Motion till riksdagen
2018/19:303
av Eric Westroth (SD)

Skyldighet för mobiloperatörer att samverka med rättsvårdande myndigheter


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sändningstillståndet för mobiloperatörer införa en skyldighet om att samarbeta med rättsvårdande myndigheter i samband med brottsutredningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det inte ovanligt att det är svårt och dessutom förenat med mycket höga kostnader för en rättsvårdande myndighet att vid misstanke om brott, alternativt vid en brottsutredning, få hjälp med hemliga tvångsmedel, såsom avlyssning av samtal och datatrafik. Samma problem gäller även när myndigheten vill få ut information om loggar med samtalstrafik, datatrafik och positionering, från mobiloperatörerna i Sverige. Detta kan få till följd att denna information inte begärs ut, men som hade kunnat vara avgörande för utredningsarbetet och för möjligheterna till en fällande- alternativt en friande dom.

 

Då all information idag hanteras digitalt, borde arbetsinsatsen för operatörerna att få ut denna information ur sina system, rimligtvis vara förhållandevis låg. Krav på en hög ersättning för detta är därför oproportionerligt, samtidigt som även oviljan hos vissa operatörer att hjälpa myndigheterna att ta fram denna information, kan vara massiv.

 

Det är därför rimligt att det införs ett villkor i operatörernas sändnings- och frekvenstillstånd, om krav på samverkan med rättsvårdande myndigheter, samt att reglera ersättningsnivåer för tjänsten att få ut informationen ur dessa system.  Ersättningsnivåerna skall vara rimliga i förhållandet till arbetsinsatsen för att avlyssna, lagra och få ut information om samtalstrafik, datatrafik och positioneringar ur operatörernas system.

 

Är dessutom operatörerna medvetna om kraven och de mer begränsade möjligheterna till höga ersättningar för detta, skulle det vara ett incitament för operatörerna att vidareutveckla sina system, så att arbetsinsatsen för begärd samverkan skulle bli minimal.

 

 

 

Eric Westroth (SD)