lufttransport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

– Postförsändelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

– Transport genom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fasta installationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

– Transport på inre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vattenvägar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/46

 

SV

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

16.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

Fält

 

Anmärkningar

 

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

 

 

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_vehicle

Identifiering av fordonet (dvs. re­

Text

S

M

”n/a” (ej tillämpligt) är

 

 

 

 

gistreringsskylt, tågnummer,

flyg­

 

 

 

ett tillåtet värde om

 

 

 

 

plans-/flightnummer, fartygsnamn

 

 

 

Transport_mode = 0

 

 

 

 

eller annan identifikation)

 

 

 

 

och om förflyttningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av varan sker mellan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intilliggande anlägg­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ningar genom manu­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ell leverans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_cont1

Uppgift om huruvida transporten

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

sker via

containerfrakt

med

an­

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

vändning av en individuell trans­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portenhetskod (t.ex. SSCC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_cont2

Containerns individuella transpor­

ITU

S

M, om

 

 

 

 

 

tenhetskod

 

 

 

 

 

 

 

Transport_cont1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_s1

Uppgift om huruvida avsändandet

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

sker med en logistik-/postoperatör

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

som driver ett eget spårningssys­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tem som har godkänts av den

 

 

 

 

 

 

 

 

medlemsstat

där

den avsändande

 

 

 

 

 

 

 

 

anläggningen

är

belägen. Endast

 

 

 

 

 

 

 

 

för små kvantiteter av tobaksvaror

 

 

 

 

 

 

 

 

(med en nettovikt för de avsända

 

 

 

 

 

 

 

 

varorna som understiger 10 kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

avsedda för export till tredjeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_s2

Logistikoperatörens

 

spårnings­

Text

S

M, om

 

 

 

 

 

nummer

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_s1 = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMCS

Avsändande

enligt

systemet

för

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

förflyttning

och

kontroll

av

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

punktskattepliktiga varor (EMCS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMCS_ARC

Administrativ referenskod (ARC)

ARC

S

M, om EMCS = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAAD

Avsändande med ett förenklat led­

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

sagardokument,

se

kommissio­

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

nens

förordning

(EEG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 3649/92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAAD_number

Referensnummer till den deklara­

Text

S

M, om SAAD = 1

 

 

 

 

 

tion och/eller det tillstånd som

 

 

 

 

 

 

 

 

måste utfärdas av den behöriga

 

 

 

 

 

 

 

 

myndigheten

i

den

medlemsstat

 

 

 

 

 

 

 

 

där destinationen är belägen in­

 

 

 

 

 

 

 

 

nan förflyttningen påbörjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp_Declaration

Uppgift om huruvida transiter­

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

 

 

ingsreferensnumret

(Movement

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

Reference Number, MRN) har ut­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

färdats av tullkontoret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2018/19:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

16.4.2018

 

 

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

 

L 96/47

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

 

Fält

Anmärkningar

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

 

Värden

 

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp_

 

 

 

Transiteringsreferensnummer

 

MRN

S

M, om

 

 

 

DeclarationNumber

(MRN)

 

 

 

 

 

 

Exp_Declaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UI_Type

 

 

 

Identifiering av de typer av unika

Integer

S

M

 

1 – endast unika iden­

 

 

 

 

 

identitetsmärkningar

som

ingår

 

 

 

 

titetsmärkningar på

 

 

 

 

 

i sändningen (registrerade på den

 

 

 

 

styckförpackningsnivå

 

 

 

 

 

högsta nivån

av tillgänglig aggre­

 

 

 

 

2 – endast unika

 

 

 

 

 

gation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identitetsmärkningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

på aggregerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – unika identitets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

märkningar både på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styckförpackningsnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och aggregerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upUIs

 

 

 

Förteckning över unika identitets­

upUI(L)

M

M, om UI_Type

 

 

 

 

 

 

 

märkningar på styckförpacknings­

 

 

= 1 eller 3

 

 

 

 

 

 

 

nivå som är föremål för avsändan­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

det

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aUIs

 

 

 

Förteckning över unika identitets­

aUI

M

M, om UI_Type

 

 

 

 

 

 

 

märkningar

aggregerad

nivå

 

 

= 2 eller 3

 

 

 

 

 

 

 

som är föremål för avsändandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispatch_comment

Anmärkningar

som

lämnats av

Text

S

O

 

 

 

 

 

 

 

den rapporterande enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4Ankomst av tobaksvaror till en anläggning

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–4

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod hos

den

inlämnande

 

 

 

 

 

 

enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Identifieringskod

för

ankomstan­

FID

S

M

 

 

 

läggningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product_Return

Uppgift om huruvida de anlän­

Boolean

S

M

0 – Nej

 

 

dande tobaksvarorna är en retur­

 

 

 

1 – Ja

 

 

försändelse efter utebliven leve­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rans eller delleverans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UI_Type

