Motion till riksdagen
2018/19:302
av Eric Westroth (SD)

Reglering av antalet boende i en bostad


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk för antalet möjligt folkbokförda i en bostad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många nya invånare flyttar idag till kommuner och orter som redan har en bostadsbrist. Detta sker ofta genom vad man vanligtvis kallar ”förtätning”, där såväl flertalet vuxna som barn folkbokför sig och bor på samma adress. Det händer även att det förekommer handel med folkbokföringsadresser, där en säljare mot betalning erbjuder en eller flera att folkbokföra sig på en adress, för att sedan kanske inte ens låta dessa fysiskt bo på adressen, utan enbart har syftet att lyfta ekonomiska ersättningar och bidrag ur välfärdssystemet.

 

En bostadsägare kan också låta flera betala en andrahandshyra och som också får tillträde till bostaden, men tvingas bo tillsammans med flera okända i samma bostad på samma premisser. Dessa bostäder (vanligtvis hyresrätter) och byggnader har oftast inte dimensionerats för den volym av människor som bor i dess bostäder.

 

Varken ventilation, sanitetsinrättningar eller nödutrymningsvägar är med säkerhet avsedda för så många boende och det kan därför lätt bli en dödsfälla om man snabbt skulle behöva utrymma byggnaden vid ett tillbud. Det i förekommande fall även undermåligt dimensionerade ventilationssystemet i förhållande till antalet boende i bostaden, bidrar också till ett dåligt inomhusklimat, dålig luft med sämre hälsa som följd och som samtidigt kan bli en grogrund till ohyra.

 

Dessutom kan det även bli svårt för de barn som bor på adressen, att hitta ett ställe där denne kan finna en lugn plats som skänker ro för att studera och tillgodogöra sig det mått av hemstudier som dagens skolgång kräver, vilket i förlängningen kan bidra till ett utanförskap som växer allt starkare.

 

Därför skulle det behöva införa ett regelverk, där det bestäms hur många personer vuxna/barn som får bo och folkbokföra sig i en specifik bostad, med hänsyn till bostadens storlek, antalet rum, bostadens dimensionerade ventilation, sanitetsinrättningar och nödutrymningsmöjligheter.

 

 

 

Eric Westroth (SD)