Regeringens proposition 2018/19:11

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Prop.
Ryssland och upphävande av förordning 2018/19:11

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 december 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Ryssland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt antar en lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland.

Protokollet innebär att avtalets tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta förmögenhetsskatt. Vidare görs vissa ändringar i fråga om beskattning av delägarbeskattade subjekt, dubbel hemvist, utdelning, justering av inkomst och realisationsvinst. Bestämmelser om begränsning av förmåner i fråga om s.k. offshore-inkomster införs. Avtalets regler för informationsutbyte uppdateras till gällande internationell standard.

Till följd av det projekt som OECD med stöd av G20-länderna har genomfört för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster införs även nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. I avtalets ingress förtydligas att avtalet inte syftar till att skapa förutsättningar för ickebeskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt. Vidare utvidgas möjligheterna till att begära ömsesidig överenskommelse. Slutligen införs en bestämmelse som ger möjlighet för en avtalsslutande stat att neka avtalsförmåner i fall där det huvudsakliga syftet med en transaktion eller ett arrangemang var just att få förmånen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

I propositionen föreslås även att förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen ska upphöra

att gälla.

1

Prop. 2018/19:11 Innehållsförteckning  
  1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
  2 Lagtext .............................................................................................. 4
    2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1301) om  
      dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och  
      Ryssland ............................................................................. 4
    2.2 Förslag till lag om upphävande av förordningen  
      (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan  
      Sverige och Sovjetunionen............................................... 44
  3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 45

4Protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och

Ryssland .......................................................................................... 46
4.1 Lagförslaget...................................................................... 48
4.2 Protokollets innehåll......................................................... 49
  4.2.1 Avtalets rubrik och ingress.............................. 49
  4.2.2 Personer på vilka avtalet tillämpas .................. 49
  4.2.3 Skatter som omfattas av avtalet....................... 49
  4.2.4 Hemvist ........................................................... 50

4.2.5Inkomst av internationell sjöfart och

  luftfart ............................................................. 50
4.2.6 Justering av inkomst........................................ 50
4.2.7 Utdelning......................................................... 50
4.2.8 Realisationsvinst.............................................. 52
4.2.9 Förmögenhet.................................................... 52
4.2.10 Undanröjande av dubbelbeskattning ............... 53

4.2.11Förfarandet vid ömsesidig

  överenskommelse ............................................ 53
4.2.12 Utbyte av upplysningar ................................... 53
4.2.13 Övriga bestämmelser....................................... 55
4.2.14 Begränsning av förmåner ................................ 55
4.2.15 Övriga ändringar.............................................. 56
4.2.16 Protokollets ikraftträdande .............................. 57

5Upphävande av förordningen om dubbelbeskattningsavtal

mellan Sverige och Sovjetunionen.................................................. 57
6 Konsekvenser för de offentliga finanserna ..................................... 58
Bilaga 1 Protokoll........................................................................... 59
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 december  
  2018 ....................................................................................... 67

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2018/19:11

Regeringens förslag:

1.Riksdagen godkänner protokollet undertecknat den 24 maj 2018 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Ryska federationens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen.

3

2Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland1

dels att 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla, dels att 6 § ska betecknas 3 §,

dels att 1 § och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Det avtal för undvikande av

dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som Sverige och Ryssland undertecknade den 14 juni 1993 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ryska och engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

Det avtal för undvikande av

dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Ryssland undertecknade den 14 juni 1993 ska tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, i den lydelse som dessa har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 24 maj 2018, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ryska och engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och den engelska texten i de genom protokollet ändrade lydelserna framgår av bilagan till denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Lagen ska tillämpas första gången i fråga om

a)källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b)andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

1Tidigare 3 § upphävd genom 2011:1359.

4

c)informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet på begäran som Prop. 2018/19:11 framställs dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare oavsett till vilket

år beskattningsanspråket är att hänföra.

5

Prop. 2018/19:11 Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGA- RIKET SVERIGES REGERING OCH RYSKA FEDERATION- ENS REGERING FÖR UND- VIKANDE AV DUBBELBE- SKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET2

Konungariket Sveriges regering och Ryska Federationens regering,

som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt (däri inbegripet genom så kallad ”treaty shopping”, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal),3

har kommit överens om följande:

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Russian Federation,

desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on capital without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

have agreed as follows:

Artikel 1 Article 1
Personer på vilka avtalet tillämpas Personal scope

1.4 Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2.5 Inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i

1.This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

2.In the case of an item of income derived by or through a person that is fiscally transparent under the laws of either Contracting State, such item shall be considered to be derived by a resident of a

  2 Avtalets rubrik har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.
  3 Avtalets ingress har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.
6 4 Artikel 1 punkt 1 har fått denna beteckning genom protokollet den 24 maj 2018.
5 Artikel 1 punkt 2 har tillkommit genom protokollet den 24 maj 2018.

en av staterna till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga.

Contracting State to the extent that Prop. 2018/19:11 the item is treated for the purposes

of the taxation law of such State as the income of a resident.

Artikel 2 Article 2
Skatter som omfattas av avtalet Taxes covered

1.Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2.Med skatter på inkomst förstås alla skatter som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

3.6 De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Ryska Federationen:

1) skatten på vinster för organisationer,

2) inkomstskatten för fysiska personer,

3) skatten på organisationers tillgångar,

4) skatten på fysiska personers tillgångar,

(i det följande benämnda ”rysk skatt”);

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten,

2)kupongskatten,

3)den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

4)den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

1.This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2.There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3.The taxes to which this Convention shall apply are:

(a)in the Russian Federation:

(i)the tax on profits of organisations;

(ii)the tax on income of individuals;

(iii)the tax on property of organisations;

(iv)the tax on property of individuals

(hereinafter referred to as “Russian tax”);

(b)in Sweden:

(i)the national income tax (den statliga inkomstskatten);

(ii)the withholding tax on dividends (kupongskatten);

(iii)the income tax on nonresidents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

(iv)the income tax on nonresident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.);

6 Artikel 2 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018. 7
Prop. 2018/19:11 5) den kommunala inkomst- (v) the municipal income tax
  skatten,   (den kommunala inkomstskatten);
  6) statlig förmögenhetsskatt (vi) net wealth tax (statlig för-
      mögenhetsskatt)    
  (i det följande benämnda ”svensk (hereinafter referred to as
  skatt”).   “Swedish tax”).    
  4. Avtalet tillämpas även på 4. The Convention shall apply
  skatter av samma eller i huvudsak also to any identical or substantially
  likartat slag, som efter under- similar taxes which are imposed
  tecknandet av detta avtal påförs vid after the date of signature of the
  sidan av eller i stället för de skatter Convention in addition to, or in
  som anges i punkt 3. De behöriga place of, the taxes referred to in
  myndigheterna i de avtalsslutande paragraph 3. The competent autho-
  staterna skall meddela varandra de rities of the Contracting States shall
  väsentliga ändringar som vidtagits i notify each other of any substantial
  respektive skattelagstiftning. changes which have been made in
      their respective taxation laws.  
  Artikel 3   Article 3      
  Allmänna definitioner   General definitions    

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a)”Ryssland” åsyftar Ryska Federationen och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Rysslands territorium, territorialvattnet samt även den ekonomiska zonen och kontinentalsockeln över vilka Ryska Federationen, i överensstämmelse med folkrättens regler, äger utöva suveräna rättigheter och jurisdiktion, och inom vilka områden Ryska Federationens skattelagstiftning äger tillämpning;

b)”Sverige”åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

c)”en avtalsslutande stat” och

8”den andra avtalsslutande staten”

1.For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a)the term ”Russia” means the Russian Federation, and when used in a geographical sense, the term ”Russia” includes its territory, the territorial sea and also the economic zone and continental shelf in which the Russian Federation may exercise sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law and in which the tax legislation of the Russian Federation is in force;

(b)the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international laws exercises sovereign rights or jurisdiction;

(c)the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting

åsyftar Ryssland eller Sverige, beroende på sammanhanget;

d)”person” inbegriper fysisk person samt juridisk person och annan personsammanslutning som bildats i enlighet med lagstiftningen i en avtalsslutande stat och som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

e)”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

f)”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av en person med hemvist i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

g)”behörig myndighet” åsyftar:

1)i Ryssland, finansministeriet eller dess befullmäktigade ombud,

2)i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

State” mean Russia or Sweden, as Prop. 2018/19:11 the context requires;

(d)the term ”person” includes an individual, any legal entity, and any other association of persons created in accordance with the laws of a Contracting State and which is treated as a legal entity for tax purposes;

(e)the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f)the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(g)the term ”competent authority” means:

(i)in Russia, the Ministry of Finance or its authorized representative;

(ii)in Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Artikel 4

Hemvist

1.Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för inregistrering, plats för företagsledning eller annan liknande

Article 4

Resident

1.For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of registration, place of

management or any other criterion 9

Prop. 2018/19:11 omständighet. Uttrycket inbegriper inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a)han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b)om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

c)om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

d)om en avtalsslutande stat anser honom vara medborgare i den staten och den andra avtalsslutande staten anser honom vara medborgare i denna andra stat eller om han inte anses vara medborgare i någon av staterna, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3.7 Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

of a similar nature. This term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2.Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a citizen;

(d)if a Contracting State considers him to be a citizen of that State and the other Contracting State considers him to be a citizen of that other State, or if neither State considers him to be a citizen, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3.Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

10 7 Artikel 4 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.
Artikel 5 Article 5 Prop. 2018/19:11

Fast driftställe

1.Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver affärsverksamhet, i den andra avtalsslutande staten.

2.Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning, b) filial,

c) kontor, d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3.Uttrycket ”fast driftställe” omfattar även plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill, men endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger tolv månader.

4.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel skall följande aktiviteter som bedrivs av en person med hemvist i en avtalsslutande stat inte anses bedrivna från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten:

a)användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av personen tillhöriga varor,

b)innehavet av ett personen tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

c)innehavet av ett personen tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annan persons försorg,

Permanent establishment

1.For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which a resident of a Contracting State carries on business activities in the other Contracting State.

2.The term ”permanent establishment” includes especially:

(a)a place of management;

(b)a branch;

(c)an office;

(d)a factory;

(e)a workshop; and

(f)a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3.The term ”permanent establishment” likewise encompasses a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities are carried on for a period of more than twelve months.

4.Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the following kinds of activity of a person which is a resident of a Contracting State will not be treated as carried on in the other Contracting State through a permanent establishment:

(a)the use of facilities solely for the purpose of storage, display, or delivery of goods and merchandise belonging to this person;

(b)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to this person solely for the purpose of storage, display, or delivery;

(c)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to this person solely for the purpose of

processing by another person; 11

Prop. 2018/19:11 d) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för personen,

e)innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för personen bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

f)innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a–e, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall, i fall då en person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver verksamhet i den andra avtalsslutande staten genom en representant, personen anses ha fast driftställe i denna andra stat beträffande varje verksamhet som denna representant bedriver för personen, om representanten uppfyller vart och ett av följande villkor:

  a) han har fullmakt att i denna
  andra stat sluta avtal i personens
  namn,      
  b) han regelmässigt använder
  denna fullmakt,    
  c) han är inte en sådan oberoende
  representant på vilken punkt 6
  tillämpas, samt    
  d) hans verksamhet är inte
  begränsad till sådan verksamhet
  som anges i punkt 4.    
  6. Person med hemvist i en
  avtalsslutande stat anses inte ha fast
  driftställe i den andra avtals-
  slutande staten endast på den grund
  att personen bedriver affärsverk-
12 samhet i denna andra stat genom

(d)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for this person;

(e)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for this person, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f)the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5.Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person which is a resident of a Contracting State carries on activities in the other Contracting State through an agent, that person shall be deemed to have a permanent establishment in that other State in respect of any activities which the agent undertakes for that person, if the agent meets each of the following conditions:

(a) he has an authority to conclude contracts in that other State in the name of that person;

(b) he habitually exercises that authority;

(c) he is not an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply; and

(d) his activities are not limited to those mentioned in paragraph 4.