Identifiering av de typer av unik

Integer

S

M

1 – endast unika iden­

 

 

identitetsmärkning

som tagits

 

 

 

titetsmärkningar på

 

 

emot (registrerade på den högsta

 

 

 

styckförpackningsnivå

 

 

nivån av tillgänglig aggregation)

 

 

 

2 – endast unika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identitetsmärkningar

 

 

 

 

 

 

 

 

på aggregerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – unika identitets­

 

 

 

 

 

 

 

 

märkningar både på

 

 

 

 

 

 

 

 

styckförpackningsnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

och aggregerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/48

 

SV

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

16.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upUIs

Förteckning över unika identitets­

upUI(L)

M

M, om UI_Type

 

 

 

 

 

märkningar på styckförpacknings­

 

 

= 1 eller 3

 

 

 

 

 

nivå som tagits emot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aUIs

Förteckning över unika identitets­

aUI

M

M, om UI_Type

 

 

 

 

 

märkningar på

aggregerad nivå

 

 

= 2 eller 3

 

 

 

 

 

som tagits emot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrival_comment

Anmärkningar

som lämnats av

Text

S

O

 

 

 

 

 

den rapporterande enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5Omlastning

Post #

Fält

Anmärkningar

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

 

Värden

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

 

fieringskod hos den inlämnande

 

 

 

 

 

 

 

enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen är avsedd

Time(s)

S

M

 

 

 

 

att inträffa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination_ID1

Uppgift om huruvida destination­

Boolean

S

M

0

– Nej

 

 

sanläggningen

är

belägen

inom

 

 

 

1

– Ja

 

 

EU:s territorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination_ID2

Identifieringskod

för destination­

FID

S

M, om

 

 

 

 

sanläggningen

 

 

 

 

 

Destination_ID1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination_ID3

Fullständig adress till destination­

Text

S

M, om

 

 

 

 

sanläggningen

 

 

 

 

 

Destination_ID1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_mode

Det transportsätt till vilket varan

Integer

S

M

0

– Annat

 

 

omlastas, se kommissionens för­

 

 

 

1

– Sjötransport

 

 

ordning (EG) nr 684/2009, bi­

 

 

 

 

 

 

 

 

2

– Järnvägstransport

 

 

laga II, kodförteckning 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

– Vägtransport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

– Lufttransport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

– Postförsändelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

– Transport genom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fasta installationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

– Transport på inre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vattenvägar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_vehicle

Identifiering av fordonet (dvs. re­

Text

S

M

 

 

 

 

gistreringsskylt,

tågnummer,

flyg­

 

 

 

 

 

 

 

plans-/flightnummer, fartygsnamn

 

 

 

 

 

 

 

eller annan identifikation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2018/19:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

16.4.2018

 

 

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

 

L 96/49

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

 

Fält

Anmärkningar

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

 

Värden

 

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_cont1

Uppgift om huruvida transporten

Boolean

S

M

 

0 – Nej

 

 

 

 

 

sker via containerfrakt med

an­

 

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

 

vändning av en individuell trans­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portenhetskod (t.ex. SSCC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport_cont2

Containerns individuella transpor­

ITU

S

M, om

 

 

 

 

 

 

 

tenhetskod

 

 

 

 

 

 

Transport_cont1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMCS

 

 

 

Avsändande

enligt

systemet

för

Boolean

S

M

 

0 – Nej

 

 

 

 

 

förflyttning

och

kontroll

av

 

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

 

punktskattepliktiga varor (EMCS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMCS_ARC

Administrativ referenskod (ARC)

ARC

S

M, om EMCS = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UI_Type

 

 

 

Identifiering av de typer av unik

Integer

S

M

 

1 – endast unika iden­

 

 

 

 

 

identitetsmärkning som omfattas

 

 

 

 

titetsmärkningar på

 

 

 

 

 

av omlastningen (registrerade

 

 

 

 

styckförpackningsnivå

 

 

 

 

 

den högsta nivån av tillgänglig ag­

 

 

 

 

2 – endast unika

 

 

 

 

 

gregation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identitetsmärkningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

på aggregerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – unika identitets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

märkningar både på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styckförpackningsnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och aggregerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upUIs

 

 

 

Förteckning över unika identitets­

upUI(L)

M

M, om UI_Type

 

 

 

 

 

 

 

märkningar på styckförpacknings­

 

 

= 1 eller 3

 

 

 

 

 

 

 

nivå som är föremål för omlast­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aUIs

 

 

 

Förteckning över unika identitets­

aUI

M

M, om UI_Type

 

 

 

 

 

 

 

märkningar

aggregerad nivå

 

 

= 2 eller 3

 

 

 

 

 

 

 

som är föremål för omlastningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transloading_com­

Anmärkningar

som

lämnats

av

Text

S

O

 

 

 

ment

 

 

 

den rapporterande enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6Uppdelning av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–6

