Motion till riksdagen
2018/19:2634
av Martin Ådahl m.fl. (C)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

En välfungerande arbetsmarknadspolitik bidrar till att underlätta för arbetssökande att komma i arbete och minskar eventuella flaskhalsar på arbetsmarknaden. Det kan göras på ett antal olika sätt, bland annat genom att hjälpa arbetslösa att söka jobb, öka arbetssökandes anställningsbarhet genom utbildning eller stötta företag som anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Svensk arbetsmarknadspolitik tar stora resurser i anspråk. Effektiviteten är dock sällan tillfredsställande. Centerpartiet vill se färre, enklare och mer effektiva arbets­marknadspolitiska åtgärder. De resurser som sparas genom sådana reformer bör i stället användas för att finansiera jobbskapande reformer.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 14 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

 

 

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

8 512 871

622 000

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

27 013 828

691 000

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

12 984 181

700 000

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

18 810 364

 

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

121 317

 

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020

1 523 500

 

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

41 444

 

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

72 469

 

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet

57 022

 

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

8 303

 

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

1 650 000

 

1:12

Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar

4 914 213

 

1:13

Lån till körkort

151 466

 

2:1

Arbetsmiljöverket

767 594

 

2:2

Arbetsdomstolen

34 688

 

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

33 722

 

2:4

Medlingsinstitutet

59 597

 

2:5

Arbetslivspolitik

25 000

 

2:6

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

33 193

 

 

Summa

76 814 772

2 013 000

 

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 14 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

 

 

2019

2020

2021

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

622,0

 

 

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

691,0

4 590,0

4 590,0

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

700,0

1 400,0

1 300,0

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

 

 

 

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

 

 

 

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020

 

 

 

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

 

 

 

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

 

 

 

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet

 

 

 

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

 

 

 

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

 

 

 

1:12

Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar

 

 

 

1:13

Lån till körkort

 

 

 

2:1

Arbetsmiljöverket

 

 

 

2:2

Arbetsdomstolen

 

 

 

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

 

 

 

2:4

Medlingsinstitutet

 

 

 

2:5

Arbetslivspolitik

 

 

 

2:6

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

 

 

 

 

Summa

2 013

–-5 990

5 890

Centerpartiets överväganden

Vissa tidigare aviserade anslagsminskningar genomförs inte i budgetpropositionen för 2019 då anslagsnivån i den senaste budgetpropositionen prolongeras. För att finansiera andra prioriterade åtgärder föreslår Centerpartiet att vissa av dessa prolongeringar ändå ska avslutas. Mot bakgrund av detta föreslås anslag 1:1 Arbetsförmedlingens förvalt­ningskostnader minska med 622 miljoner kronor 2019.

Anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd föreslås minska med 700 miljoner kronor 2019 till följd av Centerpartiets förslag om att reformera arbetslös­hetsförsäkringen. Anslaget beräknas av samma anledning minska med 4 600 miljoner kronor 2020 och 2021. Centerpartiets förslag om att avskaffa nedsättningen av vissa miljöskatter för gruvindustriell verksamhet samt avskaffa den särskilda löneskatten för äldre får indirekta följdeffekter på anslagen för vissa transfereringssystem. Anslag 1:2 föreslås därför öka med 9 miljoner kronor 2019 och beräknas öka med 10 miljoner kronor 2020 och 2021.

Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser föreslås minska med 700 miljoner kronor 2019 till följd av Centerpartiets förslag om att avskaffa arbetsmarknadsutbildningar. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 1 400 miljoner kronor 2020 och 1 300 miljoner kronor 2021.

 

 

Martin Ådahl (C)

 

Alireza Akhondi (C)

Annika Qarlsson (C)