6.A resident of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker,

förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan mäklare, kommissionär eller representant därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan mäklare, kommissionär eller representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för sådan persons räkning, anses han emellertid inte vara en sådan oberoende representant som avses i denna punkt.

7.Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

general commission agent or any Prop. 2018/19:11 other agent of an independent

status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that resident, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7.The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1.Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan

Article 6

Income from immovable property

1.Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as

consideration for the working of, or 13

Prop. 2018/19:11 naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3.The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4.The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

  Artikel 7      
  Inkomst av rörelse    
  1. Inkomst av rörelse, som
  person med hemvist i en
  avtalsslutande stat förvärvar,
  beskattas endast i denna stat, såvida
  inte personen bedriver rörelse i den
  andra avtalsslutande staten från där
  beläget fast driftställe. Om
  personen bedriver rörelse på nyss
  angivet sätt, får personens inkomst
  beskattas i den andra staten, men
  endast så stor del av den som är
  hänförlig till det fasta driftstället.
  2. Om person med hemvist i en
  avtalsslutande stat bedriver rörelse
  i den andra avtalsslutande staten
  från där beläget fast driftställe,
  hänförs, om inte bestämmelserna i
  punkt 3 föranleder annat, i vardera
  avtalsslutande staten till det fasta
  driftstället den inkomst som det kan
  antas att driftstället skulle ha
  förvärvat, om det varit en fristående
  person, som bedrivit verksamhet av
  samma eller liknande slag under
  samma eller liknande villkor och
  självständigt avslutat affärer med
  personen med hemvist i den
  förstnämnda staten till vilket
14 driftstället hör.      

Article 7

Business profits

1.The business profits of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the resident carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the resident carries on business as aforesaid, the profits of the resident may be taxed in the other State, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2.Subject to the provisions of paragraph 3, where a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate person engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the resident of which it is a permanent establishment.

3.Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst skall avdrag medges för dokumenterade och styrkta utgifter som uppkommit för driftställets verksamhet, härunder inbegripna utgifter för verksamhetens ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller utanför den staten.

4.Om inkomst hänförlig till fast driftställe enligt reglerna i en avtalsslutande stat kan bestämmas på grundval av en proportionell fördelning av personens hela inkomst på de olika grenarna av personens verksamhet, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att en sådan fördelning får ske. Den fördelningsmetod som används får dock inte strida mot de i denna artikel angivna principerna.

5.Inkomst hänförs inte till fast driftställe som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för sådan persons räkning.

6.Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7.Ingår i inkomst av rörelseinkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

3.In determining the profits of a permanent establishment deductions should be allowed with documentary confirmed expenses, incurred for the aims of the activity of that establishment including managerial and general administrative expenses, irrespective of whether these expenses were incurred in the State where the permanent establishment is situated or outside that State.

4.If in one Contracting State there is a rule of determining the share of profits related to the permanent establishment on the basis of proportional distribution of the total profits of a person among his individual subdivisions, then the provisions of paragraph 2 shall not prevent the application of this rule. But the adopted method of proportional distribution of profits must not contradict the principles contained in this Article.

5.No profits shall be attributed to a permanent establishment of a person which is a resident of a Contracting State by reason of the mere purchase by the permanent establishment of goods or merchandise for that person.

6.For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7.Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Prop. 2018/19:11

15

Prop. 2018/19:11 Artikel 8 Article 8
  Inkomst av internationell sjöfart Income from international shipping
  och luftfart and air transport

1.Inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, inbegripen sådan inkomst som beräknas med avseende på totalt tonnage, beskattas endast i denna stat.

2.Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar inkomst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik sådan inkomst, som förvärvas av person som svarar för den egentliga driften av sådana transportmedel som anges i punkt 1 i denna artikel, genom omedelbart brukande, uthyrning eller användning på annat sätt inbegripet användning, innehav eller uthyrning av containers och därtill hörande utrustning.

3.8 Bestämmelserna i punkterna

1 och 2 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

1.Any income received by a resident of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic, including such calculated in respect of total tonnage, shall be taxable only in that State.

2.For the aims of this Convention the income from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean the income received by the person operating the transport facilities referred to in paragraph 1 of this Article, from direct use, from renting or using the transport means in any other form, including the use, maintenance or rental of containers and equipment related to it.

3.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to income from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

With respect to income derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply only to such part of the income as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

16 8 Artikel 8 punkt 3 andra stycket har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.
Artikel 9 Article 9 Prop. 2018/19:11
Justering av inkomst Adjustment of income  

1. I fall då

a)en person med hemvist i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller äger del i denna persons kapital, eller

b)samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av eller äger del av en person med hemvist i en avtalsslutande stat och en annan person, iakttas följande.

Om mellan personerna i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende personer, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit den ena personen men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit denna person, inräknas i denna persons inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2.9 I fall då inkomst, som av en avtalsslutande stat inräknats i inkomsten för en person, av den andra avtalsslutande staten i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 även inräknats i inkomsten för en annan person, ska den förstnämnda staten, om den anser justeringen berättigad såväl i princip som i fråga om beloppet, genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts den

förstnämnda personen för inkomsten. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta

avtal och de behöriga

1. Where:

(a)a person which is a resident of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of a person which is a resident of the other Contracting State, or

(b)the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of a person which is a resident of a Contracting State and any other person,

and in either case conditions are made or imposed between the two persons in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent persons, then any income which would, but for those conditions, have accrued to one of the persons, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the income of that person and taxed accordingly.

2. Where, in accordance with the provisions of paragraph 1, income which has been included by a Contracting State in the income of a person is also included by the other Contracting State in the income of another person, then the first State, if it considers that the adjustment made by the other State is justified both in principle and as regards the amount, shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged to the first person on such income. In determining this adjustment, due regard shall be paid to the other provisions of this Convention, and

9 Artikel 9 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018. 17
Prop. 2018/19:11 myndigheterna ska vid behov the competent authorities of the
  överlägga med varandra.     Contracting States shall consult
                  each other as necessary.  
  Artikel 10             Article 10      
  Utdelning             Dividends      
  1.10 Utdelning från bolag med 1. Dividends paid by a company
  hemvist i en avtalsslutande stat which is a resident of a Contracting
  eller från en investeringsfond som State, or an investment fund which
  har bildats i en avtalsslutande stat is established in a Contracting
  till en person med hemvist i den State, to a resident of the other
  andra avtalsslutande staten får Contracting State may be taxed in
  beskattas i denna andra stat.     that other State.    
  2.11 Utdelningen får emellertid 2. However, such dividends may
  beskattas även i den avtalsslutande also be taxed in, and according to
  stat där bolaget som betalar the laws of, the Contracting State of
  utdelningen har hemvist eller där which the company paying the
  investeringsfonden som betalar dividends is a resident, or in the
  utdelningen har   bildats,   enligt case of an investment fund, in, and
  lagstiftningen i denna stat, men om according to the laws of, the
  den som har rätt till utdelningen har Contracting State under the laws of
  hemvist i den andra avtalsslutande which it is established, but if the
  staten får skatten inte överstiga: beneficial owner of the dividends is
                  a resident of the other Contracting
                  State, the tax so charged shall not
                  exceed:        
  a) 5 procent av utdelningens (a) 5 per cent of the gross amount
  bruttobelopp, om den som har rätt of the dividends if the beneficial
  till utdelningen är ett bolag (med owner is a company (other than a
  undantag för handelsbolag) som partnership) which holds directly at
  direkt innehar minst 10 procent av least 10 per cent of the capital of the
  kapitalet i det utdelande bolaget company paying the dividends
  (med undantag för ett utdelande (other than a paying company that
  bolag som är en investeringsfond) is an investment fund) and this
  och detta innehav vid tidpunkten holding amounts to at least 80 000
  för den faktiska utbetalningen av euros or an equivalent amount in
  utdelningen uppgår till   minst any other currency at the moment
  80 000 euro eller motsvarande of the actual distribution of the
  summa i någon annan valuta,   dividends;      
  b) 15 procent av utdelningens (b) 15 per cent of the gross
  bruttobelopp i övriga fall.     amount of the dividends in all other
  Bestämmelserna i denna   punkt cases.        
    This paragraph shall not affect
  berör inte bolagets beskattning för the taxation of the company in

18

10 Artikel 10 punkt 1 fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018. 11 Artikel 10 punkt 2 fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

den vinst av vilken utdelningen betalas.

3.12 Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier. Uttrycket omfattar även betalning som utgår på andelar i en investeringsfond.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5.Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller

respect of the profits out of which Prop. 2018/19:11 the dividends are paid.

3.The term “dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. This term also means any payments on units of investment funds.

4.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5.Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor

12 Artikel 10 punkt 3 fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018. 19

Prop. 2018/19:11 beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

  Artikel 11              
  Ränta                
  1. Ränta som härrör från en
  avtalsslutande stat och som betalas
  till person med hemvist i den andra
  avtalsslutande staten, beskattas
  endast i denna andra stat, om
  personen i fråga har rätt till räntan.
  2. Med uttrycket ”ränta” förstås i
  denna artikel inkomst av varje slags
  fordran, antingen den säkerställts
  genom inteckning i fast egendom
  eller inte och antingen den medför
  rätt till andel i gäldenärens vinst
  eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt
  inkomst av värdepapper   som
  utfärdats av staten och inkomst av
  obligationer eller debentures, däri
  inbegripna agiobelopp och vinster
  som hänför sig till sådana
  värdepapper, obligationer eller
  debentures. Straffavgift grund
  av sen betalning anses inte som
  ränta vid tillämpningen av denna
  artikel.                
  3. Bestämmelserna i punkt 1
  tillämpas inte, om den som har rätt
  till räntan har hemvist i en
  avtalsslutande stat och bedriver
  rörelse i den andra avtalsslutande
  staten, från vilken räntan härrör,
  från där beläget fast driftställe eller
  utövar självständig yrkesverksam-
  het i denna andra stat från där
  belägen stadigvarande anordning,
  samt den fordran för vilken räntan
  betalas äger verkligt samband med
  det fasta driftstället eller den stadig-
  varande anordningen. I sådant fall
  tillämpas bestämmelserna i artikel
20 7 respektive artikel 14.        
Article 11      
Interest      
1. Interest arising in a

Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such a resident is the beneficial owner of the interest.

2.The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

3.The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or

4.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 14, as the case may be, shall Prop. 2018/19:11 apply.

4.Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Artikel 12

Royalty

1.Royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn.

2.Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller programvara för datorer eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt

Article 12

Royalty

1.Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such a resident is the beneficial owner of the royalties.

2.The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, any computer software program, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3.The provisions of paragraph 1

shall not apply if the beneficial 21

Prop. 2018/19:11 till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

4.Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Artikel 13

Realisationsvinst

  1. Inkomst som person med
  hemvist i en avtalsslutande stat
  förvärvar på grund av överlåtelse
  av sådan fast egendom som avses i
  artikel 6 och som är belägen i den
  andra avtalsslutande staten, får
  beskattas i denna andra stat.  
  2. Inkomst grund av
  överlåtelse av lös egendom, som
22 utgör del av rörelsetillgångarna i

Article 13

Income from the increment of the value of property

1.The income derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.Income from the alienation of movable property forming part of the business property of a

fast driftställe, vilket en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller inkomst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3.Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren SAS.