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Prop. 2018/19:43

Bilaga 1

L 96/50

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

16.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aUI

Unik identitetsmärkning på aggre­

aUI

S

M

 

 

 

 

 

gerad nivå som är föremål för

 

 

 

 

 

 

 

 

uppdelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disaUI_comment

Anmärkningar som lämnats av

Text

S

O

 

 

 

 

 

den rapporterande enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7Rapport om leverans som utförts med en varubil till ett försäljningsställe (krävs om fältet Destination_ID1 = 3 i meddelandetyp 4–3)

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–7

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod

hos

den inlämnande

 

 

 

 

 

 

enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_ID

Försäljningsställets

identifierings­

FID

S

M

 

 

 

kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UI_Type

Identifiering av de typer av unik

Integer

S

M

1 – endast unika iden­

 

 

identitetsmärkning som levererats

 

 

 

titetsmärkningar på

 

 

(registrerade på den högsta nivån

 

 

 

styckförpackningsnivå

 

 

av tillgänglig aggregation)

 

 

 

2 – endast unika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identitetsmärkningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

på aggregerad nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – unika identi­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tetsmärkningar både

 

 

 

 

 

 

 

 

 

på styckförpacknings­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nivå och aggregerad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

upUIs

Förteckning över unika identitets­

upUI(L)

M

M, om UI_Type

 

 

 

märkningar på styckförpacknings­

 

 

= 1 eller 3

 

 

 

nivå som levererats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aUIs

Förteckning över unika identitets­

aUI

M

M, om UI_Type

 

 

 

märkningar

aggregerad nivå

 

 

= 2 eller 3

 

 

 

som levererats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delivery_comment

Anmärkningar

som

lämnats av

Text

S

O

 

 

 

den rapporterande enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 4

Transaktionshändelser

4.1Utfärdande av fakturan

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardina­

Prioritet

Värden

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

4–1

 

 

 

 

 

 

 

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identi­

EOID

S

M

 

 

 

fieringskod hos den inlämnande

 

 

 

 

 

 

enheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2018/19:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

16.4.2018

 

 

 

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

 

 

L 96/51

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post #

 

Fält

 

 

Anmärkningar

 

Datatyp

Kardina­

Prioritet

 

Värden

 

 

 

 

litet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Type1

Typ av faktura

 

 

Integer

S

M

 

1 – Original

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Korrigering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Annan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Type2

Beskrivning av den andra typen

Text

S

M, om

 

 

 

 

 

 

 

av faktura

 

 

 

 

 

 

Invoice_Type1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Number

Fakturanummer

 

 

Text

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Date

Fakturadatum

 

 

Date

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Seller

Säljarens identifieringsuppgifter

EOID

S

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Buyer1

Identifiering om huruvida köpa­

Boolean

S

M

 

0 – Nej

 

 

 

 

 

ren har sin verksamhet inom EU

 

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Buyer2

Köparens identitet

 

 

EOID

S

M, om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Buyer1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buyer_Name

Köparens

registrerade

juridiska

Text

S

M, om

 

 

 

 

 

 

 

namn

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Buyer1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buyer_Address

Köparens adress – gatunamn, hus­

Text

S

M, om

 

 

 

 

 

 

 

nummer, postnummer, ort

 

 

Invoice_Buyer1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buyer_CountryReg

Det land där köparen är registre­

Country

S

M, om

 

 

 

 

 

 

 

rad

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Buyer1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buyer_TAX_N

Köparens

skatteregistreringsnum­

Text

S

M, om

 

 

 

 

 

 

 

mer

 

 

 

 

 

 

 

Invoice_Buyer1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First_Seller_EU

Uppgift om huruvida fakturan har

Boolean

S

M

 

0 – Nej

 

 

 

 

 

utfärdats

av

den

första

säljaren

 

 

 

 

1 – Ja

 

 

 

 

 

i EU, dvs. EU-tillverkaren eller EU-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importören, och om tobaksvaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är avsedd för EU-marknaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product_Items_1

Förteckning

över

identitetsmärk­

TPID

M

M, om

 

 

 

 

 

 

 

ningar

för

tobaksvaror

(TPID)

 

 

First_Seller_EU

 

 

 

 

 

 

 

som motsvarar de varuposter som

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

finns förtecknade på fakturan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product_Items_2

Förteckning

över

varunummer

PN

M

M, om

 

 

 

 

 

 

 

som motsvarar de varuposter som

 

 

First_Seller_EU

 

 

 

 

 

 

 

finns

förtecknade

fakturan

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

(i samma ordning som Product_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items_1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product_Price

Nettopris

per styckförpackning

Decimal

M

M, om

 

 

 

 

 

 

 

för varje par av TPID och varun­

 

 

First_Seller_EU

 

 

 

 

 

 

 

ummer

 

 

 

 

 

 

 

= 1

 

 

 

 

 

 

 

(i samma ordning som Product_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items_1)