Motion till riksdagen
2018/19:2723
av Per Åsling och Solveig Zander (båda C)

Utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa reformer som ökar utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde och delaktighet på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har den största skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda av alla OECD-länder, särskilt när det gäller kvinnor. Vi behöver storstäda bland de regler som hindrar kvinnor från att bli ekonomiskt självständiga och att få känna den sam­hörighet som ett jobb ger.

Därför bör regeringen genomföra reformer som ger fler utrikesfödda kvinnor möjlighet till inträde och delaktighet på arbetsmarknaden, såsom att fortsätta arbetet för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, vidareutveckla RUT- och LOV-reformerna, begränsa uttaget av föräldradagar efter barnets tvåårsdag och skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden genom att bland annat inkludera anhöriginvandrare i de arbetsförbere­dande etableringsinsatserna.

  1. Öppna upp arbetsmarknaden för fler. Mycket av det som idag kallas för integrations­problem är i själva verket arbetsmarknadsproblem. Sveriges stela och oflexibla arbetsmarknad, med låg rörlighet, försvårar för dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Höga ingångslöner och turordningsreglerna i lagen om anställ­ningsskydd (LAS) cementerar onödigt höga trösklar in på arbetsmarknaden.
  2. Inför lagen om valfrihet (LOV) inom äldreomsorgen i alla kommuner. De vanligaste yrkena för kvinnor med utländsk bakgrund är att arbeta som undersköterska, sjuk­vårdsbiträde, vårdbiträde och personlig assistent. Med LOV-reformen växer arbets­marknaden, samtidigt som det blir fler arbetsgivare att välja på.
  3. Utöka RUT, det vill säga avdraget för hushållsnära tjänster. RUT gynnar de grupper som har det tuffare att komma in på arbetsmarknaden. Nästan 40 procent av samtliga nya företagare i städbranschen är utrikes födda kvinnor.
  4. Begränsa uttaget av föräldradagar efter barnets tvåårsdag. Svensk arbetsmarknad utgår från att det ska gå att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Men istället för att underlätta kombinationen av jobb och barn leder dagens system till olyckliga inlåsningseffekter när nyanlända barnfamiljer retroaktivt tilldelas full föräldra­försäkring.
  5. Skapa snabbare vägar in. Underlätta validering av kunskaper samt vidga de arbetsförberedande etableringsinsatserna till att omfatta fler anhöriginvandrare, som till 60 procent är kvinnor.

Möjligheten till arbete ger ekonomisk självständighet, en känsla av samhörighet och självförtroende. Det är regeringens skyldighet att genomföra reformer som ger alla möjlighet till jobb. Sveriges och regeringens budskap till de kvinnor som kommer till Sverige ska vara: Välkommen till Sverige, ett land där du kan kombinera familj och arbete. Så bygger vi ett jämställt och långsiktigt hållbart Sverige.

 

 

Per Åsling (C)

Solveig Zander (C)