4.13 Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter vars värde till mer än 50 procent, direkt eller indirekt, kan hänföras till fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

5.14 Inkomst på grund av överlåtelse av annan egendom än

permanent establishment which a Prop. 2018/19:11
resident of a Contracting State has  

in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such income from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3.Income derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

With respect to income derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the income as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

4.Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or similar rights deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5.Income from the alienation of any property other than that

13 Artikel 13 punkt 4 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.  
14 Artikel 13 punkt 5 har omnumrerats (tidigare punkt 4) och fått denna lydelse genom 23
protokollet den 24 maj 2018.

Prop. 2018/19:11 sådan som avses i punkterna 1–4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Inkomst på grund av avyttring av andelar eller andra rättigheter i ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna och som förvärvas av en person som har haft hemvist i denna stat men som tagit hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan hinder av föregående bestämmelser i denna punkt

beskattas i den förstnämnda staten om avyttringen av andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under en femårsperiod efter det datum då personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Notwithstanding the preceding provision of this paragraph, income from the alienation of shares or other corporate rights of a company which is a resident of one of the Contracting States derived by a person who has been a resident of that State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the firstmentioned State if the alienation of the shares or other corporate rights occur at any time during the five years next following the date on which the person has ceased to be a resident of the first-mentioned State.

Artikel 14 Article 14
Inkomst av självständig yrkesut- Income from independent personal
övning services

1.Inkomst som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, kan beskattas i denna stat. Sådan inkomst får emellertid även beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast om

a)den fysiska personen i denna andra stat har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten, men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning, eller

b)den fysiska personen vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, men endast så mycket av inkomsten som

24

1.Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State but only if:

(a) the individual has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities, but only so much thereof as is attributable to that fixed base, or

(b)the individual is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months, but only so much thereof as is attributable to services performed in that State.

är hänförlig till verksamhet som utövas i denna stat.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Prop. 2018/19:11

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Artikel 15 Article 15

Inkomst av anställning

1.Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg,

Income from employment

1.Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2.Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c)the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an

employment exercised aboard a 25

Prop. 2018/19:11 som används i internationell trafik av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas sådan ersättning endast i Sverige.

ship or aircraft operated in international traffic by a resident of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

Artikel 16 Article 16

Inkomst som uppbärs i egenskap av medlem i styrelse

Income received as a member of a board of directors

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Artikel 17

Inkomst som förvärvas av artister och idrottsmän

  1. Utan hinder av bestämmel-
  serna i artiklarna 14 och 15 får
  inkomst, som person med hemvist i
  en avtalsslutande stat förvärvar
  genom sin personliga verksamhet i
  den andra avtalsslutande staten i
  egenskap av artist, såsom teater-
  eller filmskådespelare, radio- eller
  televisionsartist eller musiker, eller
  av idrottsman, beskattas i denna
  andra stat.          
  2. I fall inkomst genom
  personlig verksamhet, som artist
  eller idrottsman utövar i denna
  egenskap, inte tillfaller artisten
  eller idrottsmannen själv utan
  annan person, får denna inkomst,
  utan hinder av bestämmelserna i
  artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i
26 den avtalsslutande stat där artisten

Article 17

Income of artistes and sportsmen

1.Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2.Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in

eller idrottsmannen utövar verk- which the activities of the Prop. 2018/19:11
samheten.               entertainer or sportsman are  
3. Utan   hinder av bestämmel- exercised.            
    3. Notwithstanding the provi-  
serna i punkterna 1 och 2 skall sions of paragraphs 1 and 2 income  
inkomst som förvärvas av en artist derived from sources outside the  
eller idrottsman   genom sin State in which the activities are  
personliga verksamhet och som exercised by an entertainer or  
härrör från källa utanför den stat i sportsman from his personal  
vilken verksamheten   utövas, activities as such shall be exempt  
undantas från beskattning i denna from tax in the Contracting State in  
stat om verksamheten utövas inom which these activities are exercised  
ramen för ett mellanstatligt if the activities are exercised within  
program för kulturellt samarbete the framework of an intergovern-  
och besöket uteslutande är finan- mental program for cultural co-  
sierat av den andra avtalsslutande operation and of a visit which is  
staten, eller av en av dess politiska wholly financed by the other  
underavdelningar, lokala myndig- Contracting State, a political sub-  
heter eller offentliga institutioner. division, a local authority or a  
Skattebefrielsen medges endast public institution thereof. The  
under förutsättning att dokumenta- aforementioned incentive shall be  
tion uppvisas som bekräftar att given upon presenting a document  
artistens   eller idrottsmannens of an authority of the other  
framträdande skett inom ramen för Contracting State or its political  
det överenskomna programmet för subdivision or of a local authority  
kulturellt utbyte. Dokumentationen or administrative competent  
skall vara utfärdad av myndighet, institutions which confirms the fact  
politisk   underavdelning, lokal that the performances of the artiste  
myndighet eller behörig admini- or sportsman are conducted within  
strativ institution i den andra the scope of the agreed program of  
avtalsslutande staten samt innehålla cultural exchanges, and which are  
intyg från central skattemyndighet i certified by the Central Tax  
den stat där artisten eller idrotts- Authority of the State in which the  
mannen har hemvist. Bestämmel- artiste or sportsman is a resident.  
serna i artiklarna 7, 14 och 15 skall However, the provisions of Articles  
emellertid tillämpas inkomst 7, 14 and 15 shall apply to income  
som förvärvas från verksamhet som derived from activities carried out  
utövas i samband med rörelse som in connection with a business  
bedrivs av en avtalsslutande stat, carried on by a Contracting State or  
eller av en av dess politiska a political subdivision or a local  
underavdelningar, lokala myndig- authority or a public institution  
heter eller offentliga institutioner. thereof.              
Artikel 18               Article 18            
Pension och liknande ersättningar Pensions   and other similar  
                    payments            
1. Pension och annan   liknande   1. Pensions and other similar  
ersättning som betalas   enligt remuneration paid according to the  
gällande   lagstiftning   i en legislation in force in a Contracting 27
Prop. 2018/19:11 avtalsslutande stat   samt andra State as well as other disbursements
  ersättningar         enligt under the Social Security legi-
  socialförsäkringslagstiftningen i slation of that State and annuities
  denna stat och livränta som härrör arising in that State and paid to a
  från denna stat och som betalas till resident of the other Contracting
  person med hemvist i den andra State may be taxed in the first-
  avtalsslutande staten, får beskattas i mentioned Contracting State.  
  den förstnämnda staten.              
  2. Pension på grund av tidigare 2. However, pensions paid in
  privat tjänst som betalas till person respect of past private employment
  med hemvist i en avtalsslutande stat to a resident of a Contracting State
  som också är medborgare i denna who is a citizen of that State shall
  stat beskattas dock endast i denna be taxable only in that State.  
  stat.                      
  Artikel 19               Article 19      
  Ersättning från offentlig tjänst   Remuneration from government
                  service      
  1. a) Ersättning (med undantag 1. (a) Remuneration, other than a
  för pension) som betalas av en pension, paid by a Contracting
  avtalsslutande stat, dess politiska State or a political subdivision or a
  underavdelningar eller   lokala local authority thereof to an
  myndigheter till fysisk person på individual in respect of services
  grund av arbete som utförs i denna rendered to that State or subdivi-
  stats, dess politiska underavdel- sion or authority shall be taxable
  ningars eller lokala myndigheters only in that State.    
  tjänst, beskattas endast i denna stat.        
  b) Sådan ersättning beskattas (b) However, such remuneration
  emellertid endast i den andra shall be taxable only in the other
  avtalsslutande staten om arbetet Contracting State if the services are
  utförs i denna andra stat och rendered in that other State and the
  personen i fråga har hemvist i individual is a resident of that State
  denna stat och             who:      
  1) är medborgare i denna stat, (i) is a citizen of that State; or  
  eller                      
  2) inte fick hemvist i denna stat (ii) did not become a resident of
  uteslutande för att utföra arbetet. that State solely for the purpose of
  2. Bestämmelserna i artiklarna rendering the services.    
  2. The provisions of Articles 15,
  15, 16 och 18 tillämpas på 16 and 18 shall apply to
  ersättning och pension som betalas remuneration and pensions in
  på grund av arbete som utförts i respect of services rendered in
  samband med rörelse som bedrivs connection with a business carried
  av en avtalsslutande stat, dess on by a Contracting State or a
  politiska underavdelningar   eller political subdivision or a local
  lokala myndigheter.           authority thereof.    
28                        

Prop. 2018/19:11

Artikel 20 Article 20

Belopp som utbetalas till studeranden, affärspraktikanter, lärare och forskare

The amounts paid to students, business apprentices, teachers and researchers

1.Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

2.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på ersättning som betalas till lärare eller forskare, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten med huvudsakligt syfte att undervisa, föreläsa eller att bedriva forskning vid universitet, högskola, skola eller annan institution för undervisning eller vid vetenskaplig forskningsinstitution, allt under förutsättning att institutionens verksamhet är godkänd av regeringen i den förstnämnda staten. Ersättning för sådan undervisning, föreläsning eller forskning skall undantas från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten under en period av två år räknat från ankomstdagen till denna stat, förutsatt att ersättningen härrör från källa i den andra avtalsslutande staten.

1.Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2.The provisions of paragraph 1 is also extended to remuneration paid to a teacher or a researcher who is, or immediately before visiting a Contracting State was, a resident of the other Contracting State and is present in the firstmentioned Contracting State for the primary purpose of teaching, giving lectures or conducting research at a university, college, school or other educational institution or a scientific research institution the activities of which have been approved by the Government of the first-mentioned State. Such remuneration shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State for a period of two years from the date of his first arrival in that State in respect of remuneration for such teaching, lectures or research, provided that such remuneration arises from sources within the other Contracting State.

