Motion till riksdagen
2018/19:75
av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

Rimlig rätt till försörjningsstöd


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga socialtjänstlagen så att det klart framgår att utlänningar som vistas illegalt i landet inte har rätt till försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I socialtjänstlagen 2 kap 2 § socialtjänstlagen slås fast att kommunen ansvarar för alla personer som vistas där i minst fyra veckor. Socialstyrelsen tolkar lagrummet så att även personer som befinner sig i landet illegalt ska omfattas av detta ansvar (Social rapport 2010, kapitel 8, s.272).

Praxis kring rätten till ekonomiskt bistånd för de som vistas illegalt i landet ser lite olika ut på olika håll. Lagrummet i 2 kap 1 § Socialtjänstlagen säger att den som inte kan tillgodose sina behov på annat sätt kan ha rätt till bistånd. Vissa socialnämnder tolkar saken så att de som vistas illegalt i landet kan tillgodose sina behov i hemlandet, den tolkningen har också slagits fast i ett par kammarrättsdomar. Vissa socialnämnder väljer dock att bevilja de som vistas illegalt i landet ekonomiskt bistånd.

Sverigedemokraterna ser det som problematiskt att regeringen inte lagt fram ett lagförslag för att förtydliga rättsläget. Landets kommuner måste få klarhet i hur rätten till bidrag för de som vistas illegalt i landet ser ut. Sverigedemokraterna anser att någon sådan rätt inte ska finnas och att socialtjänstlagen skall förtydligas i enlighet med detta.

 

 

 

Robert Stenkvist (SD)

David Lång (SD)