Motion till riksdagen
2018/19:2883
av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Sörmland som pilotlän för att minska arbetslösheten


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Sörmland till ett pilotlän för samverkansinsatser mellan myndigheter och näringsliv i syfte att minska arbetslösheten bland grupper som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sörmland är ett av de län som angränsar geografiskt till Stockholm och länet ingår delvis i samma arbetsmarknadsregion. Ändå är arbetslösheten i vissa delar av länet bland de högsta i landet. Detta trots att Sörmlands gröna näringar, attraktiva besöksmål och välutbyggda kollektivtrafik borde bidra till en hög sysselsättningsgrad i hela länet.

I vissa delar av länet beror den höga arbetslösheten på ett stort utanförskap p.g.a. mottagande av ett stort antal flyktingar. I andra delar handlar det om låg utbildningsnivå eller kortvarig arbetslöshet i samband med omställning till nya anställningar när företag lägger ner sin verksamhet.

I Sörmland finns emellertid positiva exempel där statliga myndigheter tillsammans med kommuner eller företag har hittat ett sätt att matcha personer till företag. Ett exempel är Flens Byggelement som genom ett framgångsrikt samarbete med Arbetsförmedlingen kunde anställa ett helt nytt arbetslag när de behövde köra sin verksamhet även nattetid.

Matchningsprojekt som bygger på samarbete mellan myndigheter, kommuner och näringsliv likt det på Flens Byggelement är avgörande för att minska arbetslösheten i grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom samarbetet kan projekt identifieras på lämpliga arbetsplatser för att tydligare arbeta med introduktion och handledning när den arbetssökandes språk och erfarenhet inte är exakt det som traditionellt förväntas. För att satsningen ska vara framgångsrik bör företagarna få förenklade regler för att arbeta i projektform och ges möjligheter att avsluta påbörjade projekt om matchningen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Att prova nya arbetssätt för att minska arbetslösheten kräver tålamod och upp­finningsrikedom. Vi är övertygade om att identifiering av svårigheter och framgångs­faktorer görs bäst inom ett avgränsat geografiskt område – ett pilotlän – för att sedan utvärderas och lanseras nationellt.

Sörmland vore ett lämpligt pilotlän baserat på den låga sysselsättningsgraden tillsammans med tidigare erfarenhet från framgångsrika matchningsprojekt. Därtill har länet tillgång till flera olika lämpliga näringsverksamheter inom lantbruk, industri och utbildningsverksamhet.

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

Erik Bengtzboe (M)

Martina Johansson (C)

Pia Steensland (KD)