29

Prop. 2018/19:11 Artikel 21           Article 21          
  Annan inkomst         Other income        
  1. Inkomst som person med 1. Items of income of a resident
  hemvist i en avtalsslutande stat of a Contracting State, wherever
  förvärvar och som inte behandlas i arising, not dealt with in the
  föregående artiklar av detta avtal foregoing Articles of this
  beskattas endast i denna stat, Convention shall be taxable only in
  oavsett varifrån inkomsten härrör. that State.          
  2. Bestämmelserna i punkt 1 2. The provisions of paragraph 1
  tillämpas inte på inkomst, med shall not apply to income, other
  undantag för inkomst av fast than income from immovable
  egendom som avses i artikel 6 property as defined in paragraph 2
  punkt 2, om mottagaren av inkom- of Article 6, if the recipient of such
  sten har hemvist i en avtalsslutande income, being a resident of a
  stat och bedriver rörelse i den andra Contracting State, carries on busi-
  avtalsslutande staten från där ness in the other Contracting State
  beläget fast driftställe eller utövar through a permanent establishment
  självständig yrkesverksamhet i situated therein, or performs in that
  denna andra stat från där belägen other State independent personal
  stadigvarande anordning, samt den services from a fixed base situated
  rättighet eller egendom i fråga om therein, and the right or property in
  vilken inkomsten betalas äger respect of which the income is paid
  verkligt samband med det fasta is effectively connected with such
  driftstället eller den stadigvarande permanent establishment or fixed
  anordningen. I sådant fall tillämpas base. In such case the provisions of
  bestämmelserna i artikel 7 Article 7 or Article 14, as the case
  respektive artikel 14.       may be, shall apply.      
  Artikel 2215           Article 22          
  Förmögenhet           Capital          
  1. Förmögenhet bestående av 1. Capital   represented by
  sådan fast egendom som avses i immovable property referred to in
  artikel 6, vilken person med Article 6, owned by a resident of a
  hemvist i en avtalsslutande stat Contracting State and situated in
  innehar och vilken är belägen i den the other Contracting State, may be
  andra avtalsslutande staten får taxed in that other State.    
  beskattas i denna andra stat.                  
  2. Förmögenhet bestående av lös 2. Capital   represented by
  egendom, som utgör del av movable property forming part of
  rörelsetillgångarna i fast driftställe the business property of a
  som en person med hemvist i en permanent establishment which a
  avtalsslutande stat har i den andra resident of a Contracting State has
  avtalsslutande staten, eller av lös in the other Contracting State or by
                movable property pertaining to a
30 15 Artikel 22 har fått denna beteckning och lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.  
egendom hänförlig till en stadig- fixed base available to a resident of Prop. 2018/19:11
varande anordning som en person a Contracting State in the other  
med hemvist i en avtalsslutande stat Contracting State for the purpose of  
har i den andra avtalsslutande performing independent personal  
staten, får beskattas i denna andra services, may be taxed in that other  
stat.                 State.        
3. Förmögenhet bestående av 3. Capital represented by ships  
skepp och luftfartyg som används i and aircraft operated in inter-  
internationell trafik av en person national traffic by a resident of a  
med hemvist i en avtalsslutande stat Contracting State and by movable  
och av lös egendom som är property pertaining to the operation  
hänförlig   till användningen av of such ships and aircraft, shall be  
sådana skepp och luftfartyg, taxable only in that State.      
beskattas endast i denna stat.            
Bestämmelserna i denna punkt With respect to capital owned by  
tillämpas i fråga om förmögenhet the air transport consortium  
som ägs av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System  
Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this  
(SAS), men endast i fråga om den paragraph shall apply only to such  
del av förmögenheten som mot- part of the capital as corresponds to  
svarar den andel i konsortiet som the participation held in that  
innehas av SAS Sverige AB, den consortium by SAS Sverige AB,  
svenske delägaren i SAS.     the Swedish partner of SAS.    
4. Alla   andra   slag av 4. All other elements of capital of  
förmögenhet som en person med a resident of a Contracting State  
hemvist i en avtalsslutande stat shall be taxable only in that State.  
innehar, beskattas endast i denna          
stat.                          
Artikel 2316           Article 23        
Undanröjande av dubbelbe- Elimination of double taxation  
skattning                        
1.17 Beträffande Ryssland ska 1. In the case of Russia, double  
dubbelbeskattning undvikas enligt taxation shall be eliminated as  
följande:               follows:        
Om en person med hemvist i Where a resident of Russia  
Ryssland   förvärvar inkomst eller receives income or owns capital  
innehar förmögenhet som enligt which according to the provisions  
bestämmelserna i detta avtal får of this Convention may be taxed in  
beskattas i Sverige, ska den skatt på Sweden, the amount of tax on such  
denna inkomst eller förmögenhet income or capital due to be paid in  
som ska betalas i Sverige avräknas Sweden shall be deducted from the  
från den skatt som påförts tax levied on the income or capital  
inkomsten eller förmögenheten i of such a person in Russia. Such  
Ryssland. Sådan avräkning ska deduction shall not, however,  
16 Artikel 23 har omnumrerats (tidigare artikel 22) genom protokollet den 24 maj 2018. 31
17 Artikel 23 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.    

Prop. 2018/19:11 emellertid inte överstiga summan av den skatt som beräknats för inkomsten eller förmögenheten i enlighet med rysk lagstiftning.

2.Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas enligt följande:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt rysk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Ryssland, skall Sverige – med beaktande av

bestämmelserna i svensk lagstiftning om avräkning av utländsk skatt (såsom de kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den ryska skatt som erlagts för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Ryssland, får Sverige – vid bestämmandet av svensk progressiv skatt – beakta sådan inkomst.

c)Utan hinder av bestämmelserna i a är utdelning från bolag med hemvist i Ryssland till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålles av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

d)18 Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Ryssland, ska Sverige från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett

exceed the amount of the tax calculated in respect of such income or capital in accordance with the laws and rules of Russia.

2.In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Russia and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Russia, Sweden shall allow – subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Russian tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Russia, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Russia.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Russia to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.

(d)Where a resident of Sweden owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Russia, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the

32 18 Artikel 23 punkt 2 d) har tillkommit genom protokollet den 24 maj 2018.

belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Ryssland. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Ryssland.

Artikel 2419

Förbud mot diskriminering

capital of that resident an amount Prop. 2018/19:11 equal to the capital tax paid in

Russia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the capital which may be taxed in Russia.

Article 24

Non-discrimination

1.Medborgare i en avtalsslutande stat eller juridiska personer och handelsbolag som bildats enligt den lagstiftning som gäller i denna stat eller som är helt eller delvis ägda av personer med hemvist i denna stat, skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare, juridiska personer och handelsbolag i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på personer som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna samt på statslösa personer som har hemvist i en avtalsslutande stat. Bestämmelserna i denna punkt anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge medborgare, juridiska personer eller handelsbolag i den andra avtalsslutande staten sådana skatteförmåner som genom särskilda avtal beviljats medborgare, juridiska personer eller handelsbolag i en tredje stat.

1.Citizens of a Contracting State or legal entities and partnerships deriving their status as such from the laws in force in that State or wholly or partly owned by persons who are residents of that State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which citizens, legal entities and partnerships of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States as well as to stateless persons who are residents of a Contracting State. The provisions of this paragraph shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to citizens, legal entities or partnerships of the other State tax benefits granted by special agreements to citizens, legal entities or partnerships of a third State.

19 Artikel 24 har omnumrerats (tidigare artikel 23) genom protokollet den 24 maj 2018. 33
Prop. 2018/19:11 2. Beskattningen av fast drift- 2. The taxation on a permanent
  ställe, som person med hemvist i en establishment which a resident of a
  avtalsslutande stat har i den andra Contracting State has in the other
  avtalsslutande staten, skall i denna Contracting State shall not be less
  andra stat inte vara mindre favourably levied in that other State
  fördelaktig än beskattningen av than the taxation levied on residents
  person med hemvist i denna andra of that other State carrying on
  stat, som   bedriver likartad similar activities under the same
  verksamhet   under   samma conditions.      
  förhållanden.                  
  3. Denna artikel   anses inte 3. Nothing contained in this
  medföra skyldighet för en avtals- Article shall be interpreted to give
  slutande stat att medge fysisk in a Contracting State to individuals
  person som inte har hemvist i denna not resident in that State the right to
  stat sådant personligt avdrag vid any of the personal allowances,
  beskattningen, sådan   skattebe- reliefs and reductions for tax
  frielse eller skattenedsättning som purposes which are granted to
  medges fysisk person med hemvist individuals who are residents of
  i denna stat.             that State.      
  4. Denna artikel   anses inte 4. Nothing contained in this
  medföra skyldighet för en avtals- Article shall be construed as
  slutande stat att till medborgare och obliging a Contracting State to
  andra sådana personer hemma- grant tax incentives or other similar
  hörande i den andra avtalsslutande benefits to citizens or other such
  staten som anges i punkt 1, medge persons referred to in paragraph 1
  skattenedsättningar eller liknande of the other Contracting State only
  förmåner endast på grund av att because such incentives or benefits
  sådana förmåner av den först- are being granted by the first-
  nämnda staten medges personer i mentioned State to such persons of
  tredje stat på grund av särskilda a third State under special
  avtal.               agreements.      
  5. Bestämmelserna i denna 5. The provisions of this Article
  artikel skall tillämpas på skatter shall apply to the taxes which are
  som omfattas av detta avtal.   the subject of this Convention.  
  Artikel 2520             Article 25      
  Förfarandet   vid     ömsesidig Mutual agreement procedure  
  överenskommelse                
  1.21 Om en person anser att en 1. Where a person considers that
  avtalsslutande stat   eller båda the actions of one or both of the
  avtalsslutande staterna vidtagit Contracting States result or will
  åtgärder som för honom medför result for him in taxation not in
  eller kommer att   medföra accordance with the provisions of
  beskattning som strider mot this Convention, he may, irrespec-
  bestämmelserna i detta avtal, kan tive of the remedies provided by the
34 20 Artikel 25 har omnumrerats (tidigare artikel 24) genom protokollet den 24 maj 2018.  
21 Artikel 25 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.    

han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3.22 De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivel som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

domestic law of those States, Prop. 2018/19:11 present his case to the competent

authority of either Contracting State. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2.The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3.The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4.The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

22Artikel 25 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

35

Prop. 2018/19:11

36

Artikel 2623         Article 26              
Utbyte av upplysningar   Exchange of information      
1. De behöriga myndigheterna i 1. The competent authorities of
de avtalsslutande staterna ska the Contracting   States shall
utbyta sådana upplysningar som exchange such information as is
kan antas vara relevanta vid foreseeably relevant for carrying
tillämpningen av bestämmelserna i out the provisions of this
detta avtal eller för administration Convention or to the administration
eller verkställighet av intern or enforcement of the domestic
lagstiftning i fråga om skatter av laws concerning taxes of every kind
varje slag och beskaffenhet som tas and description imposed on behalf
ut för de avtalsslutande staterna of the Contracting States, or of their
eller för deras politiska under- political subdivisions or local
avdelningar eller lokala myndig- authorities, insofar as the taxation
heter, om beskattningen enligt thereunder is not contrary to the
denna lagstiftning inte strider mot Convention. The exchange of
avtalet. Utbytet av upplysningar information is not restricted by
begränsas inte av artiklarna 1 och 2. Articles 1 and 2          
2. Upplysningar som en 2. Any information received
avtalsslutande stat tagit emot enligt under paragraph 1 by a Contracting
punkt 1 ska behandlas som hemliga State shall be treated as secret in the
på samma sätt som upplysningar same manner as information
som erhållits enligt den interna obtained under the domestic laws
lagstiftningen i denna stat och får of that State and shall be disclosed
yppas endast för personer eller only to persons or authorities
myndigheter (däri inbegripet dom- (including courts and admini-
stolar och förvaltningsorgan) som strative bodies) concerned with the
fastställer, uppbär eller driver in de assessment or collection of, the
skatter som åsyftas i punkt 1 eller enforcement or prosecution in
handlägger åtal eller överklagande i respect of, the determination of
fråga om dessa skatter eller som appeals in relation to the taxes
utövar tillsyn över nämnda referred to in paragraph 1, or the
verksamheter. Dessa personer eller oversight of the above. Such
myndigheter får använda upplys- persons or authorities shall use the
ningar bara för sådana ändamål. De information only for such purposes.
får yppa upplysningarna vid offent- They may disclose the information
lig rättegång eller i domstolsav- in public court proceedings or in
göranden. Utan hinder av detta kan judicial decisions. Notwithstanding
upplysningar som en avtalsslutande the foregoing, information received
stat mottagit användas för andra by a Contracting State may be used
ändamål då sådana upplysningar for other purposes when such
kan användas för sådana andra information may be used for such
ändamål enligt lagstiftningen i båda other purposes under the laws of
            both States and the competent

23Artikel 26 har omnumrerats (tidigare artikel 25) och fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

3.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a)vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b)lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c)lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet,

industri-, handels- eller

yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

5.Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller

authority of the supplying State authorises such use.

3.In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b)to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c)to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4.If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5.In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or

Prop. 2018/19:11

37

Prop. 2018/19:11 därför att upplysningarna gäller because it relates to ownership
  äganderätt i en person. interests in a person.
  Artikel 2724 Article 27
  Övriga bestämmelser Miscellaneous provisions

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte ges i fråga om en inkomst eller en förmögenhetstillgång, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen, såvida det inte fastställs att det under omständigheterna är förenligt med avtalets ändamål och syfte att förmånen ges.

Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

Artikel 2825 Article 28
Begränsning av förmåner Limitation of benefits

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska, för det fall

a)ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra stater

1) från aktiviteter såsom bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa tjänster eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

Notwithstanding any other provisions of this Convention, where;

(a)a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

(i)from activities such as banking, shipping, financing or insurance or

(ii)from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

38 24 Artikel 27 har fått denna beteckning och lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.
25 Artikel 28 har fått denna beteckning och lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.
b) sådan inkomst beskattas (b) such income would bear a Prop. 2018/19:11
väsentligt lägre enligt lagstift- significantly lower tax under the
ningen i denna stat än inkomster laws of that State than income from
från liknande verksamhet som similar activities carried out within
bedrivs inom denna stat eller that State or from being the
genom att vara huvudkontor, headquarters, co-ordination centre
coordination centre eller liknande or similar entity providing admini-
enhet som tillhandahåller admini- strative services or other support to
strativa eller andra tjänster till en a group of companies which carry
grupp av bolag som bedriver on business in that State, as the case
rörelse i denna stat,         may be,      
ska de bestämmelser i detta avtal any provisions of this Conven-
som medger undantag från eller tion conferring an exemption or a
nedsättning av skatt inte tillämpas reduction of tax shall not apply to
på inkomst som sådant bolag the income of such company and to
förvärvar och inte heller på the dividends paid by such
utdelning som betalas av sådant company.      
bolag.                      
Artikel 2926             Article 29      
Medlem av diplomatisk beskickning Members of diplomatic missions
och konsulära tjänstemän     and consular officers  
Bestämmelserna i detta   avtal Nothing in this Convention shall
berör inte de privilegier vid affect the fiscal privileges of
beskattningen som enligt folk- members of diplomatic missions
rättens allmänna regler   eller and consular officers or employees
bestämmelser i särskilda överens- of a consular establishment under
kommelser tillkommer medlem av the general rules of international
diplomatisk   beskickning   och law or under the provisions of
konsulära tjänstemän eller anställda special agreements.    
vid konsulär inrättning.              
Artikel 3027             Article 30      
Särskilda bestämmelser       Special provisions    
I händelse av att de avtals- In case the Contracting States
slutande staterna antar lagstiftning adopt a legislation about tax
om privilegier vid beskattningen incentives in separate areas of the
för särskilda områden inom dessa national territories of these States,
staters territorium, skall de be- the competent authorities shall by
höriga myndigheterna genom mutual agreement determine the
ömsesidig överenskommelse be- mechanism of applying the
stämma det sätt vilket provisions of this Convention to

26Artikel 29 har omnumrerats (tidigare artikel 26) genom protokollet den 24 maj 2018.

27Artikel 30 har omnumrerats (tidigare artikel 27) genom protokollet den 24 maj 2018.

39

Prop. 2018/19:11 bestämmelserna i detta avtal skall persons receiving incentives in
  tillämpas på personer som erhåller accordance with the aforemen-
  förmåner enligt sådan lagstiftning. tioned legislation.
  Artikel 3128 Article 31
  Avtalets ikraftträdande Entry into force of the Convention

1.Detta avtal skall ratificeras och träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

a)beträffande källskatter, på belopp som betalas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare;

b)beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår eller beskattningsperioder som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år under vilket avtalet träder i kraft eller senare.

2. Avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions regering för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet undertecknat i Moskva den 13 oktober 1981 och protokollet angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag undertecknat i Stockholm den 5 april 1973 samt protokollet angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda, upprättat i anslutning till överenskommelsen mellan Sveriges regering och De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions regering rörande luftfartsförbindelser, undertecknat i Stockholm den 8 februari 1971, skall, såvitt avser förhållandet mellan Ryska Federationen och Sverige,

1.This Convention shall be ratified and enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source, on amounts paid on or after the first day of January in the calendar year next following that of the entry into force of the Convention; and

(b) in respect of other taxes on income, on taxable years and periods beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that of the entry into force of the Convention.

2.The Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital signed in Moscow on 13 October 1981, the Protocol concerning mutual tax exemption for shipping enterprises signed in Stockholm on 5 April 1973 and the Protocol concerning mutual tax exemption for enterprises engaged in international air traffic and their employees, drawn up in connection with the Agreement between the Government of Sweden and the Government of the Soviet Socialist Republics with respect to air traffic relations, signed in Stockholm on 8 February 1971, shall in relation

40 28 Artikel 31 har omnumrerats (tidigare artikel 28) genom protokollet den 24 maj 2018.

upphöra att gälla med ikraftträdandet av förevarande avtal. Bestämmelserna i 1981 års avtal samt 1971 och 1973 års protokoll skall emellertid tillämpas intill dess bestämmelserna i förevarande avtal, i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel, blir tillämpliga.

between the Russian Federation Prop. 2018/19:11 and Sweden terminate upon the

entry into force of this Convention. However, the provisions of the 1981 Agreement as well as the

1971 and 1973 Protocols shall continue in effect until the provisions of this Convention, in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article, shall have effect.

Artikel 3229 Article 32
Avtalets upphörande Termination of the Convention

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg, skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av ett kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

a)beträffande källskatter, på belopp som betalas den 1 januari som följer närmast efter det att underrättelsen om uppsägning lämnas eller senare; och

b)beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår eller beskattningsperioder som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år under vilket underrättelsen om uppsägning lämnas eller senare.

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Convention shall cease to have effect:

(a)in respect of taxes withheld at source on amounts paid on or after the first day of January next following that in which the notice of termination is given; and

(b)in respect of other taxes on income, on taxable years and periods beginning on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is given.

Som skedde i Stockholm den 14 juni 1993, i två exemplar på ryska, svenska samt engelska språken. Alla tre texterna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

Done in Stockholm, this 14th day of June 1993, in duplicate in the Russian, Swedish and English languages. All three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

29 Artikel 32 har omnumrerats (tidigare artikel 29) genom protokollet den 24 maj 2018. 41

Prop. 2018/19:11 För Konungariket Sveriges regering

Anne Wibble

För Ryska Federationens regering

Boris Fjodorov

PROTOKOLL30

Konungariket Sveriges regering

och

Ryska federationens regering

har vid undertecknandet av protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Ryska federationens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst kommit överens om följande bestämmelser, vilka ska utgöra en integrerad del av avtalet.

1. Allmänt

Legalisering eller apostille får inte vara ett krav för att upplysningar som mottagits med stöd av artikel 26 i avtalet eller ett utfärdat hemvistintyg ska kunna åberopas i en avtalsslutande stat, däri inbegripet dess domstolar och förvaltningsorgan. Detta gäller även för andra dokument som utfärdats av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat eller dennes befullmäktigade ombud.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Anne Wibble

For the Government of the Russian Federation

Boris Fjodorov

PROTOCOL

The Government of the Kingdom of Sweden

and

The Government of the Russian Federation

have agreed at the signing of the Protocol amending the Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Russian Federation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

1. General

It is understood that any information received under Article 26 (Exchange of information) of the Convention or a certificate of residence shall not require legalisation or apostille for the purposes of application in the other Contracting State, including its use in the courts and administrative bodies. This also applies to any other document issued by the competent authority of a Contracting State or its authorised representative.

42 30 Protokollet till avtalet har tillkommit genom protokollet den 24 maj 2018.

2.Till artikel 10 i avtalet

a)Vid tillämpning av punkterna 1–3 förstås med uttrycket ”investeringsfond”:

1) I fråga om Ryska federationen, en investeringsfond som bildats i enlighet med den federala lagen 156-FZ av den 29 november 2001 ”Om investeringsfonder” såsom den kan komma att ändras från tid till annan.

2) I fråga om Sverige, en värdepappersfond som bildats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som bildats enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder såsom lagarna kan komma att ändras från tid till annan.

b)Uttrycket ”utdelning” inbegriper vinst i samband med likvidation.

2.Regarding Article 10 (Divi- Prop. 2018/19:11 dends) of the Convention

(a)For the purpose of paragraphs 1, 2 and 3, the term “investment fund” means:

(i)in the case of the Russian Federation, an Investment Fund, established under the Federal Law no. 156-FZ of November 29, 2001 “On Investment Funds” as it may be amended from time to time;

(ii)in the case of Sweden, an investment fund established under the Swedish UCITS Act (SFS 2004:46) or the Alternative Investment Funds Managers Act (SFS 2013:561) as they may be amended from time to time.

(b)It is understood that the term “dividends” includes profits on a liquidation.

43

Prop. 2018/19:11 2.2 Förslag till lag om upphävande av förordningen
  (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal
  mellan Sverige och Sovjetunionen

Härigenom föreskrivs att förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2019.

44

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2018/19:11

Skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland undertecknades den 14 juni 1993. Avtalet är införlivat i svensk rätt genom lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland som trädde i kraft den 1 januari 1996 (SFS 1995:1059).

Förhandlingar om ett protokoll för att ändra avtalet inleddes på svensk begäran i mars 2013. Ett utkast till protokoll paraferades i februari 2014. Utkastet var upprättat på engelska och därefter upprättades en svensk och rysk text. Den svenska och den engelska texten remitterades till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket.

Under perioden 2013–2015 deltog båda länderna i arbetet med det projekt för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det s.k. BEPS-projektet (”Base Erosion and Profit Shifting”), som leddes av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och G20-länderna. Ett utfall av det arbetet blev ett antal minimistandarder på skatteavtalsområdet, vilka har inarbetats i den modell som OECD rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”) i dess lydelse från den 21 november 2017 (OECD:s modellavtal). Till följd av detta kom Sverige och Ryssland överens om att utvidga protokollet till att även omfatta dessa nya minimistandarder och ett nytt utkast till protokoll paraferades i september 2017. Det nya utkastet var upprättat på engelska och därefter har en svensk och rysk text upprättats. Den svenska och den engelska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Protokollet undertecknades i Sankt Petersburg den 24 maj 2018.

Ett förslag till lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland har upprättats inom Finansdepartementet.

Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen saknar praktisk betydelse och bör upphävas. Ett förslag till lag om upphävande av förordning (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen har upprättats inom Finansdepartementet. Förslaget har under hand beretts med Skatteverket.

Ett utkast till propositionen har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen ändras det i svensk lagstiftning införlivade avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst mellan Sverige och Ryssland i enlighet med det ändringsprotokoll som undertecknades den 24 maj 2018. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Även förslaget om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

45

Prop. 2018/19:11 4 Protokollet om ändring i skatteavtalet
    mellan Sverige och Ryssland
   
  Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet om ändring i
  avtalet mellan Sverige och Ryssland för undvikande av dubbel-
  beskattning beträffande skatter på inkomst och antar en lag om ändring
  i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland.
     
