Motion till riksdagen
2018/19:626
av Dennis Dioukarev (SD)

Flyttavgifter för pensionsförsäkringar


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att administrationskostnaden ska begränsas till 0,170,051 PBB vid flytt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ut flyttavgifter efter tid ska begränsas till 5 år för fond-/depåförsäkring samt 810 år för traditionell livförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fri konkurrens är grunden för en effektiv marknad. Om det finns hinder eller begränsningar av konkurrensen, vilka de än må vara, är risken att marknaden inte fungerar som den ska och kostnaden läggs då på konsumenten i form av högre priser.

På senare tid har det uppmärksammats att flertalet livförsäkringsföretag har valt att chockhöja flyttavgifterna för vissa pensionsförsäkringar i syfte att låsa in missnöjda kunder som annars skulle ha flyttat sitt pensionskapital till andra, mer förmånliga alternativ. Den allt mer dysfunktionella marknaden har bidragit till negativa inlåsningseffekter som har uppmärksammats i Konkurrensverkets rapport Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden 2017.

I rapporten konstaterar Konkurrensverket att flyttavgifterna innebär en kostnad för den kund som vill byta försäkring och flytta sitt pensionskapital till ett konkurrerande företag, i synnerhet för de äldre då det ofta blir en ren förlustaffär. Vidare konstaterar man att de så kallade flyttavgifterna för pensionsförsäkringar dessutom har höjts av flera livförsäkringsföretag de senaste åren i syfte av att aktivt motverka att kunder flyttar. Utöver flyttavgifterna har man identifierat att inlåsningseffekter späds på av karens- och handläggningstider, administrativa rutiner samt tilläggsförsäkringar.

För att åtgärda problemen föreslår rapporten ett antal förändringar i försäkringsrörelselagen och försäkringsavtalslagen. Av dessa vill jag i synnerhet framhålla att flyttavgiften skall vara av sådan storlek och art att den ska täcka de nödvändigaste kostnaderna av administration som uppgår till 0,0170,051 PBB. Utöver detta bör även möjligheten att ta ut höga flyttavgifter efter nyteckning begränsas efter tid. Exempelvis bör flyttavgifterna begränsas till 5 år för fond-/depåförsäkring samt 810 år för traditionell livförsäkring.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)