    Remissinstanserna: Den svenska och den engelska texten har
  remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket.
  Remissinstanserna tillstyrker protokollet.
    Skälen för regeringens förslag: Sverige och Ryssland undertecknade
  den 24 maj 2018 ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och
  Ryssland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
  inkomst. Det främsta skälet till att Sverige tog initiativ till en
  omförhandling var att det nuvarande avtalets bestämmelser för nedsättning
  av källskatt som tas ut på utdelning på näringsbetingade andelar är
  oförmånligt utformade och till stora delar obsoleta till följd av ändringar i
  intern rysk rätt. Från rysk sida fanns främst önskemål om att möjliggöra
  uttag av källskatt på utdelning från vissa investeringsfonder. Genom
  ändringsprotokollet ändras artikel 10 i avtalet så att källskatt får tas ut med
  högst 5 procent av utdelningens bruttobelopp i fall där det mottagande
  bolaget innehar minst 10 procent av kapitalet i det utdelande bolaget.
  Vidare utvidgas avtalets definition av ”utdelning” till att även omfatta
  utdelning på andelar i vissa investeringsfonder. Källskatt på sådan
  utdelning får tas ut med högst 15 procent av utdelningens bruttobelopp.
    Eftersom Ryssland tillämpar förmögenhetsbeskattning inom bl.a.
  bolagssektorn ville Sverige utvidga avtalets tillämpningsområdes så att
  sådana skatter omfattas. Därför utvidgas avtalet till att även omfatta
  förmögenhetsskatter (artikel 2) och bestämmelser införs som fördelar
  beskattningsrätten (artikel 22) och möjliggör undanröjande av
  dubbelbeskattning (artikel 23) i förhållande till sådana skatter. Från svensk
  sida såg man även behov av att ha särskilda bestämmelser rörande
  beskattning av delägarbeskattade subjekt (artikel 1), förbättrade regler för
  att lösa frågor om dubbel hemvist (artikel 4) och att förtydliga
  förutsättningarna för att göra en s.k. korresponderande justering av
  inkomst när inkomsten i den andra staten har korrigerats med stöd av regler
  för internprissättning (artikel 9). Sverige tog också initiativ till att införa
  bestämmelser som begränsar rätten till avtalsförmåner i förhållande till s.k.
  offshorelagstiftning.
    Ryssland begärde att en särskild bestämmelse avseende beskattning av
  realisationsvinst vid avyttring av andelar eller liknande rättigheter vilkas
  värde till huvudsaklig del kan hänföras till fastigheter belägna i en
  avtalsslutande stat införs i avtalet (artikel 13).
    Länderna var överens om att uppdatera bestämmelserna om utbyte av
  upplysningar (artikel 26) i syfte att säkerställa att avtalet når upp till den
  internationellt vedertagna standarden på området.
    Som framgår ovan i avsnitt 3 bedrev OECD och G20-länderna under
  perioden 2013–2015 det s.k. BEPS-projektet, ett arbete som både Sverige
46 och Ryssland deltog i. Projektet resulterade i 13 rapporter avseende 15

åtgärdsområden där rapporterna avseende två åtgärdsområden (6 och 14) innehåller skatteavtalsbestämmelser som utgör minimistandarder, vilka de stater och jurisdiktioner som deltagit i projektet, eller senare anslutit sig till detta, åtagit sig att uppfylla. Minimistandarderna kommer också till uttryck i OECD:s modellavtal.

Slutrapporten för åtgärdsområde 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances) innehåller en miniminivå av skydd (minimistandard) mot skatteavtalsmissbruk. Enligt minimistandarden bör det i ett skatteavtal uttryckligen anges att syftet ska vara att undvika dubbelbeskattning utan att samtidigt skapa förutsättningar för icke-beskattning eller mindre skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Detta syfte uttrycks i ingressen till OECD:s modellavtal. Denna minimistandard omfattar också specifika avtalsbestämmelser och i slutrapporten anges följande alternativ till bestämmelser som staterna kan välja (vilka också återfinns i artikel 29 i OECD:s modellavtal):

1.En Principal Purpose Test-regel (PPT-regel) som innebär att en förmån enligt ett skatteavtal inte ska ges om ett av de huvudsakliga syftena med ett visst arrangemang eller en viss transaktion har varit att få denna avtalsförmån. Enligt PPT-regeln görs dock undantag om givandet av förmånen skulle vara i överensstämmelse med ändamålet för och syftet med de relevanta bestämmelserna i skatteavtalet i fråga.

2.En Limitation-on-Benefit-regel (LOB-regel) som kompletteras av en ”anti-slussningsregel”. En LOB-regel är en mer specifik antimissbruksbestämmelse i vilken det sätts upp objektiva kriterier som en person måste uppfylla för att få rätt till skatteavtalets förmåner. ”Antislussningsregeln” syftar till att förhindra att bolag som inte på egen hand har rätt till avtalets förmåner får den rätten genom slussningsbolag.

3.En PPT-regel i kombination med LOB-regel.

I valet mellan dessa alternativ har Sverige och Ryssland valt alternativ 1, dvs. att införa en PPT-regel i en ny artikel 27 i avtalet.

Slutrapporten för åtgärdsområde 14 (Making Dispute Resolutions More Effective) innehåller en minimistandard som syftar till att säkerställa ett snabbt, effektivt och ändamålsenligt förförande för att lösa skatteavtalsrelaterade tvister genom s.k. ömsesidig överenskommelse. För att uppfylla minimistandarden ska staterna införa artikel 25 punkterna 1–3 i OECD:s modellavtal i sina skatteavtal. Sådana bestämmelser har länge varit en del av modellavtalet och de svenska skatteavtalen. Genom BEPS-projektet har dock artikel 25 punkt 1 i modellavtalet fått en något förändrad lydelse så att en sökande ska ha rätt att lämna begäran om ömsesidig överenskommelse till behörig myndighet i endera avtalsslutande staten. Enligt den tidigare lydelsen kan den sökande lämna sin begäran i sin hemviststat eller, i vissa fall, i den stat där sökanden är medborgare. Skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland uppdateras i detta avseende genom att artikel 25 punkt 1 i avtalet byts ut mot den nya versionen av artikel 25 punkt 1 OECD:s modellavtal.

Slutligen har avtalet språkligt uppdaterats i olika delar och till följd av de ändringar som görs har ett antal artiklar kommit att omnumreras.

Prop. 2018/19:11

47

Prop. 2018/19:11 4.1 Lagförslaget
  Den nya lydelse som skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland har fått
  genom 2018 års protokoll ska införlivas i svensk intern rätt. Det sker
  genom en ändring i den lag varigenom avtalet införlivats i den svenska
  rätten. I nu gällande 1 § lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal
  mellan Sverige och Ryssland föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i
  landet. Avtalstexten framgår av bilagan till lagen. Genom att ändra 1 § och
  även hänvisa till det den 24 maj 2018 undertecknade protokollet och den
  lydelse som avtalet, tillsammans med det protokoll som fogats till avtalet
  och som utgör en del av detta, har fått genom ändringsprotokollet
  införlivas avtalets nya lydelse i den svenska rätten. Avtalstextens nya
  lydelse framgår av bilagan till lagen som ändras på det sätt som anges i
  ändringsprotokollet.
  I nu gällande 4 § lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan
  Sverige och Ryssland finns särskilda bestämmelser om nedsättning av
  skatt i Sverige på utdelning från bolag med hemvist i Sverige till bolag
  med hemvist i Ryssland, vilka tillämpas ensidigt av Sverige. Bakgrunden
  till dessa bestämmelser är att avtalets nuvarande bestämmelser om
  utdelning i artikel 10 punkt 2 a) i avtalet är utformade på ett sätt som
  avviker från OECD:s modellavtal och är anpassade till intern rysk rätt vid
  tiden för avtalets ingående om s.k. joint ventures. Eftersom Sverige
  saknade motsvarighet till sådana joint ventures, infördes ensidiga
  bestämmelser som stod i större överensstämmelse med OECD:s
  modellavtal i syfte att minska problemen vid tillämpningen av avtalet i
  dessa delar. När artikel 10 punkt 2 a) nu ändras genom det den 24 maj 2018
  undertecknade protokollet på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med
  OECD:s modellavtal, blir 4 § överflödig och ska därför upphöra att gälla.
  I nu gällande 5 § lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan
  Sverige och Ryssland finns särskilda bestämmelser om nedsättning av
  skatt i Sverige på utdelning från bolag med hemvist i Ryssland till bolag
  med hemvist i Sverige, vilka också tillämpas ensidigt av Sverige. Dessa
  bestämmelser ger en utvidgad möjlighet för svenska bolag att ta emot
  utdelning skattefritt från bolag i Ryssland i förhållande till 7 § 8 mom. i
  lag (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL). SIL har numera ersatts av
  inkomstskattelagen (SFS 1999:1229, IL). I 24 kap. 31–42 §§ IL finns nya
  och i förhållande till 7 § 8 mom. SIL ändrade bestämmelser om skattefri
  utdelning. Eftersom 5 § lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal
  mellan Sverige och Ryssland således bygger på obsolet lagstiftning och då
  det saknas skäl för en särskild reglering för utdelning från ryska bolag i
  förhållande till de nu gällande allmänna reglerna i 24 kap. IL om skattefri
  utdelning, ska 5 § upphöra att gälla.
  Som en konsekvens av att 4 och 5 §§ lagen (1993:1301) om dubbel-
  beskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland upphör att gälla, ska 6 §
  betecknas som 3 § (tidigare 3 § är upphävd genom SFS 2011:1359).
  Enligt artikel XVI i protokollet ska detta träda i kraft den trettionde dagen
  efter den dag då båda avtalsslutande staterna skriftligen har underrättat
  varandra om att de åtgärder som enligt respektive stats lagstiftning krävs
  för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. Det är således inte möjligt
  att nu avgöra vid vilken tidpunkt som protokollet kommer att träda i kraft.
48 I förslaget till lag föreskrivs därför att protokollet träder i kraft den dag

som regeringen bestämmer. I enlighet med artikel XVI punkt 2 a) ska Prop. 2018/19:11 lagen därefter tillämpas i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller

tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare. I fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet tillämpas lagen enligt artikel XVI punkt 2 b) på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare. Av artikel XVI punkt 3 följer att de nya bestämmelserna om utbyte av upplysningar i artikel 26 i avtalet tillämpas från och med den dag då protokollet träder i kraft, oavsett till vilket beskattningsår beskattningsanspråket är att hänföra.

4.2Protokollets innehåll

4.2.1Avtalets rubrik och ingress

Enligt artikel I i protokollet ändras avtalets rubrik så att det framgår att avtalet även omfattar skatter på förmögenhet.

Avtalets ingress utgår och ersätts av en ny ingress. Av den nya ingressen framgår att avsikten är att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, utan att samtidigt skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Ingressen överensstämmer i alla väsentliga delar med ingressen till OECD:s modellavtal.

4.2.2Personer på vilka avtalet tillämpas

Till följd av artikel II i protokollet delas artikel 1 i avtalet upp i två punkter, där den nuvarande artikelns text utgör punkt 1.

En ny punkt 2 införs med en bestämmelse rörande delägarbeskattade personer. Av bestämmelsen följer att inkomst eller vinst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst eller vinst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande stat är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna till den del som inkomsten eller vinsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst eller vinst hos en person med hemvist i staten i fråga. Bestämmelsen har förts in i avtalet i syfte att säkerställa att en investering som görs via en delägarbeskattad person omfattas av avtalets regler på samma sätt som om personens delägare hade gjort investeringen direkt. Vid tillämpning av skatteavtalet ska man således se igenom det delägarbeskattade subjektet. Bestämmelsen motsvarar i allt väsentligt artikel 1 punkt 2 i OECD:s modellavtal.

4.2.3 Skatter som omfattas av avtalet

Artikel III i protokollet ändrar artikel 2 punkt 3 i avtalet. Dels uppdateras  
ländernas listor över omfattade inkomstskatter, dels införs förmögen-  
hetsskatter i listorna. För svensk del innebär detta att sjömansskatten och  
den statliga fastighetsskatten, vilka avskaffats, tas bort från listan i 49
 

Prop. 2018/19:11 underpunkt b). Statlig förmögenhetsskatt förs däremot in på listan. Ett skatteavtal ingås med avsikt att det ska gälla under lång tid. Det är viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige för närvarande inte beskattar förmögenhet finns det således skäl för att ha med statlig förmögenhetsskatt i listan över omfattade skatter.

4.2.4Hemvist

Enligt artikel IV i protokollet byts artikel 4 punkt 3 i avtalet ut, vilket innebär att i fall då annan person än fysisk person enligt artikel 4 punkt 1 har hemvist i båda avtalsslutande staterna, så ska de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse. Därmed frångås den nuvarande regleringen som innebär att personen i dessa fall ska anses ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning. Den nya bestämmelsen motsvarar i huvudsak OECD:s modellavtal.

I punkt 1 i det protokoll som genom artikel XV protokollet fogas till avtalet, förtydligas att legalisering eller apostille inte får vara ett krav för att ett utfärdat hemvistintyg ska kunna åberopas i en avtalsslutande stat, däri inbegripet dess domstolar och förvaltningsorgan.

4.2.5Inkomst av internationell sjöfart och luftfart

Artikel V i protokollet innebär bara en språklig uppdatering i artikel 8 punkt 3 av benämningen på den svenska delägaren i Scandinavian Airlines System, som numera benämns ”SAS Sverige AB”.

4.2.6Justering av inkomst

Genom artikel VI i protokollet görs förtydligande ändringar av artikel 9 punkt 2. Även om bestämmelsen i det nuvarande avtalet skiljer sig i utformningen från OECD:s modellavtal, så är ingen skillnad i sakligt hänseende avsedd. Genom ändringen förtydligas att om en avtalsslutande stat i enlighet med artikel 9 punkt 1 justerar inkomsten för en person med hemvist i den staten och inkomsten även beskattats i den andra avtalsslutande staten hos en person med hemvist i den staten och som är i intressegemenskap med personen i den förstnämnda staten, så är den sistnämnda staten skyldig att göra en vederbörlig s.k. korresponderande justering bara om den anser att justeringen i den andra staten är berättigad såväl i princip som i fråga om beloppet. Förutom att uttrycka denna generella princip för korresponderande justering, vilken följer av kommentarerna till OECD:s modellavtal, byts även ordet ”motsvarande” (”correlative”) ut mot ”vederbörlig” (”appropriate”) för att närmare ansluta till modellavtalet terminologi.

4.2.7 Utdelning

  Artikel VII i protokollet innebär omfattande ändringar av bestämmelserna
50 i avtalet rörande utdelning. Enligt nya artikel 10 punkt 2 a) i avtalet får
 

källskatt tas ut med högst 5 procent av utdelningens bruttobelopp i fall där Prop. 2018/19:11 det mottagande bolaget (annat än ett handelsbolag) innehar minst 10

procent av kapitalet i det utdelande bolaget (annat än en investeringsfond). Innehavskravet sänks således från 100 procent till 10 procent och de särskilda reglerna för s.k. joint ventures slopas. På begäran av Ryssland kvarstår som krav för sådan nedsättning av källskatten att innehavet i det utdelande bolaget vid tidpunkten för utdelningen uppgår till ett visst minsta belopp, vilket anges som 80 000 euro eller motsvarande summa i någon annan valuta. I övriga fall får källskatt på utdelning enligt nya artikel 10 punkt 2 b) tas ut med högst 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

På rysk begäran har även ändringar gjorts som innebär att källskatt kan tas ut enligt artikel 10 på utdelning från vissa investeringsfonder. Då de vanligast förekommande investeringsfonderna i Ryssland enligt rysk tillämpning inte uppfyller villkoren i artikel 4 punkt 1 i avtalet för vad som är en ”person med hemvist”, är bestämmelserna i artikel 10 i det nuvarande avtalet inte tillämpliga på utdelning från sådana investeringsfonder. Istället görs i Ryssland bedömningen att utdelning från dessa investeringsfonder utgör ”annan inkomst”, vilken enligt artikel 21 i avtalet endast får beskattas i hemviststaten. Vid förhandlingen var denna fråga av stor vikt för Ryssland varför Sverige accepterade att finna en lösning som innebär att utdelning från investeringsfonder omfattas av artikel 10. För att inte ge bestämmelserna en alltför oklar räckvidd begränsades de till att specifikt avse de investeringsfonder som man från rysk sida har problem med. För att nå en balanserad lösning begärde Sverige att även svenska investeringsfonder skulle omfattas av bestämmelserna.1

Mot den ovan angivna bakgrunden ändras artikel 10 punkt 3 så att termen ”utdelning” även omfattar betalning som utgår på andelar i en investeringsfond. Genom artikel XV i protokollet införs ett protokoll till avtalet där det i punkt 2 a) förtydligas att med uttrycket ”investeringsfond” förstås investeringsfonder i Ryssland som bildats i enlighet med den federala lagen 156-FZ av den 29 november 2001 ”Om investeringsfonder” samt värdepappersfonder eller specialfonder som bildats i Sverige enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder.

Av artikel 10 punkt 1 framgår även att utdelning som lämnas från en investeringsfond som bildats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. Enligt artikel 10 punkt 2 får emellertid sådan utdelning även beskattas i den stat där investeringsfonden har bildats, men skatten får enligt punkt 2 b) inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

Som anges ovan begränsas uttaget av källskatt enligt artikel 10 punkt 2

a)i vissa fall till högst 5 procent av utdelningens bruttobelopp om bolaget som mottar utdelningen innehar minst 10 procent av kapitalet i det utdelande bolaget och innehavet vid tiden för utdelningen uppgår till minst 80 000 euro eller motsvarande summa i någon annan valuta. I förhållande

1 Dessa bestämmelser förhandlades innan Högsta förvaltningsdomstolens dom den 15 april 51
2016 i mål nr 2268-15.

Prop. 2018/19:11 till en investeringsfond som tar emot utdelning på ett kvalificerat innehav är denna bestämmelse således tillämplig om investeringsfonden är att anse som ett ”bolag” enligt definitionen i artikel 3 punkt 1 e). Artikel 10 punkt 2 a) är däremot inte tillämplig överhuvudtaget i fråga om utdelning som lämnas av en investeringsfond, då det anges att bestämmelsen bara är tillämplig i förhållande till andra utdelande bolag än ett bolag som är en investeringsfond.

I punkt 2 b) i det nya protokollet, som genom artikel XV i ändringsprotokollet fogats till avtalet, förtydligas att uttrycket ”utdelning” omfattar vinst i samband med likvidation.

4.2.8Realisationsvinst

Artikel V i protokollet innebär bara en språklig uppdatering i artikel 13 punkt 3 av benämningen på den svenska delägaren i Scandinavian Airlines System, som numera benämns ”SAS Sverige AB”.

Genom Artikel VIII i protokollet införs på rysk begäran en ny bestämmelse i artikel 13 punkt 4 i avtalet som innebär att en avtalsslutande stat får beskatta vinst som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten förvärvar vid överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter vars värde till mer än 50 procent, direkt eller indirekt, kan hänföras till fast egendom som är belägen i den förstnämnda staten. En liknande bestämmelse finns i artikel 13 punkt 4 i OECD:s modellavtal.

Nuvarande punkt 4 i artikel 13 i avtalet omnumreras till punkt 5 och hänvisningen i den punkten till punkterna 1–3 ändras till att hänvisa till punkterna 1–4.

4.2.9Förmögenhet

Som anges ovan i avsnitt 4.2.3 ändras avtalet till att även omfatta förmögenhetsskatter. Artikel X i protokollet innehåller en ny artikel 22 med beskattningsregler för sådana skatter. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 eller av lös egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, får enligt punkterna 1 och 2 beskattas i den stat där den fasta egendomen respektive driftstället finns.

Av punkt 3 framgår att förmögenhet bestående av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag med hemvist i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, endast beskattas i den staten. Vidare framgår av punkten att i fråga om förmögenhet som innehas av SAS tillämpas bestämmelserna i artikeln endast på den del av förmögenheten som motsvarar den svenske delägarens andel.

Alla andra slag av förmögenhetstillgångar beskattas enligt punkt 4 i innehavarens hemviststat.

Som sagts ovan i avsnitt 4.2.3 ingås ett skatteavtal i avsikt att det ska gälla under lång tid. Det är viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige för närvarande inte beskattar förmögenhet finns det således skäl för att ha med dessa bestämmelser i avtalet.

52

4.2.10 Undanröjande av dubbelbeskattningProp. 2018/19:11

Enligt artikel XI i protokollet uppdateras den så kallade metodartikeln i avtalet, som även genom artikel IX i protokollet omnumreras från artikel 22 till artikel 23, i syfte att möjliggöra undanröjande av dubbelbeskattning i förhållande till förmögenhetsskatter. För Sverige sker detta genom införandet av en ny punkt 2 d) som innebär att en person med hemvist i Sverige som innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Ryssland, får avräkna den förmögenhetsskatt som erlagts i Ryssland från svensk förmögenhetsskatt. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Ryssland. Som framhållits ovan i avsnitt 4.2.3 tar dock Sverige för närvarande inte ut någon förmögenhetsskatt.

4.2.11Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Iartikel XII i protokollet anges att punkt 1 i artikel 25 i avtalet, som genom artikel IX i protokollet omnumreras från artikel 24, utgår och ersätts av en ny bestämmelse. Den nya bestämmelsen – som motsvarar artikel 25 punkt 1 i OECD:s modellavtal – innebär att den som anser att åtgärder har vidtagits som medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i skatteavtalet, kan lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Enligt nuvarande avtal ska saken i dessa fall läggas i fram i den stat där personen har hemvist eller, när frågan gäller tillämpning av artikel 23 punkt 1 i avtalet, den stat där personen var medborgare.

I artikel 25 punkt 3 byts även ordet ”problem” ut mot orden ”svårighet eller tvivel”, i syfte att bestämmelsen ska överensstämma med artikel 25 punkt 3 i OECD:s modellavtal.

4.2.12 Utbyte av upplysningar  
Genom artikel XIII i protokollet tas den nuvarande artikeln i avtalet  
rörande utbyte av upplysningar bort och ersätts med en ny artikel som  
överensstämmer med artikel 26 i OECD:s modellavtal, vilken genomgått  
stora förändringar sedan avtalet undertecknades. Avtalsartikeln omnum-  
reras även enligt artikel IX i protokollet från artikel 25 till artikel 26.  
Enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande  
staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid  
tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller  
verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och  
beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras  
politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen  
enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar  
begränsas inte av avtalets artiklar 1 och 2.  
I artikel 26 punkt 2 anges att upplysningar som en avtalsslutande stat  
tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som  
upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat.  
Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller 53
   
Prop. 2018/19:11 myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som
  fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
  handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som
  utövar tillsyn över nämnda verksamheter samt att dessa får använda
  upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid
  offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Upplysningar som en
  avtalsslutande stat mottagit får, utan hinder av det föregående, användas
  för andra ändamål då sådana upplysningar får användas för sådana andra
  ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndig-
  heten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning. Om
  i bestämmelsen angivna förutsättningar är uppfyllda, kan mottagna
  upplysningar användas för t.ex. åtal för mutbrott.
  Artikel 26 tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet
  lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en
  myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen
  (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestäm-
  melser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i
  utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som
  begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet
  fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska
  myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller av annan
  författning. I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  OSL, regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga
  eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av
  uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av
  27 kap. 5 § första stycket OSL framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma
  kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
  gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med
  annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende där svensk
  myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en myndighet eller något
  annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i
  verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall
  Sverige biträds av en annan stat eller en mellanfolklig organisation följer
  i stället av 27 kap. 5 § andra stycket OSL att sekretess gäller, i den
  utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat
  eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet
  som avses i 1–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift om en enskilds
  personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över
  på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt 27 kap. 5 § andra stycket
  OSL får, enligt tredje stycket i samma paragraf, de sekretessbrytande
  bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte
  tillämpas i strid med avtalet. Av 27 kap. 5 § fjärde stycket OSL framgår
  att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket
  i högst tjugo år. Regeringen bedömer att all den information som kommer
  att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap.
  5 § OSL. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den
  svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva
  upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.
  Artikel 26 punkt 3 innehåller bestämmelser om möjlighet för den
  anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av
54 punkterna 3 a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att

vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftningen och admini- Prop. 2018/19:11 strativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller att lämna

upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

På rysk begäran förtydligas i punkt 1 i det protokoll som genom artikel XV i ändringsprotokollet fogas till avtalet, att legalisering eller apostille inte får vara ett krav för att upplysningar som mottagits med stöd av artikel 26 i avtalet ska kunna åberopas i en avtalsslutande stat, däri inbegripet dess domstolar och förvaltningsorgan.

4.2.13Övriga bestämmelser

Genom artikel XIV i protokollet införs en ny artikel 27 i avtalet med en s.k. PPT-regel som överensstämmer med artikel 29 punkt 9 i OECD:s modellavtal. Bestämmelsen innebär att en förmån enligt skatteavtalet inte ska ges om ett av de huvudsakliga syftena med ett visst arrangemang eller en viss transaktion har varit att få denna avtalsförmån. Undantag ska dock göras om givandet av förmånen skulle vara i överensstämmelse med ändamålet för och syftet med de relevanta bestämmelserna i skatteavtalet.

4.2.14 Begränsning av förmåner  
Genom artikel XIV i protokollet införs även en ny artikel 28 med  
bestämmelser avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshore-  
verksamhet, coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet,  
vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet  
är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver  
näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag  
vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en  
avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning  
men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet  
begränsas ofta av särskilda regler. Oftast får endast personer hemma-  
hörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte  
bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är  
bildade. Avsikten är att bolagen endast ska bedriva sin verksamhet och 55

Prop. 2018/19:11 konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår ofta i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ibland på en schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och den särskilda lagstiftningen är att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de är hemmahörande. De typer av ”verksamhet” som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av coordination centres eller liknande. Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller icke-beskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög bruttobeskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren hör hemma. Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av medlemsstaterna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Vid ingående av nya skatteavtal eller omförhandling av äldre avtal är det svensk policy att införa särskilda spärregler som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka vi har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid.

4.2.15Övriga ändringar

I samband med att nya eller ändrade bestämmelser kommenteras i de föregående avsnitten anges även i förekommande fall om berörda artiklar omnumreras. Protokollet innebär emellertid att även ett antal artiklar i det nuvarande avtalet omnumreras utan att ändras innehållsmässigt. Enligt artikel IX i protokollet omnumreras artikel 23 till artikel 24 och artiklarna 26–29 omnumreras till artiklarna 29–32.

56

4.2.16 Protokollets ikraftträdande Prop. 2018/19:11

Artikel XVI i protokollet innehåller ikraftträdandebestämmelser, se avsnitt 4.1.

5Upphävande av förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

Regeringens förslag: Riksdagen antar en lag om att förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen ska upphöra att gälla.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen utfärdade den 16 december 1982 förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen. Förordningen innehåller bestämmelser om ikraftträdande av lag (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen samt anvisningar för tillämpningen av avtalet. Nämnda lag upphävdes med verkan fr.o.m. 1997 (se SFS 1995:1339). Den upphävda lagen skulle emellertid fortsatt tillämpas i förhållandet mellan Sverige och Kazakstan respektive Sverige och Ukraina till dess annat föreskrivs i författningar rörande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och dessa respektive länder. Med verkan fr.o.m. 1999 finns sådana författningar i kraft i förhållande till dessa båda länder (se SFS 1996:806 avseende Ukraina respektive SFS 1998:1400 avseende Kazakstan).

Av ovan sagda framgår att den upphävda lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen sedan lång tid tillbaka i praktiken inte är tillämplig. Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen saknar därför praktisk betydelse och bör upphävas.

I punkt 1 i bilaga 2 till förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen med anvisningar om kupongskatt, finns en bestämmelse med ett begränsat materiellt innehåll som syftar till att ge Sverige möjlighet att neka nedsättning av kupongskatt enligt avtalet i vissa särskilda fall då någon obehörigen bereds en förmån. Bestämmelsen är av sådant slag att förordningen upphävs genom lag.

Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen föreslås upphöra att gälla vid utgången av februari 2019.

57

Prop. 2018/19:11 6 Konsekvenser för de offentliga
  finanserna

Genom förslagen i denna proposition ändras det nu gällande skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland i enlighet med protokollet av den 24 maj 2018. Vidare upphävs förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen. Förslagen förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen förväntas inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

58

Protokoll

Prop. 2018/19:11 Bilaga 1

PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN KONUNGA- RIKET SVERIGES REGERING OCH RYSKA FEDERATIONENS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Ryska federationens regering,

som önskar ingå ett protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Ryska federationens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst,

har kommit överens om följande:

Artikel I

1.I avtalets titel utgår orden ”beträffande skatter på inkomst” och ersätts av orden ”beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet”.

2.Avtalets ingress utgår och ersätts av följande:

”Konungariket Sveriges regering och Ryska federationens regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt (däri inbegripet genom så kallad ”treaty shopping”, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal), har kommit överens om följande:”

Artikel II

1. Artikel 1 i avtalet i sin nuvarande lydelse blir punkt 1 i artikel 1.  
2. En ny punkt 2 infogas i artikel 1 i avtalet med följande lydelse:  
”2. Inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt  
lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägar-  
beskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av staterna  
till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat,  
behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga.”  
Artikel III  
Punkt 3 i artikel 2 i avtalet utgår och ersätts av följande:  
”3. De skatter på vilka avtalet tillämpas är:  
a) i Ryska federationen:  
1) skatten på vinster för organisationer,  
2) inkomstskatten för fysiska personer,  
3) skatten på organisationers tillgångar, 59

Prop. 2018/19:11 Bilaga 1

60

4)skatten på fysiska personers tillgångar, (i det följande benämnda ”rysk skatt”); b) i Sverige:

1)den statliga inkomstskatten,

2)kupongskatten,

3)den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

4)den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

5)den kommunala inkomstskatten,

6)statlig förmögenhetsskatt

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).”

Artikel IV

Punkt 3 i artikel 4 i avtalet utgår och ersätts av följande:

”3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.”

Artikel V

I punkt 3 i artikel 8 i avtalet och i punkt 3 i artikel 13 i avtalet utgår orden ”AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS)” och ersätts med orden ”SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS”.

Artikel VI

Punkt 2 i artikel 9 i avtalet utgår och ersätts av följande:

”2. I fall då inkomst, som av en avtalsslutande stat inräknats i inkomsten för en person, av den andra avtalsslutande staten i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 även inräknats i inkomsten för en annan person, ska den förstnämnda staten, om den anser justeringen berättigad såväl i princip som i fråga om beloppet, genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts den förstnämnda personen för inkomsten. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna ska vid behov överlägga med varandra.”

Artikel VII

1. Punkterna 1, 2 och 3 i artikel 10 i avtalet utgår och ersätts av följande:

”1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat eller från en investeringsfond som har bildats i en avtalsslutande stat till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist eller där investeringsfonden som betalar utdelningen har bildats, enligt lagstiftningen i denna stat, men

om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a)5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 10 procent av kapitalet i det utdelande bolaget (med undantag för ett utdelande bolag som är en investeringsfond) och detta innehav vid tidpunkten för den faktiska utbetalningen av utdelningen uppgår till minst 80 000 euro eller motsvarande summa i någon annan valuta,

b)15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall. Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den

vinst av vilken utdelningen betalas.

3.Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier. Uttrycket omfattar även betalning som utgår på andelar i en investeringsfond.”

Artikel VIII

1.Punkt 4 i artikel 13 i avtalet omnumreras till punkt 5.

2.I artikel 13 i avtalet införs en ny punkt 4 med följande lydelse:

”4. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter vars värde till mer än 50 procent, direkt eller indirekt, kan hänföras till fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.”

3.Hänvisningen ”punkterna 1–3” i omnumrerade punkt 5 i artikel 13 i avtalet utgår och ersätts med hänvisningen ”punkterna 1–4”.

Artikel IX

Artiklarna 22–25 i avtalet omnumreras till artiklarna 23–26. Artiklarna 26–29 i avtalet omnumreras till artiklarna 29–32.

Artikel X

Följande nya artikel införs omedelbart efter artikel 21 i avtalet:

Prop. 2018/19:11 Bilaga 1

61

Prop. 2018/19:11 ”Artikel 22

Bilaga 1

Förmögenhet

1.Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe som en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till en stadigvarande anordning som en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

3.Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik av en person med hemvist i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om förmögenhet som ägs av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den del av förmögenheten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

4.Alla andra slag av förmögenhet som en person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.”

Artikel XI

1. Punkt 1 i omnumrerade artikel 23 i avtalet utgår och ersätts av följande:

”1. Beträffande Ryssland ska dubbelbeskattning undvikas enligt följande: Om en person med hemvist i Ryssland förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, ska den skatt på denna inkomst eller förmögenhet som ska betalas i Sverige avräknas från den skatt som påförts inkomsten eller förmögenheten i Ryssland. Sådan avräkning ska emellertid inte överstiga summan av den skatt som beräknats för inkomsten eller förmögenheten i

enlighet med rysk lagstiftning.”

2. Följande nya punkt 2 d) införs i omnumrerade artikel 23 i avtalet:

”d) Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Ryssland, ska Sverige från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Ryssland. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Ryssland.”

62

Artikel XII

1. Punkt 1 i omnumrerade artikel 25 i avtalet utgår och ersätts av följande:

”1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.”

2.I punkt 3 i omnumrerade artikel 25 i avtalet utgår ordet ”problem” och ersätts med orden ”svårigheter eller tvivel”.

Artikel XIII

Omnumrerade artikel 26 i avtalet utgår och ersätts med följande:

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2.Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

3.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

Prop. 2018/19:11 Bilaga 1

63

Prop. 2018/19:11 Bilaga 1

64

a)vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b)lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c)lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

4.Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

5.Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.”

Artikel XIV

Följande nya artiklar införs omedelbart efter omnumrerade artikel 26 i avtalet:

Artikel 27

Övriga bestämmelser

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte ges i fråga om en inkomst eller en förmögenhetstillgång, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen, såvida det inte fastställs att det under omständigheterna är förenligt med avtalets ändamål och syfte att förmånen ges.

Artikel 28

Begränsning av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska, för det fall

a)ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra stater

1) från aktiviteter såsom bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

2)genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa tjänster eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa tjänster eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.”

Artikel XV

Följande protokoll fogas till avtalet:

Protokoll

Konungariket Sveriges regering och

Ryska federationens regering

har vid undertecknandet av protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Ryska federationens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst kommit överens om följande bestämmelser, vilka ska utgöra en integrerad del av avtalet.

1. Allmänt

Legalisering eller apostille får inte vara ett krav för att upplysningar som mottagits med stöd av artikel 26 i avtalet eller ett utfärdat hemvistintyg ska kunna åberopas i en avtalsslutande stat, däri inbegripet dess domstolar och förvaltningsorgan. Detta gäller även för andra dokument som utfärdats av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat eller dennes befullmäktigade ombud.

2.Till artikel 10 i avtalet

a)Vid tillämpning av punkterna 1–3 förstås med uttrycket ”investeringsfond”:

1) I fråga om Ryska federationen, en investeringsfond som bildats i enlighet med den federala lagen 156-FZ av den 29 november 2001 ”Om investeringsfonder” såsom den kan komma att ändras från tid till annan.

2) I fråga om Sverige, en värdepappersfond som bildats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som bildats enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder såsom lagarna kan komma att ändras från tid till annan.

b)Uttrycket ”utdelning” inbegriper vinst i samband med likvidation.”

Prop. 2018/19:11 Bilaga 1

65

Prop. 2018/19:11 Bilaga 1

66

Artikel XVI

1.De avtalsslutande staterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att detta protokoll ska träda i kraft.

2.Detta protokoll träder ikraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de underrättelser som avses i punkt 1 tas emot och tillämpas:

a)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare,

b)i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare.

3.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, ska bestämmelserna i omnumrerade artikel 26 i avtalet, såsom de ändrats genom artikel XIII i detta protokoll, tillämpas från den dag då protokollet träder i kraft, oavsett till vilket beskattningsår beskattningsanspråket är att hänföra.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Sankt Petersburg den 24 maj 2018 i två exemplar på svenska, ryska och engelska språken, vilka alla äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen ska dock den engelska texten äga företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Peter Ericson

För Ryska federationens regering

Segrei A. Storchak

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 december 2018

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Hellmark Knutsson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Ekström, Eneroth

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar proposition Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

Prop. 2018/19:11

67